Olietank

Anmeld eller afmeld en olietank

Se mere om olietanke i fold-ud-menuen nedenfor. 

Mere om olietanke

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Der er en række krav, som du skal være opmærksom på, inden du installerer en olietank.

Du kan orientere dig i de specifikke punkter i Olietanksbekendtgørelsen, som blandt andet nævner:

 • Nedgravede anlæg under 100.000 liter må ikke etableres nærmere end 300 meter fra almene vandforsyningsanlæg.
 • Overjordiske anlæg på under 200.000 liter må ikke etableres nærmere end 50 meter fra almene vandforsyningsanlæg.
 • Hvad enten der er tale om overjordiske- eller underjordiske tanke må disse ikke etableres nærmere end 25 meter fra boringer eller brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.

Når du køber en ny olietank eller tager en i brug for første gang, skal du indsende en tankattest til Favrskov Kommune.

Du skal senest 2 uger inden etableringen indsende:

 • kopi af tankattest 
 • et anmeldeskema
 • en skitse, som viser hvor tanken vil blive placeret på grunden.

Det gælder også, selv om det er en ældre overjordisk tank, som er blevet flyttet og genbrugt.

Bemærk at nedgravede tanke mindre end 6.000 liter ikke må flyttes.

Plasttanke:

Hvis du skal opstille en plasttanke til opbevaring af olie eller andre brandfarlige væsker, gælder der særlige afstandskrav og regler om brandsikring.

Reglerne er udstedt af Beredskabsstyrelsen, og på styrelsens hjemmeside kan du læse mere om brandfarlige og brændbare væsker.

Alle olietanke, benzintanke mv. der bliver etableret i Favrskov Kommune, skal anmeldes via den røde selvbetjeningsknap.

Hvis du tager en olietank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. En sløjfning af olietanken skal anmeldes til Favrskov Kommune.

Når du sløjfer en olietank skal:

 • Tank og rørføring tømmes helt for indhold.
 • Anlægget (tank og rør) skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Vi anbefaler at grave tanken op, men det er ikke et lovkrav. Fordelen er, at så konstateres en eventuel forurening med det samme inden forsikringsordningen ophører 6 måneder efter, at anlægget er taget ud af drift.

Når du har opgravet tanken, anbefaler vi følgende:

 • Tankgraven inspiceres af en uvildig miljøteknisk rådgiver
 • Der udtages repræsentative jordprøver som dokumentation for, at anlægget ikke har medført jordforurening
 • Dokumentation fremsendes til kommunen sammen med skema for sløjfning af tank.

Hvis du konstaterer en forurening, skal Favrskov Kommune, Natur og Miljø underrettes. Er jorden misfarvet, lugter af olie eller er der andre tegn på jordforurening er det vigtigt, at du straks får givet kommunen besked.

Ved et akut uheld skal du ringe 1-1-2 med det samme. Du skal anmelde forureningsuheldet til alarmcentralen og:

 • Opgive navn, adresse og telefonnummer
 • Oplyse om uheldsstedet
 • Oplyse om omfanget af forureningen

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet for at få standset og afværget ulykken. Beredskabet vil sørge for kontakten til miljømyndigheden.

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

[email protected]