Børne- og ungepolitik - "Børn og unge der tør"

Favrskov Byråd godkendte kommunens Børne- og ungepolitik "Børn og unge der tør" 27. juni 2023

Du kan se Børne- og ungepolitikken i en pdf-version her

I Børne- og Ungepolitikken for 2023-26 ønsker vi som byråd at sætte retning for kvalitet og sammenhæng i Favrskov Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Det er vores udgangspunkt, at forældrene er de vigtigste i børnenes og de unges liv. Politikken er en invitation til samarbejdet om i fællesskab at skabe et godt børne- og ungdomsliv i Favrskov Kommune.

I Favrskov Kommune skal alle børn og unge opleve at høre til i et fællesskab. I disse fællesskaber skal de have mulighed for at udvikle sig til både at blive til noget og blive til nogen. Det gælder også de børn og unge, som har det svært, og hvor forudsætningerne for at lykkes er udfordret af den ene eller anden grund. Politikken skal derfor også sætte rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge i sårbare eller udsatte positioner.

Børne- og ungeinddragelse

Børne- og ungepolitikken er også med til at sætte rammerne for inddragelse af børn og unges perspektiver. Når vi inddrager vores børn og unge, så får vi ikke kun en værdifuld indsigt i deres perspektiver og ønsker – vi styrker også deres selvværd, samfundsengagement og deres fornemmelse af demokratisk medborgerskab. 

Det er derfor helt naturligt, at vi lytter til og inddrager deres holdninger og perspektiver i udviklingen og tilrettelæggelsen af vores tilbud. Gennem samspillet med børnene og de unge skal vi forsøge at blive klogere på deres behov, ønsker og oplevelser, så de føler sig mødt, set og forstået. Vi skal støtte og vejlede vores børn og unge i at være aktive medspillere i beslutningerne og tilrettelæggelsen af den hverdag, som de indgår i. 

Samtidig har vi en særlig forpligtelse til at sikre inddragelse for de børn og unge, der har særlige udfordringer eller befinder sig i en udsat position. Deres stemmer skal lyttes til af relevante tilhørere, og det er afgørende, at deres synspunkter gives passende vægt og indflydelse i beslutninger, der vedrører deres liv. 

Det er vores ansvar at sikre, at inddragelsen sker, når det er meningsfuldt for barnet eller den unge, og at der tages højde for den enkeltes modenhed, livssituation og/eller udfordringer.

Et stærkt fundament

Børne- og Ungepolitikken hviler på tre grundlæggende værdier, som er det fundament, vores indsatser og daglige arbejde med børn og unge skal bygge på.

De tre værdier er:

 1. Dannelse til verden
 2. Bæredygtige fællesskaber
 3. Fælles ansvar og samarbejde på tværs.

Politikken består foruden værdierne af fire temaer. Temaerne synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier. Særligt er de pejlemærker for, hvordan det helhedsorienterede arbejde med børn og unge i sårbare positioner sikres.

De fire temaer er:

 • Motiverende lege- og læringsmiljøer for alle
 • Sunde børn i sunde rammer
 • Tidlig indsats for udsatte børn og unge
 • Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud.

Værdierne og temaerne skal leve og udvikles i praksis. Derfor skal politikken omsættes og forankres i lokale kontekster, mål og handlinger, så den bliver meningsfuld og nærværende for børn, unge, forældre og medarbejdere.

I arbejdet med at omsætte og forankre politikken i praksis, skal vi inddrage vores børn og unge. God og reel inddragelse er med til at sikre udvikling og kvalitet i vores tilbud. Vi skal anerkende den viden og de perspektiver, som vi får fra vores børn og unge.

Det er deres virkelighed, som vi er med til at skabe – og de har derfor ret til at blive hørt og inddraget.

Børne- og ungepolitikkens temaer og værdier

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Det er vores vision, at alle børn og unge udvikler sig til hele mennesker, der er nysgerrige på verden, har modet til at fejle og oplevelsen af at lykkes.

