Hvad er §18-midler?

Favrskov Kommune afsætter hvert år midler til støtte af frivilligt socialt arbejde, udført af frivillige organisationer og foreninger. Den økonomiske støtte er også kendt som §18-midler.

Hvem kan søge §18-midler?

Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra frivillige foreninger og organisationer, der er CVR-registreret, og som understøtter den frivillige sociale indsats. 

Formålet er at fremme samarbejdet med frivillige sociale grupper, foreninger mv. og skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af aktiviteter.

Fokusområder 2024

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der prioriterer, hvilke frivillige sociale aktiviteter der skal have støtte, ud fra en indstilling fra Favrskov Kommunes Frivilligråd for Sociale Indsatser.

Social- og Sundhedsudvalget har i år fastsat tre fokusområder, og ansøgninger inden for disse bliver prioriteret:

1.    Initiativer for borgere med handicaps- og/eller psykiske problemer
2.    Initiativer, der fremmer trivsel blandt børn og unge
3.    Initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre

Ansøgning til midler fra § 18-puljen

Der er mulighed for at søge fra 1. august 2024 til 1. september 2024.

Sådan søger du støtte fra § 18-midlerne

Den eller de aktiviteter, der søges støtte til, skal have et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige.

For at opnå støtte skal målgruppen for den aktivitet, der søges støtte til, være personer ramt af sygdom eller misbrug, borgere med handicap eller psykiske problemstillinger, flygtninge/indvandrere, ældre samt børn, unge og familier, der har svært ved på egen hånd at deltage i fx fritids- og motionsaktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer.

Der lægges vægt på, at den aktivitet, der søges støtte til har et eller flere af følgende formål:

 • At borgere bliver mere selvhjulpne og mestrer deres hverdag bedre
 • At den sundheds- og trivselsmæssige tilstand for borgerne forbedres
 • At borgerne opnår en større grad af aktiv deltagelse i aktiviteter og støttes i muligheden for et aktivt medborgerskab.

Der kan fx bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som:

 • Rådgivning og støtte, fx telefonrådgivning
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Ledsagerordninger på frivillig basis
 • Frivillige selvhjælpsgrupper – dvs. selvhjælpsgrupper, som ledes af en frivillig igangsætter el.lign.
 • Aflastningstjenester for pårørende mv.
 • Sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter
 • Tiltag der fremmer integration
 • Tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner
 • Sociale aktiviteter.

Den aktivitet, der søges støtte til, skal primært være rettet mod borgere bosat i Favrskov Kommune.

Kommunale institutioner kan ikke modtage støtte. Men en forening eller en gruppe af frivillige, der samarbejder med en kommunal institution kan opnå støtte til de frivilliges aktiviteter.

Støtte til drift:

Der kan ydes følgende støtte til drift af de ovenfor beskrevne aktiviteter:

 • Transportudgifter (fx leje af bus)
 • Forplejning til deltagere i aktiviteten
 • Løn og honorar (fx til medarbejdere, foredragsholdere, musikere mv.)
 • Følgeudgifter for frivillige ledsagere (fx entré, deltagerbetaling etc.)
 • Annoncering af aktiviteter med et social sigte (fx udgifter til annoncering i lokalpressen).

Der ydes ikke støtte til:

 • Husleje
 • Inventar (fx træningsudstyr, havemøbler, haveanlæg, drivhuse m.v.)
 • Kontorhold og andre administrative udgifter
 • Renovering af bygninger samt indkøb eller opførsel af bygninger.

Der kan søges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt tre år. Udviklingsprojekter kan være udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder, fx rekruttering og synliggørelse.

Der reserveres 10 % af de midler, der er sat af til § 18-midler til  flerårige projekter. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der efter indstilling fra Social og Sundhed, tager stilling til ansøgninger om støtte til flerårige udviklingsprojekter, herunder evt. driftsudgifter. Flerårige projekter modtager det samlede ansøgte beløb for hele projektperioden i det år deres ansøgning imødekommes. Hvis det beløb, der er reserveret til flerårige projekter, ikke uddeles fuldt ud, fordi der fx ikke er tilstrækkeligt med ansøgninger, uddeles beløbet som en del af de øvrige § 18-midler det pågældende år.

I kan ansøge fra 1. august 2024 til 1. september 2024.

Hjælp til ansøgning

Har du og din forening brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er Frivilligcenter Favrskov altid behjælpelige. Centeret kan kontaktes på 61 79 97 29 eller [email protected].

Har du tekniske udfordringer med ansøgningsskemaet, er du velkommen til at ringe eller skrive til sekretariatsmedarbejder Else Maria Jensen på 89 64 21 08 eller [email protected]

Hvis I som forening ikke får brugt hele bevillingen, skal I tilbagebetale restsummen. Det er jeres opgave at være opmærksom på, at pengene tilbagebetales inden 31. januar 2025. 

Alle foreninger, der modtager bevillinger over 10.000 kr., skal aflægge regnskab via dokumentet her

Der laves stikprøvekontrol af bevillinger på 10.000 kr. og derunder. Ingen af disse foreninger skal foretage sig noget, før de har modtaget en mail med information om regnskabsaflæggelse fra Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune inviterer dig til at ansøge om midler til at arrangere frivillige aktiviteter, som de ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre kan få glæde af.
 
Det kan være, at du vil dyrke en urtehave sammen med nogle beboere, at du vil holde læsegrupper, lave udflugter til kirken eller noget helt fjerde.

Det vigtigste er, at du har en idé, du brænder for, og som kommer pleje- og sundhedscentrenes beboere og brugere til gavn.
 
Har du et projekt eller en idé, som kræver penge til transport, materialer eller andet, så skal du sende en ansøgning om finansiering til Favrskov Kommune. 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Type af aktivitet (Hvad er det, du kunne tænke dig at lave)
 • Motivation for aktiviteten (Hvorfor brænder du for netop dette projekt?)
 • Aktivitetens omfang (Hvor lang tid varer det cirka, og hvad kræver det for at lykkes?)
 • Overslag over økonomi (Hvor meget regner du cirka med, det vil koste?)

Din ansøgning bliver vurderet med fokus på, om idéen vil bidrage til ældres glæde, liv og trivsel.

Send din ansøgningen på mail til Social og Sundhed på [email protected].

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anja Andersen på tlf. 89 64 21 05.

Bliv frivillig på ældreområdet

Som frivillig kan du gøre en forskel for ældre mennesker

I Favrskov Kommune er vi taknemmelige for de frivillige kræfter, der giver deres tid til de ældre på vores plejecentre og i ældreboligerne. For de frivillige er med til at give hverdagen lidt flere farver og lidt mere indhold. 

Kontakt det sted, du ønsker at være frivillig og få mere at vide om, hvordan du kan hjælpe:

Læs mere om frivillighed på ældreområdet