Værd at vide om skolefravær i Favrskov

På denne side får du information om de nationale fraværsregler samt Favrskov Kommunes retningslinjer for registrering af fravær. Derudover finder du vejledning i, hvad du som forælder skal være opmærksom på, hvis du oplever, at dit barn er ved at udvikle bekymrende skolefravær.

Hvad siger lovgivningen om fravær?

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt og det betyder, at børn fra 0. til 9. klasse har pligt til at deltage i undervisning. Som forælder har du ansvaret for, at dit barn møder frem til undervisningen. 

Folketinget har vedtaget en række regler og retningslinjer for, hvordan der skal registreres fravær i de danske folkeskoler, jf. bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Lovgivningen beskriver bl.a. hvornår fravær er lovligt og ulovligt. Reglerne for fravær vil i nedenstående blive gennemgået og forklaret. 

Det fælles ansvar

Alle former for fravær – både lovligt og ulovligt fravær – kan have negative konsekvenser for en elevs faglige udbytte og trivsel samt for fællesskabet i klassen. Sommetider er fravær grundet sygdom eller vigtige begivenheder nødvendigt. Vi skal være opmærksomme på omfanget af fravær, da det giver værdi for den enkelte, og for fællesskabet, at alle elever møder i skole hver dag.

Skolen og forældre har et fælles ansvar for at være opmærksomme på og håndtere fraværet

I Favrskov Kommune arbejder skolerne ud fra en handlevejledning, som skal understøtte, at skolerne opdager bekymrende skolefravær og som anviser, hvordan skolerne systematisk skal arbejde med en eventuel fraværsproblematik. Skolen er derfor forpligtet til løbende at holde øje med elevernes fravær. Hvis skolen vurderer, at en elevs fravær er bekymrende, vil skolen kontakte jer for at drøfte årsagen til fraværet.

Vil du vide mere eller har brug for vejledning om bekymrende fravær, kan du læse mere her

Mere information om fravær i folkeskolen

Du skal give skolen besked om fravær i MU|Elevfravær, som tilgås via AULA. Du har mulighed for at registrere sygefravær eller anmode om ekstraordinær frihed. Du skal spørge skolen til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal registrere fravær.

Husk altid at oplyse årsagen til fraværet. Det er vigtigt, at skolen kender årsagen til en elevs fravær, da skolen har en generel forpligtelse til at føre opsyn med skolens elever. Samtidigt kan elevens fravær dække over noget som kræver, at skolen, sammen med elevens forældre, tager initiativ til at hjælpe eleven.

Du skal registrere fravær som sygdom, når der er tale om:

 • Almindelig sygdom
 • Fravær som følge af diagnoser eller funktionsnedsættelser som fx autisme, ADHD
 • Fravær som følge af psykiske eller sociale udfordringer
 • Kortere dagsfravær til fx lægebesøg, tandlægebesøg, psykolog og lign.
 • Hospitalsindlæggelse
 • Ophold på julemærkehjem
   

Dit barns lærer kan give tilladelse til ekstraordinær frihed, hvis du anmoder om det. Anmoder du om mere end to dage, er det skolens ledelse, som skal give tilladelse. Du skal anmode på forhånd. Anmoder du efter fraværet er opstået, vil det blive registreret som ulovligt fravær. 

Du skal anmode om ekstraordinær frihed, hvis årsagen til fraværet eksempelvis skyldes:

 • Blå mandag
 • Særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, f.eks. fødselsdag, begravelse og lignende 
 • Ferie udenfor skoleferierne

Skolen træffer beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolen være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed. Hvis skolen afviser anmodningen og eleven alligevel er fraværende, registreres fraværet som ulovligt.

Giver skolen tilladelse, er det dit ansvar som forælder at sørge for, at eleven kan følge med i undervisningen både under og efter afholdelsen af ekstraordinær frihed. Det er derfor vigtigt, at du som forældre nøje overvejer omfanget af de fritagelser, du beder om. 

Skolen er forpligtet til som minimum at registrere fravær ved: 

 • Start af 1. lektion i 0.-6. klasse
 • Start af 1. lektion og efter middagspausen i 7.-10. klasse

Er eleven ikke mødt, når læreren registrerer fravær, og er der ikke oplyst en grund til fraværet, bliver eleven registreret som ulovligt fraværende. Møder eleven ind efter lektionens start eller går for tidligt, registreres det med en note i MU|Elevfravær og/eller ulovligt fravær afhængig af, om der er tale om få minutters forsinkelse eller mere. Hvis dit barn har meget ulovligt fravær eller hvis der er et mønster i fraværet, skal skolens ledelse henvende sig til jer som forældre og finde ud af, hvad årsagen til fraværet er. 

Hvis dit barn har fået registreret ulovligt fravær, og du mener, at der er tale om en fejl, skal du kontakte skolen senest tre dage efter fraværet har fundet sted for at drøfte fraværet.

Standsning af børne- og ungeydelsen

Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skoleledelsen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner. 

Hvis dit barn har ulovligt fravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skoleledelsen underrette forvaltningen om fraværet, uanset baggrunden. Et fravær på 15 procent svarer typisk til 6 til 9 dage i et kvartal. Forvaltningen behandler herefter sagen og kan træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen for ét kvartal. Inden der bliver truffet en afgørelse, skal forvaltningen involvere både forældre og elever, der er over 12 år. På den måde sikres det, at der er enighed om, at fraværet er registreret korrekt. 

