You are here

Natur- og miljøchef

Her kan du læse mere om jobbet som natur- og miljøchef i Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi lægger vægt på en positiv modtagelse af de nye borgere og virksomheder, der kommer til Favrskov, og samtidig ønsker vi, at væksten bidrager til en positiv udvikling i balance med natur, miljø og lokalsamfund. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.
   

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

 

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Planudvalget.
   

Diagram viser politisk organisation

Teknik og Kultur er ansvarlig for betjeningen af Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. De stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

Teknik og Kultur har endvidere ansvaret for betjeningen af en række mindre råd, udvalg og nævn, herunder Grønt Råd.

 

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på vores hjemmeside.

3. Teknik og Kultur

Favrskov Kommune har store ambitioner for kommunens fysiske udvikling. De fire hovedbyer Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup vokser, og der kommer løbende flere virksomheder til. Samtidig trives og udvikles vores landsbyer. Denne vækst og udvikling skal ske i en god balance med naturen og det lokale miljø. Vand og natur ses som vigtige ressourcer, der skal beskyttes og inddrages i udviklingen af vores attraktive lokalsamfund.

Alt dette medfører betydelige planlægnings- og investeringsopgaver, der skal varetages i samarbejde med borgere, virksomheder og foreningsliv, og Byrådet prioriterer løbende forholdsvis store ressourcer til anlæg og planlægning.

Favrskovs ambitioner stiller store krav til Teknik- og Kulturforvaltningen. Derfor ændrer og styrker vi nu vores organisation. Siden efteråret 2017 har vi forberedt organisationsændringen, som gennemføres i to tempi.

Nedenfor ses Teknik og Kulturs organisation:

 

Organisationsdiagram viser Teknik og Kultur

Direktøren for Teknik og Kultur udgør sammen med cheferne forvaltningens chefgruppe. Chefgruppen arbejder tæt sammen, afholder chefmøde én gang om ugen, og er optaget af et konstruktivt samarbejde med effektiv kommunikation på tværs. Arbejdet i chefgruppen er præget af tillid og åbenhed og er rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen.

Teknik og Kultur beskæftiger i alt godt 200 medarbejdere, heraf omkring 100 i administrationen.

Natur- og miljøområdet har i alt ca. 30 engagerede medarbejdere fordelt på to afdelinger med hver sin leder, der refererer til chefen for Natur og Miljø.

4. Hovedopgaver

Natur og Miljø løser myndigheds-, drifts- og udviklingsopgaver samt borgerservice inden for hele natur- og miljøområdet. Der lægges desuden vægt på, at du som natur- og miljøchef understøtter arbejdet for at opfylde kommunens overordnede målsætninger.

Favrskov Kommune er en attraktiv bosætningskommune med ambitioner om både at tilbyde virksomheder stort råderum og sikre plads til Favrskovs varierede landskab, der indeholder både landbrug, skovbrug og natur. I Favrskov Kommune er der store områder med en høj grundvandsmæssig værdi, og det er et særligt indsatsområde at koordinere grundvandshensynet med byudviklingen.

Favrskov Kommune rummer store grundvandsressourcer med stor værdi, som vi har særligt fokus på at bevare. Favrskov Kommune ønsker også en fremtidig udvikling på et bæredygtigt grundlag, baseret på anvendelsen af grøn energi og ressourcemæssig optimering.

Som natur- og miljøchef får du det overordnede ansvar for at drive en sammenhængende strategisk udvikling på natur- og miljøområdet og understøtte det tværfaglige samarbejde i forvaltningen. Samtidig har du mulighed for at fremme initiativer i forbindelse med blandt andet etablering af vådområder, koordination af byudvikling og grundvandsinteresser, samarbejde med Gudenåkomiteen og erhvervsfremmende udvikling samt planlægning af strategier på tværs i hele organisationen. Natur- og miljøområdet er præget af mange, ofte modsatrettede interesser, som du vil komme til at skulle håndtere. Det kræver blandt andet, at du har en tydelig og imødekommende kommunikation i skrift og tale.

Natur- og miljøchefen står i spidsen for to afdelinger, der løser komplekse opgaver inden for natur- og miljøområdet. Du skal være visionær og have viden om og indsigt i området, og du skal kunne sætte de overordnede rammer for opgaveløsningen og bidrage til, at der skabes helhedsorienterede og sammenhængende løsninger både i forhold til drifts-, myndigheds- og udviklingsopgaver.

Afdelingen for virksomheder og grundvand arbejder bl.a. med miljøgodkendelser og miljøtilsyn på virksomheder, genesager, jordforureninger og jordflytninger, udledning af spildevand, affald, energi og varme, klimatilpasning samt vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Afdelingen Virksomheder og Grundvand er sekretær i Koordinationsforum for drikkevandsbeskyttelse.

Afdelingen Landbrug og Natur arbejder bl.a. med tilsyn, planlægning, miljøgodkendelser af landbrug og myndighedsbehandling i henhold til naturbeskyttelsesloven. I tilknytning til natur indgår også Gudenåsamarbejdet, vandløbsvedligeholdelse, pleje af naturområder samt friluftsaktiviteter i forbindelse med bosætning og etablering af virksomheder. Favrskov Kommunes naturvejleder er tilknyttet her.

Afdelingen Landbrug og Natur er sekretær i Grønt Råd.

