Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud til borgerne i kommunen gennem undervisning, foredrag, debat og andre folkeoplysende aktiviteter.

Målsætningen er at tilbyde en bred vifte af muligheder inden for det folkeoplysende område. Det skal sikres i kraft af blandt andet tilskud, støtte og vejledning til de folkeoplysende foreninger.

Alle aldersgrupper skal have mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer, både i foreninger og i selvorganiserede grupper. Der skal være mulighed for et aktivt fritidsliv for alle, der ønsker det.

Børn på fodboldbanen

Med folkeoplysningspolitikken ønsker Favrskov Kommune:

- at sikre, at den frie folkeoplysende virksomhed i kommunen, har det optimale afsæt til at varetage dens vigtige samfundsmæssige funktion; at øge demokratiforståelsen, fremme et aktivt medborgerskab og skabe glæde, sundhed og trivsel i Favrskov Kommune.

De overordnede rammer for de folkeoplysende aktiviteter er reguleret i folkeoplysningsloven. Med folkeoplysningspolitikken ønsker Favrskov Kommune at støtte og styrke de folkeoplysende aktiviteter for at fremme fællesskab, indsigt og sundhed, såvel fysisk som mentalt. Det skal ske i tæt samspil med de øvrige politikker i kommunen. Foreningslivet er en vigtig drivkraft i samfundet, og Favrskov Kommune ønsker at støtte op om den lokale virkelyst, indenfor de givne økonomiske rammer og vilkår.

Spejdere i skoven

Brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet

Borgerne udgør en væsentlig ressource i udviklingen af Favrskov Kommune – især på folkeoplysningsområdet. Foreningslivet kan kun fungere takket være det store antal frivillige ildsjæle i de over 100 godkendte folkeoplysende foreninger.

Favrskov Kommune nedsætter et Folkeoplysningsudvalg som det lovpligtige § 35 stk. 2-udvalg. Formålet er at sikre, at repræsentanter for den folkeoplysende virksomhed inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for dets virke. De nærmere økonomiske rammer og  retningslinjer for Folkeoplysningsudvalget fastsættes af byrådet.

Folkeoplysningsudvalget består af 11 repræsentanter:

 • To repræsentanter vælges af byrådet blandt dets medlemmer. De repræsenterer Favrskov Kommune og de selvorganiserede grupper.
 • To repræsentanter vælges af foreninger inden for den folkeoplysende voksenundervisning.
 • Syv medlemmer vælges af foreninger inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvoraf:
  • fire repræsenterer sports- og idrætsforeningerne
  • to repræsenterer spejderne (de uniformerede korps)
  • en repræsenterer ”andre foreninger”.

Folkeoplysningsudvalget har blandt andet kompetence til:

 • at fastsætte sin egen forretningsorden
 • at afgøre, om aktiviteter er tilskudsberettigede og fordele tilskud til ansøgende foreninger
 • at anvise og inddrage tilladelser til at benytte anviste lokaler
 • at fastsætte ansøgningsfrister for de forskellige tilskud og puljer.

Målsætningerne for deltagelse i voksenundervisning og foreningsarbejde

Folkeoplysningen er en vigtig del af den enkelte borgers mulighed for livslang læring og udvikling - dels til gavn for sig selv, dels for at imødekomme de til stadighed øgede og skiftende krav i samfundet til personlige og faglige kompetencer. Samtidig har folkeoplysningen også en vigtig samfundsmæssig og socialiserende funktion, idet børn og unge med et aktivt fritidsliv bliver bedre rustet til et samfund med mange kompetence- og udviklingskrav. Folkeoplysningen spiller en central rolle i at fremme et aktivt medborgerskab og i forståelsen for demokrati, dialog, ansvar og frivilligt engagement.

