Handicappolitik 2024-2027 forventes godkendt 27. februar 2024

Mangfoldighed er en styrke i Favrskov

Favrskov Kommune er en samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke.

Det er et fælles ansvar, at Favrskov Kommune er et godt sted at arbejde, bo og leve for alle. Her skal enhver have mulighed for at udvikle og udfolde sig – både som individ, i samfundet og i livet generelt. 

Med handicappolitikken for 2024-2027 sætter Byrådet retningen for, hvordan mennesker med et fysisk eller psykisk handicap får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt i Favrskov Kommune. Det vil sige et liv med rettigheder og muligheder som alle andre. 

Det er et fælles fundament for dialog og samarbejde mellem borgere, politikere, organisationer, virksomheder og kommunens ansatte.

Politikken er blevet til i et samarbejde mellem Handicaprådet, repræsentanter fra SIND, politikere samt fagforvaltningerne.

Temaer i politikken

Handicappolitikken indeholder følgende temaer: 

 • Selvstændighed og troen på muligheder 
 • Et godt hverdagsliv for alle børn og unge 
 • Mulighed for uddannelse og job 
 • Aktivt fritidsliv og fællesskaber 
 • Tilgængelighed til at bevæge sig frit. 

Favrskov Kommune arbejder med de fem temaer ved blandt andet at have fokus på, at mennesker med handicap skal kunne færdes i omgivelserne på lige fod med andre borgere samt ved at hjælpe og understøtte den enkelte.

Politikkens elementer under de enkelte temaer skal gøres til en naturlig del af det daglige arbejde på tværs af kommunens fagområder – f.eks. på fritidsområdet, dagtilbudsområdet, skoleområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet og teknik- og miljøområdet.

Mand går med kløvet træ på rollator

Tema 1: Selvstændighed og troen på egne muligheder

Mand iblandt træ

Favrskov Kommune tager udgangspunkt i, at alle – uanset et fysisk eller psykisk handicap – ønsker at tage ansvar for sin egen hverdag og leve et så sundt og selvstændigt liv som muligt. Selvstændighed og tro på egne muligheder er med til at skabe livskvalitet.

Derfor lægger Favrskov Kommune stor vægt på at støtte det enkelte menneske i sunde vaner og i troen på egne evner.

Forebyggelse, habilitering og rehabilitering er nøgleord i den sammenhæng. For nogle vil målet være at vedligeholde deres funktionsniveau eller forebygge, at deres handicap forværres. For andre vil rehabilitering og recovery være vejen frem for at leve et så selvhjulpent liv som muligt.

Det enkelte menneske kan have mål om f.eks. at skabe større livskvalitet, opnå et liv med egen bolig eller komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Derfor tager Favrskov Kommune afsæt i det enkelte menneskes ønsker, håb og drømme. Borgeren skal samtidig kende til sine muligheder for støtte. Til sammen skaber dette udgangspunktet for, hvordan støtte, hjælp og samarbejde i videst muligt omfang kan ske på rette måde, på rette tidspunkt og i rette mængde.

Det kræver, at samarbejdet med og omkring det enkelte menneske er i centrum. I samarbejdet skal der være fokus på den enkeltes ressourcer, interesser og rettigheder. Pårørende, netværk og civilsamfund skal have mulighed for bidrage til udvikling og livskvalitet for den enkelte gennem værdifulde relationer og fællesskaber.

Favrskov Kommune arbejder med dette i form af f.eks.: 

 • Tidlig forebyggende indsatser
 • Individuelle aftaler med den enkelte om udviklingsmål 
 • Tilrettelæggelse af specialtilbud i dagtilbud og skoler, der understøtter børnenes selvhjulpenhed
 • Understøttende velfærdsteknologi.

TEMA 2: Et godt hverdagsliv for alle børn og unge

Favrskov Kommune ønsker, at alle børn og unge har gode muligheder for et godt hverdagsliv. Derfor skal børn og unge med et handicap have adgang til fællesskaber, hvor de oplever at høre til og har mulighed for at udvikle sig. 

Det kræver, at Favrskov Kommune skaber læringsmiljøer, hvor børnenes styrker og interesser anerkendes og bruges. Undervisning og legemiljøer tilrettelægges, så de danner det bedste grundlag for læring og trivsel – både for den enkelte og for den brede børne- og ungegruppe. Dette understøttes bl.a. ved at skabe tydelig sammenhæng i barnets hverdagsliv med forudsigelige og trygge miljøer, såvel fysiske som psykiske.

