Byggetilladelse eller certificering?

Midlertidige telte og transportable konstruktioner kan kræve byggetilladelse før opstilling og anvendelse.

Du kan i nedenstående link se, om dit telt eller transportable konstruktion er omfattet af kravet om byggetilladelse eller certificering. En transportabel konstruktion kan være scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer og lignende. Hvis konstruktionen skal opstilles mere end 6 uger, skal der altid søges byggetilladelse.

Kræver dit telt eller din konstruktion byggetilladelse?

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Ansøgning om byggetilladelse til telte og transportable konstruktioner, der ikke er certificeret, skal indeholde:

  • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen, underskrevet af brugeren og ejeren af ejendommen, hvor teltet eller konstruktionen ønskes opstillet
  • Situationsplan med målsat angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel
  • Målsatte plan- og facade/snittegninger 
  • Redegørelse for adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer
  • Tegninger og beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner. Der skal vedlægges beregninger af dimensionering af bærende elementer (søjler, bjælker, rammer, spær, m.v.), samt forankring for vind. Anvendes jordspyd, skal den beregnede bæreevne (ankertræk) oplyses
  • Flugtvejs- og pladsfordelingsplan med angivelse af maks. antal personer, flugtveje, inventaropstilling, brandtekniske installationer, brandslukningsudstyr, m.v.

Det er ejer af arealet eller brugeren af teltet eller den transportable konstruktion, der skal ansøge om byggetilladelsen i så god tid før opstillingen, at sagsbehandlingen kan nås og byggetilladelse meddeles, inden konstruktionen skal bruges.

Ejer skal dog altid udfylde en fuldmagt såfremt, det er bruger der ansøger.

Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 20 arbejdsdage. 

Er konstruktionen hverken bygesagsbehandlet eller certificeret, kan bygningsmyndigheden give standsningsmeddelelse, så konstruktionen ikke må benyttes.

Er dit telt eller din konstruktion certificeret

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

For certificerede telte og transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om telt eller den transportable konstruktions indretning og brug jf. Bygningsreglementets §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.

Du kan læse mere om pladsfordelingsplaner i bygningsreglementets Bilag 11c - Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger. Pladsfordelingsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunen.

Meddelelse til kommunens byggemyndighed (certificerede telte til flere end 150 personer):

Meddelelsen skal sendes til kommunens e-mail senest 4 uger før arrangementets afholdelse.

Du meddeler til kommunen via denne selvbetjeningsløsning.