Favrskov Kommune har et tomgangsregulativ

Det betyder, at motorer kun må holde i tomgang i et minut. Så husk at slukke motoren.

Vi kan ikke undvære bilerne, men vi kan gøre noget for at undgå en unødvendig forurening fra dem, som f.eks. når en bilmotor kører i tomgang.

Bilens motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og så bliver der ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen.

Billedet viser et udstødningsrør på en bil

Derfor forurener en holdende bil mere end en bil, der kører. Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Det er spild af brændstof, og mens motoren står og brummer, udsætter du andre for både luft-, lugt- og støjgener.

Derfor har Favrskov Kommune indført en regel, der bestemmer, at en motor ikke må gå i tomgang længere end højst nødvendigt og højst i et minut. Det kan koste en bøde, hvis man ikke overholder denne regel.

Sådan overholder du reglerne

Gør det til en vane at slukke motoren med det samme, når du ved, at dit ærinde varer mere end et øjeblik - så er du fri for at holde øje med tiden. Husk at det er de færreste ærinder, der kan klares på under et minut.

Sluk bilen:

 • Når du læsser varer eller passagerer af eller på
 • Når du holder ind til siden for at ringe eller lignende
 • Når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdepladser, på stationer mv.
 • Når du holder pause
 • Når du venter på en ledig parkeringsplads.

Undtagelser fra reglen

Reglen gælder alle køretøjer - personbiler, taxaer, turistbusser, varevogne, lastvogne, motorcyklister - alle steder og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller endestationen.

Eneste undtagelser er:

 • Når du holder i kø i trafikken
 • Når motorens trækkraft indgår i fx sammenpresning af renovation, trykluft, eller betjening af bilens lift eller rampe
 • Når du er i gang med at justere eller reparere en motor
 • Udrykningskøretøjer med lyssignal i gang.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Natur og Miljø, Favrskov Kommune, tlf. 89 64 10 10.

Tomgangsregulativ Favrskov Kommune

I medfør af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, kapitel 9, § 18 fastsættes følgende bestemmelser for Favrskov Kommune.

§ 1
Regulativets formål er at undgå luft-, lugt- og støjgener fra motordrevne køretøjer, når køretøjets motor ikke anvendes til kørsel eller andre opgaver.

§ 2
Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse:

 • så længe det motordrevne køretøj holder i kø i trafikken
 • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
 • ved udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
 • ved komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende tilfælde
 • ved motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserne er endvidere motorkøretøjer, som i forbindelse med sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion.

§ 3
Bestemmelserne i § 2 gælder i Favrskov Kommune.

§ 4
Favrskov Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i regulativet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i regulativet.

§ 5
Favrskov Kommune fører tilsyn med, at tomgangsregulativet overholdes. Tilsynsmyndigheden kan indskærpe, at regulativets bestemmelser skal overholdes. Tilsynsmyndigheden kan anmelde en fører af et motordrevet køretøj eller den for køretøjet ansvarlige til politiet for at sikre, at regulativets bestemmelser overholdes.

§ 6
Tilsynsmyndighedens afgørelser efter dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7
Overtrædelse af bestemmelserne i § 2 kan straffes med bøde, jf. § 24 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Sagerne behandles som politisager, når bestemmelserne i § 2 ikke er efterlevet på offentlig vej og privat grund. På erhvervsvirksomheder behandles sagerne i medfør af Miljøbeskyttelses– og Forvaltningslovens regler for håndhævelse.

§ 8
Nærværende regulativ træder i kraft den 6. marts 2020.

Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune den 5. marts 2020.