Favrskov Kommune tilbyder frokostordning i nogle af de kommunale institutioner

I perioden fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2022 serveres der kommunal frokostordning i følgende institutioner:

Hinnerup syd/vest

 • Børnehuset Bymarken
 • Børnehuset Mælkevejen, Søften

Hinnerup nord/øst

 • Børnehuset Fuglereden
 • Børnehuset Toppen
 • Børnehuset Rønbækken
 • Børnehuset Elmegården
 • Børnehuset Nørreskoven

Hadsten by

 • Børnehuset Ellemose
 • Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Hadsten-opland

 • Børnehuset Skattekisten, Laurbjerg
 • Selling Børnehus
 • Børnehuset Hadbjerg

Thorsø Ulstrup og Hammel nord/vest

 • Thorsø Børnehus
 • Den Integrerede institution Trekløveren, Sall

Hammel syd/øst

 • Børnehaven Søndervang
 • Integreret institution Børnely, Farre
 • Børnehuset Lærkereden, Lading
 • Børnehuset Grævlingehulen

Spørgsmål og svar om den kommunale frokostordning

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Det er et koldt frokostmåltid, der bliver leveret hver dag til institutionen af en ekstern leverandør.

Der vil være mulighed for ’smør selv’ med forskelligt pålæg/tilbehør samt grønt. Maden vil være anrettet på fade, som passer til den bordopstilling, der er i institutionen. Personalet skal ikke anrette maden, men kan sammen med børnene stille maden på bordene. Der kan bestilles madpakker, hvis børnene skal på tur.

Der tages højde for Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til sammensætning af maden og særlige forhold for vuggestuebørn. Vi er ekstra opmærksomme på hygiejne i forbindelse med måltidet og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved småjusteringer er det institutionen selv, der er i direkte dialog med leverandøren, så der hurtigt kan blive taget hånd om evt. problemstillinger.

Taksten for det kommunale frokostmåltid er 440 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokostmåltidet gælder alle hverdage, dog ikke 5. juni (Grundlovsdag) og 24. december (juleaftensdag).

Frokosttaksten bliver opkrævet af forvaltningen i forbindelse med den almindelige opkrævning af jeres betaling til daginstitutionen. Der gives friplads- og søskendetilskud til den kommunale frokostordning.

I får samme fripladstilskud til den kommunale frokost, som I får til daginstitutionspladsen.

Områdelederen kan undtage et barn med allergi eller anden sygdom fra den kommunale frokostordning, hvis forældrene har en lægeerklæring.

Hvis dit barn er undtaget fra den kommunale frokostordning, betaler I naturligvis ikke frokosttakst.

Kontrakten tager højde for konkurs.

Det betyder, at Favrskov Kommune har lov til at finde en ny midlertidig leverandør til at levere mad, indtil et nyt udbud er gennemført. Rent praktisk betyder det, at institutionerne højst vil opleve få dage uden mad, hvis konkursen sker uden varsel fra dag til dag. Ved et varsel om konkurs vil institutionerne ikke opleve dage uden mad, da det forventes, at en ny aftale kan være på plads med få dages varsel

Efterlever leverandøren ikke de krav, der er stillet i kontrakten, kan Favrskov Kommune enten kræve, at kravene fremadrettet efterleves og give en bod for den manglende overholdelse eller vælge at opsige kontrakten.

Hvad der vil ske, vil bero på en konkret vurdering af sagen, og hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig for hverdagen i institutionerne.

Det er alle forældre, der skal stemme om den kommunale frokostordning.

I den selvejende institution Hadsten Børnehave træffes den endelige afgørelse omkring ja eller nej til frokost dog i forældrebestyrelsen. Næste gang, der skal stemmes, er august 2022.

Ifølge dagtilbudsloven indføres der en kommunal frokostordning i alle daginstitutioner i Favrskov Kommune, medmindre I er et simpelt flertal af forældre, der siger nej til ordningen. Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i jeres institution skal sige nej, for at der ikke indføres en kommunal frokostordning.

Bliver det et nej til den kommunale frokostordning, kan I som forældre beslutte at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Der kan kun etableres én ordning. Der kan således ikke etableres to forskellige ordninger, hvor forskellige forældre deltager i de to ordninger. Der er ikke et krav om, at der skal være flertal af forældre i jeres institution, som ønsker en forældrearrangeret frokostordning før, at I kan etablere den. Det er således i princippet tilstrækkeligt, at I eksempelvis er fem forældre i institutionen, der ønsker at etablere en frokostordning. Det afgørende er blot, at I kan opnå enighed blandt jer forældre om etablering af denne ordning. I bestemmer som forældre selv, om I vil benytte den forældrearrangerede frokostordning, og I betaler kun til ordningen, hvis I er med.

Ved den forældrearrangerede frokostordning indgår I selv som forældre en aftale med en ekstern leverandør, som I ønsker skal levere maden. Aftalen skal være inden for de gældende rammer for ordningen. Den forældrearrangerede frokostordning baserer sig på et privatretligt grundlag, og er derfor som udgangspunkt uden for de offentlige udbudsregler.

Taksten for det forældrearrangerede frokostmåltid kan maksimalt blive 586 kr. (max 35 kr. pr. dag) pr. barn pr. måned i 11 måneder, men I kan sagtens vælge en lavere takst. Taksten for den forældrearrangerede frokost svarer til maksimumtaksten for den kommunale frokostordning plus moms – dvs. 470 + 116 kr. Beløbet er højere end taksten for den kommunale frokostordning, da der ikke kan afløftes moms på den forældrearrangerede ordning.

Der gives fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning, men der er ikke lovhjemmel til at give søskendetilskud til ordningen.

I skal være opmærksomme på, at hvis I etablerer en forældrearrangeret frokostordning, så skal den ophøre igen, hvis der indføres en kommunal frokostordning i daginstitutionen ved en senere afstemning.

Ønsker I yderligere oplysninger om den forældrearrangerede frokostordning kan Hanne Nedergaard, sekretariatskonsulent i Børn og Kultur kontaktes på hned@favrskov.dk.