Arbejdsmarkedsstrategien er godkendt af Favrskov Byråd 19. december 2023

Forord

I Favrskov Kommune ønsker vi at skabe forudsætningerne for, at vores virksomheder har de bedste muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, og at flest mulige borgere kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Det skaber både de bedste forudsætninger for det gode liv for den enkelte og det bedste fundament for den velfærd, vi som kommune skal tilbyde vores borgere.

Beskæftigelsen er heldigvis høj, og ledigheden er lav i Favrskov Kommune. Samtidig oplever vi en høj tilfredshed blandt virksomhederne med kommunens virksomhedsservice. De gode resultater skyldes både kommunens gunstige placering, rammevilkår og konjunkturerne – men også medarbejderne i jobcentrets indsats over for borgerne og virksomhederne.

Den seneste udvikling på arbejdsmarkedet viser en tendens til, at tempoet er på vej ned. Antallet af nye arbejdspladser er steget mindre og ledigheden er steget, trods et fortsat lavt niveau. Nationalt er der varslet markante ændringer på beskæftigelsesområdet i de kommende år. Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der i juni 2024 skal give anbefalinger til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes og reformeres. Vi står derfor aktuelt i et vadested, hvor vi fortsat bedst muligt skal løse opgaven inden for den gældende lovgivning, mens vi venter på at se, hvad de kommende ændringer giver af nye rammer og muligheder for at hjælpe vores borgere og virksomheder. 

Vi ønsker med Arbejdsmarkedsstrategi 2024-2025 at sikre, at vi udnytter den fortsat gunstige situation på arbejdsmarkedet til især at hjælpe de borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om de langtidsledige, flygtninge- og familiesammenførte samt borgere med funktionsnedsættelser. Derudover drejer det sig særligt om de unge, som vi ved, er i risiko for en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet senere i voksenlivet, hvis ikke de får en uddannelse og i længere perioder står uden for arbejdsmarkedet. Dem har vi et særligt ansvar for at hjælpe godt på vej.

Vi ønsker med Arbejdsmarkedsstrategi 2024-2025 at målrette vores indsats til de redskaber, som vi ved, virker. Det gælder blandt andet at hjælpe ledige borgere med de første skridt ind på arbejdsmarkedet – også bare i form af få lønnede timer, som over tid kan blive til flere. Vores vigtigste samarbejdspartner er virksomhederne. Derfor er det også vores vigtigste opgave fortsat at styrke vores indsats for at hjælpe virksomhederne med at finde den arbejdskraft, de mangler. Vi ønsker desuden at udbygge vores samarbejde med virksomhederne, sådan at vi sammen også kan hjælpe borgerne på kanten med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. I Arbejdsmarkedsstrategien beskriver vi, hvilke indsatser vi især vil fokusere på de næste to år.

God læselyst.

På vegne af Favrskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg,
Isabell Friis Madsen, udvalgsformand.

Indledning

Favrskov Kommunes Arbejdsmarkedsstrategi 2024-2025 har til formål at beskrive de politisk fastsatte mål for kommunens beskæftigelsesindsats i perioden 2024 til 2025. Arbejdsmarkedsstrategi 2024-2025 beskriver desuden de indsatser, der iværksættes af Jobcenter Favrskov for at nå målene. 

 • Kapitel 2 giver en overordnet status på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune.
 • Kapitel 3 giver et overblik over de målgrupper af borgere, der er tilknyttet Jobcenter Favrskov, og som modtager en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Kapitel 4 præsenterer de seks mål, som Favrskov Kommunes Byråd har fastsat for kommunens beskæftigelsesindsats i perioden 2024 til 2025. For hvert mål fremgår det, hvorfor målet er vigtigt, hvordan status er i dag og hvilken indsats, der iværksættes i 2024 til 2025 for at nå målet.
Kok laver mad

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024-2025

 • Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
 • Antallet af langtidsledige jobparate borgere skal nedbringes
 • Flere unge skal i job eller uddannelse
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere borgere med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse
 • Flere borgere, der modtager ydelse skal opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet

2. Arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune

Kapitlet indeholder en overordnet beskrivelse af arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune.

Beskrivelsen omfatter udviklingen i:

 • Beskæftigelse og ledighed 
 • Antallet af arbejdspladser 
   

2.1. Udvikling i beskæftigelse og ledighed

Figur 1 viser udviklingen i beskæftigelse og ledighed i Favrskov Kommune i perioden fra januar 2021 til september 2023.

Figur 1 viser overordnet, at arbejdsmarkedet i 2021 til september 2023 har været i en gunstig periode. Helt konkret viser figuren, at:

 • Antallet af fuldtidsbeskæftigede personer i Favrskov Kommune er steget fra 20.729 personer i september 2021 til 21.092 personer i september 2023. Det svarer til en stigning på 1,8 %.
 • Antallet af ledige fuldtidspersoner i Favrskov Kommune er faldet fra 518 personer i september 2021 til 456 personer i september 2022. Det svarer til et fald på 11,9 %. I september 2023 var antallet af ledige fortsat lavere end i 2021, om end antallet af ledige var steget til 489 personer.

Figur 1: Beskæftigelse og ledighed i Favrskov Kommune januar 2021 til september 2023

Figur 1 viser overordnet, at arbejdsmarkedet i 2021 til september 2023 har været i en gunstig periode. Helt konkret viser figuren, at: •	Antallet af fuldtidsbeskæftigede personer i Favrskov Kommune er steget fra 20.729 personer i september 2021 til 21.092 personer i september 2023. Det svarer til en stigning på 1,8 %. •	Antallet af ledige fuldtidspersoner i Favrskov Kommune er faldet fra 518 personer i september 2021 til 456 personer i september 2022.

Kilde: Jobindsats og Danmarks statistik, AUS08. 
Note: De stiplede linjer er tendenslinjer for henholdsvis antallet af beskæftigede og antallet af ledige.

2.2. Udvikling i lønmodtagerarbejdspladser

Figur 2 viser udviklingen i antallet af arbejdspladser målt i procent fra januar 2020 til marts 2023, hvor januar 2023 er brugt som basisår (100 %). Helt konkret viser figuren, at:

 • Der siden januar 2020 har været en generel positiv udvikling i antallet af lønmodtagerarbejdspladser i både Favrskov Kommune, Business Region Aarhus og på landsplan.
 • Favrskov Kommune siden midten af 2022 og frem til starten af 2023 har oplevet en tilbagegang på 2,9 % i antallet af lønmodtagerarbejdspladser. 

Figur 2: Udviklingen i antallet af arbejdspladser i perioden januar 2020 til marts 2023

Figur 2 viser, at der siden januar 2020 har været en generel positiv udvikling i antallet af løn-modtagerarbejdspladser i både Favrskov Kommune, Business Region Aarhus og på landsplan. Favrskov Kommune siden midten af 2022 og frem til starten af 2023 har oplevet en tilbagegang på 2,9 % i antallet af lønmodtagerarbejdspladser.

Kilde: Business Region Aarhus og Danmarks Statistik

Note: Januar 2020 er brugt som basisår (100 %). Det betyder, at udviklingen skal ses med udgangspunkt i niveauet for januar 2020. Business Region Aarhus består af 12 kommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus. Målingen er ikke sæsonkorrigeret. Der sker derfor et fald i juli hvert år som følge af lønmodtagernes sommerferie og et fald i vintermånederne som følge af beskæftigelsen inden for de mere sæsonbetingede brancher, som fx byggebranchen.

3. Målgrupper omfattet af beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune

Jobcenter Favrskov varetager beskæftigelsesindsatsen for en lang række målgrupper i Favrskov Kommune. Af tabel 1 fremgår udviklingen i målgrupperne på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune fra august 2021 til august 2023. 

Tabellen omfatter også tilbagetrækningsydelser som efterløn, førtidspension, seniorpension og tidlig pension, som giver borgere mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Borgere i disse målgrupper er ikke omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats.

