Forord

Alle ved det: Det er sundt at bevæge sig. Det kan være den lange løbetur, skovturen, cykelturen eller vandreturen. Mulighederne er mange, og det gode er, at fritid, idræt og bevægelse er sjovt og skaber glæde og frirum for mange i hverdagen. 

En fysisk aktiv hverdag er med til at forebygge sygdomme og er dermed en investering i fremtiden, hvor det handler om at sikre livskvalitet. For vores børn og unge kan fritidstilbud, idræt og bevægelse være stedet, hvor de kan stræbe efter at blive dygtigere, koncentrere sig om en indsats og finde et værdifuldt fællesskab. Det fællesskab kan lære dem en masse om holdånd og være springbrættet til målrettede indsatser på andre områder – og måske betyde livslange venskaber med nogle af holdkammeraterne. For andre kan foreningsfællesskabet være med til at skabe mening og trivsel, hvis familiens rammer og ressourcer er sårbare.

I Danmark har vi tradition for, at aktiviteter og bevægelse er en stor del af vores fritid. Den tradition skal vi værne om, understøtte og udvikle, både fordi det er sundt, og fordi det giver så god mening. Igennem flere årtier er der blevet flere aktører og større mangfoldighed i tilbuddene, hvor foreningerne og fritidstilbuddene suppleres af selvorganiserede motionsfællesskaber, fitnesscentre og motionstilbud i naturen. Mulighederne er uanede, og mange borgere tager selv initiativ til at skabe nye fællesskaber med bevægelse som omdrejningspunktet. Det er glædeligt.

Favrskov Kommune vil med denne strategi sikre, at der også fremover er stærke rammer for fritids- og idrætsområdet. Det handler om fleksible faciliteter, samarbejdet mellem de selvorganiserede tiltag og foreningslivet, fokus på bredde og elite og ikke mindst at have blik for nye tilbud. Med kommunens nye Fritids- og Idrætsstrategi ønsker byrådet at favne foreningslivet, idrætten og bevægelsen i et fælles mål om at have fokus på udvikling og få flere i bevægelse.

God fornøjelse med læsningen!
Kultur- og Fritidsudvalget, 2020

Fritids- og Idrætsstrategien er godkendt i Favrskov Byråd 27. oktober 2020

Løbere

Indledning

Favrskov Kommunes Fritids- og Idrætsstrategi er gældende fra 2020 og frem. Strategien sætter kursen for Favrskov Kommunes udvikling på fritids- og idrætsområdet med ét overordnet mål for øje: 

At inspirere flere til at bevæge sig mere – og gerne i fællesskaber.

Strategien kan bruges i planlægningen af aktiviteter, faciliteter og indsatser for fritids- og idrætslivet og som et politisk værktøj, når midlerne skal prioriteres. Strategien understøtter Favrskov Kommunes øvrige politikker og strategier. Fritids- og Idrætsstrategiens overordnede målsætninger omsættes til konkrete 
indsatser gennem udarbejdelsen af en årlig handlingsplan.

Fire temaer, udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, er omdrejningspunktet for at nå målet:

  • samarbejde på tværs
  • bredde og elite
  • faciliteter
  • foreningsudvikling

Temaerne har fået liv og form af eksperterne inden for området; de foreninger, haller, institutioner, udvalg og ildsjæle, der hver dag sikrer brede fritids- og idrætstilbud til Favrskov Kommunes borgere. Resultatet er en ambitiøs strategi, der understøtter målet om livslang bevægelse for alle kommunens borgere.

Samarbejde på tværs

Gode ideer, nye initiativer og bedre arbejdsgange opstår, når man mødes og bliver bevidste om hinandens styrker. 

Favrskov Kommune vil arbejde for at skabe gode rammer for samarbejdet mellem forvaltning og fritids- og idrætsliv og mellem fritids- og idrætslivets aktører.

Stærkere bånd mellem fritidsliv, skoler og daginstitutioner

Fundamentet for et liv med bevægelse lægges tidligt i et menneskes liv. Borgere, der er blevet eksponeret for flere forskellige typer idræts- og fritidstilbud i børne- og ungdomsårene, har større tendens til at være aktive hele livet.

Favrskov Kommune ønsker at understøtte de mange eksisterende samarbejder og bidrage til at skabe endnu stærkere bånd mellem skole- og dagsinstitutioner, fritids- og idrætslivet og på tværs af foreninger for at lette adgangen til mangfoldigheden af bevægelsestilbud og gøre det aktive valg nemt.

Bevægelsestilbud for alle

Bevægelse er ikke bare sundt for kroppen, men skaber også en ramme for fællesskaber, hvor alle kan lære, lege og dannes. Nogle grupper har dog brug for en hjælpende hånd til at finde ud til bevægelsestilbuddene. Det kan for eksempel være udsatte børn og unge, handicappede eller særlige grupper af ældre. 

Favrskov Kommune vil i samarbejde med fritids- og idrætslivet skabe bedre mulighed for at også særlige grupper kan deltage i fællesskaber med fokus på bevægelse.

Bedre koordinering på tværs i kommunen

Favrskov Kommune har en mangesidet kontakt med sine borgere. Gennem mange forskellige livsfaser og kritiske overgange møder borgeren kommunale tilbud, institutioner og medarbejdere fra kommunens forvaltninger. Favrskov Kommune vil gennem et tættere samarbejde på tværs af kommunen arbejde for, at tilbuddet om bevægelse bliver et naturligt værktøj for medarbejderne tættest på borgerne og en integreret del af kommunens sociale tilbud

Løbere

Bredde og elite

Bredde og elite er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger.