Hænder holder krukke i ler

Favrskov Kommune vil:

Anerkende de lokale ledere og ildsjæle

Kultur- og fritidsaktiviteter skaber en kommune med en stærk identitet og daglige oplevelser, udfordringer, glæder og sundhed for borgerne. Det folkeoplysende arbejde er forankret i Favrskovs foreningsliv, hvor der er tradition for, at engagerede ledere og ildsjæle varetager opgaverne i deres fritid. Favrskov  Kommune anerkender de lokale ledere og ildsjæle som kompetente partnere i udbredelsen af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Derfor arbejder Favrskov Kommune for

 • at anerkende de lokale ledere og ildsjæle ved at bakke op om initiativer og indsatser fra fritidslivet.
 • at bidrage til at skabe sammenhæng i det folkeoplysende arbejde og derved gøre det lettere og mere overskueligt at være frivillig.

Favrskov Kommune vil:

Skabe rammerne for en åben og mangfoldig folkeoplysning

Favrskov Kommune har som målsætning at understøtte alsidige og sunde kultur- og fritidstilbud.

Vi vil sikre rammerne for et stærkt og identitetsskabende foreningsliv, der skal være kendetegnet ved mangfoldighed og åbenhed. Målsætningen er, at der skal være et bredt udvalg af folkeoplysende aktiviteter inden for de givne økonomiske rammer og vilkår, så flest muligt får glæde af de værdier og kvaliteter, folkeoplysningen tilbyder.

Derfor arbejder Favrskov kommune for

 • at borgerne skal have mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter og undervisning på egne betingelser.
 • at der er folkeoplysende tilbud for bredden.
 • at der er mulighed for at etablere folkeoplysende tilbud til de selvorganiserede grupper.
 • at gøre en særlig indsats for at inddrage de grupper af borgere, som af forskellige årsager ikke benytter sig af de eksisterende tilbud.

Favrskov Kommune vil:

Sikre gode rammer for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Folkeoplysende tilbud er for alle. I Favrskov Kommune skal alle med et handicap derfor kunne deltage i folkeoplysende aktiviteter, på lige fod med andre, så vidt det er muligt.

Vi vil sikre gode rammer for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse gennem et mangfoldigt, inkluderende og lettilgængeligt kultur- og fritidstilbud, hvor de kan møde jævnaldrende og indgå i netværk.

Derfor arbejder Favrskov Kommune for

 • at alle med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, på egne betingelser og så vidt det er muligt, kan deltage i almindelige fritidstilbud, hvor de kan møde andre jævnaldrende og danne netværk.
 • at give kultur- og fritidstilbud til personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ved blandt andet at yde tilskud til foreninger og aftenskoler
 • at der stilles egnede faciliteter til rådighed.

Favrskov Kommune vil:

Sikre tidssvarende fysiske rammer

Favrskov Kommune har som målsætning at sikre tilstrækkelige og tidssvarende faciliteter til at understøtte det folkeoplysende arbejde. Vi ønsker at være en attraktiv bosætningskommune med gode idrætsfaciliteter.

Derfor arbejder Favrskov Kommune for

 • at tilbyde gode og tidssvarende faciliteter, der løbende forbedres og udvikles inden for de givne økonomiske rammer.

 • at bygge nye, moderne faciliteter, så foreningslivet fortsat kan identificere og opbygge nye aktiviteter.

Favrskov Kommune vil:

Støtte den folkeoplysende voksenundervisning

Favrskov Kommune har som målsætning at støtte den folkeoplysende voksenundervisning. Kurser mv. skal bidrage til den enkeltes almene, kulturelle og faglige udvikling, og disse tilbud skal være åbne for alle, uanset borgernes økonomiske og sociale status. Voksenundervisningen bidrager positivt til et aktivt medborgerskab ved at fremme den enkeltes indsigt, udsyn og lyst til dialog og læring.

Derfor arbejder Favrskov Kommune for

 • at understøtte og samarbejde med aftenskolerne om initiativer og aktiviteter.