Tabel 1: Udviklingen i målgrupper på arbejdsmarkedsområdet august 2021 til august 2023

YdelsesgrupperAugust 2021August 2022August 2023
Dagpenge526347428
Kontanthjælp164161160
Uddannelseshjælp218199183
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse98151116
Sygedagpenge632628601
Jobafklaringsforløb157218234
Revalidering1074
Ressourceforløb11098102
Ledighedsydelse917958
Fleksjob870898935
Førtidspension137013911417
Efterløn458371270
Seniorpension73113157
Tidlig pension-83116
Ydelsesgrupper, eksklusiv tilbagetrækningsydelser287627862821
Ydelsesgrupper i alt477747444781

 

Kilde: Jobindsats
Note: Antallet er opgjort i fuldtidspersoner. Tidlig pension (Arne-pension) blev indført med virkning fra 2022. Tilbagetrækningsydelser omfatter førtidspension, efterløn, seniorpension og tidlig pension.

Tabellen viser, at:

 • Antallet af fuldtidspersoner er gået fra 2.876 ydelsesmodtagere i 2021 til 2.821 ydelsesmodtagere i 2023, hvilket er 55 færre fuldtidspersoner. Det svarer til et fald på 2 %.
 • Det største fald ses blandt ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere), hvor antallet er gået fra 91 fuldtidspersoner i 2021 til 58 fuldtidspersoner i 2023 (fald på 36 %). Dernæst kommer antallet af dagpengemodtagere, som er gået fra 523 fuldtidspersoner i 2021 til 428 fuldtidspersoner i 2023 (fald på 19 %). 
 • Den største stigning ses for jobafklaringsforløb, hvor antallet af fuldtidspersoner er gået fra 157 fuldtidspersoner i 2021 til 234 fuldtidspersoner i 2023 (stigning på 49 %). Det skal bemærkes, at sygedagpengeområdet var omfattet af midlertidig lovgivning i forbindelse med udbruddet af covid-19, hvor retten til sygedagpenge blev forlænget fra marts 2020, så sygemeldte først kunne overgå fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb pr. juli 2021. Formålet var at afbøde konsekvenserne ved suspenderingen af jobcentrenes indsats i perioden samt prioriteringerne i sundhedsvæsenet, som kunne vanskeliggøre opfølgningen i sygedagpengesager. 
 • Den næststørste stigning ses for antallet af selvforsørgelses- og hjemrejse-ydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere, som er gået fra 98 fuldtidspersoner i 2021 til 116 fuldtidspersoner i 2023 (stigning på 18 %). Stigningen i selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere skal ses i lyset af krigen i Ukraine, som medførte, at Favrskov Kommune modtog 175 ukrainske flygtninge i alderen 18-66 år i 2022.

4. Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024-2025 i Favrskov Kommune

Følgende mål er opstillet for Favrskov Kommunes beskæftigelsesindsats i perioden 2024 til 2025:

 1. Samarbejdet med virksomhedernes skal styrkes
 2. Langtidsledigheden blandt jobparate borgere skal nedbringes
 3. Flere unge skal i job eller uddannelse
 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 5. Flere personer med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse
 6. Flere ydelsesmodtagere skal opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet

Målene bliver præsenteret enkeltvis i de følgende afsnit. Her beskrives baggrunden for målene, den aktuelle status samt de indsatser, der iværksættes for at nå målene.

4.1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes

Det er Jobcenter Favrskovs kerneopgave at hjælpe virksomheder med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne er desuden Jobcenter Favrskovs vigtigste samarbejdspartnere, da det netop er virksomhedsrettede indsatser, der oftest er det mest effektive redskab i forhold til at hjælpe kommunens ledige borgere i beskæftigelse. Det er derfor centralt, at Jobcenter Favrskov har et stærkt samarbejde med virksomhederne.

Der svejses

Mål 1: Jobcenter Favrskov skal styrke samarbejdet med virksomhederne

Konkrete mål:

a) Andelen af modtagne jobordrer (specifikke ledige stillinger fra virksomhederne), der ender ud i en ansættelse (besættelsesgraden), skal øges.

 • I 2024 skal gennemsnitligt 35 % af jobordrerne ende ud i en ansættelse.
 • I 2025 skal gennemsnitligt 40 % af jobordrerne ende ud i en ansættelse.

b) Virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Favrskov skal øges. 

 • Mindst 90 % af virksomhederne skal være tilfredse med Jobcenter Favrskov i 2024 og 2025.
 • Mindst 90 % af virksomhederne skal være tilfredse med jobcentrets responstid i 2024 og 2025. 
 • Mindst 80 % af virksomhederne skal formidles kandidater fra jobcentret, når kontakten med jobcentret handler om rekruttering i 2024 og 2025.

4.1.1. Status

Jobcenter Favrskov arbejder på flere måder med at matche virksomheder, der mangler arbejdskraft og ledige, der søger jobs. Det kan både foregå ved, at Jobcenter Favrskov kontakter virksomheder for at skabe et match med en konkret ledig borger, og ved at virksomheder henvender sig til Jobcenter Favrskov på baggrund af en konkret ledig stilling. 

Når Jobcenter Favrskov kontakter virksomhederne for at afsøge mulighederne for job til en konkret ledig borger, kan der for eksempel indgås aftale om en indledende løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik, som på sigt kan føre til en ordinær ansættelse. Når Jobcenter Favrskov modtager henvendelser om konkrete ledige stillinger fra virksomhederne, registreres det som en såkaldt jobordrer, hvorefter jobcentret hjælper virksomhederne med at finde relevante kandidater til stillingerne. Ofte vil jobcentret kunne formidle kontakt mellem nogle af de ledige borgere, der er tilknyttet jobcentret og virksomheden, som søger arbejdskraft. I andre tilfælde er der ikke aktuelt ledige borgere tilknyttet jobcentret, som matcher de kompetencer, som virksomheden søger. I det tilfælde vil Jobcenter Favrskov, hvis det er muligt, formidle ledige med beslægtede kompetencer, som eventuelt kan dække virksomhedens behov.

Figur 3 viser andelen af jobordrer, som jobcentret har formidlet kandidater til (jobformidlingsgraden) samt den andel, hvor jobcentrets formidling af en kandidat er endt ud i en ansættelse (besættelsesgraden). Figuren viser udviklingen i jobformidlingsgraden og besættelsesgraden på landsplan for RAR Østjylland og for Favrskov Kommune. For eksempel viser figur 3, at jobcentret i juli 2023 har formidlet kandidater til 86 % af de jobordrer, der er kommet fra virksomheder, og i 43 % af tilfældene er det endt ud i en ordinær ansættelse. Til sammenligning blev der i oktober 2022 formidlet kandidater til 42 % af de modtagne jobordrer, men virksomhederne valgte ikke at ansætte nogle af de formidlede borgere.

Figur 3 viser derudover, at:

 • Jobcenter Favrskov havde en besættelsesgrad på 43 % i juli 2023. På landsplan var tallet 39 % og for RAR Østjylland var det på 30 %. I samme måned var jobformidlingsgraden for Jobcenter Favrskov på 86 %.
 • Jobcenter Favrskovs jobformidlingsgrad og besættelsesgrad har været svingende i perioden januar 2022 til juli 2023 og har periodevis ligget under og over niveauet på landsplan samt RAR Østjylland.

I data fra Jobindsats, der ligger til grund for figur 3, ses det, at antallet af jobordrer i Favrskov Kommune har ligget mellem 6 og 60 pr. måned i 2023. På landsplan har antallet af jobordrer i samme periode ligget mellem 3.656 og 4.866 jobordrer, mens det for RAR Østjylland er mellem 302 og 799 jobordrer pr. måned. Det lave antal jobordrer i Favrskov Kommune sammenlignet med landsplan og RAR Østjylland er en forklarende faktor for Favrskov Kommunes svingende kurve. Det lave antal jobordrer betyder, at besættelsesgraden i Favrskov Kommune er mere sårbar over for udsving, hvis det ikke er muligt for jobcentret at formidle relevante kandidater til virksomhederne.

