1. Indledning

Vores tidligere natur- og miljøchef er blevet direktør i en anden kommune. Derfor søger vi en ny chef for området. 

Favrskov Kommune er en vækstkommune med aktuelt 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi lægger vægt på en positiv modtagelse af de nye borgere og virksomheder, der kommer til Favrskov, og samtidig ønsker vi, at væksten bidrager til en positiv udvikling i balance med vores natur, miljø og lokalsamfund.

Favrskov Kommune er en del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

Denne job- og personprofil beskriver de overordnede rammer for jobbet samt forventningerne til den kommende natur- og miljøchef.

2. Politisk og administrativ organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg

 • Plan- og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

I Teknik og Miljø betjener vi også Bæredygtighedsudvalget, der er et midlertidigt §17 stk. 4-udvalg.

2.1. Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og digitalisering, bygnings- og ejendomsservice samt HR og kommunikation.

Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed

2.2. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad struktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere den samlede resurseudnyttelse og er samtidig af stor betydning for lederes og medarbejderes motivation til at yde deres bedste. 

Direktører og chefer har en vigtig opgave i at understøtte den decentrale opgaveløsning, hvor lederne har fokus på at levere god service til borgerne og samtidig skabe gode udviklende arbejdspladser for medarbejderne. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

3. Teknik og Miljø

Favrskov Kommune har store ambitioner for kommunens fysiske udvikling. De fire hovedbyer vokser, og der kommer løbende flere virksomheder til. Samtidig trives og udvikles vores landsbyer. Denne vækst og udvikling skal ske i en god balance med klima, natur og det lokale miljø. Vand og natur ses som vigtige ressourcer, der skal beskyttes og inddrages i udviklingen af vores attraktive lokalsamfund. 

Alt dette medfører betydelige planlægnings- og investeringsopgaver, der skal varetages i samarbejde med borgere, virksomheder og foreningsliv, og Byrådet prioriterer løbende forholdsvis store ressourcer til anlæg, klimaindsats og planlægning. 

Favrskovs ambitioner stiller store krav til Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor har vi lavet en ny organisation med en særskilt afdeling for Klima og Projekter fra 1. februar 2023. Organiseringen understøtter det tværgående samarbejde om de helt store projekter og de forebyggende klimaindsatser, som alle forudsætter, at vi får alle Teknik og Miljøs fagligheder bedst muligt i spil. 

Nedenfor kan du se Teknik og Miljøs organisation: 

Organisationsdiagram viser Teknik og Miljø

Direktøren for Teknik og Miljø udgør sammen med cheferne forvaltningens chefgruppe. Chefgruppen arbejder tæt sammen, hvilket blandt andet betyder fælles chefmøde én gang om ugen. Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af tillid og åbenhed og er rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen.

Teknik og Miljø beskæftiger cirka 180 medarbejdere, heraf 100 i administrationen.

4. Opgaver og forventninger

Vi søger en chef, der skal stå i spidsen for 30 dygtige og motiverede medarbejdere, og som med hjertet i natur- og miljøområdet har blik for de tværgående løsninger. Natur og Miljø løser myndigheds-, drifts- og udviklingsopgaver og leverer god service til borgerne inden for hele natur- og miljøområdet.

Favrskov Kommune er en attraktiv bosætningskommune med ambitioner om både at tilbyde virksomheder attraktive og bæredygtige udviklingsmuligheder og sikre plads til Favrskovs varierede landskab, der indeholder både natur, landbrug og skovbrug.

Favrskov Kommune har fokus på en fremtidig udvikling på et bæredygtigt grundlag, baseret på anvendelsen af grøn energi og ressourcemæssig optimering. Der er nedsat et §17, stk. 4-udvalg om bæredygtighed, som fokuserer på strategisk energiplanlægning, arealanvendelse, natur, biodiversitet og klimaforebyggelse.

