Administrationsgrundlag for digitale skilte

Administrationsgrundlag for digitale skilte i Favrskov Kommune er vedtaget af Favrskov Byråd 26. februar 2019.

Dette administrationsgrundlag er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for, at der kan opsættes digitale skilte i Favrskov Kommune i det omfang, at disse kan opsættes uden væsentlig negativ påvirkning af trafikafviklingen, de omkringboende og det omkransende miljø i øvrigt.

Administrationsgrundlaget er udarbejdet i overensstemmelse med ’Skiltepolitik for Favrskov Kommune’, og indeholder retningslinjer, der anvendes af Favrskov Kommune i de tilfælde, hvor lovgivningen giver mulighed for, at der kan udøves skøn i sagsbehandlingen. Retningslinjerne angiver en retning på sagsbehandlingen, men er formuleret således, at der kan foretages en konkret vurdering i den enkelte sag.

Administrationsgrundlaget kan anvendes af ansøgere, bygherrer og virksomhedsejere til at få et billede af, hvilke digitale skilte der kan forventes at opnå tilladelse til.

Retningslinjer for digitale skilte

Digitale skærme og infostandere omfatter alle former for skærme, som er placeret eller henvendt til det offentlige rum, hvor det er muligt at formidle digitale billeder og film, der fremstår som skilte eller reklamer.

Digitale skilte og infostandere betragtes som skilte, og skal alt efter opsætningssted følge de anvisninger der i øvrigt gælder for skiltes placering, dimensionering og tilpasning til omgivelserne, fx som følge af bestemmelser i en lokalplan. Opsætning af digitale skilte giver ikke mulighed for opsætning af flere skilte på den enkelte grund, men vil stå i stedet for de øvrige muligheder der er for opsætning af skilte på facader og/eller fritstående skilte.

Der kan kun helt undtagelsesvist gives tilladelse til opsætning af mere end et skilt på den enkelte grund eller ved den enkelte virksomhed, og kun i det omfang, at det medvirker til at skabe en god helhedsvirkning.

Retningslinjer for digitale skilte:

 • Opsætning af digitale skilte kræver altid forudgående godkendelse fra Favrskov Kommune.
 • Opsætning af digitale skilte kan som udgangspunkt kun opnå godkendelse i midtbyer, decentrale butiksområder, erhvervsområder, offentlige områder og ved tankstationer.
 • Opsætning af digitale skilte langs indfaldsveje kan kun tillades i meget begrænset omfang og kun i forbindelse med bymæssig bebyggelse eller bymæssige anlæg efter en konkret vurdering.
 • Digitale skilte skal altid søges tilpasset områdets, bebyggelsens og landskabets karakter og skala.
 • Skiltningen må ikke bidrage til at der opstår større risiko for at færdes i trafikken.
 • Skilte skal tilpasses en eventuel eksisterende skiltning og den samlede tilstedeværelse af skilte, flag og bannere mv. skal danne en god helhedsvirkning.
 • Opstilling af digitale skærme kan ikke kombineres eller suppleres med billboards, bannere og rulleskilte.
 • Digitale skilte må ikke vise billeder som fremstår som bevægelige (animationer og film) og skærmene må ikke flimre. Der vil i tilladelser til opstilling af digitale skilte blive stillet krav om lysstyrke, billedskift, natslukning og lignende.
 • Den primære belysning i gadebilledet bør altid være gadebelysningen, og alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter.
 • Skift mellem billeder skal som udgangspunkt ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.
 • Digital skiltning bør ikke fremstå med hvid eller lys baggrund.
 • De viste billeder bør alene fremstå af let afkodelige billeder og grafik, i klare farver med høj kontrast, og med korte budskaber, med store og let læselige skrifttyper.
 • Hvert billede bør vises på skærmen i minimum 10 sekunder inden billedet skifter til et andet motiv.
 • Der må ikke være synlige kabler til digitale skilte, hvad enten disse er opsat på facader eller opstilles som fritstående skilte.

Retningslinjer ved opsætning af digitale skilte på facader og gavle

 • Opsætning af digitale skilte på facader og gavle skal som udgangspunkt tilpasses bygningens størrelse, arkitektur og omgivelser. Skilte må således ikke dække markante bygningsdetaljer og skal i videst mulig omfang følge opdelingen af vinduer, døre og porte.
 • Der bør ikke opsættes skilte over bygningers tagfod, da det ofte virker skæmmende.
 • Skilte på gavle skal så vidt muligt undgås, og kan alene opsættes, hvis det kan indpasses og ikke er til gene for omkringboende. Skiltet bør indgå i samspil med facaden og det omkringliggende miljø, og tilpasses bygningens arkitektur og skala samt følge opdeling af vinduer, døre, porte og lignende.

Retningslinjer ved opsætning af digitale skilte som fritstående skilte/pyloner

 • Der må opsættes et fritstående skilt/pylon på hver ejendom.
 • Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, bør skilte placeres mindst 2,5 m fra skel mod vej.
 • Der tillades ikke skiltning i grønne fællesområder og bælter.