Alle børn og unge fortjener venskaber og fællesskaber, der beskytter mod ensomhed.

Samtidig skal de familier, hvor der er brug for særlig støtte, have en tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i barnets og familiens perspektiv i centrum.

Børn med skoletasker

Det kræver et tæt samarbejde mellem familier og medarbejdere, hvor gensidig respekt og tillid er en forudsætning for at lykkes.

For at finde de bedste løsninger for barnet, vil der altid være en konkret vurdering af det enkelte barns behov for indsatser og støtte. Indsatserne skal være tæt på barnet, så de understøtter udvikling og trivsel i barnets hverdagsliv.

Favrskov Kommune arbejder med dette i form af f.eks.:

 • Inddragelse af børn
 • Tæt forældresamarbejde 
 • Tidlig opsporing i sundhedsplejen, dagtilbud og skoler
 • Indsatser mod skolefravær
 • Hjælp og støtte i barnets hverdag 
 • Koordinerede indsatser fra involverede faggrupper.

TEMA 3: Mulighed for job og uddannelse

Mand arbejder med træ

I Favrskov Kommune skal flest mulige have mulighed for uddannelse og beskæftigelse. For de mennesker, hvor uddannelse eller beskæftigelse ikke er en mulighed, tilbyder Favrskov Kommune en hverdag, der skaber værdi igennem udviklende aktiviteter.

Favrskov Kommune har det udgangspunkt, at mennesker med handicap både kan og gerne vil bidrage til arbejdsmarkedet. Det giver mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab og få glæde af alt det, der kan følge med et job, f.eks. oplevelsen af at være inkluderet og værdifuld.

Ambitionen er, at flest mulige bliver helt eller delvist selvforsørgende, og at alle skal have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter.

Favrskov Kommune hjælper ledige med handicap til at komme i uddannelse eller beskæftigelse via en individuel tilpasset beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges konkrete ressourcer og barrierer.

Favrskov Kommune kan desuden give borgere med handicaps, som er i beskæftigelse, støtte til fastholdelse af jobbet. For unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, tilbyder Favrskov Kommune konkret uddannelsesvejledning.

Arbejdsgiverne spiller en central rolle i forhold til at hjælpe mennesker med handicaps ind på arbejdsmarkedet. Favrskov Kommune har derfor et tæt samarbejde med både private og offentlige arbejdspladser om at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Favrskov Kommune hjælper med at skabe gode match mellem virksomheder og ledige med handicaps samt udbreder viden til virksomhederne om relevante støtteordninger, der kan afhjælpe de udfordringer, de ledige har.

Favrskov Kommune arbejder med dette i form af f.eks.:

 • Et individuelt og tæt samarbejde med borgeren med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov
 • Virksomhedsrettede indsatser som løntilskud, virksomhedspraktik og ansættelse i få lønnede timer som vej til fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Rådgivning af borgere og arbejdspladser om mulighederne for støtte i form af hjælpemidler, arbejdspladsindretninger, personlig assistance, mentorstøtte, § 56-aftale mv.
 • Udvikling og afklaring af den enkeltes arbejdsevne.

TEMA 4: Aktivt fritidsliv og fællesskaber

Favrskov Kommune ønsker, at flest mulige føler sig som en del af et fællesskab. Det betyder f.eks., at man skal have mulighed for at opleve og deltage aktivt i forskellige tilbud og aktiviteter i kommunen.

Gennem fælles interesser og fællesskaber er der gode muligheder for at møde andre jævnaldrende, danne relationer og styrke sit netværk. Det gælder naturligvis også for både børn, unge, voksne og ældre med et handicap.

Favrskov Kommune tror på, at oplevelsen af både at være noget for andre og at være sammen med andre styrker troen på egne evner. Derfor ønsker Favrskov Kommune, at flest mulige mennesker med handicap har mulighed for at blive en del af kulturelle, sociale, frivillige eller andre typer af fællesskaber.

Favrskov Kommune tror på, at oplevelsen af både at være noget for andre og at være sammen med andre styrker troen på egne evner.

Borgere bevæger sig på bane udenfor

Derfor ønsker Favrskov Kommune, at flest mulige mennesker med handicap har mulighed for at blive en del af kulturelle, sociale, frivillige eller andre typer af fællesskaber.

