Proces for optagelse på STU

Målgruppen for STU

STU kan være for dig, der:

 • har en nedsat psykisk funktionsevne eller andre særlige behov og er mellem 16 og 25 år
 • ikke har andre muligheder for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om du får specialpædagogisk støtte, tilknyttes en mentor eller får anden støtte
 • ikke længere går i folkeskolen.

Hvis du er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, kan du også være i målgruppen for en forberedende grunduddannelse (FGU). Du kan læse mere om FGU her eller kontakte kommunens uddannelsesvejledere.

Formål med STU

Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til anden uddannelse eller beskæftigelse.
Ungdomsuddannelsen er rettet mod din personlige og sociale udvikling og er derfor ikke en fortsættelse af undervisningen i folkeskolen. STU giver ikke adgang til en videregående uddannelse.

Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

STU foregår i dagtimerne

En STU kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter, herunder fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb hvis muligt.

Økonomi under uddannelsen

STU-uddannelsen er gratis.

Når du ansøger om STU, vejleder vi dig om dine muligheder for støtte til transport.

Hvis du er over 18 år, kan du søge om forsørgelsesydelse fra Jobcenter Favrskov. Du kan ikke få SU på STU.

Sådan er processen for optagelse på STU

Hvis du er interesseret i STU, kan du henvende dig til Unges Uddannelse og Job. Her kan en uddannelsesvejleder hjælpe dig med vejledning om dine muligheder:

Unges Uddannelse og Job (UUJ)

Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten, Tlf.: 89 64 42 80
Du kan også sende en sikker mail med Digital Post her

Er du under 18 år, skal dine forældre eller værge medvirke og inddrages i vejledningen om STU. Er du over 18 år, er du velkommen til at inddrage én fra dit netværk, når du får vejledning om STU.

Ønsker du at søge om optagelse på STU, skal du søge enten via din uddannelsesvejleder eller gennem optagelse.dk, hvis du kommer direkte fra 9. eller. 10. klasse. Herefter udarbejder din uddannelsesvejleder og din sagsbehandler sammen med dig en skriftlig indstilling til det STU-visitationsudvalg, der beslutter, om du er i målgruppen for STU.

Indstillingen kan understøttes af eksempelvis skolefaglige udtalelser samt psykologiske og lægefaglige udredninger. Desuden udarbejder I et udkast til en forløbsplan for dit STU-forløb. Forløbsplanen skal indeholde en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i din uddannelsesforløb.

Herefter skal kommunens STU-visitationsudvalg behandle indstillingen. Når STU-visitationsudvalget har behandlet den, får du en skriftlig afgørelse på, om du er i målgruppen for STU.

Hvis du er i målgruppen for STU, giver kommunen dig valget imellem forskellige uddannelsessteder, hvis det er muligt.  Din uddannelsesvejleder og sagsbehandler taler med dig om, hvilken løsning, der er den bedste for dig.

Hvis kun ét tilbud kan tilgodese dine behov uden at give dig urimelig lang rejsetid eller ventetid, får du ikke få mulighed for at vælge imellem flere tilbud. Du får heller ikke mere end ét tilbud, hvis øvrige tilbud er uforholdsmæssigt dyrere.

Du kan også selv foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen foreslår. Et alternativt tilbud må ikke være uforholdsmæssigt dyrere eller indebære en urimelig lang rejsetid eller ventetid for dig.

Ungdomsuddannelsen kan sættes sammen af en række elementer, som er tilpasset dine uddannelsesmål, ønsker og behov. Delelementerne kan leveres af skoler under lov om specialundervisning for voksne, efterskoler, folkehøjskoler, institutioner for erhvervsrettede uddannelser, daghøjskoler, værksteder og lignende. Der kan både være tale om undervisningsforløb og praktikforløb. Forløbet skal være særligt tilrettelagt for dig.

Favrskov Kommune har sine egne STU-tilbud, der afvikles på to adresser i Hadsten – aktivitetstilbuddet STU på Elbæktoften og STU på Lindevej. Dette er Favrskov Kommunes primære tilbud. 

Du kan læse mere om kommunale STU-tilbud her.

Favrskov Kommune har besluttet, at du kan begynde på STU to gange om året. Det er første mandag i februar og første mandag i august.

Ansøgning om STU i august skal være Unges Uddannelse og Job UUJ i hænde senest 1. marts. Ansøgning om STU i februar skal være UUJ i hænde senest 1. september.

Favrskov Kommunes visitationsudvalg består af følgende faste medlemmer:

 • Områdeleder i Myndighed og Administration, socialområdet for voksne
 • Afdelingsleder i Specialrådgivningen, Børn og Familie
 • Afdelingsleder i Unges Uddannelse og Job, Jobcentret

Visitationsudvalget træffer beslutning om:

 • Du er omfattet af målgruppen for STU
 • Din forløbsplan
 • Hvilken STU, du får bevilget
 • Væsentlige ændringer i din forløbsplan
 • Om din ungdomsuddannelse skal afbrydes.

Visitationsudvalget skal lægge betydelig vægt på dine og eventuelt dine forældres ønsker med hensyn til nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet.

Du får en skriftlig afgørelse med begrundelse. Du får også en vejledning om, at du kan henvende dig til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis du ønsker at klage over et afslag på at være i målgruppen for STU eller over de tilbudte uddannelsessteder.

Når du er optaget på STU, følger du den forløbsplan, som din uddannelsesvejleder i dialog med dig har udarbejdet over uddannelsesforløbet. Din uddannelsesvejleder følger løbende og mindst en gang årligt op på forløbsplanen og justerer denne efter behov og i dialog med dig.

Når Favrskov Kommune indgår en aftale med et STU-sted, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang efter gældende regler.  Fra 1. januar 2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Senest et år før du afslutter dit STU-forløb, taler din uddannelsesvejleder med dig og uddannelsesstedet om udarbejdelse af et ressourcepapir. Ressourcepapiret skal bidrage til planlægningen og koordineringen af, hvad du skal efter stu. I dialogen om ressourcepapiret bliver dine synspunkter og drømme om fremtiden inddraget.

Senest tre måneder før du afslutter STU, holder vi et møde med dig, uddannelsesstedet, en uddannelsesvejleder og øvrige relevante aktører, der skal støtte dig i dit videre forløb efter gennemført STU. Her udarbejder I sammen en konkret plan for, hvad der skal ske i dit videre forløb.