Som natur- og miljøchef får du det overordnede ansvar for at drive en sammenhængende strategisk udvikling på natur- og miljøområdet og samtidig understøtte det tværfaglige samarbejde og den relationelle koordinering i forvaltningen. Samtidig har du mulighed for at fremme initiativer i forbindelse med blandt andet etablering af vådområder, koordinering af byudvikling og grundvandsinteresser, samarbejde med Gudenåkomiteen, erhvervsfremmende udvikling samt planlægning af strategier på tværs i hele organisationen. Vi forventer, at du skaber opmærksomhed om og har lyst til at profilere området, og er med til at fortælle den gode historie både internt i organisationen og til eksterne aktører, partnere og medier.

Natur- og miljøområdet er præget af mange, ofte modsatrettede interesser både internt i afdelingen, men også i hele Teknik og Miljø. Det kræver gode koordinationsevner og lyst til at finde løsninger i fællesskab. Opgaven fordrer visioner for, viden om og indsigt i området. Du skal sætte de overordnede rammer for opgaveløsningen og bidrage til, at der skabes helhedsorienterede og sammenhængende løsninger både i forhold til drifts-, myndigheds- og udviklingsopgaver. Du skal sikre en god balance mellem beskyttelses- og benyttelsesinteresser.

Natur- og miljøchefen står i spidsen for to afdelinger med hver sin afdelingsleder, der løser komplekse opgaver inden for natur- og miljøområdet.

 • ”Landbrug, Virksomheder og Spildevand” arbejder bl.a. med miljøgodkendelser og miljøtilsyn på virksomheder og landbrug, klagesager, jordforureninger og jordflytninger, udledning af spildevand, affald, energi og varme samt klimatilpasning.
 • ”Vand og Natur” arbejder bl.a. med vandforsyning og grundvandsbeskyttelse samt myndighedsbehandling i henhold til naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. I tilknytning til natur indgår også Gudenåstiprojektet, vandløbsvedligeholdelse, pleje af naturområder, skovrejsning, naturvejledning, biodiversitet samt vådområde- og vandløbsprojekter.

I de kommende år vil de væsentligste fokusområder for Natur og Miljø være:

 • Balance mellem de forskellige interesser i natur og landskab
 • Understøtte myndighedsbehandling og implementering af forvaltningens mange anlægsprojekter og byudviklingsplaner
 • Understøtte vækstpotentialet i et stærkt erhvervsliv samt en stor og velfungerende landbrugssektor
 • Fremme den grønne omstilling i Favrskov Kommunes geografi
 • Bidrage til fremtidssikring af kommunen mod klimaforandringer
 • Koordinering af den langsigtede grundvands- og byplanlægning
 • Dialog med eksterne organisationer, lokalområder, virksomheder m.v.
 • Tæt, forpligtende dialog med Favrskov Forsyning, blandt andet om implementering af spildevandsplanen
 • Opfyldelse af statens vandområdeplaner, bl.a. med etablering af vådområder- og vandløbsprojekter
 • Udarbejdelse og implementering af biodiversitetshandleplaner
 • Skovrejsning af flere hundrede hektar ny skov, bl.a. i samarbejde med vandværker og Naturstyrelsen
 • Indtænke og fremme naturen til glæde for friluftsliv og bosætning.

5. Referenceforhold

Natur- og miljøchefen refererer til direktøren for Teknik og Miljø og er medlem af forvaltningens chefgruppe.

Cheferne i Teknik og Miljø har alle fagspecifikke erfaringer og kompetencer på deres respektive ansvarsområder, og natur og miljøchefen forventes at bidrage aktivt til chefgruppens samarbejde og udvikling. Der lægges vægt på gensidigt forpligtende samarbejdsformer med en varierende rollefordeling. Du skal således kunne indgå som både tovholder og leverandør, afhængig af den konkrete opgave.

Natur- og miljøchefen er ansvarlig for helhedsledelsen i Natur og Miljø, og har sammen med den øvrige chefgruppe ansvaret for den tværfaglige koordinering i Teknik og Miljø.