Dannelse drejer sig om det at blive menneske og måden, man er det på. I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores tilbud er med til at danne børn og unge til livsduelige mennesker, der er rustet til at navigere i den verden, som de står midt i og den, som venter dem. Vi ønsker, at børn og unge kan håndtere udfordringer, så de udvikler sig til velfungerende og demokratiske mennesker, der trives og aktivt tager del i fællesskaber med andre.

Børn og unge dannes i hjemmet, og hvor de ellers færdes – i dagtilbuddet, i skolen og i fritiden. Vi skal understøtte børn og unges dannelse ved at give dem mulighed for, at…

… forholde sig til sig selv. Vi skal understøtte, at de stiller spørgsmål til, hvem de er, og hvad deres værdier er. Ved at spejle sig i andre udvikler børn og unge deres egne værdier og identitet.

… forholde sig til andre. Vi skal støtte børn og unge i at deltage og tage medansvar i de fællesskaber, de er en del af.

… forholde sig til verden – og til dét, der er større end dem selv. Det kan vi gøre gennem dagtilbuddets, skolens og fritidstilbuddets form og indhold. Ved at opleve at være en del af både skolen, samfundet, verden og naturen, opnår børn og unge en forståelse for det fælles og udvikler empati for det nære og det fjerne.

I børn og unges møde med sig selv, andre og verden skal vi bidrage til, at de er nysgerrige, har modet til at fejle og oplever at lykkes – både alene og sammen med andre.

Det er vores vision, at alle børn og unge oplever at høre til og være en betydningsfuld del af fællesskaber.

Det er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling, at de oplever at høre til i et fællesskab. Både leg, læring og dannelse sker i sociale samspil. Det er i fællesskaber, at børn og unge får mulighed for at reflektere over sig selv og samtidig lærer at sætte sig i andres sted.

Det er ikke altid, at børn og unge formår at komme ind i et fællesskab på egen hånd. Derfor skal de voksne – forældre og medarbejdere – hjælpe med at skabe fællesskaber, så alle børn og unge, uanset forudsætninger, oplever at høre til.

I Favrskov Kommune ønsker vi, at alle børn og unge skal være en del af bæredygtige fællesskaber. Det betyder, at det ikke er ligegyldigt, hvilke slags fællesskaber børn og unge indgår i. Børn og unge skal indgå i fællesskaber, hvor de føler sig værdsatte, og hvor de føler sig forpligtede til at tage ansvar for egen og andres trivsel. Den enkelte skal have mulighed for at udvikle sig i fællesskabet og samtidig have en betydningsfuld rolle for fællesskabet. Dette er fællesskaber, hvor børn og unge sammen skaber værdi for både sig selv og hinanden.

Bæredygtige fællesskaber bygger på hjælpsomhed, respekt og nysgerrighed for hinanden. De styrker børn og unges tillid til sig selv og andre, og de udvikler sociale ressourcer, som børnene og de unge kan tage med sig videre i livet.

Det er vores vision, at vi i fællesskab og gennem samarbejde med forældrene altid sætter børnenes og de unges trivsel og udvikling i centrum.

Børn er grundlæggende forældrenes ansvar. Forældrene er dem, der kender deres børn bedst, og de er den vigtigste ressource i barnets liv. Derfor skal forældrenes ressourcer altid sættes i spil og anerkendes.

Sammen med forældrene har vi et ansvar for, at børn og unge trives, og at de lærer og udvikler sig i en sammenhængende hverdag. Når der er brug for det, skal vi støtte og mobilisere forældrenes ressourcer, så de kan støtte deres børn. Samarbejde mellem forældre og medarbejdere – og medarbejdere imellem – er en forudsætning for, at vi kan lykkes.

Et tværfagligt samarbejde betyder, at medarbejderne i Favrskov Kommune er en del af et forpligtende fællesskab og ser hinanden som kolleger på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner. I dette samarbejde skal vi altid sætte børnene og de unge i centrum og lytte til deres perspektiv.

Et stærkt tværfagligt samarbejde skaber også de bedste betingelser for en tidlig og relevant indsats til de børn, unge og deres familier, som har brug for hjælp. I de situationer, hvor børn og unge er i en sårbar eller udsat position, har alle de involverede medarbejdere et særligt ansvar for og forpligtelse til at handle aktivt og sætte deres ressourcer i spil. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at skabe rum til, at medarbejderne kan give den ekstra støtte og hjælp, der er brug for.

