Målsætninger i Klimaplan 2050

Her kan du se mere om Favrskov Kommunes overordnede klimamål og delmål

Favrskov Kommune har sat som mål, at:

  • Favrskov Kommune som geografisk område skal reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 (i forhold til 1990-niveau)
  • Favrskov Kommune som geografisk område skal være CO2-neutralt i 2050
  • Favrskov Kommune skal være en modstandsdygtig kommune, der er robust overfor klimaforandringer.

Dertil kommer en række delmål for klimaindsatsen, som du kan se af oversigterne her:

Forebyggelse af klimaforandringer

Energi

Transport

Landbrug og arealanvendelse

Tværgående indsatser

Favrskov Kommune som koncern

Favrskov Kommune som geografisk område er selvforsynende med grøn strøm fra vedvarende energi i 2030

Favrskov Kommune vil arbejde for, at 30% af de indregistrerede personbiler er eldrevne i 2030

50% af alle større landbrugsbedrifter skal have et bedriftsklimaregnskab inden 2025

Borgere i Favrskov Kommune har øget kendskab til deres muligheder for at træffe bæredygtige valg indenfor forsyning, forbrug, transport og byggeri

Kommunens bilflåde skal være 100% eldrevet i 2030

Favrskov Kommune vil være eksportør af grøn gas i 2025

Al buskørsel i Favrskov Kommune skal være klimaneutral i 2030

Det samlede skovareal skal udgøre 21% af Favrskov Kommunes areal i 2050

Via Klimaugerne engagere stadig flere foreninger og borgere i klimaindsatsen

Kommunen vil vedtage en grøn indkøbspolitik inden 2025

Favrskov Kommune vil arbejde for, at alle individuelle gasfyr er udfaset i 2030

Favrskov Kommune vil arbejde for at fremme mere miljøvenlig transport som cyklisme og gang

Der skal etableres 350 hektar vådområder inden 2030

 

 

Favrskov Kommune vil arbejde for, at anvendelse af naturgas til opvarmning er udfaset i 2030, ved både boliger og erhverv

 

 

 

 

Favrskov Kommune vil arbejde for, at fjernvarme dækker 65% af varmebehovet i 2030

 

 

 

'

Klimatilpasning

Vand

Varme

Tværgående indsatser

Favrskov Kommune vil sikre, at eksisterende og nye boligområder er robuste overfor oversvømmelser fra nedbør, vandløb og grundvand

Favrskov Kommune vil understøtte en naturlig køling ved fokus på grønt mikroklima i byerne

Favrskov Kommune har igangsat en ny klimatilpasningsplan og en handlingsplan

Favrskov Kommune vil skabe helhedsløsninger med regnvand med attraktive byrum og rekreative værdier til inspiration og oplevelse for borgerne og til gavn for natur og miljø

Favrskov Kommune vil igangsætte arbejde med vurdering af behovet for køling i kommunens bygninger og initiativer til minimering af aktiv køling

Favrskov Kommune vil tage initiativer til at imødegå oversvømmelser, hedebølger og tørke i klimatilpasningsplan, beredskabsplaner og den fysiske planlægning

Favrskov Kommune vil indarbejde tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og projekter og sikre en bæredygtig vandhåndtering

Favrskov Kommune vil få overblik over risikoen for tørke og evaluere naturplaner, skovrejsningsplaner samt risiko for naturbrande, vandforsyning og udtørring af vandløb

Favrskov Kommune vil arbejde for et lavt CO2-aftryk i anlægsopgaver i forbindelse med klimatilpasning

Favrskov Kommune vil arbejde med lokalisering af områder, der er velegnet til lokal nedsivning af regnvand (LAR) og identificere virksomheder, boligforeninger eller institutioner, som vil deltage i LAR-projekter, eller udnyttelse af regnvand i processer og husholdning

Favrskov Kommune vil vurdere behovet for at lave oplysningsmateriale og kampagner for at få borgere og andre interessenter til at spare på drikkevandet i tørkeperioder

Favrskov Kommune vil arbejde med multifunktionel jordfordeling i de projekter, hvor det giver mening

Favrskov Kommune vil kortlægge arealer i det åbne land, der hensigtsmæssigt kan bruges til vandparkering

 

 

Favrskov Kommune vil gennemføre en vurdering af konsekvenserne i forhold til højtstående grundvand

 

 

 

 

Kontakt

Natur og Miljø

Torvegade 7
8450 Hammel

[email protected]