I de kommende år vil nogle af de væsentligste fokusområder for Natur og Miljø være:

 • Natur, friluftsliv og bosætning
 • Balance mellem de forskellige interesser i natur og landskab
 • Koordinering af den langsigtede grundvands- og byplanlægning
 • Dialog med eksterne organisationer, lokalområder m.v.
 • Udarbejdelsen af en kommunal affaldsplan
 • Tæt, forpligtende dialog med Favrskov Forsyning, blandt andet om en ny spildevandsplan
 • Etablering af vådområder
 • Udarbejdelse og implementering af en biodiversitetsplan
 • Skovrejsning af flere hundrede hektar ny skov i samarbejde med vandværker og Naturstyrelsen
   

5. Referenceforhold

Natur- og miljøchefen refererer til direktøren for Teknik og Kultur og er medlem af forvaltningens chefgruppe.

Cheferne i Teknik og Kultur har alle fagspecifikke erfaringer og kompetencer på deres respektive ansvarsområder, og natur- og miljøchefen forventes at bidrage aktivt til chefgruppens samarbejde og udvikling. Der lægges vægt på gensidigt forpligtende samarbejdsformer med en varierende rollefordeling. Du skal således kunne indgå som både tovholder og leverandør, afhængig af den konkrete opgave.

Natur- og miljøchefen er ansvarlig for helhedsledelsen i Natur og Miljø og har sammen med den øvrige chefgruppe ansvaret for den tværfaglige koordinering i Teknik og Kultur.

For natur- og miljøchefen er den centrale opgave at lede og supervisere afdelingsledernes samarbejde med medarbejderne og have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel samt på deres fælles performance.

Natur- og miljøchefen skal sikre effektivitet i afdelingernes opgaveløsning og understøtte forvaltningens service over for borgere og virksomheder. Derudover skal natur- og miljøchefen levere en loyal og faglig kompetent rådgivning til direktøren for Teknik og Kultur, den øvrige direktion og til de politiske udvalg.

6. Dine kompetencer

Du er en åben, dialogbaseret og professionel leder, som bidrager i dynamiske samspil med byråd, direktion, afdelingschefer og medarbejdere. Du har mod og gennemslagskraft og markerer dig som en central person i kommunen, der udfordrer og sætter ambitiøs retning for vores strategier og politikker. Samtidigt skaber du opmærksomhed og profilering af området, og er med til at fortælle den gode historie både internt i organisationen og til eksterne aktører, partnere og medier.

Blandt de formelle, ledelsesmæssige og personlige kompetencer skal du dokumentere og/eller kunne identificere dig med flest mulige af nedenstående kvalifikationer:

6.1 Formelle kompetencer

Du kan dokumentere erfaring, resultater og succes fra politisk styrede organisationer, der matcher Favrskov Kommune, og du kan se jobbet i et personligt og ledelsesmæssigt udviklingsperspektiv. Vi lægger vægt på, at:

 • Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne suppleret med relevant lederuddannelse
 • Du har erfaring med ledelse og at lede gennem ledere fra en politisk og administrativ organisation
 • Du har erfaring med den kommunale virksomhed og kommunale beslutningsprocesser
 • Du udøver nærværende ledelse gennem klare rammer, tydelig kommunikation, involvering, feedback og sparring.
   

6.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

 • Du er løsningsorienteret og har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i dine forventninger til andre
 • Du har analytiske evner og sætter dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger
 • Du begår dig i et dynamisk chefteam, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde
 • Du er en dygtig kommunikator, og kan formidle komplicerede sammenhænge tydeligt på skrift og i tale.
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde
 • Du har humor, empati, selvindsigt og tør reflektere over egne værdier og ledelsesstil.
 • Du kan indgå i forskellige samarbejdsformer, hvad end det er som tovholder eller leverandør
   

Der henvises i øvrigt til Favrskov Kommunes fokusområder for ledelse 

7. Løn- og ansættelsesforhold

Favrskov Kommune tilbyder:

 • Et job med muligheder for udvikling og indflydelse, et spændende fagligt og kollegialt miljø, en gruppe engagerede og loyale medarbejdere 
 • Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et årligt lønniveau på ca. 640.000 kr. ekskl. pension.
 • Arbejdsstedet for natur og miljøchefen i Teknik og Kultur er administrationsbygningen, Torvegade 7 i Hammel. Der er gode muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.
   

8. Ansættelsesprocedure

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • Ansøgningsfristen er 28. oktober 2019. Vi indkalder til samtale 31. oktober.
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er 6. november 2019.
 • Anden samtale med ansættelsesudvalget er 12. november 2019.
 • Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen enten 8. november eller 11. november 2019.
 • Tiltrædelse forventes per 1. januar 2020.
   

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Hans Minor Vedel, direktør for Teknik og Kultur
 • Henrik H. K. Jensen, chef for Plan og Byg
 • Jens Albert Hansen, afdelingsleder Landbrug og Natur
 • Lene Farving, tillidsrepræsentant
 • Ole Borg Christensen, medarbejder i Landbrug og Natur
 • Amparo Gomez Cortina, medarbejder i Virksomheder og Grundvand.
   

Desuden deltager Rebecca Abl, Favrskov Kommunes rekrutteringskonsulent.

I 2. samtalerunde deltager også kommunaldirektør Jan Kallestrup.

8. Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Hans Minor Vedel på hmv@favrskov.dk eller telefon 21 21 70 03.

Søg jobbet via favskov.dk/job.

Senest opdateret

21.10.2019
tjoh