Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som skoleleder på Tungelundskolen

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Læs mere om visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Planudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram.

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommune her på favrskov.dk.

I hele Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Læs mere om ledelsesgrundlaget

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler.

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

Organisationsdiagram viser Børn og Skole

4.  Tungelundskolen

Tungelund – Trivsel og Tillid

Tungelundskolen ligger i Thorsø i et lokalmiljø, som primært består af villa- og parcelhuskvarterer og et stort landdistrikt, der er central beliggende i forhold til både Aarhus, Randers, Silkeborg og Viborg. Skolen har et eller to spor pr. årgang og har 320 elever fordelt på 0.-9. årgang samt to specialklasser; en indskolings- og en udskolingsklasse.

Skolen er bygget i fem etaper med start i 1958. Vi har gode fysiske rammer både inde og ude, og vi ser frem at skulle renovere dele af skolen i kommende skoleår. Både skole og SFO nyder godt af attraktive idræts- og naturomgivelser.

Skolen har god opbakning fra en engageret og deltagende forældregruppe og skolebestyrelse. Der lægges vægt på et respektfuldt og åbent samarbejde mellem alle parter. Endvidere indgår Tungelundskolen i tæt samarbejde med de lokale daginstitutioner og foreninger.

Personalegruppen består af cirka 40 engagerede lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretær og ledere. Skolens medarbejdere motiveres af udvikling og arbejder løbende på at gøre en god skole bedre.

Særlige kendetegn ved Tungelundskolen

På Tungelundskolen vil vi, at alle elever udvikler sig til livsduelige mennesker. Med livsduelighed mener vi såvel personlig, social og faglig udvikling og trivsel. Vi har et værdisæt, der lever og danner den røde tråd i alt det, som vi arbejder med. Hverdagen er i høj grad præget af en anerkendende kultur med et respektfuldt samarbejde mellem alle skolens faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere.

Skolen er kendetegnet ved et stærkt sammenhold i personalegruppen og en fleksibilitet, der virker begge veje, og vi værdsætter den gensidige respekt og tillid til hinanden.

Vi har en pædagogisk koordinator, der er tovholder på elevsager og for vores PLC samt spiller en aktiv rolle i vores lokale proces med pædagogiske opgaver.

Skolen er en vigtig del af vores lokale samfund. Til vores årlige hockeyturnering og til Tungelundlegene er både forældre, bedsteforældre, byens dagplejere og tidligere elever et opbakkende publikum. Vi er i gang med at nytænke vores årlige skolefest, som vi glæder os til at afholde.

4.1 Ledelsesrammerne

Skolens ledelse består i indeværende skoleår af skolelederen, som er øverste ansvarlig for drift, økonomi og medarbejdere samt en viceskoleleder. Denne konstellation er en prøvehandling, som evalueres sidst på skoleåret med henblik på fremtidig organisering.

I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Teamet er i tæt løbende dialog om fordeling af opgaver. Der er en ledelsesrepræsentant tilknyttet hver afdeling. Skolelederen har ansvaret for at sikre koordinering mellem de forskellige afdelinger.

Det vil være en fordel, at en kommende skoleleder har stærke kompetencer inden for pædagogisk forandringsledelse, kommunikation og overordnet økonomistyring.

5. Skolelederens ansvar

Skolelederen har det strategiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og det overordnede faglige/pædagogiske ansvar i forhold til skolechefen. Vi forventer, at den kommende skoleleder har ansvaret for:

Strategisk ledelse:

 • det langsigtede arbejde med at omsætte byrådets og Børn og Kulturs visioner, værdier og mål til konkrete beslutninger i skolens praksis og hverdag
 • at sikre sammenhæng mellem skolens ressourcer, organisering, ydelser og effekt
 • skolens mål- og evalueringskultur
 • et aktivt samarbejde med øvrige ledere, skolevæsenet og samarbejdspartnere i lokalområdet

Økonomisk og administrativ ledelse:

 • skolens samlede budget
 • overholdelse af retningslinjer og beslutninger på det økonomiske område
 • en tydelig kommunikation om skolens økonomi til skolebestyrelse, medarbejdere og forvaltning

Personaleledelse:

