Skilte i det åbne land

Pas på naturen og landskabet

I Danmark har vi valgt, at landskabet skal holdes fri for store og dominerende reklameskilte. I mere end 50 år har naturbeskyttelseslovens §21 derfor indeholdt et generelt forbud mod reklameskilte i det åbne land.

Hvad er “det åbne land”?

Det åbne land defineres af landskabets udseende og ikke af opdelingen i by- og landzone. Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Her opleves marker, skove, strande og naturarealer, og husene ligger spredt.

Selvom skiltning i det åbne land som udgangspunkt ikke er tilladt, er der alligevel en række muligheder. Følger du nogle enkle regler, må du opsætte følgende skilte:

 • Mindre oplysningsskilte
 • Skilte i erhvervsområder
 • Reklamer i erhvervsområder
 • Valgplakater
 • Trafikpropaganda

Hvad er et “mindre oplysningsskilt”?

Et mindre oplysningsskilt informerer eksempelvis om salg af landbrugsprodukter, udlejning af værelser eller oplyser om din erhvervsvirksomhed. Desuden gælder følgende:

 • Det skal være rektangulært.
 • Det må højest være 0,25 m2
 • Overkanten af skiltet må ikke være mere end 1 meter over terræn.
 • Bundfarven skal være ensartet og af- dæmpet.
 • Teksten skal fremstå i afdæmpede farver.
 • Skiltet må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion.
 • En virksomheds logo må indgå på normal vis. Logoet må dog højst udgøre 10% af skiltets samlede areal.
 • Skiltet må ikke være belyst, reflekterende eller bevægeligt.
 • Der må ikke anbringes produkter eller genstande, flag eller lignende ved skiltet.

Hvor må skiltet anbringes?

I det åbne land må du sætte et mindre skilt op på din egen grund ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, kan skiltet opsættes hvor fællesvejen munder ud i en offentlig vej.

Virksomhedsreklamer

Du må gerne opsætte reklamer for din virksomhed i umiddelbart tilknytning til virksomhedens bygninger. Reklamerne må dog ikke virke dominerende i landskabet eller kunne ses over store afstande.

Reglerne gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Det er eksempelvis ikke tilladt at parkere en bil eller trailer i det åbne land udelukkende for at reklamere.

Valgplakater og trafikpropaganda

Valgplakater må sættes op, når der holdes europaparlamentsvalg, folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg samt folkeafstemninger. Du kan læse mere om opsætning af valgplakater på Vejdirektoratet.dk.

Trafikpropaganda skal være godkendt af Rådet for Sikker Trafik.

Reklamer på idrætsanlæg

Reklamer på idrætsanlæg, golfbaner og lignende i det åbne land kræver en tilladelse fra kommunen. Kommunen behandler ansøgningen efter særligt gæld- ende regler på området.

Skilte på kommunale veje

Generelt må der ikke opsættes private skilte på vejarealet på kommunevejene. Der er dog mulighed for at søge om tilladelse til at opsætte særlige serviceskilte eller midlertidige skilte.

Særlig serviceskiltning

Til mindre virksomheder udenfor byzonen kan man få et serviceskilt efter reglerne om “særlig servicevejvisning”. Virksomheden skal selv betale for det.

Midlertidige oplysningsskilte

Ved byfester og lignende arrangementer kan kommunen give arrangørerne tilladelse til midlertidigt at sætte skilte op for arrangementet. Skiltene må først opsættes en uge før arrangementet og skal fjernes umiddelbart efter arrangementet. De arrangementer, der kan være tale om, er blandt andet:

 • Byfester og jubilæer
 • Spejder- og idrætsarrangementer
 • Internationale og landsdækkende arrangementer
 • Træf og løb
 • Messer
 • Festivaler
 • Cirkus

Midlertidige vejvisninger

Ved arrangementer som de ovennævnte kan der være behov for at opsætte skilte som viser vej til arrangementet. Her skal kommunen også spørges først. Midlertidige vejvisningsskilte må først sættes op dagen før arrangementet og skal fjernes igen senest dagen efter.

Ved opsætning af midlertidige vejvisningsskilte skal du være opmærksom på følgende:

 • Offentlige vejmærkninger må ikke generes
 • Der må ikke reklameres, men der må dog være et foreningslogo på skiltene
 • Bundfarven på skiltene må ikke være gul
 • Skiltene må ikke kunne forveksles med officielle vejskilte
 • Tal med kommunen om hvor store skiltene må være.

Kommunen fører tilsyn

Favrskov Kommune fører tilsyn med, at reglerne om skiltning i det åbne land overholdes. Hvis et skilt er i strid med reglerne, kan kommunen kræve det fjernet eller ændret. Vejdirektoratet fører tilsyn med statsvejene.

Har du spørgsmål om skilte i det åbne land, er du velkommen til at kontakte Favrskov Kommunes planafdeling.

Kontakt

Planafdelingen

plan@favrskov.dk

89 64 10 10