"Strategi for rekruttering og fastholdelse" er godkendt af Favrskov Byråd 28. november 2023

Se "Strategien for rekruttering og fastholdelse" i pdf her

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023-26 aftalt, at der i samarbejde med HMU skal udarbejdes en tværgående strategi, der kan bidrage til at imødegå udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de store velfærdsområder.

Kvalificerede medarbejdere er afgørende for, at Favrskov Kommune kan fortsætte med at yde den nødvendige service med samme høje kvalitet over for borgerne.

Favrskov Kommunes strategi for rekruttering og fastholdelse har fem temaer:

  • Potentielle kommende medarbejdere
  • Nye medarbejdere
  • Seniormedarbejdere
  • Attraktive arbejdspladser for alle
  • Løbende opsamling og deling af viden

Potentielle kommende medarbejdere

Der er i høj grad konkurrence mellem arbejdsgivere om at tiltrække attraktiv arbejdskraft. Derfor vil Favrskov Kommune styrke arbejdet med rekruttering:

Styrket markedsføring af jobmuligheder og den gode fortælling

Favrskov Kommune vil arbejde med at styrke markedsføringen af jobmulighederne i kommunen med henblik på at blive synlig og attraktiv for så mange potentielle kandidater som muligt. Formålet er at øge antallet af kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. I markedsføringen skal der fokuseres på ”den gode fortælling” om Favrskov Kommune som arbejdsplads for at skabe identifikation, positive associationer og oplevelsen af et meningsfuldt arbejdsliv.

Professionelle rekrutteringsprocesser

Favrskov Kommune vil fokusere på professionelle rekrutteringsprocesser for at sikre, at det er den bedst egnede kandidat, der vælges til en given stilling. Det skal bidrage til, at alle kandidater, der deltager i rekrutteringsforløb i Favrskov, får et godt indtryk af kommunen som arbejdsplads, og at kandidater der ikke fik job i første omgang, får lyst til at søge igen.

Fokus på elever og praktikanter mv.

Favrskov Kommune vil arbejde for, at uddannelsesstillinger og jobtræningsforløb mv. i højere grad anvendes som rekrutteringskanal for ordinære jobs. Elever, praktikanter, vikarer og andre i midlertidig ansættelse, som ”har foden inden for døren” skal bibringes et positivt indtryk af Favrskov Kommune som arbejdsplads. De som udviser gode evner for jobbet skal aktivt opfordres til at begynde deres kommende arbejdsliv i Favrskov. Der skal samtidig være fokus på samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og jobcentret.

Medarbejdere på et kontor

Nye medarbejdere i Favrskov

De første tre måneder af et ansættelsesforløb er afgørende for, om en ny medarbejder bliver længe på sin arbejdsplads eller hurtigt søger videre til et andet job. Derfor vil Favrskov Kommune arbejde for, at nye medarbejdere får så god en start som muligt:

Onboardingforløb

Favrskov Kommune vil tilrettelægge onboardingforløb, så nye medarbejdere får de bedste forudsætninger for at lykkes, skabe værdi og blive glade for deres nye job. I onboardingen skal der både være fokus på fast systematik såvel som individuel tilpasning til den pågældende arbejdsplads og jobfunktion. Der skal samtidig være opmærksomhed på, at onboarding er en længerevarende proces, som varer op til et år og også involverer perioden inden første arbejdsdag (preboarding).

Pædagog læser op i børnehave

Seniormedarbejdere

For Favrskov Kommune er det et mål at fastholde dygtige og engagerede seniormedarbejdere og anvende den erfaring, som seniormedarbejdere har opbygget gennem et langt arbejdsliv. Derfor vil Favrskov Kommune arbejde for, at seniormedarbejdere forbliver en aktiv, kvalificeret og fleksibel ressource:

Fokus på seniortiltag

Favrskov Kommune vil via særlige retningslinjer for seniortiltag beskrive, hvordan seniorsamtaler, seniordage og individuelle senioraftaler kan bidrage til at fastholde seniormedarbejdere i deres job i længere tid. Seniortiltagene skal være en motiverende faktor og bidrage til at gøre det mere attraktivt at forlænge seniorarbejdslivet.

Attraktive arbejdspladser for alle

Det har stor betydning, at alle medarbejdere oplever at have et meningsfuldt arbejdsliv, som samtidig bidrager til løbende personlig og faglig udvikling. Derfor vil Favrskov Kommune arbejde for at styrke arbejdsfællesskaber og udviklingsmuligheder:

Dialog om det gode arbejdsliv

Favrskov Kommune vil arbejde for, at ledere og medarbejdere er i løbende dialog om det gode arbejdsliv, og hvor både ledere og medarbejdere stiller forventninger til hinanden om at bidrage til at skabe en god arbejdsplads. Det understøttes bedst med en høj grad af medarbejderinddragelse og et engageret MED-system. Dialogen om det gode arbejdsliv kan fx omfatte håndtering af sygefravær, drøftelser om deltid/fuldtid, arbejdsmiljø, trivsel, fleksibilitet og ansættelsesvilkår, herunder lønforhold.

Nærværende og kompetent ledelse

Favrskov Kommune forventer, at lederne praktiserer nærværende og kompetent ledelse. God ledelse har stor betydning både for arbejdspladsens resultater og oplevelsen af at være på en velfungerende arbejdsplads. Favrskov Kommune vil arbejde aktivt med at understøtte og målrette udviklingen af sine ledere – både nye og mere erfarne ledere.

Løbende kompetenceudvikling

Favrskov Kommune vil understøtte løbende kompetenceudvikling og videreuddannelse af ledere og medarbejdere og være opmærksom på muligheder for at søge puljer mv. til opkvalificering og uddannelse. Kompetenceudvikling handler også om mere end traditionelle kurser eller uddannelsesforløb. Det omfatter også den læring, der hver dag foregår på arbejdspladsen, f.eks. i form af videndeling, sidemandsoplæring, jobrotation, nye arbejdsopgaver og/eller nye måder at organisere arbejdet på.

Løbende opsamling og deling af viden

Favrskov Kommunes indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering skal så vidt muligt være baseret på fakta og oplysninger om, hvad der virker. Derfor skal indsatser vedrørende rekruttering og fastholdelse styrkes:

Opmærksomhed på data

Favrskov Kommune vil løbende følge udviklingen i relevante data, der kan bidrage til viden om muligheder og udfordringer indenfor rekruttering og fastholdelse. Data kan bidrage til at kaste lys over, om der er forskelle fra sektor til sektor, som kræver særlig opmærksomhed. Relevante data kan fx omhandle medarbejderomsætning, antal ansøgninger, andel af faguddannet personale, fordeling deltid/fuldtid, data om trivsel og arbejdsmiljø mv.

Nysgerrig offboarding

Favrskov Kommune vil opsamle og dele viden om de tilfælde, hvor vi ikke lykkes med fastholdelse – altså hvor ledere og medarbejdere forlader kommunen til fordel for et andet job. Den indsamlede viden kan eventuelt bidrage til at justere onboarding og initiativer vedr. fastholdelse. Opsamlingen af viden kan eksempelvis ske gennem offboarding-samtaler med ledere og medarbejdere, som har fået et nyt job.