Kulturstrategi

Forord

Kulturen er noget, vi er fælles om. Kulturen skaber samtaler, fælles oplevelser, en følelse af samhørighed, et sted at høre til, og noget at være stolt af. Kulturen påvirker den måde, vi handler på og de normer, vi lever efter. Kulturen kan hjælpe os med at se nye muligheder. I kulturen må man gerne have ild i røven, og man skal ikke nødvendigvis passe ind. Kultur er at deltage, at skabe, at blive provokeret, at blive rørt.

Ovenstående er alt sammen sagt af nogle af de borgere og interessenter, der har medvirket til udviklingen af denne Favrskov Kommunes første kulturstrategi. 350 borgere har besvaret et spørgeskema om kulturlivet i Favrskov, ca. 40 har medvirket i fokusgruppeinterview, og ca. 60 har deltaget i et arbejdsmøde, hvor en del af det indsamlede materiale er blevet drøftet.

”Hvad kendetegner en god kulturoplevelse for dig” er en af de spørgsmål, vi har stillet. Svarene har naturligt nok været forskellige, men alligevel er der en del, som går igen i besvarelserne. ”Et vist niveau af kvalitet, noget på hjerte, men uden vi altid behøver at konkurrere med de større naboer”, lyder et svar, som uddybes med en slags programerklæring for strategien: ”Vi skal dyrke vores særkender, det vi er gode til, det nære, lokalhistorien, naturen, samtalen og fællesskabet.”

Vores ønske og ambition er, at kulturstrategien skal fungere, dels som værktøj til løbende at guide strategiske beslutninger på kulturområdet, dels som pejlemærke for en kultur med åbenhed og samarbejde mellem kulturens aktører, kulturinstitutioner, kulturforbrugere og kulturens frivillige.

Tusind tak til alle der har bidraget til udviklingen af Favrskov Kommunes første kulturstrategi. God fornøjelse med læsningen!

Kultur- og Fritidsudvalget, november 2021.

Kulturstrategien er godkendt i Favrskov Byråd 30. november 2021

Se handleplan for kulturstrategien her

Teater i skoven ved Vejerslev

Indledning

Favrskov Kommunes kulturstrategi er gældende fra 2022 og frem. Kulturstrategien sætter kursen for Favrskov Kommunes udvikling på kulturområdet i de kommende år. Med Kulturstrategien er ambitionen, at kulturen skal bidrage til, at Favrskov Kommune er et godt sted at leve.

I samspil med Favrskov Kommunes andre strategier og politikker kan kulturstrategien bruges i planlægningen af aktiviteter, faciliteter og indsatser for kulturlivet og som et politisk værktøj, når midlerne skal prioriteres.

Strategiens overordnede målsætninger kan omsættes til konkrete indsatser gennem udarbejdelsen af en handleplan. Tre temaer, udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, er omdrejningspunktet for at nå ambitionen:

 • Kultur, der understøtter dannelse og demokratiforståelse
 • Kultur, der understøtter inkluderende fællesskaber, leg og læring
 • Kultur, der understøtter aktive frivillige og foreninger.

Temaerne har fået liv og form gennem interviews med fokusgrupper og en spørgeskemaundersøgelse, der blandt andet er udsendt i e-Boks til 1000 borgere. Svarene herfra er efterfølgende bearbejdet af kulturinteresserede borgere, politikere og interessenter på et arbejdsmøde i InSide i Hammel. Efter arbejdsmødet er de tre temaer blevet til fem indsatsområder, som samlet udgør Favrskov Kommunes kulturstrategi.

Synlighed og tiltrækning

Kulturelle arrangementer, koncerter, foredrag og kunstudstillinger er vigtig for mange borgere. Når arrangører griber udfordringen og rækker ud over det lokale, kan de tiltrække et interesseret publikum uden for lokalområdet. Det er i de stærke lokale kulturmøder, at vi inspireres, får ny energi og knytter bånd. Derfor er det vigtigt, at borgerne kan overskue og få kendskab til kulturarrangementer i og udenfor eget lokalområde. Vi skal udvikle og løfte vores kommunikation, så de lokale arrangementer kan blive et aktiv for borgere på tværs af og uden for Favrskov Kommune.

I Favrskov Kommune findes mange talenter og lokale udøvere af musik, kunst og kultur indenfor mange genrer. Inddragelse af lokale talenter kan være med til at festliggøre private og offentlige markeringer – og samtidigt er med til at udvikle og understøtte vores talenter og øge det lokale kendskab til dem.

Lige så vigtigt er det at invitere og samarbejde med kunstnere udefra, der kan inspirere med det vilde, det skæve, det nye og det særlige, vi ikke oplever i hverdagen.

Koncert i Grundfør Gylle Gallerie

Favrskov Kommune vil arbejde for, at:

 • understøtte stærke lokale kulturmøder, arrangementer og aktiviteter
 • udvikle og løfte kommunikationen, så kulturen når ud til flere borgere
 • aktivere lokale talenter indenfor kunst og kultur i private og offentlige markeringer
 • invitere og samarbejde med kunstnere udefra.

Sammenhængskraft på tværs

Kulturen kan binde mennesker sammen og skabe fællesskaber på tværs af alder og indkomst. Deltagelse i fælles kulturelle oplevelser og aktiviteter kan få os til at føle os hjemme og skabe tilknytning til vores lokale historie, natur og kultur - og til vores kommune. 

