Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke på følgende:

  • Du bør tænke på forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
  • Fjerkræ og fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske under ordnede forhold.
  • Det er altid en god ide at orientere dine naboer om dine planer om at holde fjerkræ/fugle.
  • For at imødekomme klager bør du drøfte placeringen af hønsegård, voliere mv. med de berørte naboer.
  • Indret hønsegård mv. så du overholder Fødevarestyrelsens indretningskrav i forbindelse med fugleinfluenza. På den måde sikrer du både at dit fjerkræ/fugle ikke smittes af vilde fugle samt at dit hobbyhold ikke er årsag til udbrud hos andre.

Reglerne kan findes på:foedevarestyrelsen.dk.

Overholdes bestemmelserne i dette regulativ, forventes hold af fugle og/eller høns ikke at give anledning til
gene for de omkringboende, dog kan evt. klage over fugle- og/eller hønsehold medføre skærpede bestemmelser.

Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om
miljøregulering af visse aktiviteter.

Høne i grønt græs

§ 1 Gyldighedsområde

Stk. 1

Regulativet er gældende for alt ikkeerhvervsmæssigt hold af høns, ænder, gæs, kalkuner, duer og voliere fugle mv. i byzone, sommerhusområder og områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Stk. 2

Såfremt der i en gældende byplanvedtægt, lokalplan eller servitutter er bestemmelser som regulerer hold af fjerkræ eller fugle er disse fortsat
gældende.

§ 2 Regler og indretning og drift

Stk. 1

Fjerkræ- eller fugleholdets størrelse skal afpasses forholdene. Der må dog højst være 30 stk. høns. Hold af andre fjerkræ- og fugletyper må maksimalt modsvare det tilladte hønsehold.

Stk. 2

Det er tilsynsmyndighedens vurdering om et fjerkræ- eller fuglehold er afpasset forholdene og ikke overstiger, hvad der svarer til 30 stk. høns.

Stk. 3

Hønsehold skal etableres med et hønsehus samt en indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke kan færdes frit. Andre typer af fjerkræ skal ligeledes holdes på egen grund.

Stk. 4

Overdækkes hønsegården med fast tag, skal der søges byggetilladelse hvis det overdækkede areal overstiger 50 m2 i henhold til Bygningsreglementet.

Stk. 5

Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.

Stk. 6

Hønsegårde og lignende skal etableres mindst 2,5 m fra skel og minimum 5 m fra nabobeboelse. 

Hønsegårde kan dog ligge op til skel hvis der er etableret et fast tilstrækkelig tæt hegn i skel. Afstanden mellem fjerkræhus og ejerens beboelse skal som udgangspunkt være mindre end afstanden mellem fjerkræhuset og nabobeboelse.

Voliere må ikke etableres med direkte forbindelse til beboelse (Med hul i murværk til stuehuset).
Overdækkes hønsehuset/hønsegården med fast tag og er bygningen over 10 m2, skal byggeriet anmeldes og bygningsreglementets bestemmelser om at bygningshøjder i eller nærmere naboskel ikke må overstige 2,50 meter overholdes.

Hønsegårde/hønsehuse under 10 m2 er omfattet af bestemmelsen om, at der på hver matrikelnummer kan opføres op til 2 bygninger nærmere skel end 2,50 meter.

Stk. 7

Fjerkræ- og fuglehold må ikke give anledning til støjgener. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, at støj fra et fjerkræ- eller fuglehold skal nedbringes, hvis støjen, efter tilsynsmyndighedens vurdering, er til gene.

Stk. 8

Ved hold af haner, hanekyllinger eller andet støjende fuglehold samt i tilfælde af støjgener i natte- og morgentimerne, skal fjerkræholdet holdes inde i mørklagt eller lydisoleret fjerkræhus, minimum til kl.7.00 på hverdage. Lørdage, søndage og helligdage må fjerkræet tidligst lukkes ud kl. 8.00.

Stk. 9

Kommunalbestyrelsen kan forbyde hold af haner/hanekyllinger og andet fjerkræ og fugle, hvis mørklægning og/eller isolering efter tilsynsmyndighedens opfattelse ikke er tilstrækkeligt til at undgå gener fra hanegal eller lignende i natte- og morgentimerne.

Stk. 10

Fjerkræ- eller fugleholdet må ikke give anledning til lugtgener.

Stk. 11

Udmugning skal foretages ofte og gødningen skal håndteres på en af følgende måder:

  • Gødningen fjernes fra ejendommen umiddelbart efter udmugning.
  • Gødningen opbevares i lukkede beholdere til det kan bortskaffes eller udspredes og nedgraves i egen have.
  • Gødningen udspredes og nedgraves, umiddelbart efter udmugning, i egen have.

Stk. 12

Fodring af fjerkræ- eller fugleholdet skal tilrettelægges så det ikke tiltrækker rotter.

Hånd holder kylling

§ 3 Påbud og forbud

Stk. 1

Favrskov Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt hønseholdet/fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.

Stk. 2

Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af regulativet, kan Favrskov Kommune nedlægge forbud mod hønse- og/eller fugleholdet.

§ 4 Dispensation og klage

Stk. 1

Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2

Hvis individuelle forhold taler for det, kan kommunalbestyrelsen efter skriftlig ansøgning dispensere fra reglerne i § 2. 

§ 5 Overtrædelse af regulativet

Stk. 1

Overtrædelse af regulativets § 2 kan straffes med bøde.

Stk. 2

Hvis et fjerkræ- eller fuglehold efter tilsynsmyndighedens opfattelse giver anledning til gener som ikke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod fjerkræ- eller fugleholdet.

§ 6 Ikrafttrædelse

Stk. 1

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2010. Eksisterende fjerkræ- og fuglehold skal dog først indrettes og drives i overensstemmelse med regulativet senest 6 måneder efter ikrafttrædelse.

Således godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2009