Områdeleder – Social og Psykiatri

Favrskov Kommune søger en ny områdeleder for Social og Psykiatri, der kan tiltræde 1. august 2024 eller snarest derefter. 

Social og Psykiatri i Favrskov Kommune har gennem de seneste år udviklet sig til et velfungerende område med en tydelig retning, høj faglighed og en sund økonomi.

Som områdeleder træder du derfor ind i et job, hvor ledere og medarbejdere går til opgaven med energi, engagement og faglig selvbevidsthed. Dit ledelsesrum er stort og tydeligt, og du vil opleve en chef og områdelederkolleger klar til at invitere dig ind i et tæt og stærkt ledelsesfællesskab.

Du bliver områdeleder for et lederteam med fem afdelingsledere. Lederteamet har fokus på kvalitet og faglighed i deres afdelinger, samtidig med at de aktivt bidrager til et naturligt og tæt samarbejde på tværs i lederteamet.

Læs om Favrskov Kommune generelt her

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbet samt forventningerne til kandidaterne.

Socialområdet

Socialområdet er en del af forvaltningsområdet Social og Sundhed. Der er to andre forvaltningsområder i Social og Sundhed: "Ældre" og "Sundhed". 

Socialområdet omfatter Favrskov Kommunes socialområde for voksne. Organisatorisk består chefområdet af de to udfører-områder, Voksenhandicap og Social & Psykiatri samt Myndighed & Administration.

Visionen for Social og Sundhed er "Sammen om et sundt og værdigt liv". Denne vision er på socialområdet suppleret med en fælles ambition om, at borgerne skal være mest muligt i eget liv. Det betyder blandt andet, at indsatserne, vi tilbyder, skal have borgernes drømme, ambitioner og mål for eget liv som udgangspunkt. 

Du kan læse mere om visionen her 

Vi har på tværs af socialområdet fokus på at tilbyde borgerne indsatser, som er mindst muligt indgribende i deres liv. Derfor har vi et kontinuerligt fokus på at tilrettelægge indsatser, så borgerne har mulighed for at modtage støtte i egen bolig og eget nærmiljø som et alternativ til at skulle bo på botilbud.

Du finder en uddybende beskrivelse af Social og Psykiatri herunder. De to øvrige områder varetager følgende opgaver:

 • Myndighed og Administration har ansvaret for vores myndighedssagsbehandling i henhold til Voksen-paragrafferne i Serviceloven. Området varetager også den samlede administration for vores boenheder. 
 • Voksenhandicap er kommunens samlede socialpædagogiske tilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har forskellige behov for hjælp og støtte til at leve deres liv. Tilbuddene omfatter dels botilbud, bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud. 
Organisationsdiagram viser Socialområdet

Social og Psykiatri

Social og Psykiatri består af fem afdelinger, som har hver deres leder samt afdelingen Kvalitet og Læring, der er tværgående for hele Social og Sundhed.

Organisationsdiagram viser Social og psykiatri

*Kvalitet og Læring er en tværgående kvalitetsenhed for hele socialområdet.

Tilgangen til arbejdet i Social og Psykiatri

I Social og Psykiatri har vi fokus på, at borgeren selv skal være ”mest muligt i eget liv”. Det betyder, at borgeren skal have mest mulig selvbestemmelse over, hvad der er værdiskabende og meningsfuldt i sit liv, og hvor borgeren kender sine muligheder, så borgeren i dialog og samarbejde med os kan træffe sine egne valg. Det betyder også, at borgeren visiteres til det mindst indgribende tilbud i sit nærmiljø, og at støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt. Det er afgørende, at borgeren modtager den rette støtte, så borgeren kan leve et sundt og værdigt liv.

Ledergruppen i Social og Psykiatri har et ambitiøst og strategisk mål om at skabe en fælles forståelse af, hvordan recovery og rehabilitering kan forstås og omsættes i praksis.

I Social og Psykiatri forstår vi recovery som en individuel proces, der kun kan defineres og opleves indefra, men som kan påvirkes og understøttes udefra.

Vi tilrettelægger vores indsatser, så de understøtter, at borgeren kan leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv i overensstemmelse med borgerens personlige ønsker, håb og drømme.
I de enkelte afdelinger i Social og Psykiatri er der arbejdet med lokale løsninger og handleplaner for implementering og forankring af recoveryorienteret rehabilitering.

Menneskesyn og værdigrundlag

Social og Psykiatris vision og værdigrundlag er bærende elementer i det arbejde, vi udfører, og den tilgang, vi har i mødet med borgerne. Tilgangen tager udgangspunkt i en grundtanke om, at hvert menneske er unikt, har ressourcer, kan udvikle sig og opnå et meningsfyldt liv.

Det betyder, at alle mennesker er sociale væsener, og vi skabes gennem de handlinger, vi udfører og de fortællinger, der skaber os. Det betyder, at vi som fagpersoner møder borgerne med fokus på:

 • Åbenhed
 • Nysgerrighed
 • Tydelighed
 • Respekt.