Favrskov Kommune vil:

Styrke foreningslivet via kompetent vejledning, tilskud og støtte

Favrskov Kommune har som målsætning at bakke op om et stærkt foreningsliv via tilskud, støtte og vejledning. Det skal være enkelt at være frivillig leder og starte nye initiativer op. Vi vil styrke og udvikle samarbejdet med de folkeoplysende foreninger for at fremme fælles mål.

Derfor arbejder Favrskov Kommune for

 • at yde kompetent vejledning til ledere og ildsjæle samt ved opstart af nye initiativer.
 • at tilbyde it-værktøjer, der gør det lettere at være frivillig leder.
 • at yde tilskud til foreninger og aftenskoler inden for de økonomiske fastsatte rammer og vilkår.

Lokaleanvisning og tilskud

En forudsætning for et attraktivt fritidsliv er at have gode rammer at udfolde sig i. Kultur, fritid og idræt har en betydningsfuld social funktion og er med til at ruste især børn og unge til et samfund med mange kompetencekrav. Børn og unges muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter prioriteres højt. Derfor er det en målsætning at tilbyde moderne og tidssvarende faciliteter, for at sikre de bedst mulige  aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper og interesser – uanset handicap eller kulturelle og sociale forskelle.

Favrskov Kommune stiller en lang række af lokaler og udendørsanlæg til rådighed til folkeoplysende formål. Vi giver aktivitets- og medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, og
godkendte aftenskoler kan søge om undervisningstilskud. Kan vi ikke anvise passende lokaler, kan aftenskolerne søge om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Byrådet fastsætter i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget rammerne for midlerne til lokaler, tilskud og anlæg.

De faciliteter, Favrskov Kommune stiller til rådighed for den folkeoplysende virksomhed, skal udnyttes optimalt. I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget vedtager og opdaterer byrådet regler for anvisning af lokaler og anlæg til den folkeoplysende virksomhed og andre grupper af borgere på baggrund af de overordnede regler i folkeoplysningsloven. Gennem repræsentationen i Folkeoplysningsudvalget sikres brugere og foreninger indflydelse på de retningslinjer, der gør sig gældende for den folkeoplysende virksomhed i Favrskov Kommune.
 

Netværk, sammenhæng og afgrænsning

I Favrskov Kommune er der tradition for netværksdannelse og samarbejde på tværs af ildsjæle, amatører og professionelle. Disse samarbejder er vigtige for udviklingen af nye initiativer. Favrskov Kommune ønsker fortsat at understøtte disse udviklingsorienterede netværk.

Borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter i fællesskab med andre er en vigtig faktor for trivsel. Derfor skal folkeoplysningspolitikken ses i nært samspil med og som et supplement til Favrskov Kommunes øvrige politikker på blandt andet sundhedsområdet, børne- og ungeområdet og handicapområdet. Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende politikker og indsatser i kommunen og indgår som en del af politikken på kultur- og fritidsområdet.

Folkeoplysningsloven beskriver de betingelser, der skal være opfyldt for at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Favrskov Kommune støtter de godkendte foreninger via folkeoplysningspolitikken og med de afsatte midler til området. Der er fokus på, at der ikke gives støtte,
der kan virke konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle aktører. Tilskuddene kan alene medvirke til at styrke almennyttige formål.

Byrådet fastsætter årligt en beløbsramme til Start- og udviklingspuljen, der har til formål at støtte nye initiativer med et folkeoplysende formål. Puljen kan søges af det organiserede foreningsliv til projekter, der inddrager andre borgere end de, der traditionelt er med i en forening. Puljen kan også søges af  selvorganiserede grupper til nye aktiviteter og initiativer med et folkeoplysende sigte. Nye idéer opstår ofte spontant og uden organisering og falder derfor uden for de traditionelle rammer for, hvad der er støtteberettiget folkeoplysning. Ved at udvide den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed, ønsker Favrskov Kommune med folkeoplysningspolitikken at støtte og bidrage til et samspil med initiativtagerne. Samarbejder mellem foreninger og selvorganiserede grupper får ligeledes mulighed for at søge om tilskud gennem start- og udviklingspuljen.