Figur 3: Udviklingen i jobformidlingsgraden og besættelsesgraden for Favrskov Kommune, RAR Østjylland og landsplan

Figur 3 viser andelen af jobordrer, som jobcentret har formidlet kandidater til (jobformidlingsgraden) samt den andel, hvor jobcentrets formidling af en kandidat er endt ud i en ansættelse (besættelsesgraden). Figuren viser udviklingen i jobformidlingsgraden og besættelsesgraden på landsplan for RAR Østjylland og for Favrskov Kommune. For eksempel viser figur 3, at jobcentret i juli 2023 har formidlet kandidater til 86 % af de jobordrer, der er kommet fra virksomheder

Kilde: Jobindsats
Note: Opgørelsen inkluderer jobordrer, hvor virksomhederne henvender sig til jobcentret med ønske om hjælp til rekruttering til en konkret stilling. Det gælder ordinære jobs, fleks-jobs, ansættelser i forbindelse med integrationsgrunduddannelse (IGU) samt lærlinge og elevjobs. Målingen omfatter ikke alle aspekter af jobcentrets arbejde med at skaffe virksomhederne arbejdskraft. For eksempel er jobs, der er afledt af virksomhedspraktik og løntilskud ikke en del af denne måling.

Virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Favrskov

Jobcenter Favrskov deltager sammen med en række andre kommuner i KLs (Kommunernes Landsforening) årlige måling af virksomheders tilfredshed med jobcentrenes service. Figur 4 nedenfor viser andelen af virksomheder, som angiver, at de samlet set er tilfredse med deres forløb med Jobcenter Favrskov. Derudover viser figur 5 andelen af virksomheder, som angiver, at de er tilfredse med jobcentrets responstid. Figur 6 viser andelen af virksomheder, der har fået formidlet kandidater fra jobcentret, når kontakten med jobcentret har drejet sig om rekruttering af arbejdskraft.

Figur 4, 5 og 6 viser, at:

 • 84 % af virksomhederne samlet set er tilfredse med deres forløb med Jobcenter Favrskov i første halvår af 2023. Dette er en lavere andel end på landsplan, hvor 85 % af virksomhederne er tilfredse i første halvår af 2023.
 • 77 % af virksomhederne var tilfredse med Jobcenter Favrskovs responstid i første halvår af 2023. Dette er lavere end på landsplan, hvor 81 % af virksomhederne er tilfredse med responstiden i første halvår af 2023. 
 • 69 % af virksomhederne har fået formidlet kandidater fra Jobcenter Favrskov i første halvår af 2023, når kontakten handlede om rekruttering. Dette er en højere andel end på landsplan, hvor 62 % fik formidlet kandidater fra jobcentrene.

Figur 4: Andel virksomheder, som samlet set er tilfredse med deres forløb med jobcentret i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Figur 4: Andel virksomheder, som samlet set er tilfredse med deres forløb med jobcentret i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Figur 5: Andel virksomheder, som er tilfredse med jobcentrets responstid i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Figur 5: Andel virksomheder, som er tilfredse med jobcentrets responstid i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Figur 6: Andel virksomheder, som har fået formidlet kandidater fra jobcentret, når kontakten har handlet om rekruttering, i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Figur 6: Andel virksomheder, som har fået formidlet kandidater fra jobcentret, når kontakten har handlet om rekruttering, i Favrskov og på landsplan i 2021, 2022 og første halvår 2023

Kilde til figur 4, 5 og 6: Kommunernes Landsforenings (KL) tilfredshedsmåling blandt virksomheder.

Note: Målingen foretages blandt virksomheder, der har været i kontakt med jobcentret. I 2021 deltog 17 kommuner og i 2022 deltog 41 kommuner. I 2023 er der 42 kommuner med. 

4.1.2. Indsats

I Jobcenter Favrskov varetages samarbejdet med virksomhederne primært af jobcentrets virksomhedsservice samt jobcentrets job- og fastholdelseskonsulenter. Virksomhedernes primære indgang til Jobcenter Favrskov er jobcentrets virksomhedsservice, som hjælper med rekruttering af arbejdskraft og rådgiver om jobcentrets muligheder for støtte. Jobcentrets jobkonsulenter hjælper de enkelte ledige borgere med jobsøgning, etablering af virksomhedsvendte indsatser samt opfølgningen på indsatserne. Jobcentrets fastholdelseskonsulenter hjælper sygemeldte fra beskæftigelse og deres arbejdsgivere med fastholdelsesindsatsen med henblik på, at den sygemeldte kan bibeholde sit ansættelsesforhold.

I perioden 2024 til 2025 vil Jobcenter Favrskov fortsat arbejde med at styrke samarbejdet med virksomhederne. Konkret igangsættes følgende indsatser: 

Jobmesser

Jobcenter Favrskov ønsker at skabe nye muligheder for, at virksomheder og ledige kan møde hinanden og finde det rette match. Derfor vil Jobcenter Favrskov i perioden 2024 til 2025 afholde jobmesser med udgangspunkt i inspiration fra andre kommuner. Med jobmesser samles virksomheder og ledige på samme lokation, og der er mulighed for at etablere match med det samme. Derudover er det også en god træning i at gå til jobsamtale for ledige borgere, da de får mulighed for at tale med flere virksomheder samme dag. Som supplement til virksomhedernes deltagelse vil Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice også deltage for at kunne præsentere aktuelle jobordrer fra de virksomheder, der ikke selv har mulighed for at møde op. Første jobmesse forventes afholdt i foråret 2024 og vil enten blive afholdt i ét af kommunens kulturhuse eller ved en virksomhed, der gerne vil lægge lokaler til. Jobcentret planlægger desuden at afholde en job- og uddannelsesmesse i samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelserne i 2025. Formålet er at udvide messerne fra et fokus på at få borgere i arbejde til også at omfatte et fokus på unge, der står for at vælge en ungdomsuddannelse herunder erhvervsuddannelser såvel som gymnasiale uddannelser.

Videreudvikling af strategi for kontakt til virksomheder

Jobcenter Favrskov arbejder løbende med opsøgende kontakt til virksomheder i Favrskov Kommune med henblik på at få flere borgere i arbejde. Jobcenter Favrskov ønsker at videreudvikle strategien for den opsøgende kontakt, sådan at jobcentret arbejder mere systematisk med at nå ud til relevante virksomheder i kommunen. Jobcenter Favrskov ønsker for det første at prioritere udvidelse af jobcentrets virksomhedskontakter ved at etablere kontakt til virksomheder, som ikke tidligere har været i kontakt med jobcentret, eller som ikke har været i kontakt med jobcentret inden for det seneste år. Jobcenter Favrskov vil for det andet prioritere en tæt kontakt til de større virksomheder i kommunen, som har mange arbejdspladser, herunder Favrskov Kommune som er kommunens største arbejdsplads. Endelig vil Jobcenter Favrskov prioritere kontakt til de virksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft. Her vil jobcentrets virksomhedsservice tage udgangspunkt i en databaseret tilgang, hvor der anvendes data til at opnå et endnu bedre kendskab til det lokale arbejdsmarked i Favrskov Kommune. Blandt andet vil der anvendes data fra Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) værktøj ”Vores Arbejdsmarked” suppleret med øvrige relevant viden herunder egne tal om jobordrer det seneste halve år. 

Jobcenter Favrskov vil ud fra ovenstående kriterier halvårligt udtrække opdaterede lister over relevante virksomheder via jobcentrets fagsystem med henblik på at målrette den opsøgende kontakt i form af både virksomhedsbesøg og telefonisk kontakt. 

Netværk med virksomheder i forbindelse med ungeindsatsen NExTWORK

Jobcenter Favrskov indgår fra efteråret 2023 i et samarbejde med ROCKWOOL Fonden om forskningsprojektet NExTWORK, som er en beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-29 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Projektet indebærer, at virksomheder, der er klar på at tilbyde praktikpladser, løbende inviteres til matchevents med de unge. Der skal afholdes cirka et matchevent om måneden, hvilket kræver, at Jobcenter Favrskov mobiliserer et større antal virksomheder, som har lyst til at hjælpe de unge. Inden projektopstart har Jobcenter Favrskov fået 25 virksomheder med, og det forventes, at antallet skal øges med mindst 15 virksomheder herudover. Jobcenter Favrskov vil i tilknytning til projektet dele erfaringer med andre kommuner, som arbejder med NExTWORK om, hvordan virksomhedssamarbejdet lykkes bedst muligt. Som en del af projektet vil der desuden blive etableret et netværk mellem de deltagende virksomheder, hvor formålet er, at virksomhederne kan udveksle erfaringer på tværs om arbejdet med de unge.

