Her kan du læse retningslinjerne for spørgetid i møderne i Favrskov Byråd

Retningslinjerne er vedtaget af Byrådet 26. juni 2018

1.

Formålet med spørgetiden er at give borgere bosat i Favrskov Kommune mulighed for at stille konkrete spørgsmål til Byrådet. Spørgetiden afvikles efter nedenfor angivne retningslinjer.

2.

Ved begyndelsen af Byrådets ordinære møder for åbne døre afholdes spørgetid. Borgere, som ønsker at stille spørgsmål i spørgetiden, skal sende spørgsmålet skal sende spørgsmålet via favrskov.dk/spørgetid inden kl. 12.00 fredagen før byrådsmødets afholdelse. Alternativt kan spørgsmål afleveres skriftligt til borgmesteren eller kommunaldirektøren inden kl. 12.00 fredagen før byrådsmødets afholdelse.

Borgmesteren indleder det ordinære offentlige møde med at oplyse, om der til spørgetiden er afleveret spørgsmål. Hvis dette er tilfældet, afholdes en spørgetid af indtil 15 minutters varighed.

Det offentlige byrådsmøde påbegyndes i alle tilfælde umiddelbart efter, at borgmesteren har erklæret spørgetiden for afsluttet.

3.

Spørgetiden ledes af borgmesteren, og det tilkommer borgmesteren at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende disse retningslinjer.

Borgmesterens afgørelse af tvivlsspørgsmål kan drøftes på førstkommende økonomiudvalgsmøde. Ligeledes kan borgmesterens afvisning af at besvare spørgsmål eller henvisning af spørgsmål til den kommunale forvaltning drøftes på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

4.

Spørgeren skal være bosat i kommunen og skal i forbindelse med formulering af spørgsmål oplyse navn og adresse.

5.

Spørgsmål skal være korte og præcist formuleret.

Spørgeren kan ikke bruge spørgetiden til at fremsætte synspunkter.

Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og skal være af almen interesse for kommunens borgere.

Der kan ikke stilles spørgsmål, der retter angreb på enkeltpersoner.

Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter, der er optaget på dagsordenen for det pågældende byrådsmøde. Spørgsmål vedrørende anliggender, der ikke kan offentliggøres, eksempelvis personsager, kan ikke besvares.

6.

Spørgsmål stilles til Byrådet. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare et spørgsmål.

Spørgerne får i den rækkefølge, som borgmesteren beslutter, adgang til at oplæse det skriftligt stillede spørgsmål.

For det tilfælde, at borgmesteren vurderer, at antallet af indkomne spørgsmål må antages at umuliggøre behandling af samtlige spørgsmål inden for 15 minutter, udskyder borgmesteren i nødvendigt omfang spørgsmål til Byrådets næstkommende ordinære møde og meddeler dette mundtligt til de berørte spørgere.

7.

Borgmesteren kan henvise spørgsmål, som ikke umiddelbart kan besvares, til efterfølgende skriftlig besvarelse. Spørger skal modtage dette skriftlige svar senest 14 dage efter det møde, hvor spørgsmålet blev stillet, og hvis dette ikke kan lade sig gøre hurtigst muligt herefter.

Det skriftlige svar sendes samtidigt til medlemmerne af Byrådet og pressen.

Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale forvaltning, kan af borgmesteren henvises til skriftlig besvarelse her.

Borgmesteren kan under henvisning til gældende regler om sagsidentifikation i aktindsigtssager afvise at besvare spørgsmål, som ikke kan identificeres eller som kræver igangsættelse af analyser, beregninger, notater eller lign., som ikke allerede foreligger.

8.

Efter besvarelsen har spørgeren lejlighed til mundtligt at stille ét kort tillægsspørgsmål.

9.

Spørgetiden bortfalder i en periode af en måned forud for et kommunalvalg.