Puljens formål

Grøn pulje anvendes til projekter til gavn for lokalsamfund og naboer til nye vedvarende energianlæg og/eller til gavn for hele kommunen.

Puljen skal således understøtte både attraktive lokalsamfund og kommunen som helhed, herunder arbejdet med at nedbringe kommunens CO2-aftryk.

Uddelte midler fra Grøn pulje

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

I december 2022 gik et nyt solcelleanlæg syd for Voldby i drift. Etableringen af anlægget udløste en Grøn pulje på 1,7 mio. kroner, som lokale i og omkring Voldby kunne søge om at få del i.

Deadline for ansøgninger var 1. september 2023, og Favrskov Kommune modtog fem ansøgninger til en samlet pris på ca. 2,6 mio. kroner. 

19. december 2023 besluttede Byrådet, at alle midlerne fra den grønne pulje skulle gå til projektet ”Vild med vand i Voldby”. Projektet går ud på at opdatere og renovere Voldby Friluftsbad, så omsætningen af badevandet kan leve op til de gældende regler, og så badet i fremtiden kan forsynes med grøn strøm fra solceller. Renoveringen af friluftsbadet er kritisk nødvendig, da det står til at lukke, hvis ikke det tekniske anlæg bliver opgraderet.

Det samlede projekt beløber sig til 3,9 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. finansieres af midler fra Grøn pulje.

Rammerne for Grøn pulje

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder sociale og kulturelle tiltag, grønne tiltag og rekreative formål med videre:

 • Lokale projekter som fx projekter, der understøtter det sociale liv, kulturlivet, etablerer eller istandsætter fællesfaciliteter, forbedrer bymiljøet, forbedrer trafiksikkerheden eller skaber mere og bedre natur samt bedre offentlig adgang hertil.
 • Bæredygtige projekter og initiativer, der fx understøtter kommunens strategier og planer, herunder plan- og bæredygtighedsstrategier, klimaplan, biodiversitetsplan med flere.

Generelt gælder det for projekter, at de skal have bred almen interesse for at opnå støtte.

De ansøgningsberettigede er:

 • I første runde kan der søges til lokale eller bæredygtige projekter, der ligger mindre end 5 km fra det vedvarende energianlæg og/eller indenfor det skoledistrikt anlægget etableres i. Første runde har deadline 1. september 2023.
 • Man kan ansøge som forening, lokalråd eller lignende, men også som enkeltperson.
 • Hvis hele puljen ikke er uddelt efter første runde, kan ansøgere fra hele kommunen ansøge i runde to.

Efter ansøgningsfristens udløb forelægges de indsendte ansøgninger for Byrådet som beslutter, hvilke projekter der tildeles tilskud.

I udvælgelsen af ansøgninger lægges vægt på, hvor høj grad projektet bidrager til et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Gavner de nærmeste naboer til anlægget
 • Understøtter og styrker lokalsamfundets attraktivitet
 • Har lokal opbakning til projektet
 • Projektets originalitet og nytænkning
 • Bæredygtig udvikling
 • Spiller sammen med øvrige planer og projekter i lokalområdet eller generelt i kommunen
 • Projektets parathed, kvalitet og realiserbarhed
 • Afklaring af driften af projektet
 • I hvilken grad der er medfinansiering.

Mere om Grøn pulje

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Favrskov Kommunes administrationsgrundlag for Grøn pulje er godkendt i Byrådet 20. december 2022.

Teknik og Miljø er ansvarlig for udbetalingerne og regnskabsførelsen. Forvaltningen skal tilse, at køb af varer og tjenesteydelser under projekterne foregår indenfor lovgivningen og kommunens rammebestemmelser.

Teknik og Miljø er ansvarlig for at give Energistyrelsen oplysninger om midlerne i Grøn pulje, de støttede projekter og de ikke-støttede projekter mv. i det omfang, styrelsen efterspørger disse.

Efter tre år skal ikke-allokerede midler over en bagatelgrænse på 10.000 kr. overføres til staten.

Projekter, som modtager tilskud, skal være gennemført inden 5 år, efter der er givet tilsagn om tilskud.

Midlerne kan sammenlægges med andre midler, herunder kommunale midler og andre puljer samt fondsmidler og sponsorater mv.

Kontakt

Har du spørgsmål til Grøn pulje?

Nicklas Sandholdt Jespersen
Klima- og projektkoordinator
mail: [email protected]