4.2. Antallet af langtidsledige jobparate borgere skal nedbringes

Jobcenter Favrskov har generelt en lav andel af jobparate borgere, der er langtidsledige. Nedbringelse af langtidsledighed er dog et vigtigt fokusområde, da ledighed over længere perioder ofte har negative konsekvenser for den enkelte og dennes nære relationer og netværk. Langtidsledighed kan blandt andet føre til økonomisk usikkerhed, tab af færdigheder og selvtillid samt social isolation. Jobcenter Favrskov ønsker derfor et særligt fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige jobparate borgere.

Blomsterbinder

Mål 2: Langtidsledigheden skal nedbringes blandt jobparate borgere

Konkrete mål:

 • Favrskov Kommune skal i 2024 være blandt de 15 kommuner, som har den laveste andel langtidsledige jobparate borgere i forhold til antal bruttoledige. 
 • Favrskov Kommune skal i 2025 være blandt de 10 kommuner, som har den laveste andel langtidsledige jobparate borgere i forhold til antal bruttoledige. 

4.2.1. Status

Figur 7 viser udviklingen i antallet af langtidsledige jobparate borgere i Favrskov Kommune. Helt konkret viser figuren, at:

 • Antallet af langtidsledige jobparate borgere er faldet fra 2021 til 2023. I august 2023 er antallet 90, hvor det i august 2021 var på 198. Det svarer til et fald på 55 %.
 • Antallet af langtidsledige jobparate borgere er i 2023 steget, så antallet af langtidsledige borgere i august 2023 er højere end i august 2022. I august 2023 er antallet 90, hvor antallet i august 2022 var 68. Det svarer til en stigning på 32 %.

Figur 8 viser udviklingen i andelen af langtidsledige personer i forhold til antallet af bruttoledige personer i henholdsvis Favrskov Kommune, RAR Østjylland og på landsplan. Helt konkret viser figuren, at:

 • Favrskov Kommune i størstedelen af perioden januar 2022 til august 2023 har haft en lavere andel langtidsledige jobparate borgere i forhold til antal bruttoledige end på landsplan og for RAR Østjylland.
 • I august 2023 var andelen af langtidsledige jobparate borgere 13,8 %, hvor andelen var 14,2 % for RAR Østjylland og 14,4 % på landsplan.

Figur 7: Antal langtidsledige jobparate borgere i Favrskov Kommune i perioden 2021 til 2023

Figur 7 viser, at antallet af langtidsledige jobparate borgere er faldet fra 2021 til 2023. I august 2023 er antallet 90, hvor det i august 2021 var på 198. Det svarer til et fald på 55 %. Antallet af langtidsledige jobparate borgere er i 2023 steget, så antallet af lang-tidsledige borgere i august 2023 er højere end i august 2022. I august 2023 er antallet 90, hvor antallet i august 2022 var 68. Det svarer til en stigning på 32 %.

Kilde: Jobindsats 
Note: Figuren viser antal borgere på dagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejse-ydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien ”jobparat” eller uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien ”åbenlys uddannelsesparat”, der har været ledige i minimum 80 % af tiden i de seneste 12 måneder (inkl. den valgte måned).

Figur 8: Andelen af langtidsledige personer i forhold til antallet af bruttoledige personer i Favrskov Kommune, i RAR Østjylland og på landsplan i perioden januar 2022 til august 2023

Figur 8 viser, at Favrskov Kommune i størstedelen af perioden januar 2022 til august 2023 har haft en lavere andel langtidsledige jobparate borgere i forhold til antal bruttole-dige end på landsplan og for RAR Østjylland. I august 2023 var andelen af langtidsledige jobparate borgere 13,8 %, hvor an-delen var 14,2 % for RAR Østjylland og 14,4 % på landsplan.

Kilde: Jobindsats

Tabel 2 viser Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner, når det gælder andelen af langtidsledige jobparate borgere i forhold til antallet af bruttoledige. Det fremgår, at Favrskov Kommune i 2021 gennemsnitlig lå på en 35. plads. I 2022 faldt Favrskov Kommune til en 42. plads, hvorefter Favrskov Kommune i 2023 gennemsnitligt har ligget på en 40. plads i perioden januar til august.

Tabel 2: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andel langtidsledige i forhold til antallet af bruttoledige

År Favrskov Kommunes placering
2021 35
2022 42
2023 (januar-august) 40

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel langtidsledige i forhold til antallet af bruttoledige i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret.

Tabel 3 viser Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i perioden januar til august 2023 sammenlignet med plads 10 og 15. Tabellen viser, hvor stor en andel langtidsledige jobparate borgere kommunerne på plads 10 og 15 i gennemsnit har i perioden januar til august 2023, og hvor mange langtidsledige jobparate borgere disse andele ville svare til for Favrskov Kommune.

Tabel 3: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner sammenlignet med plads 10 og 15 for perioden januar til august 2023

Placering Andel langtidsledige jobparate ift. bruttoledige Antal langtidsledige jobparate borgere i Favrskov Kommune, hvis Favrskov Kommune skulle have samme plads
Plads 10 9,5 61
Plads 15 10,4 67
Favrskov (plads 40) 12,6 80

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel langtidsledige i forhold til antallet af bruttoledige i den pågældende periode. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret.

Tabel 3 viser, at:

 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 15 kommuner med den laveste andel langtidsledige jobparate borgere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 67 langtidsledige borgere tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 13 færre langtidsledige jobparate borgere.
 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 10 kommuner med den laveste andel langtidsledige jobparate borgere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 61 langtidsledige borgere tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 19 færre langtidsledige borgere.
   

4.2.2. Indsats

Jobcenter Favrskov hjælper langtidsledige jobparate borgere via en individuelt tilrettelagt beskæftigelsesindsats. Gennem samtaler med de ledige sættes fokus på CV og jobmål samt hvilken indsats, der skal bringe de ledige jobparate borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Fokus er på iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud, hvis det er muligt, da der generelt er evidens for, at netop virksomhedsforløb har den største effekt i forhold til at hjælpe borgere i job. Indsatsen afhænger desuden af, hvilke udfordringer den enkelte borger i øvrigt har som barriere for at komme i job eller uddannelse.

For at styrke indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden blandt jobparate borgere igangsættes følgende initiativer:

Intensiveret jobrettet forløb for langtidsledige dagpengemodtagere

Hovedparten af de langtidsledige jobparate borgere i Favrskov Kommune er i august 2023 dagpengemodtagere. Det gælder 60 ud af de 90 langtidsledige. Jobcenter Favrskov vil derfor iværksætte et intensiveret jobrettet forløb for målgruppen af dagpengemodtagere, der efter ét år ikke har haft succes med jobsøgningen. Dagpengemodtagere, som konkret vurderes at være i risiko for at blive langtidsledige, kan desuden også omfattes af indsatsen. Det kan for eksempel være borgere, der har haft en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en årrække, borgere, der kommer fra brancher med høj ledighed, og som søger job inden for et snævert jobområde eller borgere med andre udfordringer, der gør det svært at opnå et job. Forløbet vil bl.a. indebære hyppigere samtaler med de ledige, hvor fokus vil være på fastlæggelse af realistiske jobmål, jobsøgning, tilbud om virksomhedsrettede forløb og opkvalificering, hvor det er relevant, fx i forbindelse med brancheskifte. I indsatsen vil der blive lagt vægt på, at de ledige så vidt muligt matches med konkrete jobåbninger eller hjælpes til ansættelse i ordinært lønnede timer.