For natur- og miljøchefen er den centrale opgave at lede de to afdelingslederes samarbejde med medarbejderne og have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt på deres fælles opgaveløsning.

Natur- og miljøchefen skal sikre effektivitet og kvalitet i afdelingernes opgaveløsning og understøtte forvaltningens service over for borgere og virksomheder. Derudover skal natur- og miljøchefen levere faglig kompetent rådgivning til direktøren for Teknik og Miljø, den øvrige direktion og de politiske udvalg.

6. Dine kompetencer

For at få succes i jobbet som chef for Natur og Miljø i Favrskov Kommune er det vigtigt, at du skal kunne dokumentere og/eller kunne identificere dig med flest mulige af nedenstående kvalifikationer og forventninger:

6.1 Formelle kompetencer

Du kan dokumentere erfaring, resultater og succes fra politisk styrede organisationer, og du kan se jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv.

Vi forestiller os, at du:

 • har en relevant akademisk uddannelse, helst suppleret med relevant lederuddannelse
 • har erfaring med ledelse og gerne også ledelse af ledere i en politisk og administrativ organisation
 • har erfaring med offentlig forvaltning og beslutningsprocesser, gerne fra den kommunale verden

6.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

 • Du er en åben, dialogbaseret og professionel leder, som bidrager i dynamiske samspil med byråd, direktion, chefer, afdelingsledere og medarbejdere
 • Du er løsningsorienteret og har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer 
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i dine forventninger til andre
 • Du har analytiske evner og sætter dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger 
 • Du begår dig i et dynamisk chefteam, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde
 • Du er en dygtig kommunikator, og kan formidle komplicerede sammenhænge tydeligt på skrift og i tale 
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring 
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde
 • Du har humor, empati, selvindsigt og evner at reflektere over egne værdier og ledelsesstil.
 • Du udøver nærværende ledelse gennem en tydelig retning, klare rammer, tydelig kommunikation, involvering, feedback og sparring
 • Du fremmer den psykologiske tryghed og trivsel gennem tillid og tydelige forventninger
 • Du prioriterer og understøtter det tværfaglige samarbejde.

7. Løn- og ansættelsesforhold

Favrskov Kommune tilbyder: 

 • Et job med muligheder for udvikling og indflydelse, et spændende fagligt og kollegialt miljø, en gruppe engagerede og loyale medarbejdere.
 • Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et årligt lønniveau på ca. 760.000 kr. ekskl. pension.
 • Arbejdsstedet for chefen for Natur og Miljø i Teknik og Miljø er administrationsbygningen, Torvegade 7 i Hammel. Der er gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

8. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • Ansøgningsfristen er tirsdag den 5. marts 2024. Vi indkalder til samtale fredag den 8. marts.
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er tirsdag den 12. marts fra morgenen.
 • Anden samtale med ansættelsesudvalget er onsdag den 20. marts fra middag.
 • Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen fredag den 15. marts om formiddagen. 
 • Tiltrædelse forventes per 1. maj 2024.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Sidsel Homann, direktør for Teknik og Miljø
 • Claus Vind Andersen, chef for Trafik og Ejendomme
 • Jens Albert Hansen, afdelingsleder for Vand og Natur
 • Heidi Madsen, afdelingsleder for Virksomheder, Spildevand og Landbrug
 • Lene Farving, medarbejderrepræsentant, Virksomheder, Spildevand og Landbrug
 • Amparo Gomez Cortina, medarbejderrepræsentant, Virksomheder, Spildevand og Landbrug
 • Nguyet Le, medarbejderrepræsentant, Vand og Natur

Desuden deltager rekrutteringskonsulent Rebecca Abl i hele processen. Kommunaldirektør Jan Kallestrup deltager i 2. samtale.

8. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Sidsel Homann på [email protected] eller telefon 23 37 83 67.

Søg jobbet via favskov.dk/job