Med et strategisk fokus på fastholdelse og synliggørelse ønsker Favrskov Kommune at skabe gode forudsætninger for, at bredden og eliten kan udvikle sig sammen.

Fleksible fritidstilbud

Favrskov Kommune ønsker at støtte et miljø, hvor det er nemt og sjovt at være ung og aktiv. Bredden skal løftes, så fundamentet for talent- og eliteudvikling er lagt. De 13-18- årige, der typisk falder fra de traditionelle fritidstilbud, er en særlig vigtig målgruppe. For aldersgruppen handler det om at skabe nye eller udvikle eksisterende fritids- og idrætstilbud, så det passer ind i et ungt menneskes hverdag med mange andre prioriteter.

Talentudvikling

Bredden og eliten forenes igennem talentudviklingen. Lysten til at dygtiggøre sig inden for sit felt er en stærk drivkraft, der er medvirkende til at fastholde unge og ældre i en livslang kærlighed til motion og bevægelse. Talentudvikling er værd at satse på, også selvom ikke alle talenter bryder igennem til eliten. Nøgleordet er balance. Favrskov Kommune vil give plads til de individuelle ambitioner med et tættere samspil mellem talentudvikling og uddannelse. Talentet skal have mulighed for at balancere familie, fritid, skole og træning.

Anerkendelse af talentet

Kommunens talenter og elitesportsudøvere er kommunens ambassadører udadtil og vigtige forbilleder indadtil. Favrskov Kommune vil arbejde for at synliggøre og anerkende talentet

Hinnerupbadet

Faciliteter

Kommunens mange fritids- og idrætsfaciliteter bliver anvendt af foreninger, aftenskoler, institutioner, selvorganiserede grupper med flere.

Faciliteterne er omdrejningspunktet for fælleskaber, samvær, aktiviteter, bevægelse og fordybelse. Favrskov Kommune ønsker at have attraktive faciliteter, der kan rumme flest mulige af borgernes behov og ønsker – til glæde for så mange som muligt.

Udnyttelse af eksisterende

Faciliteterne er borgernes fælles platform for bevægelse. De er geografisk spredt over kommunen og har hver sit særkende tilpasset de lokale foreninger og traditioner. Det er ambitionen, at forskellighederne skal udnyttes, og faciliteterne synliggøres i endnu højere grad end i dag. Favrskov Kommune vil arbejde for, at faciliteterne udnyttes så optimalt og fleksibelt som muligt for at skabe plads til flest mulige eksisterende og nye brugere og aktiviteter. Faciliteterne skal være tilgængelige for borgerne. I samarbejde med foreningslivet ønsker Favrskov Kommune at skabe en mere gennemsigtig og fleksibel udnyttelse af de kommunale og selvejende fritids- og idrætsfaciliteter.

Udvikling af faciliteterne

De fælles faciliteter skal fortsat udvikles og kvalificeres for at sikre gode rammer for et rigt og aktivt fritids- og idrætsliv. Faciliteterne skal afspejle det omkringliggende samfunds behov. Favrskov Kommune ønsker at inddrage foreningerne og brugerne i udviklingen og udnyttelsen af de eksisterende faciliteter. Favrskov Kommune vil fortsat arbejde for at faciliteterne styres og udvikles lokalt.

Fleksible og multifunktionelle faciliteter

Favrskov Kommune ønsker, at borgerne tilbydes fleksible og multifunktionelle faciliteter. Faciliteterne skal være mere tilgængelige, så flere kan få glæde af dem. Ved ændring eller etablering af nye fritids- og idrætsfaciliteter indtænkes multifunktionalitet og fleksibilitet i udformningen og indretningen, når det giver værdi og mening for brugerne. Brugerne inddrages som en vigtig ressource i processen.

Spejdere i skoven

Foreningsudvikling

Favrskov Kommune har et stærkt og alsidigt foreningsliv med engagerede frivillige ildsjæle, der brænder for hvert sit område.

De naturskønne omgivelser rummer gode muligheder for de mange borgere, der organiserer aktiviteter og bevægelse ved siden af det traditionelle foreningsliv.

Favrskov Kommune vil understøtte udviklingen for både foreninger og de selvorganiserede på fritids- og idrætsområdet.

Skabe rammerne for nytænkning og foreningsudvikling

Favrskov Kommune vil understøtte foreningernes initiativer ved at skabe rammer for nytænkning og foreningsudvikling. Foreningsrammerne udfordres af nye trends i samfundet, hvor medlemmerne efterspørger fleksibilitet og individualitet, men samtidigt også samvær og fællesskab. Kommunen skal understøtte foreningernes mulighed for at dele viden, skabe netværk, udvikle nye multifleksible bevægelsestilbud, fleksible medlemskaber og kontingenter, bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter og et forum for samarbejde mellem de selvorganiserede og foreningslivet.

Understøttelse af frivillige

De frivillige ildsjæle er grundpillen i Favrskov Kommunes foreningsliv, og de yder en kæmpe indsats for fællesskabet. Der er brug for fortsat at dygtiggøre og uddanne trænere og ledere i foreninger. De frivillige skal understøttes med relevant viden, netværk, sparring og inspiration. Favrskov Kommune ønsker at bakke op om de frivillige ved at tilbyde workshop, temadag, fælles kurser mv., der tilrettelægges i dialog med bl.a. FrivilligCenter Favrskov, Favrskov Idrætssamvirke, Spejdersamrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Selvorganiserede og foreninger i fælles udvikling

De etablerede foreninger og de selvorganiserede kan inspirere og motivere hinanden med hver deres styrker og erfaringer. Sammen kan de medvirke til, at endnu flere borgere bevæger sig. Favrskov Kommune vil understøtte initiativer, der styrker samspillet og udviklingen mellem foreninger og de selvorganiserede