1. Baggrund

Social og Psykiatri søger ny afdelingsleder med tiltrædelse 1. februar 2022.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen.

2. Organisation

2.1 Overordnet administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør.

De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, IT, HR m.v.

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere her på favrskov.dk om Favrskov Kommune som helhed

Området Social og Psykiatri hører organisatorisk til Handicap og Psykiatri under forvaltningen Social og Sundhed.

2.2. Handicap og Psykiatri     

Visionen for Social og Sundhed er sammen om et sundt og værdigt liv. Vi arbejder i øjeblikket med omsætning af visionen til en mere konkret tilgang, hvor borgerne, vi er i kontakt med, skal kunne være mest muligt i eget liv. Det betyder blandt andet, at indsatserne, vi tilbyder, skal have borgernes drømme, ambitioner og mål for eget liv som udgangspunkt.

Handicap og Psykiatri består organisatorisk af de to udfører-områder Social og Psykiatri og Voksenhandicap, samt Handicap- og Psykiatrirådgivningen (myndighed) og Administrationen.

Nedenstående diagram afspejler Social og psykiatris organisering fra 1. marts 2022.

Organisationsdiagram viser Handicap og Psykiatri i Favrskov

Afdelingslederen i Bostøtte indsatsen refererer til områdeleder i Social og Psykiatri.

Som afdelingsleder vil du blive en del af et lederteam, der - udover dig - består af fire afdelingsledere, der i tæt samarbejde med områdelederen er med til at definere det samlede social og psykiatri-område i kommunen.

3. Social og Psykiatri

Social og Psykiatri er en mangfoldig organisation med en række forskellige indsatser til borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, sociale problemer eller misbrug. I bostøtte-indsatsen vil du stå i spidsen for ca. 21 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og kompetencer.

Nogle af de områder, du som afdelingsleder af bostøtten vil få ansvar for er:

 • Samling af bostøtte-afdelingen, som tidligere har bestået af fire mindre bostøtte-enheder. Herunder samling og udvikling af fælles kultur, faglighed og fælles mindset – samt vigtigheden af at fastholde de stærke og særskilte fagligheder.
 • Organisere og lede opgaver og indsatser, så medarbejdere og borgere får mest mulig handle- og beslutningskompetence.
 • Omsætte områdets vision og strategier, så der skabes fælles retning, mindset og følgeskab til vores fælles opgaveløsning.
 • Formulere og arbejde med målbare udviklingsmål og strategier på både fælles og lokalt niveau.
 • Overblik over eget budget, så der sikres sikker drift og sammenhængende budgetter.
 • Sikre fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang og tænkning, som skal kunne ses afspejlet i indsatser.
 • Sikre at de sociale indsatser bidrager til borgernes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

De forskellige afdelinger i Social og Psykiatri er:

Bostøtten

Bostøtten er et tilbud til voksne med sindslidelser, psykisk sårbarhed eller ADHD/autisme. Vi arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang og tager udgangspunkt i borgernes håb og drømme. Vi ønsker at tilbyde støtte, så borgerne kan blive i eget nærmiljø og egen bolig. Vi har derfor mindre indgribende indsatser med et enkelt besøg om ugen, ligesom vi har indsatser med op til 3 besøg/kontakter dagligt. Der vil være snitflader over til handicap-området, særligt når vi taler om de mest indgribende indsatser. Samlet 21 medarbejdere

Social Indsats og LÆR

Social Indsats og LÆR er socialområdets indgang til voksenområdet. Vi har åben rådgivning og straks-indsats i målrettede og afgrænsede forløb op til 6 måneder. Vi tilbyder rådgivning, individuelle forløb og gruppeforløb. Medarbejderne er også i tre væresteder, samt en cafe, hvor borgere i aktivitetstilbud og jobafklaring servicerer brugere og medarbejdere af huset. Samlet er der 17 medarbejdere.

Botilbuddet Harebakken

Botilbuddet Harebakken er et døgndækket botilbud med 17 lejligheder (SEL § 85), et fælleshus, 3 pladser til udredning/rehabilitering (SEL §107) og en akutseng. Målgruppen er voksne mellem 18 og 85 år med alvorlige sindslidelser og/eller sociale vanskeligheder, herunder misbrug og retslig foranstaltning. Vi yder også indsatser til yngre borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skizofreni og udviklingsforstyrrelser. Der er 40 medarbejdere i tilbuddet med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Boligerne Jagtvej

Boligerne Jagtvej er et ikke-døgndækket botilbud med 18 boliger. Målgruppen er inden for de store psykiatriske diagnoseområder (inkl. dobbeltdiagnoser). Den faglige tilgang tager blandt andet afsæt i begrebet “nabohjælp”, som betyder, at borgerne støttes i også at kunne være hinandens støttepersoner. Jagtvej har stor erfaring med at tackle svære problemstillinger som for eksempel borgere, der har mistet tilliden til systemet eller måske har fravalgt samarbejdet med tidligere støttepersoner. Der er 7 medarbejdere i tilbuddet med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. 

Ungetilbuddet Carma

Ungetilbuddet Carma er et midlertidigt botilbud til 9 unge mellem 18 og 30 år. Ungetilbuddet står overfor en udvidelse, og vil fra 1. februar 2022 være et midlertidigt botilbud til 15 unge. Problematikkerne for målgruppen er inden for de psykiatriske diagnoser, autismespektret kombineret med psykiatrisk komorbiditet, samt sociale problemstillinger. Fra botilbuddet ydes der tillige bostøtte til de unge, som flytter ud af botilbuddet, ligesom det kan gives til unge, som er på vej ind i tilbuddet. Der er inden udvidelsen 10 medarbejdere tilknyttet.