Udviklingsprojekt om kontanthjælpsområdet med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

30 ud af de 90 langtidsledige borgere i Jobcenter Favrskov i august 2023 modtager en kontanthjælpslignende ydelse herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Jobcenter Favrskov har i efteråret 2023 igangsat et udviklingsprojekt i samarbejde med Arbejdsmarkeds-kontor Midt-Nord, der er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Formålet med projektet er at optimere kontanthjælpsindsatsen ved at sikre et tydeligere jobrettet fokus i alle sager, således der er sammenhæng mellem borgerens jobmål, CV, de aftaler der indgås med borgeren, og de tilbud borgeren får. Projektet indebærer, at der iværksættes en sagsgennemgang og en workshop med de medarbejdere, der arbejder med de udvalgte målgrupper. Aktiviteterne vil danne grundlag for en kortlægning af centrale fokusområder, der vil blive omsat til en konkret handleplan. Projektet forventes afsluttet august 2024.

4.3. Flere unge skal i job eller uddannelse

Unge, der i længere perioder står uden for arbejdsmarkedet og som ikke får en uddannelse, har en større risiko for senere i voksenlivet at få en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Favrskov ønsker derfor at have et særligt fokus på at hjælpe unge i uddannelse eller i job. 

Elever med computer i undervisningslokale

Mål 3: Flere unge skal i job eller uddannelse

Konkrete mål:

 • Favrskov Kommune skal i 2024 være blandt de 25 kommuner, som har den laveste andel uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken.
 • Favrskov Kommune skal i 2025 være blandt de 23 kommuner, som har den laveste andel uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i procent af arbejdsstyrken.

4.3.1. Status

Figur 9 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i fuldtidspersoner for Favrskov Kommune i perioden 2021 til 2023. Helt konkret viser figuren, at

 • Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 2021 til 2023. I august 2023 var antallet 183 fuldtidspersoner, hvor det i august 2022 var 199 og i august 2021 var 218. Det svarer til et fald på 16 % fra august 2021 til august 2023.

Figur 10 viser udviklingen i andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken for henholdsvis Favrskov Kommune, RAR Østjylland og på landsplan. Helt konkret viser figuren, at:

 • Favrskov Kommune i perioden januar 2022 til august 2023 har en lavere andel uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken end på landsplan og for RAR Østjylland.
 • I august 2023 var andelen af uddannelseshjælpsmodtagere 0,7 %, hvor andelen var 1,1 % for RAR Østjylland og 0,9 % på landsplan.

Figur 9: Antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i Favrskov Kommune i perioden januar 2021 til august 2023

Figur 9 viser, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet fra 2021 til 2023. I august 2023 var antallet 183 fuldtidspersoner, hvor det i august 2022 var 199 og i au-gust 2021 var 218. Det svarer til et fald på 16 % fra august 2021 til august 2023.

Kilde: Jobindsats 

Figur 10: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Favrskov Kommune, i RAR Østjylland og på landsplan i perioden januar 2022 til august 2023

Figur 10 viser, at Favrskov Kommune i perioden januar 2022 til august 2023 har en lavere andel uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af arbejdsstyrken end på landsplan og for RAR Østjylland. I august 2023 var andelen af uddannelseshjælpsmodtagere 0,7 %, hvor andelen var 1,1 % for RAR Østjylland og 0,9 % på landsplan.

Kilde: Jobindsats
Note: Viser antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp opgjort som andel af de 16-66-årige i arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken vil sige personer, som enten er i beskæftigelse eller er ledige.

Tabel 4 nedenfor viser Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner, når det gælder andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken. Det fremgår, at Favrskov Kommune i 2021 gennemsnitlig lå på en 32. plads. I 2022 steg Favrskov Kommune til en 31. plads, hvorefter Favrskov Kommune i 2023 gennemsnitligt har ligget på en 29. plads i perioden januar til august.

Tabel 4: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken

År Favrskov Kommunes placering
2021 32
2022 31
2023 (januar-august) 29

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret.

Tabel 5 sammenligner Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i perioden januar til august 2023 med plads 23 og 25. Tabellen viser, hvor stor en andel uddannelseshjælpsmodtagere kommunerne på plads 23 og 25 har, og hvor mange uddannelseshjælpsmodtagere Favrskov Kommune skulle have haft i samme periode for at opnå en placering som henholdsvis nummer 23 og 25.

Tabel 5: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner sammenlignet med plads 23 og 25 for perioden januar til august 2023

Placering Andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af arbejdsstyrken  Antal uddannelseshjælpsmodtagere i Favrskov Kommune, hvis Favrskov Kommune skulle have samme plads
Plads 23 0,69 173
Plads 25 0,73 183
Favrskov (Plads 29) 0,78 196

Tabel 5 viser, at:

 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 25 kommuner med den laveste andel uddannelseshjælpsmodtagere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 183 uddannelseshjælpsmodtagere tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 13 færre uddannelseshjælpsmodtagere.
 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 23 kommuner med den laveste andel uddannelseshjælpsmodtagere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 173 uddannelseshjælpsmodtagere tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 23 færre uddannelseshjælpsmodtagere.

4.3.2. Indsats

I Jobcenter Favrskov er der fokus på at give uddannelseshjælpsmodtagere en langtidsholdbar indsats, som hjælper dem i uddannelse eller job. Det indebærer et fokus på kvalitet i indsatsen med henblik på at undgå, at de unge starter op i en indsats, job eller uddannelse og falder fra senere hen. Indsatsen er individuelt tilrettelagt, og Jobcenter Favrskov prioriterer en hyppigere kontakt med de unge ledige, end hvad lovgivningen foreskriver. Jobcenter Favrskov er således i dialog med de ledige unge ca. hver fjerde til sjette uge eller efter behov.

I perioden 2024 til 2025 vil følgende nye indsatser være i fokus i forhold til at hjælpe unge i job og uddannelse:

NExTWORK

I efteråret 2023 er forskningsprojektet NExTWORK, der gennemføres i samarbejde mellem Jobcenter Favrskov og ROCKWOOL Fonden, igangsat. NExTWORK er en beskæftigelsesindsats for unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Projektet bygger på tre principper: ”Magtskifte” – de unge træffer selv valgene i deres forløb, ”arbejdsidentitet” – de unge skal finde deres vej mod job og uddannelse gennem arbejdserfaringer og ”mange til mange” – der er fokus på at skabe og opbygge netværk mellem de unge og virksomhederne. I stedet for møder med en sagsbehandler er der i projektet fokus på, at de unge bliver en del af et netværk med andre unge, hvor de kan spejle sig i hinanden og udveksle erfaringer. De unge får i projektet mulighed for at udvikle sig og for at finde deres retning via konkrete arbejdserfaringer på virksomheder. Via matchevents mellem de unge og inviterede virksomheder understøttes de unge i selv at tage dialogen med virksomhederne om muligheden for en praktikplads. Målet er, at 90 unge skal visiteres til NExTWORK-indsatsen hen over den toårige projektperiode. Projektet er forankret i jobcentret i Unges Uddannelse og Job, hvor der er etableret et NExTWORK-team bestående af to ungekonsulenter og én psykolog. Forventningen er, at indsatsen vil hjælpe flere unge i uddannelse og job.

Ung i uddannelse – Ung i job 

Jobcenter Favrskov er i 2023 blevet en del af projektet ”Ung i uddannelse – ung i job”. Projektet er igangsat og medfinansieret af Region Midtjylland med deltagelse af 13 midtjyske kommuner. Formålet med projektet er at støtte sårbare unge i aldersgruppen 15-24 år til en god overgang fra grundskolen/10. klasse og FGU (forberedende grunduddannelse) til enten uddannelse eller beskæftigelse. Den unge får tildelt en ungeguide, der hjælper den unge via en forebyggende håndholdt indsats, som tilpasses til den enkelte. Ungeguiden følger den unge og fastholder kontakten, indtil den unge har fået fodfæste i uddannelse eller beskæftigelse. Aktuelt er 51 unge tilknyttet en ungeguide. Projektets indsats bygger på gode erfaringer fra forløberprojektet ”Ung i Uddannelse”, hvor 80 % af de unge blev hjulpet i gang med en uddannelse. Projektperioden løber fra 2023 til 2025, hvor målet er, at 130 unge skal modtage indsatsen.