Det er vores mål, at alle børn og unge oplever motiverende lege- og læringsmiljøer, som styrker deres kompetencer.

Derfor arbejder vi for: 

 • Balance mellem børne- og voksenstyrede lege og aktiviteter
 • Kreative og problemløsende lege- og læringsmiljøer
 • Åbne lege- og læringsmiljøer, der inddrager omverdenen og praktiske aktiviteter
 • Sunde digitale læringsmiljøer og fællesskaber.

Vi lærer hele tiden. Børn og unge lærer blandt andet gennem leg, undervisning og praktiske aktiviteter i samspil med andre. Der er forskel på den læring, der opstår i de lege og aktiviteter, børn og unge selv sæt - ter i gang og i den voksenstyrede leg og aktivitet – begge dele er vigtige bidrag til børn og unges udvikling og dannelse.

I Favrskov Kommune vil vi skabe så gode rammer for leg og læring som muligt, og vi er ambitiøse på alle børn og unges vegne. Det kræver kvalitet i vores lege- og læringsmiljøer. Det gælder både de fysiske omgivelser, det sociale samvær og det konkrete fag - lige indhold i de miljøer, vi tilbyder. Vi skal skabe kultur og rum for, at børn og unge, uanset evner og talent, motiveres og udfordres til at udvikle sig.

Vi ønsker legemiljøer, hvor børn kan udvikle sig socialt, kropsligt og mentalt, og hvor der er plads til, at børnene kan være kreative og udvikle deres identitet. Vi skal have læringsmiljøer, hvor det kreative kan udvikles til innovative og problemløsende kompetencer, så børn og unge forberedes til en foranderlig fremtid.

Vi skal skabe motiverende læringsmiljøer, som inddrager det omkringliggende samfund, så børn og unge møder problemstillinger fra den virkelige verden. I mødet med praktiske aktiviteter og processer styrker vi også børn og unges praksisfaglige færdigheder.

Både nutiden og fremtiden kalder på stærke digitale kompetencer. Det kræver, at vi tidligt støtter udviklingen af sunde digitale læringsmiljøer og fællesskaber, hvor børn og unge dannes til en verden, der også er digital.

Det er vores mål, at børn og unge har det godt - både fysisk og psykisk.

Derfor arbejder vi for:

 • Attraktive rammer og miljøer for bevægelse og måltider
 • At integrere sundhedsfremmende indsatser i lege- og læringsmiljøer
 • At styrke børn og unges selvværd og evne til at håndtere udfordringer

Sunde børn og unge trives. De har energi til leg og læring og evner at håndtere dagligdagens udfordringer.

Børn og unges sundhed grundlægges af forældrene tidligt i livet, og de sunde vaner, de tager med sig, er byggestenene til et godt børne-, ungdoms- og voksenliv.

Vi skal sammen med forældrene skabe og styrke rammerne for, at børn og unge kan træffe sunde valg, som fremmer deres livskvalitet.

For nogle børn, unge og familier kan selve grundlaget for et sundt liv være udfordret. I disse situationer skal vi hjælpe familien til at støtte deres børn i at træffe sunde valg – både i det daglige samvær med børn, unge og deres familier og gennem sundhedsfremmende indsatser.

Favrskov Kommunes institutioner og tilbud skal stille rammer til rådighed, der gør det let at have sunde vaner. Sundhed skal integreres i det brede pædagogiske arbejde med lege- og læringsmiljøer, så det styrker børn og unges trivsel, selvværd og bevægelsesglæde.

Det gør vi, når vi skaber attraktive tiltag og muligheder for, at børn og unge kan bevæge sig. Når vi sørger for gode rammer for mad og måltider. Når vi med et helhedsorienteret og forældreinddragende perspektiv forebygger unges rusmiddelproblematikker.