Bekymrende skolefravær

Bekymrende skolefravær

I hele landet ser vi et stigende antal børn og unge, som oplever vanskeligheder med at komme i skole. Den samme tendens ser vi i Favrskov Kommune. Der kan være mange årsager til skolefraværet, og ofte kan der ikke peges på én udløsende grund, men snarere en ophobning af små og store grunde.

Der er ikke én løsning på skolefravær

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du som forælder skal være opmærksom på, og hvordan det gode samarbejde kan se ud, så skole og hjem samarbejder om at skabe de bedste betingelser for barnets skolegang.

Hvilke tegn skal jeg være opmærksom på?

Skolefravær udvikler sig gradvist, men starter ofte med, at barnet giver udtryk for fysisk ubehag og protesterer indirekte imod at gå i skole, men stadig kommer afsted. De fysiske tegn kan f.eks. være:

 • Hovedpine
 • Ondt i maven
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Søvnproblemer

Mere information om bekymrende fravær

Hvis du oplever, at dit barn har svært ved at komme i skole, er det vigtigt, at du snakker med barnet om det for at forstå baggrunden. Det er ikke børnenes ansvar at løse problemet, men børn har ofte en god forståelse for, hvad der holder dem væk fra skolen og nogle gange også ideer til, hvordan de kan komme tilbage. 

Det er en god ide at stille konkrete spørgsmål, såsom: 

 • Hvad kan du godt lide i skolen?
 • Hvilke fag kan du lide? 
 • Hvem kan du være sammen med i frikvartererne?
 • Hvad kan du lide at lave sammen med dem?

Derudover er det også vigtigt at tale om det, der er svært. Du kan f.eks. spørge barnet om:

 • Hvilke følelser og tanker får du i skolen, når det bliver svært, og hvad gør du så? 
 • Hvordan plejer du at klare noget, der bliver svært? Både i skolen og hjemme.
 • Hvad kan lærerne gøre? Hvad kan du selv gøre? Hvad kan I som forældre hjælpe med?

Mange børn har svært ved at forklare årsagerne eller beskrive problemet, men de kan ofte fortælle hvad der konkret er sket. Ved at spørge ind og tale med barnet får du en bedre fornemmelse af, hvad problemet handler om.

Skole og hjem kan have forskellige oplevelser af barnets trivsel, eksempelvis hvis barnet holder sammen på sig selv i skolen, men giver mere slip derhjemme. Det er derfor vigtigt, at du som forælder tager kontakt til skolen, hvis du ser tegn på, at dit barn mistrives. Jo tidligere skole og hjem bliver opmærksomme på mistrivsel og skolefravær, jo før kan skole og hjem i fællesskab arbejde på, at få barnet tilbage i trivsel. 

Skolefravær og mistrivsel kan udvikle sig, og det er derfor godt at søge hjælp, hvis du oplever at:

 • Barnet ikke har lyst til at komme i skole
 • Barnet får fysiske symptomer. Symptomerne kan forsvinde, når barnet får lov at blive hjemme i weekender og ferier.
 • Barnet kommer ofte for sent eller går for tidligt
 • Barnet bliver væk fra enkelte timer eller skoledage
 • Barnet viser andre tegn på mistrivsel
 • Det første skridt er, at forældre og skole får kontakt til hinanden, og får aftalt et møde så hurtigt som muligt, hvis der er mistanke om at et barn mistrives, og/eller barnets fravær er bekymrende. 
 • Skole og forældre aftaler inden mødet, hvem der skal inviteres med til mødet. Det kan være barnet selv, en AKT-lærer fra skolen, en fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning osv.
 • Hvis barnet kan, er det en god idé, at barnet deltager eller taler med sin klasselærer eller en anden voksen og fortæller, hvordan fraværet ser ud fra barnets perspektiv. Det er vigtigt, at barnet bliver hørt og oplever at have indflydelse.
 • Der skal være en dagsorden for mødet, så alle er trygge og kan forberede sig. En form til mødet kan være, at alle deltagere fortæller, hvad der virker godt, hvad der udfordrer, hvad vi ønsker, der kommer til at ske, og at mødet afsluttes med, at der laves nogle konkrete aftaler.

Hvor kan du få hjælp?

Hvis du oplever, at dit barn mistrives eller ikke vil i skole, er det godt at du først taler med dem, som kender dit barn. Det kan eksempelvis være klassens lærere eller pædagoger. Klassens team har ansvaret for dit barns trivsel og læring i skolen. Oplever du, at dit barn ikke trives uden for skoletiden, eller at det er svært for dig som forældre at håndtere dit barns mistrivsel, kan du søge rådgivning ved at kontakte:

 • Skolesundhedsplejersken. Du kan kontakte din skolesundhedsplejerske via AULA eller ringe - find kontaktoplysninger på Sundhedsplejen her  
 • Åben Anonym Rådgivning, hvis du som forælder ønsker anonym rådgivning. Du kan ringe alle onsdage kl. 15 – 17 på 89 64 34 50 (uden for skolernes ferie). Her kan du få op til tre samtaler.
 • Modtagelsen i Børn og Familie. Her kan du tale med en socialrådgiver, hvis du har behov for hjælp, som er rettet mod hjemmet og jeres families situation, f.eks. hvis der er konflikter i hjemmet, eller hvis du er bekymret for dit barns adfærd. Du kan ringe alle dag fra kl. 09 – 10 på 89 64 34 27.