Den nye erhvervspolitik bygger på en dialog med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre erhvervsaktører samt de allerede gode rammevilkår og et erhvervsliv i udvikling.

Politikken er bygget op omkring fem strategiske fokusområder og en række ambitiøse mål, der sætter retningen for kommunens fremadrettede erhvervsaktiviteter.

Fokusområderne er:

 • Dialog og service
 • Infrastruktur og erhvervsgrunde
 • Vækst og iværksætteri
 • Arbejdskraft og uddannelse
 • Klimavenligt erhvervsliv
Lars Storgaard

”Et godt sted at drive virksomhed” beskriver både Favrskov Kommune i dag og kommunens ambition for fremtiden."

Det er Favrskovs ambition at være en attraktiv erhvervskommune og en aktiv medspiller i forhold til at sikre gode rammer og muligheder for erhvervslivet. Det skal ske i samarbejde med de lokale virksomheder, Favrskov Erhverv, Erhvervshus Midtjylland, Business Region Aarhus og andre relevante erhvervsaktører.

I tilknytning til erhvervspolitikken er der udarbejdet en handleplan med en række konkrete aktiviteter, der skal sikre realiseringen af politikkens mål. Handleplanen vil løbende blive opdateret, og Økonomiudvalget vil en gang årligt blive forelagt en status på planen.

Jeg ser frem til et fortsat udviklende erhvervssamarbejde.

Lars Storgaard, 
Borgmester i Favrskov Kommune

Dialog med virksomheder

1. Dialog og service

Virksomhederne finder det vigtigt, at Favrskov Kommune prioriterer en hurtig og kvalificeret dialog med erhvervslivet. Samtidig foreslår virksomhederne, at Favrskov i højere grad fortæller historien om kommunes gode erhvervsvilkår.

Favrskov Kommune vil:

 • Tilbyde en kommunal erhvervsservice, der er baseret på en hurtig, fleksibel og imødekommende dialog.
 • Lytte til virksomhedernes behov og finde løsninger sammen. 
 • Arbejde for en mere smidig sagsbehandling gennem en tidlig forventningsafstemning samt optimering og digitalisering af arbejdsgange.
 • Formidle den gode fortælling om Favrskov Kommunes erhvervsvilkår med udgangspunkt i konkrete virksomheders oplevelser.
 • Formidle egne og andre erhvervsfremmeaktørers tilbud og programmer, så flere virksomheder eksponeres for erhvervsudviklende aktiviteter.
Dronefoto fra e45 i Søften

2. Infrastruktur og erhvervsgrunde

Virksomhederne betragter det som væsentligt, at der er erhvervsjord nok, så de har mulighed for udvikling og nybyggeri. Samtidig pointeres vigtigheden af en velfungerende infrastruktur.

Favrskov Kommune vil:

 • Arbejde aktivt for at sikre realiseringen af en ny Rute 26 mellem E45 og Søbyvad for at styrke erhvervsudviklingen i den vestlige del af Favrskov Kommune.
 • Støtte op om interessevaretagelsen for, at E45 mellem Aarhus N og Randers N udvides til seks spor.
 • Øge den trafikale tilgængelighed til erhvervsområdet i Søften i samspil med udvidelsen af E45 til seks spor og etableringen af det nye Aarhus Nord motorvejskryds.
 • Have særligt fokus på at skabe bedre mulighed for lokalisering af pladskrævende virksomheder og lagervirksomheder i nye store erhvervsområder ved Hammel og Hadbjerg.
Murerske og murerhandske

3. Vækst og iværksætteri

Virksomhederne og iværksætterne lægger vægt på, at Favrskov Kommune understøtter effektiv drift samt styrker udviklings- og vækstmulighederne.

Favrskov Kommune vil:

 • Medvirke aktivt til, at flest mulige virksomheder og iværksættere er opmærksomme på og gør brug af erhvervsfremmesystemets mange tilbud.
 • Have fokus på, at flere små og mellemstore virksomheder interesserer sig mere for optimering af deres produktionsprocesser.
 • Bidrage til at ruste virksomhederne til fremtiden ved at give kompetenceløft med særligt fokus på digitalisering, AI og automatisering.
 • Igangsætte tiltag, som understøtter iværksætternes opstart, drift og vækst.
Svejser

4. Arbejdskraft og uddannelse

Virksomhederne oplever i varierende grad mangel på forskellige typer arbejdskraft og ser det som betydningsfuldt, at Favrskov Kommune medvirker til at afhjælpe deres rekrutteringsudfordringer.

Favrskov Kommune vil:

 • Arbejde for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen.
 • Inspirere virksomhederne til at gøre brug af nye og alternative rekrutteringsmuligheder.
 • Formidle mulighederne for og værdien af, at flere virksomheder ansætter medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Afsøge mulighederne for samarbejdsaftaler med relevante uddannelsesinstitutioner for at understøtte virksomhederne, så de fortsat har adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Solceller og vindmøller

5. Klimavenligt erhvervsliv

Virksomhederne anser det for vigtigt, at Favrskov Kommune hjælper med gode rammer, værktøjer og vejledning, så erhvervslivet kan omstille sig i en grønnere retning.

Favrskov Kommune vil:

 • Arbejde målrettet for at realisere de erhvervsrettede indsatser i Favrskov Kommunes Klimaplan 2050, samt udvikle nye indsatser for at virkeliggøre planens ambitioner. 
 • Afsøge mulige klimapartnerskaber med virksomhederne for at fremme ambitionerne i Klimaplan 2050. 
 • Bakke op om de østjyske kommuners interessevaretagelse i forhold til udbygning af elnettet i takt med samfundets behov for mere strøm.

Kontaktpersoner på erhvervsområdet