Det gør vi, når vi hjælper børn og unge til at forholde sig kritisk til normer og idealer for køn, krop og seksualitet. Når vi tager hånd om børn og unge, når de er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn eller er pressede. Når vi hjælper børn og unge til at have gode relationer. Det gør vi, når vi giver børn og unge mod på at håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen, så de opbygger et godt selvværd, de kan møde verden med.

Det er vores mål, at børn og unge i sårbare positioner oplever en tidlig indsats, så de får mulighed for at trives.

Derfor arbejder vi for:

 • Inddragelse af børn og unge i sårbare positioner i egen sag
 • Tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel
 • Forebyggende indsatser tæt på barnets eller den unges hverdagsliv
 • Målrettet opfølgning af indsatser.

Alle børn og unge skal have muligheden for at leve et godt og trygt liv. Der er børn, unge og familier, der har særlige udfordringer, hvor børnene eller de unge befinder sig i en udsat position – eller er i risiko for at komme det. Disse børn og familier kan af forskellige årsager have behov for støtte til stabile rammer for et godt hverdagsliv og hjælp til at understøtte børnenes udvikling og trivsel.

I Favrskov Kommune har vi et fælles ansvar for at gribe tidligt ind, når vi oplever, at et barn eller ung ikke trives.

En tidlig indsats kræver et tværgående og tværfagligt samarbejde med barnets og familiens behov i centrum. Derfor arbejder vi i Favrskov Kommune for, at medarbejderne har et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med børn og unge i sårbare positioner. Det betyder, at vi på tværs af institutioner, skoler og forvaltninger har en fælles forståelse for, hvornår et barn eller ung er i mistrivsel, og hvordan vi kan og skal handle. Ingen børn eller unge skal opleve at stå alene med deres udfordringer. Derfor skal vi sætte tidligt ind med forebyggende og målrettede indsatser tæt på barnets eller den unges hverdagsliv. Vi skal også sikre en tæt opfølgning, så vi matcher indsatser til barnets eller den unges behov og understøtter en positiv udvikling.

Sammen skal vi arbejde for at skabe helheder og sammenhænge for børnene og de unge, så de trives i hverdagen og får mulighed for at mestre eget liv.

Det er vores mål, at børn og unge oplever kvalitet i deres fritidsliv

Derfor arbejder vi for:

 • Attraktive og inspirerende kultur- og fritidstilbud
 • Børn og unges medbestemmelse og medansvar i fritidstilbud
 • Nye muligheder for børn og unge i sårbare positioner.

I Favrskov Kommune vil vi have inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud, der skaber kvalitet i børn og unges fritidsliv.

I sammenhæng med foreningslivet skal vores kultur- og fritidstilbud være attraktive og skabe nye muligheder for børn og unges trivsel, udvikling og læring. De skal give inspiration til, at børn og unge kan udfolde sig på forskellige måder og møde hinanden på tværs af alder, kultur og interesser. Det giver børn og unge mulighed for at danne venskaber på tværs af forskellige og fremtidige arenaer – blandt andet på tværs af skole, SFO, klub, foreningsliv og ungdomsuddannelser.

Inspirerende og alsidige fritidstilbud skaber også nye muligheder for sammenhæng i børn og unges liv. Når hjem, dagtilbud, skole og fritidstilbud arbejder sammen, medvirker det til nye læringsrum, hvor alle bidrager med noget forskelligt til børn og unges trivsel og udvikling. Det giver mulighed for, at de voksne kan se børnene og de unge i forskellige sammenhænge og kontekster.

Fritidstilbud rammesætter andre miljøer end dem, børn og unge oplever i dagtilbuddet, skolen og i hjemmet. Det giver fritidstilbuddene nogle særlige muligheder for at se børnenes og de unges behov. Fritidstilbuddene kan støtte dem, der har det svært eller er udfordret på den ene eller anden måde, så de får mulighed for at indgå i nye fællesskaber og udvikle vigtige kompetencer.

I fritidstilbud får børn og unge mulighed for at være medbestemmende, tage ansvar og udvikle sig til aktivt at tage del i det demokratiske samfund. Inspirerende og alsidige fritidstilbud skal være med til danne børn og unge, så de styrkes i at træffe valg, der skaber værdi for dem – nu og på sigt.