Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

§ 1 Formål

Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene renser optimalt og slammet håndteres miljømæssigt korrekt.

§ 2 Gyldighedsområde

Dette regulativ er udarbejdet på grundlag af ”bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.” (bek.

nr. 1448 af 11. december 2007), samt ”Miljøbeskyttelsesloven”, (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank).

Tørklosetter og samletanke er ikke omfattet af regulativet.

§ 3 Grundejerens forpligtelser

Ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade bundfældningstanken tømme efter regulativets bestemmelser.

Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstank og øvrige afløbssystem påhviler grundejeren og skal udføres løbende. Deltagelse i den kommunale tømningsordning fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstank og afløbssystem fungerer miljømæssigt forsvarligt.

§ 4 Tømning

Bundfældningstanke ved helårsboliger tømmes én gang årligt. Tanke ved sommerhuse og fritidshuse tømmes hvert andet år.

Tømning finder sted på et af Favrskov Forsynings fastsat tidspunkt og ved en af Favrskov Forsyning udpeget entreprenør. Tømning foretages normalt i tidsrummet 7-18 på hverdage, og sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.

Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejeren for egen regning at rekvirere Tømning, hos en entreprenør efter ejers valg.

Tømning af tanke foregår med en slamsuger med indbygget slamafvanding, det såkaldte KSA system. Ved tømning oppumpes såvel bund- som flydeslam. Entreprenøren efterfylder bundfældningstankene, med rejektvand fra slamafvandingen.

Meddelelse om forestående tømning meddeles grundejer 1-2 uger i forvejen.

§ 5 Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være min. 3,5 meter fri passage i bredden og 4,0 meter i højden, se figur 1.

Dæksler skal være synlige, ligge i terrænhøjde, samt være let aftagelige. Pladsen omkring tanken skal hol- des ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret.

På eksisterende tanke må dækslet maksimalt veje 50 kg. Ved ombygning af tank/anlæg eller nyanlæg, må dækslet maksimalt veje 30 kg.

Dekorativt element
Figur 1

Dæksler, der kræver løftegrej for at blive åbnet, kan blive opkrævet et gebyr for, at blive taget af.

Hvis adgangen er hindret, eller hvis dækslet er for tungt eller er nedgravet, opkræves gebyr for forgæves kørsel.

Der kan indgås skriftlig aftale om tømning med et specielt rengjort køretøj. Denne service er beregnet på SPF-svinebesætninger.

I forbindelse med tømning må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af Slamsugerslange, og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv.

§ 6 Fejl og mangler

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres til grundejer. Det er grundejerens pligt, straks at få udbedret påviste fejl og mangler. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

Kommunen eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget.

I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven kan kommunen pålægge ejere af bundfældningstanke at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

§ 7 Tilmelding og afmelding

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger kommunen tilmelding til tømningsordningen.

Ved etablering af nye bundfældningstanke skal Favrskov Kommune godkende placering, indretning og ud- formning.

Afmelding fra ordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives. Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne forhold.

Fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning gives kun i helt særlige tilfælde.

Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan kommunen efter ansøgning tillade midlertidig afmelding fra tømningsordningen. Det påhviler ejendommens ejer at tilslutte sig ordningen, så snart ejendommen er beboet eller benyttet.

§ 8 Økonomi

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen.

Tømningsafgiften opkræves pr. tank, og dækker betalingen for én årlig tømning.

Tømningsafgift samt afgift for forgæves kørsel, fastsættes af Favrskov Spildevand efter reglerne i Betalings- vedtægten for Favrskov Spildevand A/S. Taksterne godkendes efterfølgende af Favrskov Kommune.

Taksterne kan ses af det til enhver tid gældende takstblad for Favrskov Forsyning og kan ses på Favrskov Forsynings hjemmeside www.favrskovforsyning.dk

§ 9 Tilsyn, håndhævelse mv.

Tømningsordningen administreres af Favrskov Forsyning A/S.

Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler, foretages af Favrskov kommune.

§ 10 Klager

Klager skal være skriftlige og rettes til Favrskov Kommune. Kommunens afgørelser vedrørende Tømningsordningen, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11 Straf

Overtrædelser af regulativet kan straffes med bøde jf. kapitel 17 bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007.

Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

§ 12 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft 4. juni 2015.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favr- skov Kommune af 1. januar 2008.