4.4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Færre ikke-vestlige immigranter, herunder flygtninge og familiesammenførte, er i job sammenlignet med resten af befolkningen. Jobcenter Favrskov ønsker derfor et stærkt fokus på at hjælpe flere flygtninge og familiesammenførte til at blive selvforsørgende, da beskæftigelse er en medvirkende faktor til at sikre den gode integration af nye borgere i samfundet.

Mennesker taler ved et bord

Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Konkrete mål:

 • Favrskov Kommune skal i 2024 være blandt de 40 kommuner, som har den laveste andel selvforsørgelses- og hjemrejseydelse- samt overgangsydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken. 
 • Favrskov Kommune skal i 2025 være blandt de 25 kommuner, som har den laveste andel selvforsørgelses- og hjemrejseydelse- samt overgangsydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken. 

4.4.1. Status

Figur 11 viser udviklingen i antallet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere (SHO-ydelsesmodtagere) i fuldtidspersoner for Favrskov Kommune. Hovedparten af SHO-ydelsesmodtagerne er aktuelt ukrainere og syrere. Herudover omfatter gruppen personer fra lande som Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak samt statsløse personer. Helt konkret viser figuren, at:

 • Antallet af SHO-ydelsesmodtagere var lavest i 2021, hvorefter der skete en markant stigning i foråret 2022 grundet modtagelsen af ukrainske flygtninge. 
 • I 2023 er antallet af SHO-ydelsesmodtagere faldet fra januar til august. I august var antallet 113 fuldtidspersoner.

Figur 12 viser udviklingen i andelen af SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken for henholdsvis Favrskov Kommune, RAR Østjylland og på landsplan. Helt konkret viser figuren, at:

 • I foråret 2022 steg andelen af SHO-ydelsesmodtagere både på landsplan, RAR Østjylland og Favrskov Kommune, hvorefter andelen er faldet igen i løbet af 2023. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af, at Danmark modtog et større antal fordrevne ukrainere som følge af krigen i Ukraine. Favrskov Kommune har generelt i perioden haft en lidt højere andel SHO-ydelsesmodtagere end på landsplan, hvor andelen nogenlunde har svaret  til niveauet i RAR Østjylland.
 • I august 2023 var andelen af SHO-ydelsesmodtagere 0,5 % i Favrskov Kommune, hvor andelen var 0,5 % for RAR Østjylland og 0,4 % på landsplan.

Figur 11: Antal modtagere af SHO-ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) i Favrskov Kommune i perioden januar 2021 til august 2023

Figur 11 viser, at antallet af SHO-ydelsesmodtagere var lavest i 2021, hvorefter der skete en markant stigning i foråret 2022 grundet modtagelsen af ukrainske flygtninge. I 2023 er antallet af SHO-ydelsesmodtagere faldet fra januar til august. I august var antallet 113 fuldtidspersoner.

Kilde: Jobindsats 

Figur 12: Andelen af SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Favrskov Kommune, i RAR Østjylland og på landsplan

Figur 12 viser, at i foråret 2022 steg andelen af SHO-ydelsesmodtagere både på landsplan, RAR Østjylland og Favrskov Kommune, hvorefter andelen er faldet igen i løbet af 2023. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af, at Danmark modtog et større antal fordrevne ukrainere som følge af krigen i Ukraine. Favrskov Kommune har generelt i perioden haft en lidt højere andel SHO-ydelsesmodtagere end på landsplan, hvor andelen nogenlunde har svaret til niveauet i RAR Østjylland. I august 2023 var andelen af SHO-

Kilde: Jobindsats
Note: Viser antal SHO-ydelsesmodtagere (fuldtidspersoner) opgjort som andel af de 16-66 årige i arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken vil sige personer, som enten er i beskæftigelse eller er ledige.

Tabel 6 viser Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner, når det gælder andelen af SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken. Det fremgår, at Favrskov Kommune i 2021 gennemsnitlig lå på en 64. plads. I 2022 steg Favrskov til en 61. plads. I 2023 har Favrskov gennemsnitligt ligget på en 60. plads i perioden januar til august.

Tabel 6: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andel SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken

År Favrskov Kommunes placering
2021 64
2022 61
2023 (januar-august) 60

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret.

Tabel 7 sammenligner Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andelen af SHO-ydelsesmodtagere i perioden januar til august 2023 med plads 25 og 40. Tabellen viser, hvor stor en andel SHO-ydelsesmodtagere kommunerne på plads 25 og 40 har, og hvor mange SHO-ydelsesmodtagere Favrskov Kommune skulle have i samme periode for at opnå en placering som henholdsvis nummer 25 og 40, jf. mål 4. 

Tabel 7: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner sammenlignet med plads 25 og 40 for perioden januar til august 2023

Placering Andel SHO-ydelsesmodtagere i % af arbejdsstyrken  Antal SHO-ydelsesmodtagere i Favrskov, hvis Favrskov skulle have samme plads
Plads 25 0,43 102
Plads 40 0,48 114
Favrskov (Plads 29) 0,55 131

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel SHO-ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret. Antallet af SHO-ydelsesmodtagere er i fuldtidspersoner.

Tabel 7 viser, at:

 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 40 kommuner med den laveste andel SHO-ydelsesmodtagere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 114 personer tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 17 færre SHO-ydelsesmodtagere.
 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 25 kommuner med den laveste andel SHO-ydelsesmodtagere i perioden januar til august 2023, skulle der maksimalt være 102 personer tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til 29 færre SHO-ydelsesmodtagere.

4.4.2. Indsats

Jobcenter Favrskov giver alle flygtninge en individuelt tilrettelagt beskæftigelses-indsats. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og kompetencer og har et jobrettet fokus. Indsatsen inkluderer danskuddannelse for flygtninge, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt for flygtninge uden for program, der fortsat har et behov. 

For at hjælpe flere flygtninge og familiesammenførte til selvforsørgelse iværksættes følgende indsatser:

Udviklingsprojekt om kontanthjælpsområdet med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Som beskrevet i afsnit 4.2.2. har Jobcenter Favrskov i efteråret 2023 opstartet et udviklingsprojekt i samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. Formålet med projektet er at optimere kontanthjælpsindsatsen ved at sikre et tydeligere jobrettet fokus, således der er sammenhæng mellem borgerens jobmål, CV, de aftaler der indgås med borgeren, og de tilbud borgeren får. Projektet omfatter, udover indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, indsatsen for overgangsydelsesmodtagere, som er flygtninge, der ikke længere er omfattet af det femårige selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for nyankomne flygtninge, men som fortsat ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet for at kunne få kontanthjælp. Projektet indebærer, at der igangsættes en sagsgennemgang, der skal afdække styrker og udfordringer i arbejdet med det jobrettede fokus med borgerne. Derefter vil der være en workshop med de medarbejdere, der arbejder med de udvalgte målgrupper. Aktiviteterne skal danne grundlag for en kortlægning af centrale fokusområder, der skal omsættes til en konkret handleplan. Projektet forventes afsluttet august 2024. 

Afklaring af borgere med længerevarende sager

Jobcenter Favrskov igangsætter en indsats med særligt fokus på afklaring af borgere med længerevarende forløb på kontanthjælp herunder borgere på overgangsydelse. Indsatsen omfatter både jobparate og aktivitetsparate borgere, som har modtaget kontanthjælp, herunder overgangsydelse, i over fire år. Tiltaget skal ses som en lokal forløber forud for den afklaringsret, som forventes at træde i kraft på landsplan 1. juli 2025 for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget hjælp i 2 år. Indsatsen indebærer en genvurdering af sagerne, og hvilken indsats der bedst kan hjælpe borgerne videre. Borgerne gives en individuel håndholdt indsats med hyppigere opfølgning mellem sagsbehandler og borger samt et skarpt fokus på afklaring af borgerens situation. Målet er, at borgerne kommer i beskæftigelse eller uddannelse eller afklares til anden forsørgelse, hvor det er relevant, herunder fleksjob eller førtidspension. 

