1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.000 indbyggere og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg

Den kommunale organisation er med sine ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens kendetegn og udvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

 Du finder den samlede vision her

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks stående udvalg:

 • Plan - og Landdistriktsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer      

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar.

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.

I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog.

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback

Du finder hele ledelsesgrundlaget her. 

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som ud over ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. I efteråret er der gennemført et forløb, hvor vi i forvaltningens samlede ledergruppe har udfoldet forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Udover at give sammenhæng på tværs, skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk.

Nedenfor vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Der henvises til Favrskov Kommunes hjemmeside – favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

3. De overordnede ledelsesrammer       

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.
 
I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som udover ældreområdet består af handicap- og psykiatri-området, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef. 

På tværs af driftsområderne har vi et vedholdende fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergier. Den samlede ledergruppe har udarbejdet den fælles vision: Sammen om et sundt og værdigt liv. Visionen er ved at blive udfoldet i de enkelte områder. Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere, fordelt på ca. 1.190 årsværk. 

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:
 

4.1 Ældreområdet

Ældreområdet i Favrskov Kommune er organiseret som vist i nedenstående diagram:

Områdets fem områdeledere og ældrechefen indgår i områdeledergruppen. Samarbejdet på tværs af områdeledernes områder praktiseres dagligt for at skabe den bedst mulige kvalitet og sammenhæng for de borgere, vi servicerer på ældreområdet og for at sikre den fælles retning for afdelingslederne. Sparring og koordinering er central så kvaliteten og udviklingen på ældreområdet sker i samme retning - med respekt for lokale forskelle og hensyn. Der er særligt fokus på kvalitetssikring, områdets udviklingsplan og aktuelt et stort fokus på både projekt ”Faste teams i hjemmeplejen” og ”Fremtidens visitation”.

5. Visitation og hjælpemidler

5.1 Visitation og hjælpemidler

Du bliver leder for ca. 25 dygtige visitatorer, som fordelt på flere mindre teams visiterer til rehabilitering, træning, personlig pleje, praktisk hjælp, pleje- og ældreboliger, hjælpemidler, m.v. du bliver desuden leder for de medarbejdere, der koordinerer udskrivelserne fra sygehuset. Medarbejderne er uddannede sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter.

Visitationen organisering matcher driftens organisering og visitatorerne møder i driften 1-2 gange om ugen. Vi arbejder målrettet på at udvikle ”Fremtidens visitation”, som dels skal styrke borgernes selvbestemmelse og valgfrihed, øge inddragelsen af lokalsamfundet og styrke samarbejdet mellem drift og myndighed.

5.2 Hjælpemiddelservice

Medio juni flytter Hjælpemiddelservice ind i nye tidssvarende rammer, som udover hjælpemiddelservice skal huse rehabiliteringsteamet, hjemmeplejen og sygeplejen. Hjælpemiddelservice tilbyder kvikservice, dvs. straks sagsbehandling, reparation og udlevering af hjælpemidler. Der er ca. 10 ansatte, som har et tæt koordineret samarbejde med visitaorerne på hjælpemiddelområdet.

5.3 Demensindsatsen

Favrskov Kommunes demensindsats, som pr. 1. juni er organiseret under områdelederen af visitation, hjælpemidler og demens, består af vores demenskonsulenter der yder råd og vejledning til både borgere, pårørende og medarbejdere, aflastningsteamet der tilbyder aflastning i eget hjem samt vores daghjem og kolonihavetilbud til demente. Vi åbner til august  dørene til vores nye demenshus i Hinnerup som kommer til at danne rammer for hele Favrskov Kommunes demensindsats.

6. Overordnede opgaver

Som leder har du ansvaret for;

 • Den daglige opgaveløsning, personaleledelse og kompetenceudvikling
 • Den faglige kvalitet, lovgivning, dokumentation, serviceniveau, planlægning m.v.
 • Samarbejdet med områdets interessenter herunder leverandører, hospitaler, hjælpemiddelservice, demensindsatsen, rehabiliterings- og træningsområdet m.fl.
 • At brugen af velfærdsteknologiske løsninger udvikles og anvendes i videst mulig omfang
 • At understøtte en kultur, hvor vi med borgeren i centrum, altid tænker rehabilitering, træning og hjælpemidler før passiv midlertidig hjælp
 • At foretage opfølgning på mål, resultater og faglige evalueringer
 • Fortsat at forenkle dokumentationen og udvikle kvaliteten af FS III
 • At være ”primus motor” for de forskellige projekter, der iværksættes lokalt og på tværs af kommunen


6.1    Nøgleopgaver for lederen af visitation:

 • Deltage i og bidrage aktivt til udviklingen af Fremtidens Visitation
 • Vise retningen, turde nytænke og sikre følgeskab
 • Udøve god ledelse, hvor du skaber medindflydelse og er tillidsfuld
 • Være tilgængelig for dine medarbejdere, når tingene bliver svære
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Medvirke til at skabe konstruktive snitflader til de øvrige områder/forvaltninger
 • Understøtte og udvikle det gode samarbejde med pårørende og andre interessenter
 • Formår at balancere mellem daglig drift og udvikling af området

7. Personprofil

7.1 Uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du kan dokumentere flest mulige af følgende kvalifikationer:

 • Sundhedsfaglig baggrund men det er ikke et krav
 • Gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Erfaring med myndighedsområdet og udvikling af området
 • Indsigt i så mange som muligt af de opgaver der varetages i visitationen
 • Vant til at samarbejde med interessenterne på området
 • Gerne erfaring med ledelse og evt. lederuddannelse

7.2 Personlige kompetencer 

Vi forventer, at du: 

 • Er nytænkende og evner at skabe små og store forbedringer i det daglige
 • Har og skaber overblik samtidig med at du har sans for detaljerne
 • Er handlekraftig og kan træffe beslutninger, når det er nødvendigt
 • Lytter og har nemt ved at forstå og sætte dig ind i andre menneskers følelser og adfærd
 • Er inddragende og inviterer til dialog og samarbejde
 • Er åben, imødekommende og tillidsfuld
 • Skaber retning og tager lederskab for forandringsprocesser    
 • Tager initiativ og bidrager med dine ideer og synspunkter
 • Er synlig og søger indflydelse 

8. Yderligere oplysninger

Dit primære arbejdssted vil være visitationen i Hadsten. Derudover vil du skulle deltage i møder på forskellige lokationer i kommunen, hvorfor kørekort er en forudsætning.

Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til forhåndsaftaler indgået med de faglige organisationer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet, eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at sende en SMS til områdeleder Anni Dahl på 23679036, så ringer hun dig op. Du er også velkommen til at sende en mail til hende på adra@favrskov.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Områdeleder Anni Dahl
 • TR Gitte Jespsen Hvid
 • AMR Gitte Donnerborg
 • Medarbejderrepræsentant fra visitationen Nille Bonde Jensen
 • Leder af Hjælpemiddelservice Camilla Skovgaard Andersen

Desuden deltager rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen ved samtalerne og testtilbagemeldingen. Ældrechef Jeanette Rokbøl deltager ved 2. samtale.

Ansøgningsfristen er 18. juni, og vi beder dig om at sende din ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og øvrige relevante via favrskov.dk/job.

19. april udvælger ansættelsesudvalget kandidater til 1. samtale. Indkaldelse sker telefonisk på mail samme dag.

1. samtale afholdes 22. juni 2023. Kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest mellem 1. og 2. samtale. 2. samtale foregår 27. juni 2023

Forventet tiltrædelse: 1. august 2023.