Faglige pejlemærker

Social og Psykiatris faglige pejlemærker er forankret i Social og Sundheds vision og er styrende for, hvordan området arbejder:

 • Sammenhænge og helhedsorientering
 • Meningsfulde fællesskaber
 • Recovery og rehabilitering
 • Hverdagsliv og mestring.

Social og Psykiatris afdelinger

Mestringsteamet

Mestringsteamet er et tilbud efter servicelovens §85 til voksne med sindslidelser, psykisk sårbarhed, ADHD/autisme, udviklingshæmmede og borgere med handicap. Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang, og tager udgangspunkt i borgernes håb og drømme. Vi ønsker at tilbyde støtte, så borgerne kan blive i eget nærmiljø og egen bolig. Vi har derfor mindre indgribende indsatser med et enkelt besøg om ugen, ligesom vi har indsatser med op til tre besøg/kontakter dagligt. 1. januar 2024 blev alle 35 medarbejdere samlet i én afdeling. Tidligere har mestringsindsatsen været organiseret i hhv. Social og Psykiatri og Voksen-Handicap. Afdelingen er i forbindelse med sammenlægningen flyttet sammen i nye lokaler i Hadsten.

Social Indsats og LÆR 

Social Indsats og LÆR er socialområdets indgang til voksenområdet. Vi har åben rådgivning og straks-indsats i målrettede og afgrænsede forløb op til 6 måneder. Vi tilbyder rådgivning, individuelle forløb og gruppeforløb. Medarbejderne er også i tre væresteder samt en café, hvor borgere i aktivitetstilbud og jobafklaring servicerer brugere og medarbejdere af huset. Samlet er der 17 medarbejdere.

Harebakken

Botilbuddet Harebakken er døgndækket botilbud med 17 lejligheder (SEL § 85), et fælleshus, 8 pladser til udredning/rehabilitering (SEL §107) og to tryghedspladser (SEL§ 82c). Målgruppen er voksne mellem 18 og 85 år med alvorlige sindslidelser og/eller sociale vanskeligheder, herunder misbrug og retslig foranstaltning. Vi yder også indsatser til yngre borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skizofreni og udviklingsforstyrrelser. Der er 30 medarbejdere i tilbuddet med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Jagtvej

Boligerne Jagtvej er et ikke døgndækket botilbud med 18 boliger. Målgruppen er inden for de store psykiatriske diagnoseområder (inkl. dobbeltdiagnoser). Den faglige tilgang tager blandt andet afsæt i begrebet “nabohjælp”, som betyder at borgerne støttes i også at kunne være hinandens støttepersoner. Jagtvej, har stor erfaring med at tackle svære problemstillinger, som for eksempel borgere, der har mistet tilliden til systemet eller måske har fravalgt samarbejdet med tidligere støttepersoner. Der er syv medarbejdere i tilbuddet med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.  

Carma

Ungetilbuddet Carma er et midlertidigt botilbud til 15 unge mellem 18 og 30 år. Problematikkerne for målgruppen er inden for de psykiatriske diagnoser, autismespektret kombineret med psykiatrisk ko-morbiditet samt sociale problemstillinger. Fra botilbuddet ydes der tillige bostøtte til de unge, som flytter ud af botilbuddet, ligesom det kan gives til unge, som er på vej ind i tilbuddet. Der er 15 medarbejdere tilknyttet.

Favrskov Rusmiddelcenter

Favrskov Rusmiddelcenter er kommunens gratis rådgivning- og behandlingstilbud til borgere, der har problemer med brug af alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet indeholder stof- og alkoholbehandling for voksne og behandling med substitutionsmedicin. Vi arbejder med motiverende samtaler, kognitiv rusmiddelbehandling og tilbagefaldsforebyggelse. Behandlingsmetoderne er bl.a. individuelle samtaler, psykiatrisk udredning ved oplevet behov, gruppebehandling, undervisning og praktiske øvelser. Personalegruppen består af otte medarbejdere, primært socialrådgivere, men også psykolog, sygeplejerske, pædagog og ergoterapeut.

STU Lindevej

STU Lindevej er Favrskov Kommunes primære særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge, der grundet særlige udfordringer, ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Eleverne på STU Stationsstræde har divergerende diagnoser og udfordringer, og der er på STU fokus på at tilrettelægge uddannelsen så den tager højde for hver enkelte elevs forudsætninger. Målet med STU er at støtte den unge til at opnå det bedst mulige udgangspunkt for at få et godt voksenliv både privat, socialt og på arbejdsmarkedet. Der er 10 medarbejdere på STU.

Derudover er områdelederen personaleleder for Kvalitet og Læring. Kvalitet og Læring er socialområdets centrale kvalitetsenhed oprettet august 2023. Enheden koordinerer kvalitets- og dokumentationsarbejdet for vores boenheder i såvel Voksen-Handicap som Social og Psykiatri. Enheden er central i vores udrulning af journal- og dokumentationssystemet Sensum One samt VUM 2.0. Enheden skal servicere og udvikle på de væsentligste tværgående opgaver for vores boenheder som eksempelvis magtanvendelser, medicinhåndtering, hygiejneregler osv. Enheden spiller en central rolle i vores samarbejde og dialog med Socialtilsyn Midt. Enheden består af fire medarbejdere.