Udvikling af Job i fokus

For selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere har Jobcenter Favrskov tilbuddet ”Job i fokus”, som har til formål at understøtte aktiv job- og praktiksøgning samt sikre træning, vedligehold eller genoptræning af færdigheder til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal videreudvikles i samarbejde mellem Jobcenter Favrskovs integrationsafdeling samt Jobcenter Favrskovs Center for Vejledning og Afklaring. Indsatsen skal bestå af undervisning og workshops med mulighed for at kombinere med en værkstedsbaseret træningsindsats. Indsatsen skal i højere grad give borgerne viden om den danske arbejdsmarkedskultur, familieliv i Danmark samt hverdagsmestring. Borgerne skal kunne blive i indsatsen frem til, at de kommer videre i job, uddannelse eller afklares til anden forsørgelse.

4.5. Flere borgere med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse

Undersøgelser viser, at borgere, der har en funktionsnedsættelse – fysisk, psykisk eller kognitiv – har en lavere beskæftigelsesgrad end personer uden. Undersøgelser viser desuden, at flere arbejdsgivere kan være betænkelige ved at ansætte borgere med en funktionsnedsættelse. Borgere med funktionsnedsættelse står derfor ofte ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet og udgør et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Favrskov Kommune ønsker derfor at bidrage yderligere til, at flere ledige borgere med funktionsnedsættelser opnår beskæftigelse.

To personer hvoraf den ene lægger en hånd på den andens skulder

Mål 5: Flere borgere med funktionsnedsættelse skal i beskæftigelse 

Konkrete mål

 • Jobcenter Favrskovs medarbejdere skal kompetenceudvikles i 2024-2025 i forhold til at opspore, hvornår ledige har en funktionsnedsættelse, der udgør en barriere for at komme i job eller uddannelse.
 • Jobcenter Favrskov udvikler en særlig beskæftigelsesrettet indsats målrettet ledige borgere med funktionsnedsættelser, der udgør en barriere for at komme i job.

4.5.1. Status

En rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at 60 % af de 16-64-årige med handicap var i beskæftigelse på landsplan i 2022. Den tilsvarende andel for personer uden handicap er 86 %. Rapporten er baseret på ’selvvurderet handicap’, det vil sige, hvor personerne i undersøgelsen har angivet, om de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap. 

Favrskov Kommunes Handicappolitik bygger på FN’s handicapkonvention, som definerer personer med handicap som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Jobcenter Favrskov understøtter borgere med funktionsnedsættelse på flere måder:  

 • Borgere i ordinær beskæftigelse kan få støtte fra jobcentret, fx i form af et hjælpemiddel, personlig assistent eller en § 56-aftale, hvor arbejdsgiveren kan få refusion fra første sygedag, hvis borgerens funktionsnedsættelse giver et forhøjet sygefravær.
 • Sygemeldte og ledige borgere, herunder unge med funktionsnedsættelser, får en individuel aktiv beskæftigelsesindsats fra jobcentret med hjælp til at komme i uddannelse eller beskæftigelse eller til at få afklaret deres arbejdsevne.
 • Borgere med funktionsnedsættelser, der giver dem en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, visiteres til et fleksjob af jobcentret.
 • Borgere med funktionsnedsættelser, der betyder at deres arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat og de hverken vil kunne arbejde i et ordinært job eller fleksjob, bevilges førtidspension af jobcentret.

4.5.2. Indsats

Jobcenter Favrskov giver ledige borgere med en funktionsnedsættelse en individuel tilpasset beskæftigelsesindsats med henblik på at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte lediges ressourcer og barrierer. Jobcenter Favrskov kan desuden give borgere med funktionsnedsættelse, som er i beskæftigelse, støtte til fastholdelse af jobbet. 

Arbejdsgiverne spiller en central rolle, når borgere med funktionsnedsættelser skal ind på arbejdsmarkedet. Jobcenter Favrskov har derfor et tæt samarbejde med både private og offentlige arbejdspladser om at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Jobcenter Favrskov bidrager med at skabe gode matches mellem virksomheder og ledige med funktionsnedsættelser samt udbreder viden til virksomhederne om relevante støtteordninger, der kan kompensere de udfordringer, de ledige har.

Favrskov Kommune vil i 2024 til 2025 iværksætte følgende indsatser for at styrke indsatsen for at hjælpe personer med funktionsnedsættelse i beskæftigelse:

Kompetenceudvikling i forhold til at identificere funktionsnedsættelser, der udgør barrierer for beskæftigelse samt udvikling af særlig indsats

Jobcenter Favrskov vil gennem kompetenceudvikling styrke medarbejderne i jobcentrets evne til at opspore, hvornår funktionsnedsættelser hos ledige borgere udgør en barriere for beskæftigelse. Formålet er at spotte barrierer hos de ledige borgere så tidligt som muligt, så der kan gives en fokuseret indsats med henblik på at støtte vedkommende til at opnå beskæftigelse. Den konkrete indsats sammen med borgerne med en funktionsnedsættelse vil afhænge af, hvilke udfordringer borgeren har. Indsatsen kan inkludere særlig hjælp til at fastsætte jobmål, jobsøgning samt eventuel støtte via de handicapkompenserende ordninger, mentor eller en § 56-aftale om refusion til arbejdsgiveren fra første sygefravær. Det er hensigten, at indsatsen skal afprøves på tværs af jobcentrets målgruppe. For at forankre kendskabet til de handicapkompenserende ordninger bredt i jobcentret, vil Jobcenter Favrskov desuden udvide antallet af nøglepersoner med særligt kendskab til ordningerne. Disse nøglepersoner vil også få ansvaret for at introducere nyansatte til, hvordan ordningerne kan bruges til at hjælpe borgere med funktionsnedsættelser i job.

Vejledningsmateriale på platformen Digital Jobhelp

Jobcenter Favrskov stiller den digitale platform ”Digital Jobhelp” til rådighed for alle ledige og sygemeldte borgere, der er tilknyttet jobcentret. Platformen udgør et digitalt jobsøgningsunivers, hvor borgerne, på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet, frit kan tilgå videoer, CV- og ansøgningsskabeloner samt andet relevant materiale, der kan hjælpe dem i deres jobsøgning. Platformen indeholder desuden syv videoer, som kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelse med at få et indblik i de handicapkompenserende ordninger, som personlig assistance, hjælpemidler, fortrinsadgang, isbryderordning samt mentorindsats. Jobcenter Favrskov vil sikre, at borgere med funktionsnedsættelse vil blive rådgivet i denne del af ”Digital Jobhelp”.

4.6. Flere borgere, der modtager ydelse skal opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet

Nye analyser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det har positive effekter, når ledige borgere opnår at blive ansat i selv få ordinært lønnede timer på arbejdsmarkedet. Det første skridt ind på arbejdsmarkedet er ofte afgørende, og analyserne viser, at ansættelse i få timer på sigt kan føre til flere timers ansættelse og en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansættelse i ordinært lønnede timer er desuden ikke kun godt for den enkelte ledige. Forældres tilknytning til arbejdsmarkedet smitter af på børnene, så børnene har mindre risiko for at ende uden job, når de bliver voksne.

Jobcenter Favrskov har allerede i dag fokus på at hjælpe borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, til at opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet. De lønnede timer opbygger den enkeltes arbejdsidentitet, arbejdserfaring og tro på sig selv, ligesom det også kan forbedre den enkeltes økonomi. De lønnede timer kan desuden kombineres med virksomhedspraktik eller andre indsatser, herunder helbredsmæssige og sociale indsatser. Favrskov Kommune har allerede i dag en høj andel borgere, der arbejder i lønnede timer samtidig med, at de modtager en forsørgelsesydelse. Favrskov Kommune vil arbejde for at opretholde den høje andel med lønnede timer samt arbejde for, at flere ydelsesmodtagere kommer i lønnede timer

Murerske og murerhandske

Mål 6: Flere ydelsesmodtagere skal opnå lønnede timer på arbejdsmarkedet

Konkrete mål:

 • Favrskov Kommune skal i 2024 fortsat være blandt de 5 kommuner, som har den største andel ydelsesmodtagere med lønnede timer.
 • Favrskov Kommune skal i 2025 være blandt de 3 kommuner, som har den største andel ydelsesmodtagere med lønnede timer.

