Specialtandpleje

Nogle borgere kan få tilbudt specialtandpleje

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, har enten vanskeligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger, eller det er helt umuligt for dem at benytte private tilbud.

Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og/eller psykisk, og vil typisk være varig. De borgere, der bliver behandlet, har eksempelvis autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sclerose.

Omfatter ikke tandlægeskræk

Personer, der principielt godt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Hvad er specialtandpleje?

I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksis tilbyder.

Hvilken behandlingsform, der konkret tilbydes, afgøres ved en individuel vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på:

  • Tandens betydning for tyggeevne eller udseende
  • Samarbejdsevne ved eksempelvis tandregulering
  • Muligheden for at vedligeholde behandlingsresultatet ved god hjemmetandpleje.

Behandling udføres af personale fra den kommunale tandpleje og eventuelt i et samarbejde med Specialtandplejen i Region Midtjylland, hvortil der også kan henvises til behandling i helnarkose.

De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Er der akut behov for nødbehandling kan en af de kommunale klinikker kontaktes

Pris og egenbetaling

Der er en egenbetaling for borgeren i 2024 på højst 2200 kr. for at være tilknyttet specialtandplejen. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år og opkræves en gang årligt i januar måned.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen, men skal ikke betale for selve tandbehandlingen derudover.

Borgeren skal dog som hovedregel selv arrangere og betale for transport til behandlingsstedet.

Tandbørste

Specialtandpleje

Tandlæger, læger, sygepleje‐ eller pædagogisk personale, støttepersoner med flere kan henvise patienter til visitation til specialtandpleje eller hjælpe med at udfylde henvisningsblanket.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til fortsat behandling i omsorgstandplejeordningen.

Det er den kommunale tandpleje, der visiterer borgerne til specialtandpleje.

Blanket til henvisning til specialtandpleje

Kontakt

Favrskov Kommunale Tandpleje

Hammelvej 7
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 60