Vedtaget i Favrskov Byråd 26. august 2014

Favrskov Kommune ønsker med rygepolitikken at fremme sundheden blandt borgere og ansatte -
herunder medvirke til sunde og attraktive arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø.

Rygepolitikken skal forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og sørge for, at hverken
ansatte, borgere eller gæster ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Samtidig ønsker kommunen at tilskynde rygere til at stoppe med at ryge blandt ved at forbyde rygning i arbejdstiden og ved at tilbyde gratis rygestop-kurser.

E-cigaretter er også omfattet af rygepolitikken.

Politikken i praksis

Der er generelt forbud mod rygning i Favrskov Kommunes bygninger og på udendørsarealer i tilknytning til bygningerne samt i kommunens biler. Det gælder for såvel politikere, ansatte, borgere og gæster.

Ligeledes er der generelt forbud mod, at ansatte ved Favrskov Kommune ryger i arbejdstiden. Arbejde i eget hjem er ikke omfattet af forbuddet – med undtagelse af dagplejen.

Udearealerne omkring de kommunale kulturhuse i Hinnerup, Hadsten og Hammel samt de kommunale haller er for borgere og andre besøgende ikke omfattet af forbuddet. Rygere henvises til områder med afstand til indgangspartierne.

På plejecentre og i botilbud for voksne beslutter den enkelte beboer, om der må ryges i den bolig, der
tjener som den pågældendes private hjem.

I forhold til borgere med særlige behov i botilbud på handicap- og psykiatriområdet samt på ældreområdets plejecentre kan der lokalt aftales særlige vilkår for håndteringen af forbuddet. De lokale MEDudvalg fastlægger de nærmere regler for håndtering af forbuddet, som sikrer, at de ansatte ikke udsættes for passiv rygning.

Hjælp til rygestop

Favrskov Kommune har forskellige tilbud til borgere og ansatte, som gerne vil stoppe med at ryge. Alle ansatte kan selv tilmelde sig disse kurser.

Sanktioner

En overtrædelse af rygeforbuddet kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Overtrædelse medfører påtale eller advarsel. Gentagne overtrædelser kan medføre afsked eller i grovere tilfælde bortvisning.