4.6.1. Status

Figur 13 viser udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere med lønnede timer for Favrskov Kommune i perioden januar 2021 til august 2023. Helt konkret viser figuren, at:

 • Antallet af ydelsesmodtagere med ordinære lønnede timer i Favrskov Kommune er steget fra 2021 til 2022. Fra foråret 2023 ses dog et fald i antallet af ydelsesmodtagere med lønnede timer.
 • I august 2023 er antallet af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer 63, hvor det var 79 i 2021 og 88 i 2022.

Figur 14 viser udviklingen i andelen af ydelsesmodtagere med lønnede timer for henholdsvis Favrskov Kommune, RAR Østjylland og på landsplan. Helt konkret viser figuren, at:

 • Favrskov Kommune har en højere andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer sammenlignet med RAR Østjylland og landsplan i hele perioden fra januar 2022 til august 2023.
 • Andelen af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer er faldet i første halvår af 2023. Favrskov Kommune har dog fortsat en højere andel i august 2023, hvor andelen er 7,9 %, mens den er 6,8 % for både RAR Østjylland og på landsplan.

Figur 13: Antal ydelsesmodtagere med ordinære timer i Favrskov Kommune i perioden januar 2021 til august 2023

Figur 13 viser, at antallet af ydelsesmodtagere med ordinære lønnede timer i Favrskov Kommune er steget fra 2021 til 2022. Fra foråret 2023 ses dog et fald i antallet af ydelsesmodtagere med lønnede timer. I august 2023 er antallet af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer 63, hvor det var 79 i 2021 og 88 i 2022.

Kilde: Jobindsats 
Note: Målingen omfatter personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, ressourceforløbsydelse (ressourceforløb og jobafklaringsforløb) og revalidering og forrevalidering, der mindst én gang har fået udbetalt forsørgelsesydelse og løn for ordinær beskæftigelse i samme måned. Dagpenge- og sygedagpengemodtagere indgår ikke i målingen.

Figur 14: Andelen af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer i Favrskov Kommune, i RAR Østjylland og på landsplan

Figur 14 viser, at Favrskov Kommune har en højere andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer sammenlignet med RAR Østjylland og landsplan i hele perioden fra januar 2022 til august 2023. Andelen af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer er faldet i første halvår af 2023. Favrskov Kommune har dog fortsat en højere andel i august 2023, hvor andelen er 7,9 %, mens den er 6,8 % for både RAR Østjylland og på landsplan.

Kilde: Jobindsats

Tabel 8 viser Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner, når det gælder andelen af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer. Det fremgår, at Favrskov Kommune i 2021 gennemsnitlig lå på en 29. plads. I 2022 steg Favrskov Kommune til en 6. plads. I 2023 har Favrskov Kommune gennemsnitligt ligget på en 4. plads i perioden januar til august.

Tabel 8: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer

År Favrskov Kommunes placering
2021 29
2022 6
2023 (januar-august) 4

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret.

Tabel 9 sammenligner Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner i forhold til andelen af ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer i perioden januar til august 2023 med plads 3 og 5. Tabellen viser, hvor stor en andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer kommunerne på plads 3 og 5 har, og hvor mange ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer Favrskov Kommune skulle have i samme periode for at opnå en placering som henholdsvis nummer 3 og 5.

Tabel 9: Favrskov Kommunes gennemsnitlige placering blandt de 98 kommuner sammenlignet med plads 3 og 5 for perioden januar til august 2023

Placering Andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer Antal ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer, hvis Favrskov Kommune skulle have samme plads
Plads 3 11,3 % 95,2
Plads 5 10,5 % 88,4
Favrskov (plads 4) 10,4 % 88,0

 

Kilde: Jobindsats
Note: Kommunernes placering er fundet ved at sammenligne kommunernes gennemsnitlige andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer i det pågældende år. Kategorien ”uoplyst område” er frasorteret. 

Tabel 9 viser, at

 • I perioden januar til august 2023 ligger Favrskov på en 4. plads over kommuner, som i gennemsnit har den højeste andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer. Der er 0,4 procentpoint ned til 5. pladsen.
 • Hvis Favrskov Kommune skulle være blandt de 3 kommuner med den højeste andel ydelsesmodtagere med ordinært lønnede timer i perioden januar til august 2023, skulle der i gennemsnit være minimum ca. 95 personer med lønnede timer tilknyttet Jobcenter Favrskov. Det svarer til ca. syv flere personer med ordinært lønnede timer.

4.6.2. Indsats

Jobcenter Favrskov har allerede et stort fokus på at hjælpe ydelsesmodtagere i jobcentret til ordinært lønnede timer, hvilket også afspejler sig i Favrskov Kommunes placering blandt de 98 kommuner.

På baggrund af de allerede opnåede erfaringer og den generelle viden om de forventede positive effekter af lønnede timer vil Favrskov Kommune fortsætte arbejdet med anvendelsen af lønnede timer. Jobcenter Favrskov ønsker derfor at iværksætte følgende initiativer for at hjælpe flere ydelsesmodtagere til ordinært lønnede timer.
 
Fastholdelse af tværgående fokus på ordinært lønnede timer samt kompetenceudvikling
Jobcenter Favrskov vil arbejde for at fastholde og styrke fokus på ordinært lønnede timer på tværs af afdelinger og alle medarbejdere i jobcentret. Det skal blandt andet ske ved, at medarbejderne fast på månedsmøder, hvor hele jobcentret mødes på tværs, samt på afdelingsmøder vil blive præsenteres for status på, hvordan Jobcenter Favrskov klarer sig i forhold til at hjælpe ledige borgere til at opnå lønnede timer. I september 2023 blev der for alle jobkonsulenter afholdt en undervisningsdag vedrørende den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus blandt andet var på lønnede timer. I den kommende periode skal der i forlængelse heraf fortsat arbejdes videre med, hvordan medarbejderne på tværs af afdelingerne bliver endnu stærkere til at sætte lønnede timer på dagsordenen både over for de ledige borgere og virksomhederne. 

Styrke vejledning til borgere og virksomheder vedrørende lønnede timer

Ledige borgere og virksomheder mangler ofte viden om, hvad ansættelse i få lønnede timer kan gøre af forskel. Mange virksomheder har ikke overvejet mulighederne for at ansætte en medarbejder i få lønnede timer, selvom de har mindre opgaver, de ikke får løst i hverdagen, som ikke fylder en fuldtidsstilling. Ofte har virksomheder også mindre opgaver, som løses af faglærte medarbejdere, men som lige så godt kunne løses af fx en ny ufaglært medarbejder. Ledige borgere kan omvendt være i tvivl om, hvilken betydning ansættelse i få lønnede timer kan have for dem. Det kan for eksempel være overvejelser om, hvordan de er stillet økonomisk, når de får en lønindkomst ved siden af en forsørgelsesydelse. Jobcenter Favrskov ønsker derfor at sikre en styrket og ensartet vejledning af både borgere og virksomheder i forhold til fordelene ved ansættelse i få lønnede timer.

Lønnede timer for sygemeldte fra beskæftigelse

Borgere, som er sygemeldte i beskæftigelse, vil typisk genoptage sit job delvist i det omfang, borgers helbredssituation tillader det, hvilket er en del af fastholdelses-indsatsen. Borgere, der er sygemeldte fra dagpenge, er ledige og har dermed ikke et arbejde, som de kan genoptage delvist. Da de fortsat er sygemeldte, kan de heller ikke stille sig til rådighed for et fuldtidsjob. For denne gruppe kan ansættelse i få lønnede timer medvirke til at styrke den sygemeldtes motivation til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, det kan forbedre den sygemeldte borgers økonomi og kan være en måde, den sygemeldte borger kan arbejde aktivt med sin ledighed, selvom borgeren ikke er fuldt raskmeldt endnu. Jobcenter Favrskov ønsker gennem kompetenceudvikling af medarbejderne, der arbejder med sygemeldte borgere, at styrke den jobrettede indsats herunder fokus på lønnede timer som en del af indsatsen.