Områdelederen for Social og Psykiatri refererer til socialchefen. Som områdeleder vil du blive en del af socialchefens områdelederteam. Socialchefen og de tre områdeledere arbejder tæt sammen, for at Favrskov Kommune lykkes på det samlede socialområde i kommunen. Vi er et relativt nyt team og har planlagt et internt lederudviklingsforløb i efteråret 2024, med fokus på:

 • Det velfungerende lederteam
 • Det personlige lederskab
 • Faglig og strategisk ledelse. 

6. Områdelederens profil og kompetencer

Områdelederen skal kunne nikke ja til flest mulige af disse personlige og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer: 

 • Du skal have faglig viden og erfaring i arbejdet med psykiatriområdet. Du har nysgerrighed og interesse for at holde dig opdateret på de seneste udviklinger og tendenser inden for området.
 • Du skal sætte tydelige mål og visioner for afdelingen, der er forankret i socialområdets overordnede vision ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Det betyder, at du skal implementere og udvikle Social og Psykiatris nuværende faglige og strategiske pejlemærker. Du evner at kommunikere klart og motiverende om målene og pejlemærkerne.
 • Du skal være beslutsom og pålidelig. Turde træffe beslutninger og stå ved dem. 
 • Du har godt blik for motivationsarbejdet af afdelingslederne og medarbejderne og evner at støtte deres faglige udvikling.
 • Du har fokus på kerneopgaven og det enkelte menneske. Du er optaget af, at vi behandler alle med respekt og med fagligheden i højsædet.
 • Strategisk overblik over hvor Social og Psykiatri skal hen, og kunne tage temperaturen på om vi er på rette vej.
 • Du har erfaringer med at implementere procedurer og strategier for kvalitetssikring og løbende forbedring af socialt arbejde. Sammen med socialchefen og områdelederteamet interesserer du dig for monitorering af nøgletal og evaluering af områdets resultater.
 • Du er klar og tydelig i din kommunikation med både medarbejdere og eksterne interessenter. Du gøder jorden for samarbejde og partnerskaber med relevante aktører inden for det specialiserede voksenområde.
 • Du er klar til at tage ansvaret for afdelingens handlinger og beslutninger og sætter en høj faglig og etisk standard i arbejdet med borgerne.
 • Du har evnen til at tilpasse dig skiftende omstændigheder og politiske ændringer, såvel fagligt som økonomisk. Du udviser fleksibilitet og er proaktiv, når du møder nye udfordringer.
 • Du er klar over vigtigheden af regelmæssig feedback til afdelingslederne og medarbejderne for at understøtte deres professionelle udvikling, og du får sat system i evalueringer af afdelingens præstationer og processer.
 • Du har fokus på, at din afdeling udvikler sig ved at:
  • være åben for innovation og nye tendenser i socialt arbejde.
  • fremme en kultur, der opmuntrer medarbejderne til at komme med forslag til forbedringer.
 • Du skal have erfaring med ledelse eller kunne dokumentere dit ledelsestalent.
 • Du skal have en socialfaglig baggrund, der matcher områdelederstillingens indhold og ansvar.
 • Du kan have en ledelsesmæssig efteruddannelse eller være klar til som minimum at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse.

Fremfor alt, skal du dele holdningen om, at: God faglig ledelse er afgørende for at opretholde en effektiv og ansvarsbevidst drift af det socialpsykiatriske område. Det kræver en kombination af høj faglig ekspertise, gode ledelseskompetencer samt god menneskelig forståelse og mentaliseringsevne.

Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en lederstilling med stor selvstændig kompetence og tæt samspil med socialchefen samt de øvrige områdeledere. Samtidig vil du være en del af Favrskov Kommunes samlede ledelsesforum.

Stillingen rummer potentiale for udvikling, både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 
Favrskov Kommune arbejder løbende med at udvikle kommunen som en attraktiv og effektiv arbejdsplads. 

Arbejdsstedet for områdelederen er på ”Slottet” Østergade 73, Hadsten. Som områdeleder vil du ofte have mødeaktivitet i kommunens øvrige drifts- og administrationsbygninger i Hinnerup, Hammel og Hadsten. 

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som tilbydes stillingen, ikke er eller bliver straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den kandidat, der får tilbudt stillingen. 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte socialchef Jørn Nielsen på tlf. 29 35 64 24 for at høre nærmere om stillingen. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Ansættelsesprocedure

Tidsplanen for ansættelsen:

Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal udfylde en personprofiltest. Tilbagemelding på person-profiltesten foregår onsdag 19. juni 2024 mellem 8.30-12.00. Socialchef Jørn Nielsen deltager sammen med rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ve profiltilbagemeldingen. 

I forlængelse af profiltilbagemeldingen er der en personlig samtale mellem kandidaten og socialchefen. Profiltilbagemeldingen og samtalen med chefen varer cirka to timer. 

Der vil efter nærmere aftale blive indhentet referencer.

Tiltrædelse forventes den 1.august 2024 eller snarest derefter.