Spildevand i det åbne land omfatter ejendomme, der ikke har mulighed for at blive tilsluttet kloak

Hvis ikke du har mulighed for, at få din ejendom tilsluttet en kloak, kan du i stedet udlede urenset spildevand fra en bundfældningstank til fx markdræn eller vandløb.

Du kan finde skemaer til ansøgning i faktaboksen længere nede på siden.

Hvis du ønsker at etablere et nyt anlæg til spildevand kræver det en skriftlig tilladelse fra Favrskov Kommune.

Det kræver også tilladelse at foretage store ændringer i mængden, eller opbygningen af ejendommens spildevandsanlæg.

Også flytning eller omlægning af bestående anlæg kræver tilladelse.
 
Eksempler på ændringer der kræver godkendelse:

  • Udskiftning af ejendommens bundfældningstank
  • Omlægning af eksisterende nedsivningsanlæg
  • Forøgelse af spildevandsmængden ud over anlæggets godkendte kapacitet

Spildevandsprojektet skal være godkendt inden arbejdet på anlægget startes. Desuden skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.

Til alle ansøgninger skal du vedlægge kortmateriale, hvor det tydeligt fremgår, hvor anlægget og alle tilhørende komponenter, ønskes placeret.

Er der tale om et anlæg med udledning til vandløb, sø eller dræn, skal rørføring, inklusive drænledninger fra anlæg og frem til vandløb eller sø, fremgå af kortet.

Adgang til digitalt kort findes på: Danmarks Miljøportals arealinformation.

Ansøgningsskemaer

Her kan du finde de relevante ansøgningsskemaer

Til enhver ansøgning skal der vedlægges kortmateriale, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor anlægget og alle tilhørende komponenter ønskes placeret. Er der tale om et anlæg med udledning til vandløb, sø eller dræn skal rørføring, inklusive drænledninger fra anlæg og frem til vandløb eller sø fremgå af kortet.

Mere om Spildevand i det åbne land

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Pilerensningsanlæg og større beplantede filteranlæg kræver en landzonetilladelse.

Etablering af pilerensningsanlæg og større beplantede filteranlæg kræver foruden en spildevandstilladelse også en landzonetilladelse. 

Find info og ansøgningsskemaer på landzonetilladelser.

I områder, der er udpeget til forbedret spildevandsrensning, skal Favrskov Kommune meddele påbud til ejere af ejendomme, hvorfra der udledes dårligt renset spildevand til vandløb og søer.

Påbuddene forventes meddelt i løbet af 2015. Hvis ejendommens spildevandsrensning allerede overholder rensekravet, vil ejeren ikke blive pålagt yderligere rensning.

Når der meddeles påbud, vil der blive fastsat en frist for, hvornår anlægget skal være etableret og færdigmeldt af den autoriserede kloakmester.

Da der foruden selve anlægsarbejdet skal være tid til eventuelle forundersøgelser, udarbejdelse af ansøgning, meddelelse af tilladelse m.v. er det vigtigt, at ejeren kommer hurtigt i gang, når påbuddet er modtaget.

Sammen med et påbud om forbedret spildevandsrensning vil ejendommens ejer modtage et tilbud om kontraktligt medlemskab af Favrskov Forsyning. Et kontraktligt medlemskab betyder, at Favrskov Forsyning etablerer og driver et spildevandsanlæg på ejendommen, mod at ejeren skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for forbrugt vand, som det kendes fra byerne.

Formålet med det kontraktlige medlemskab er at ligestille ejendomsejere i det åbne land og i byerne.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

Virksomheder@favrskov.dk