Tilbud om kørsel til specialundervisning

Modtager dit barn specialundervisning, kan du søge om at få bevilliget kørselsgodtgørelse/kørsel til og fra skole. Vi vil gerne støtte dit barn i at blive i stand til selv at komme til og fra skole.

Hvem kan ansøge om kørselsgodtgørelse/kørsel til specialundervisning?

Du kan ansøge om bevilling af kørselsgodtgørelse/kørsel til specialundervisning mellem hjem og skole, hvis du kan genkende din situation ud fra et eller flere af nedenstående forhold

1. Dit barns helbredsmæssige tilstand og funktionsniveau

Dit barns sygdom, invaliditet eller funktionsnedsættelse nødvendiggør et behov for kørsel.

2. Afstanden til skolen

Afstanden mellem skole og hjem er mere end 2,5 km (for 0.-3. klasse), 6 km (for 4.-6. klasse), 7 km (for 7.-9. klasse) eller 9 km (for 10. klasse).

3. Skolevejens sikkerhed

Skolevejen har veje, der er vurderet som ‘trafikfarlige veje’, og derfor skal der tages særligt hensyn til børnenes sikkerhed i trafikken.

OBS: Der er ikke mulighed for fri befordring, hvis I benytter jer af frit skolevalg.

Hvilken form for kørsel kan bevilliges?

Der bevilges altid kørsel ud fra en konkret og individuel vurdering af dit barns behov. I Favrskov Kommune har vi fokus på, at dit barn støttes til i størst muligt omfang at kunne klare sig selv.

Vurderes det, at der er behov for kørsel, bevilges den i prioriteret rækkefølge:

 1. Bevilling af buskort til lokal eller regional busrute (skolebusser er gratis)
 2. Bevilling af buskort og kørselsgodtgørelse, hvor I kører barnet til nærmeste busstoppested.
 3. Bevilling af kørselsgodtgørelse, så I henter og bringer jeres barn til skolen i egen bil. Kørselsgodtgørelse ydes efter statens højeste takst og udbetales kvartalsvist.
 4. Bevilling af rutekørsel med taxa. Det betyder, at vognen kører en fast og planlagt rute, så flere elever køres sammen.
 5. Der kan i meget få tilfælde ansøges om solokørsel med taxa. Disse ansøgninger behandles i administrationen ved afdelingsleder for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvor skolen er behjælpelig med at sende ansøgningen videre inklusive deres vurdering af behovet for kørsel.

Hvordan får jeg bevilliget kørselsgodtgørelse/kørsel, og hvordan får jeg besked?

For at du kan få bevilget kørselsgodtgørelse/kørsel, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du får på dit barns skole.

Der kan kun gives kørsel til og fra folkeregisteradressen (aflastning undtaget).

Bevillinger gives ikke med tilbagevirkende kraft. Der kan maksimalt bevilges for ét skoleår ad gangen. Solokørsel bevilges maksimalt for seks måneder ad gangen. Efter bevillingens udløb vurderes dit barns behov igen.

Du kan klage over afgørelsen til skolens ledelse med mulighed for en revurdering af bevillingen ved afdelingsleder for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Klager besvares altid skriftligt.

I henhold til folkeskolelovens § 51, stk. 2 er der ikke klagemulighed til en højere administrativ instans over afgørelser om skolebefordring. Ved ønske om nærmere drøftelse af afgørelsen og en mulig revurdering opfordres der til at tage kontakt til skolelederen. 

Ansøgningsfrist 2024

 • Frist for aflevering af ansøgningsskema til dit barns skole: 5. maj 2024
 • Skolens frist for behandling og svar på ansøgninger: 24. maj 2024
 • Sidste frist for behandling af klager og revurderinger: 10. juni 2024    
 • Ansøgninger, som ikke er godkendt senest 10. juni 2024, kan tidligst få bevilget kørsel fra 1. september 2024.

Bemærk: Ændringer til eksisterende kørsler og kørsel til nye elever kan tidligst træde i kraft med 14 dages varsel. 

Når dit barn har fået bevilliget kørsel

Har du fået bevilliget kørselsgodtgørelse, kan du selv køre dit barn til eller/og fra skole, og få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens højeste takst.

Når du har fået bevilliget kørselsgodtgørelse, modtager du en bekræftelse på det i din digitale postkasse. Via nedenstående link kan du udfylde antal kørte kilometer, hvor dit barn er med i bilen, samt hvilke dage du har kørt med dit barn. 

Beløbet udbetales til din NEM-konto cirka den 10. i hver måned, når du har indsendt indberetningen.

Når du har fået bevilget kørselsgodtgørelse, kan du sende din indberetning af antal dage via linket her - Indberetning af kørsel i egen bil.

Du kan kun få kørselsgodtgørelse fra ansøgningstidspunktet, og bevillingen gælder for højst ét skoleår ad gangen (hvorefter du kan søge igen til næste skoleår).

Har du fået bevilliget kørsel med taxa gives en bevilling på skoledage for maksimalt et år ad gangen. For nogle børn vil det være muligt helt eller delvist senere at benytte offentlig transport. Forældre og skole samarbejder om at forberede barnet til det, så snart det er muligt.

Til brug for planlægning af kørsel for den enkelte elev udfylder familien i samarbejde med skolen et ansøgningsskema.

Du får udleveret en kørselsoversigt fra dit barns skole før skolestart. På oversigten kan du se, hvornår dit barn skal køres og med hvilket selskab på henholdsvis ud- og hjemtur.

