Regulativ for hønsehold og andre fuglehold

Inden du etablerer et hold af høns eller andre fugle bør du tænke på følgende:

  • Forebyggelse af forurening og uhygiejniske forhold.
  • Hold af høns og andre fugle kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor bør det altid ske med størst mulige hensynstagen til omgivelserne.
  • Det er altid en god ide at orientere dine naboer om dine planer om at holde høns eller andre fugle.
  • For at imødekomme klager bør du drøfte placeringen af hønsegård, dueslag, voliere mv. med de berørte naboer.
  • Vær opmærksom på at Fødevarestyrelsens regler for hold af hobbyhøns skal overholdes Gældende regler kan findes på foedevarestyrelsen.dk
  • Vær opmærksom på at Bygningsreglementets bestemmelser vedrørende sekundær bebyggelse skal overholdes. Gældende bestemmelser kan findes på bygningsreglementet.dk

Overholdes bestemmelserne i dette regulativ for hønsehold og andre fuglehold, forventes hold af høns eller andre fugle ikke at give anledning til væsentlig gene for de omkringboende.

Dog kan evt. klage over et hønse- eller fuglehold medføre skærpede bestemmelser.

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 20 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Høne i grønt græs

§ 1 Gyldighedsområde

Stk. 1

Regulativet er gældende for ikke-erhvervsmæssigt

hold af høns, duer, volierefugle mv. i byzone- og sommerhusområder samt områder i landzone, der
ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet 
bolig- og erhvervsformål.

Stk. 2

Såfremt der i en gældende byplanvedtægt, lokalplan eller servitutter er bestemmelser som regulerer hønse- og fuglehold, er disse fortsat gældende.

§ 2 Regler for indretning og drift

Stk. 1

Hønse- eller fugleholdets størrelse, samt indretning heraf, skal afpasses efter forholdene. Hønseholdet må maksimalt bestå af 30 stk. høns. Hold af andre fugletyper end høns må maksimalt modsvare det tilladte hønsehold.

Stk. 2

Det er tilsynsmyndighedens konkrete vurdering om et hønse- eller fuglehold er afpasset forholdene og at det ikke overstiger, hvad der svarer til 30 stk. høns.

Stk. 3

Hønsehold skal etableres med et hønsehus samt en indhegnet hønsegård eller lignende der sikrer, at hønsene holdes på egen grund. Andre typer af fugle skal også holdes på egen grund, brevduer er dog undtaget.

Stk. 4

Hønsegårde, dueslag og lignende skal etableres mindst 2,5 meter fra skel og mindst 5 meter fra nabobeboelse. Afstanden mellem fjerkræhus/hønsegård og ejerens beboelse skal være mindre end afstanden mellem fjerkræhuset/hønsegården og nabobeboelse. Forsiden på et dueslag skal vende væk fra skel og have retning ind mod egen grund.

Stk. 5

Hønse- og fuglehold må ikke give anledning til væsentlige støjgener.

Stk. 6

Hvis hold af høns eller andre fugle, giver anledning til væsentlige støjgener, skal de holdes i et mørkelagt eller lydisoleret hus fra kl. 18.00 til kl. 07.00 mandag til fredag og fra kl. 18.00 til kl. 08.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Eksempelvis vil hanegal i ovennævnte tidsrum, som udgangspunkt blive betragtet som en væsentlig støjgene.

Stk. 7

Hønse- eller fugleholdet må ikke give anledning til væsentlige lugtgener.

Stk. 8

Udmugning skal foretages ofte og gødningen skal håndteres på en af følgende måder:

  • Gødningen fjernes fra ejendommen umiddelbart efter udmugning.
  • Gødningen udspredes og nedgraves, umiddelbart efter udmugning, i egen have.
  • Hvis gødningen ikke kan bortskaffes eller udspredes og nedgraves i egen have umiddelbart efter udmugning, skal gødningen opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse eller udspredning og nedgravning er muligt.

Stk. 9

Opbevaring af foder, samt fodring af høns eller andre fugle skal tilrettelægges således, at det ikke tiltrækker rotter.

Hånd holder kylling

§ 3 Påbud og forbud

Stk. 1

Favrskov Kommune kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt et hønse- eller fuglehold efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.

Stk. 2

Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af regulativet, kan Favrskov Kommune nedlægge forbud mod hønse- eller fugleholdet.

§ 4 Dispensation og klage

Stk. 1

Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2

Hvis individuelle forhold taler for det, kan kommunalbestyrelsen efter skriftlig ansøgning dispensere fra reglerne i § 2.

§ 5 Overtrædelse af regulativet

Stk. 1

Overtrædelse af regulativets § 2 eller manglende overholdelse af påbud eller forbud jævnfør § 3, kan straffes med bøde.

§ 6 Ikrafttrædelse

Stk. 1

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2023. Eksisterende hold af høns eller andre fugle skal dog først indrettes og drives i overensstemmelse med regulativet senest 6 måneder efter ikrafttrædelse.

Således godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 9. november 2022.