Kulturen er for alle, og derfor skal vi have kulturtilbud, som rammer alle målgrupper, såvel børn, unge og ældre. Favrskov Kommune vil arbejde for, at alle får mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet, på tværs af alder og i både by og land. 

Ved at øge kendskabet til hinanden – til kulturens forskellige aktører og brugere, og til de kulturaktiviteter, der finder sted lokalt - kan vi blive mere bevidste om den kultur, der foregår andre steder i kommunen. Hvis vi tør bevæge os ud af det næres komfortzone, venter udvikling, nye netværk og fællesskaber - og nye oplevelser. Det handler om kommunikation, om åbenhed og om samarbejde mellem kulturens brugere og kulturens aktører.

Udendørs folkedans

​​​​​​​Favrskov Kommune vil arbejde for, at:

 • understøtte kultur både i hovedbyer og landsbyer
 • styrke den lokale tilknytning gennem fælles kulturelle oplevelser og aktiviteter
 • alle skal føle sig som en del af fællesskabet
 • skabe tættere samarbejder mellem kulturens aktører.

 

Rammer for kulturen

Kulturlivet i Favrskov er aktivt og bredt, med livlig aktivitet omkring vores kulturhuse og lokalt i byer og landsbyer. Meget er selvorganiseret, andet organiseret gennem vores kulturforeninger, uddannelsesinstitutioner, handelsstandsforeninger, forsamlingshuse, kulturhuse og i tværkommunale samarbejder. 

Fundamentet for kulturlivet er de lokale kulturbærere, som investerer deres tid og energi i at skabe kulturelle aktiviteter, fællesskaber og mødesteder, med stor betydning for livsglæde og trivsel for kommunens borgere til følge. 

Favrskov Kommune ønsker at fremme kulturelt iværksætteri, så lysten og engagementet hos kulturens frivillige ildsjæle stimuleres, i både garvede kulturforeninger og hos nye, uprøvede kræfter. Det skal være let at få adgang til hjælp, og understøttelse af initiativer skal gøres enkel. 
 

Hinnerup Garden marcherer igennem gågaden

​​​​​​​Favrskov Kommune vil arbejde for, at:

 • understøtte det kulturelle iværksætteri
 • lette adgangen til hjælp og sparring
 • vejen til realisering af initiativer gøres så kort som mulig.

Kultur for børn og unge

Kulturen er en del af vores demokratiske dannelse. Mødet med kulturen i børnenes hverdag spiller en rolle for udviklingen af sprog og kritisk tænkning. Evnen til at opleve og værdsætte kunst og kultur er en kilde til øget livskvalitet livet igennem. Børn og unge skal igennem deres opvækst opleve kunst og kultur af høj kvalitet og møde teatret, billedkunsten, dansen og musikken, ligesom mulighederne for at udfolde deres egen kunst og kreativitet.

Børn har en legende og kreativ tilgang til kulturen, som stimulerer deres fantasi. Den aktive deltagelse i kunst og kultur kan give succesoplevelser hos alle børn, og yder et væsentligt bidrag til udviklingen af inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommunes daginstitutioner og folkeskoler.

Alle børn skal have mulighed for at møde kulturen – også i fritiden. Her spiller bibliotekerne en rolle for børns læselyst og i at nå børnene på den rigtige måde i en række kulturtilbud. Favrskov Kommune vil arbejde for, at der findes stærke kreative aktiviteter og miljøer for børn og unge. Tilgængeligheden til de kreative fritidstilbud som eksempelvis musikskolen, dramaskolen og billedskolerne skal desuden styrkes.

Børn spiller musik

​​​​​​​Favrskov Kommune vil arbejde for, at:

 • børn og unge igennem deres opvækst møder kunst og kultur af høj kvalitet 
 • udvikle kreative aktiviteter og miljøer for børn og unge
 • styrke tilgængeligheden til de kreative fritidstilbud for alle børn.
   

Det særlige i Favrskov Kommune

Kultur kan være med til at sætte Favrskov på landkortet, når vi udnytter vores særkender, naturen, de lokale fællesskaber, miljøer eller kulturhistorie.

I Favrskov Kommune findes en række meget forskellige miljøer med en rigdom af lokalt forankrede kulturelle tilbud og muligheder. Kulturhuse, biblioteker, musikskole, kirker, friluftsspil, modelbane, biografer og forsamlingshuse er blot nogle af de vigtige lokale kulturinstitutioner.

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en nærhed til naturen, uanset hvor i kommunen man befinder sig. Favrskov Kommune vil arbejde for at udnytte denne styrke til at skabe stærke kunst og kulturoplevelser i samspil med naturen.

Favrskov Kommune ønsker at understøtte de lokale fællesskaber og samtaler. For at styrke og bevare de lokale særkender og unikke muligheder, vil Favrskov Kommune arbejde for at sætte en kulturel dagsorden, hvor forskelligheden dyrkes, og hvor der er plads og mod til at forstyrre, turde træffe de svære valg og tænke nyt og anderledes.

Rundvisning ved Høj Stene

Favrskov Kommune vil arbejde for, at:

 • udnytte vores særkender til at sætte Favrskov på landkortet
 • skabe stærke kunst og kulturoplevelser i og i samspil med naturen
 • understøtte de lokale fællesskaber og samtaler
 • styrke og bevare de lokale særkender og unikke muligheder.