Du kan også se telefonnummeret på selskabet. Kørselsoversigten er dit barns køreplan.

 • Om morgenen kan dit barn blive kørt til SFO, eller så det er på skolen til skolestart.
 • Om eftermiddagen kan dit barn blive kørt hjem ved skoleslut eller fra SFO/klub. Du kan vælge mellem tre-fire faste hjemkørselstidspunkter, som oplyses af skolen.
 • Børn, der skal i SFO på ikke-skole-dage, skal søge om kørsel på disse dage senest tre uger før.

Hvis dit barn har brug for kørsel i ferier, hvor skolen har lukket, søger du om feriekørsel ved at sende en mail til Børn og Skole på [email protected]

Ansøgningen skal være indsendt senest to uger før feriens start. I ansøgningen skal du skrive, i hvilke dage/uger du ønsker kørsel, og om du ønsker kørsel til og fra skole med angivelse af bopælsadresse og skolens navn.

I ferier kan det være et andet pasningssted. Dette pasningssted skal angives i ansøgningen. Du kan ikke forvente, at det bliver samme chauffør i ferien som på skoledage.

Kørslen er tilrettelagt som rutekørsel. Det betyder, at vognen kører en fast rute. Ruten er planlagt, så flere elever så vidt muligt kører sammen. Der kan kun gives kørsel til og fra folkeregisteradressen (aflastning undtaget).

Tidspunkter for ud- og hjemkørsel for dit barn er planlagt under hensyn til kørsel med andre børn. Der kan derfor være ventetid efter skoleslut før hjemkørsel.

Afleveringstidspunkt hjemme kan variere. (fx pga. afbud, trafikforhold m.m.)

Vi planlægger og tilpasser kørslen løbende og hvert år til skolestart i august måned. Du skal derfor være forberedt på, at der kan forekomme afvigelser i løbet af året på den rute, dit barn benytter. Du får en ny kørselsoversigt ved større ændringer. Der etableres ingen kørsel til konfirmationsundervisning, og der kan ikke medtages legekammerater i vognen.

Hvis du har midlertidige eller varige ændringer til dit barns kørsel, skal du kontakte skolen. Da kørslen er planlagt som rutekørsel, er det kun i helt særlige tilfælde, at der ændres i kørslen i løbet af skoleåret.

Efter ændring sender skolen ny kørselsoversigt.

Hvis skolen har midlertidige eller varige ændringer til dit barns skoleskema, sender skolen en ny kørselsoversigt - det gælder eksempelvis ændringer til kørslen i forbindelse med udflugter, temadage osv.

Kontakt Midttrafik på tlf. 70 11 22 20 og oplys, at din henvendelse drejer sig om skolekørsel.

Børn med skoletasker

Dit ansvar som forælder

Som forælder er det dit ansvar:

 • At dit barn er klar om morgenen på det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis dit barn ikke er klar, kan du risikere, at vognen kører igen.
 • At dit barn ikke kommer for sent til vognen om eftermiddagen af hensyn til de andre elever på ruten.
 • At melde afbud, hvis dit barn er sygt eller af anden grund ikke skal køres til og fra skole. Du skal ringe til det telefonnummer, der står på dit barns kørselsliste. Vær opmærksom på, at det gælder både ud- og hjemtur.
 • At hente dit barn ved sygdom eller andre akutte situationer opstået på skolen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan skolen med din accept bestille en taxa til andre tidspunkter end den planlagte.
 • At melde afbud til kørsel ved tandlæge- eller lægebesøg. Du skal selv sørge for kørslen.
 • At der er en hjemme til at modtage barnet.
 • At give skolen besked ved varige ændringer til kørslen.
Villavej

Almindelige regler for kørsel til specialundervisning

 • Inden opstart af kørslen tager chaufføren kontakt til familien for at aftale praktiske forhold om kørslen.
 • Chaufføren sørger for, at dit barn er forsvarligt spændt fast under turen.
 • Det er chaufføren, som bestemmer i vognen – også hvor dit barn skal sidde.
 • Chaufføren må ikke gå længere væk fra vognen, end han/hun kan holde opsyn.
 • Chaufføren skal altid sikre – medmindre andet er aftalt – at der er nogen hjemme til at modtage dit barn.
 • Kørslen kan blive aflyst på grund af vejrforhold. I disse tilfælde vil skolen orientere om aflysning af kørsel så hurtigt som muligt.

Hvis dit barn får midlertidigt behov for støtte til kørsel

Får dit barn et midlertidigt behov for støtte til kørsel, eksempelvis hvis dit barn har brækket et eller begge ben, gælder de samme generelle kriterier for bevilling af kørsel. 

Det betyder, at vi vurderer din ansøgning om bevilling af støtte til kørsel ud fra følgende kriterier:

 1. Barnets funktionsevne
 2. Afstanden til skolen
 3. Trafikfarlige veje

Kørslen vil altid bevilges med udgangspunkt i, at dit barn støttes til at klare sig så selvstændigt som muligt igennem den midlertidige periode.

 • Går dit barn i folkeskole, kan du kontakte skolens kontor for at få et ansøgningsskema.
 • Går dit barn på en ungdomsuddannelse, skal du kontakte [email protected]
 • Går dit barn i friskole, skal du kontakte friskolens kontor.

Kontakt

Kontakt skolen eller den institution dit barn går på, hvis du har spørgsmål om kørsel af dit barn.

Du kan også kontakte sekretariatet i Børn og Kultur, der står for planlægningen af kørsel ved at sende en mail til [email protected].  

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.