Folkeoplysende foreninger har mulighed for støtte og lokalelån. Herunder kan du se hvilke krav, foreningen skal leve op til.

Hvordan starter jeg en folkeoplysende forening?

For at blive godkendt skal din forening tilbyde folkeoplysende foreningsarbejde- eller undervisning for voksne.

Foreningen skal:

 1. Have et formål, der fremgår af vedtægterne og skal tilbyde folkeoplysning efter lovens bestemmelser
 2. Have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 3. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 4. Være beliggende i Favrskov Kommune og have en almennyttig og kontinuerlig virksomhed (faste planlagte aktiviteter, der løber over hele året)
 5. Ikke drives i kommercielt øjemed - et overskud må kun tilfalde foreningen selv.

Foreningens vedtægter skal indeholde:

 1. Foreningens formål
 2. Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 3. Foreningens hjemsted
 4. Hvem kan blive medlem af foreningen
 5. Hvem har tegningsret for foreningen (retten til at skrive under på vegne af foreningen)
 6. Hvad sker der med foreningens eventuelle overskud ved ophør (skal tilfalde almennyttige formål)
 7. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 8. Procedure for ændring af vedtægter.

Opfylder din forening de krav, skal du - via post eller selvbetjening - indsende ansøgningsskemaet med vedtægter til Favrskov Kommune, Børn og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Ønsker du at vide, hvordan din forening kan få støtte, kan du følge linket nederst. Her er der også et link, til hvordan din forening kan låne lokaler.

Regnskab

En godkendt forening skal desuden aflægge regnskab for de tilskud, de har modtaget - det kan du læse mere om i fold-ud-menuen herunder.

Aflæggelse af regnskab for folkeoplysende forening

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Foreninger skal hver år fremsende deres årsregnskab (eller evt. kun tilskudsregnskab) til forvaltningen. Det skal være det senest afsluttede årsregnskab, der skal være godkendt på foreningens generalforsamling. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Som minimum skal regnskabet være revideret af en foreningsvalgt revisor. Revisionen skal foretages i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser. Det betyder, at revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor påtegner og attesterer regnskabet. Herudover fastsættes følgende bestemmelser i relation til de forskellige tilskud inden for folkeoplysningsområdet:

Lokaletilskud:

Ved den årlige ansøgning/opgørelse af lokaletilskud skal foreningen benytte det ansøgningsskema, som forvaltningen udsender til foreningerne med oplysning om frist for indsendelse. Sammen med udfyldt og underskrevet ansøgningsskema indsender foreningen bilag som dokumentation for udgifterne, der søges tilskud til.

Der skal vedlægges underskrevet revisorerklæring, hvor revisor erklærer:

 • at lokaleudgifterne er afholdt af foreningen inden for det pågældende regnskabsår, og er betalt/forventes betalt. 
 • at det opgjorte aktivitetstimetal er sandsynligt

Aktivitets- og medlemstilskud:
Ved den årlige ansøgning om aktivitets- og medlemstilskud skal foreningen benytte det ansøgningsskema, som forvaltningen udsender til foreningerne. Ansøgningsskemaet indsendes i udfyldt og underskrevet stand indenfor den fastsatte frist. Revisor bekræfter ved sin underskrift på skemaet, rigtigheden af oplysningerne om antal medlemmer og kontingentgrundlag

Hvert år indenfor den fastsatte frist fremsender aftenskolen regnskab for anvendelse af tilskud modtaget efter folkeoplysningsloven. Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter (”10%-pujen) samt indsendes en lille kort beretning for de debatskabende aktiviteter.

Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer. Årsregnskabet og de særskilte regnskaber for henholdsvis de debatskabende aktiviteter og de fleksible tilrettelæggelsesformer, skal være godkendt på foreningens generalforsamling, og skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

Endvidere skal regnskabet være revideret:

 • For samlet tilskudstilsagn under 30.000 kr. skal regnskabet være revideret som minimum af en foreningsvalgt revisor
 • For samlet tilskudstilsagn over 30.000 kr. skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor

Sammen med regnskabet fremsender aftenskolen tilskudsopgørelse, og de skemaer forvaltningen udsender til aftenskolerne til brug herfor, skal benyttes. Skemaerne skal påtegnes af aftenskolens revisor. 

Aftenskolen skal også indsende oplysninger om deltagere fra andre kommuner. Følgende oplysninger skal fremgå:

 • Navn og cpr.nr. på de enkelte deltagere 
 • Deltagernes bopælskommune ved kursusstart
 • Hold og starttidspunkt for holdet  
 • Antallet af timer den enkelte har deltaget  
 • Angivelse af holdtype (almen, instrumental, handicap, foredrag)

Statistikoplysninger skal indsendes på forvaltningens anmodning herom. Udsendt skemamateriale til brug for statistikindberetningen skal anvendes. 

Både foreninger, aftenskoler og andre, der har modtaget tilskud fra Start- og udviklingspuljen skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskudsbeløbet som dokumentation for, at tilskuddet fuldt ud er anvendt til det formål, det er givet til. Der er ikke fastsat særlige formkrav til regnskabet, men der skal medsendes bilag som dokumentation for, at udgifterne er afholdt. 

Foruden regnskabet skal der indsendes en kort beretning for, hvordan projektet er forløbet.