Forudsætningen for dette er bl.a., at frivillige foreninger, aftenskoler og lignende støttes i at tilbyde et alsidigt og varieret udbud af aktiviteter, der tager hensyn til mennesker med handicap;

Nogle vil have behov for ekstra støtte til at kunne opsøge og indtræde i et fællesskab. Samtidig vil der være nogle, der vil have behov for at være i et fællesskab, hvor der er fagligt personale til at facilitere det. Favrskov Kommune vil arbejde for, at mennesker med handicap får den støtte, der skal til for, at den enkelte kan indtræde i og få glæde af et fællesskab.

Favrskov Kommune arbejder med dette i form af f.eks.:

 • Støtte til frivillige foreninger, aftenskoler mv.
 • Information om og synlighed af de forskellige tilbud
 • Dialog med borgeren om ønsker til fritidsliv.

TEMA 5: Tilgængelighed til at bevæge sig frit

Favrskov Kommune ønsker, at alle har mulighed for at benytte de mange forskellige tilbud i kommunen – uanset om man har et fysisk eller psykisk handicap. Derfor er det vigtigt, at samfundet indrettes med tanke på tilgængelighed, så det tilstræbes, at barrierer for deltagelse undgås.

Favrskov Kommune ønsker at have fokus på både den fysiske, den psykiske og den digitale tilgængelighed.

Fysisk tilgængelighed handler om at fjerne fysiske barrierer, så alle kan deltage og bevæge sig frit i vores samfund. Favrskov Kommune har fokus på den fysiske tilgængelighed, så flest mulige får adgang til f.eks. natur, veje og bygninger. En forudsætning for dette er, at der ved planlægningen af det offentlige rum er særligt fokus på tilgængelighed i forhold til placering af veje, fortove, parkeringspladser, torve, parker, anlæg, skove og lignende.

Person arbejder i haven fra kørestol

Psykisk tilgængelighed handler om at skabe et inkluderende miljø, hvor mennesker føler sig velkomne, respekterede og støttede, uanset deres mentale sundhed og trivsel. Favrskov Kommune har fokus på den psykiske tilgængelighed i forhold til at sikre tydelighed for borgere med kognitive eller psykiske handicaps. Det kan f.eks. være i forhold til bygningers indretning med lyd- og lysforhold eller visuel støj og guidning igennem offentlige bygninger.

Digital tilgængelighed handler om at sikre, at information og teknologi er let tilgængelig og brugbar for alle, uanset deres fysiske eller kognitive evner, og at ingen udelukkes fra digitale muligheder. Favrskov Kommune har fokus på digital tilgængelighed, når man som borger benytter kommunens hjemmeside, selvbetjeningsløsninger mv. Herudover skal der være særligt fokus på at understøtte de borgere, der risikerer at blive afkoblet som følge af digitaliseringen.

Favrskov Kommune arbejder med dette i form af f.eks.

 • Fokus på tilgængelighed ved ombygning, renovering og opførelse af byggeri
 • Fokus på tilgængelighed i planlægningen af det offentlige rum, herunder veje, skov, torve, fortove, trafik mv.
 • Dialog om løsninger når tilgængeligheden er udfordret.

Rammerne for det fremtidige arbejde

Favrskov Kommunes handicappolitik danner grundlag for at sikre den bedst mulige kvalitet i kommunens tilbud på det specialiserede socialområde inden for de økonomiske, service- og lovgivningsmæssige rammer.

Politikken bygger på FN’s handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper.

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Konventionen har til formål at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at ”alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed"

Principperne i konventionen stemmer overens med grundprincipperne i dansk handicappolitik. Disse er kompensation, sektoransvarlighed, solidaritet og ligebehandling.

Kompensationsprincippet

Kompensation gives for at overkomme barrierer, som forhindrer børn, unge og voksne med handicap i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Det kan f.eks. være i form af kørestol, socialpædagogisk støtte, hjemmehjælp mv.

Sektoransvarlighedsprincippet

Sektoransvarlighed betyder, at alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at det handicappolitiske aspekt tænkes ind i tilbud og i udviklingen på alle områder.

Solidaritetsprincippet

Solidaritet er et generelt velfærdspolitisk princip om, at de fleste sociale ydelser – også på handicapområdet – betales over skatterne, og som udgangspunkt stilles gratis til rådighed for de borgere, der har behov for hjælp.

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandling handler om, at alle skal have lige muligheder for at realisere drømme og potentialer samt udvikle og nyttiggøre færdigheder i overensstemmelse med den enkeltes evner. Det betyder ikke, at alle skal behandles ens, men at der skal tages højde for, at handicappede har andre forudsætninger end ikke-handicappede, lige såvel som handicappede er vidt forskellige indbyrdes.