 • at medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer anvendes bedst muligt
 • videndeling mellem de ansatte
 • ledelse og etablering af et forpligtende samarbejde i ledelsesteamet
 • et godt og udviklende arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • et godt og inddragende samarbejde i MED-udvalget samt TRIO-samarbejdet

Faglig/pædagogisk ledelse:

 • at opstille mål og rammer for skolens læreprocesser - fastholdelse og udvikling af et udfordrende og højt fagligt miljø
 • realisering af de opstillede mål i såvel undervisningsdelen som fritidsdelen
 • dokumentering af resultater i forhold til de opstillede mål
 • at både ledere og medarbejdere er opdaterede pædagogisk og fagligt
 • at skolens arbejde og virke sker i overensstemmelse med de fastsatte og lovmæssige vilkår
 • at drive en samlet skole – for medarbejdere, elever og forældre. Herunder optimering af overgange mellem indskoling, mellemtrin og udskoling
 • forventeligt at stå i spidsen for en ombygning, hvor fysisk indretning og pædagogik spiller sammen
 • at koble pædagogiske indsatser med effekt på læring og trivsel

Ledelse af samarbejdet med forældrene, herunder arbejdet i skolebestyrelsen:

 • at skolebestyrelsen bliver betjent, så den kan opfylde sine opgaver jf. folkeskoleloven
 • sikring af den gode dialog og det gode samarbejde mellem hjemmet og skolen
 • at arbejde for, at der skabes et godt fællesskab blandt forældrene

6. Kompetencer og profil

6.1. Uddannelse og erfaring

Den nye skoleleder skal kunne dokumentere og være i besiddelse af:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Bredt kendskab til folkeskolen
 • Lederuddannelse – eller være i gang med en
 • Ledelseserfaring
 • Vant til at arbejde strategisk og have fokus på følgende områder:
  • faglige og pædagogiske indsatser
  • realisering af mål og strategier
  • organisatorisk struktur
  • kommunikation
  • kvalitets- og evalueringsarbejde
 • Erfaring med økonomistyring i forbindelse med skoledrift.

6.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du:

 • Professionel og loyal - i adfærd og udtryk
 • Visionær – med en forståelse for drift (finder nye veje med respekt for det eksisterende)
 • Har udpræget flair for tydelig kommunikation – internt og eksternt, herunder ift. forældregruppen
 • Er empatisk og lyttende – og formår at se sagen fra flere perspektiver
 • Involverende, åben og nærværende – ift. elever, medarbejdere, forældre og forvaltning
 • Tydelig leder – der går forrest, kommunikerer retning og træffer beslutninger i rette tempo
 • Er resultat- og målorienteret – også med understøttelse af relevant data
 • Skaber fælleskab og forståelse for at opgaven løses bedst sammen
 • Forandringsparat – og formår at søsætte og følge projekter til dørs
 • Som både kan og vil reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer

7. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 

8. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan du kontakte skolechef Morten Lyhne Sørensen på 29 46 96 12 eller på moso@favrskov.dk

Alle interesserede ansøgere opfordres til at kontakte skolechef Morten Lyhne Sørensen på: 29 46 96 12 eller på moso@favrskov.dk. For et besøg på skolen kan du kontakte viceskoleleder Belinda Hornsgaard på 53 80 08 45 eller på belh@favrskov.dk  Vi har primært besøgsdage i uge 2 – men ring eller skriv, så finder vi tiden til dit besøg.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

9. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skolechef Morten Lyhne Sørensen
 • Ledelsesrepræsentant Belinda Hornsgaard
 • Medarbejderrepræsentant: Ebbe Kragh Nielsen
 • Medarbejderrepræsentant: Marie Boldrup Mønsted
 • Bestyrelsesformand: Mia Lind Kjærulff
 • Bestyrelsesmedlem: Line Høgsted Brandt

Ansøgningsfristen er onsdag 19. januar 2022, hvor ansøgninger skal være modtaget via favrskov.dk/job

Fredag den 21. januar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted tirsdag den 25. januar. Efter 1. samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår mandag den 31. januar.

Direktør for Børn og Kultur Hans Vedel vil deltage i anden samtalerunde.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen, der foretages af lederudviklingskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, finder sted fredag den 28. januar. Skolechef Morten Lyhne Sørensen vil også være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med skolechefen i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne.

Tiltrædelse pr. 1. april 2022.