Favrskov Rusmiddelcenter

Favrskov Rusmiddelcenter er kommunens gratis rådgivning- og behandlingstilbud til borgere, der har problemer med brug af alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet indeholder stof- og alkoholbehandling for unge og voksne og behandling med substitutionsmedicin. Vi har en familieorienteret rusmiddelbehandling, hvor alle familiemedlemmer inddrages i behandlingen. Vi arbejder med motiverende samtaler, kognitiv rusmiddelbehandling og tilbagefaldsforebyggelse. Behandlingsmetoderne er blandt andet individuelle samtaler, psykiatrisk udredning ved oplevet behov, gruppebehandling, undervisning og praktiske øvelser. Personalegruppen består af 10 medarbejdere, primært socialrådgivere, men også psykolog, sygeplejerske, pædagog og ergoterapeut.

STU Stationsstræde

STU Stationsstræde er Favrskov Kommunes primære særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge, der grundet særlige udfordringer ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Eleverne på STU Stationsstræde har divergerende diagnoser og udfordringer, og der er på STU fokus på at tilrettelægge uddannelsen, så den tager højde for hver enkelte elevs forudsætninger. Målet med STU er at støtte den unge til at opnå det bedst mulige udgangspunkt for at få et godt voksenliv både privat, socialt og på arbejdsmarkedet. Der er 10 medarbejdere på STU.

4. Vi tilbyder

En spændende afdelingslederstilling i en nyoprettet bostøtte-afdeling, hvor der er en unik mulighed for at være med til at skabe en samlet bostøtte.

 • En aktiv rolle og ansvar for at skabe retning og udvikling for den nye bostøtte afdeling.
 • Engagerede og fagligt kompetente medarbejdere.
 • Ledelsesfællesskab med plads til sparring og faglig udvikling.
 • En organisation, der prioriterer ledelse og gerne vil arbejde for at styrke rammen for afdelingslederne.
 • Administrativ support ind i ledelsesopgaven.
 • Et tæt samarbejde med myndighed og samarbejdspartnere, så vi skaber de bedst mulige indsatser for borgerne.
 • Højt til loftet og et godt arbejdsmiljø.

5. Afdelingslederens profil

Afdelingslederen for bostøtten skal brænde for udviklingen af en samlet bostøtte, at sikre trivsel og arbejdsmiljø i en omstillingstid, samt at skabe en samlet og robust bostøtte indsats. Afdelingslederen skal brænde for udvikling af det sociale og psykiatriske område. Udviklingen vil skulle balanceres med et fokus på en stabil drift og fortsat høj kvalitet i indsatserne.

Afdelingslederen skal kunne dokumentere flest mulige af nedenstående kompetencer:

 • En social eller sundhedsfaglig uddannelse, der matcher stillingens indhold.
 • Erfaring som leder vægtes højt, det er dog ikke et krav.
 • Du kan også have dokumenteret talent for ledelse.
 • Relevant ledelsesmæssig efteruddannelse eller indstillet på at deltage i diplomuddannelse i ledelse.
 • Du har erfaring fra det sociale og/eller psykiatriske område.
 • Faglig nysgerrighed og viden om, hvad der rører sig på området

Afdelingslederen skal kunne dokumentere flest mulige af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kvalifikationer:

 • Du forstår vigtigheden af at arbejde på tværs og ser potentialer og nye muligheder i tværgående opgaveløsninger.
 • Du har fokus på, at der sker en tidlig involvering af relevante parter i processer med henblik på at sikre en fælles retning. Du giver plads til andres meninger og ideer.
 • Du er i stand til at arbejde med de paradokser, der kendetegner området. F.eks. balanceringen af behovet for forandringer med en samtidig stabil drift.
 • Du har en grundlæggende interesse for igennem dialog at udvikle relationerne til ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Du har fokus på at skabe resultater og forbedringer i opgaveløsningen.
 • Du går forrest og skaber begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur.
 • Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejdere yder deres bedste.
 • Du er bevidst om vigtigheden af både at lede nedad, udad og opad.
 • Du agerer loyalt over for kommunens og områdets beslutninger, strategier og værdier.
 • Du har humor, og du bruger den aktivt i din hverdag – også når tingene er svære.

6. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning vil ske efter gældende overenskomst.

Der vil blive indhentet straffeattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

7. Yderligere oplysninger

Ansættelsesudvalget består af følgende:

 • Områdeleder for Social og Psykiatri Trine Haarup (formand for ansættelsesudvalget)
 • Afdelingsleder Ann Kirketerp Sørensen
 • Afdelingsleder Christina Vig Hjorth
 • Medarbejderrepræsentant Lærke Thorsager Andersen
 • Medarbejderrepræsentant John Sutherland Mitchell
 • Medarbejderrepræsentant Inge Jaedicke
 • Medarbejderrepræsentant og TR fra området Joy McPhillips

Ved 2. samtale deltager også rekrutteringskonsulenten og Handicap og psykiatrichef Janus Hans Hedemann.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Trine Haarup på tlf. 40 47 18 60 eller mail trinj@favrskov.dk.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

8. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er onsdag 8. december 2021

Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag skal du indsende via favrskov.dk/job

Torsdag 9. december udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale. Indkaldelse sker på mail.

Første samtale afholdes mandag den 13. december.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en test hos en rekrutteringskonsulent. Testen afvikles i perioden fra 13. december til og med 14. december. Der vil være tilbagemelding på testen mellem kandidaten, konsulenten og områdeleder 15. december.

Anden samtale foregår tirsdag den 21. december. Der vil blive indhentet referencer efter anden samtale.

Tiltrædelse forventes at være 1. februar 2022.