Kravspecifikation

Kravspecifikationen oplister ordregivers krav til tilbudsgiverne i forbindelse med lejlighedsvis buskørsel. Der gøres i oplistningen særskilt opmærksom på, hvorvidt der er tale om et mindstekrav eller generelle krav til opfyldelse af aftalen.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at manglende overholdelse af mindstekrav i aftaleperioden vil blive anset som væsentlig misligholdelse, hvorimod manglende overholdelse af generelle krav vil blive anset som almindelig misligholdelse.

Generelle krav:

Tilbudsgiver skal sikre, at der ved hver opgave er det antal af pladser til rådighed, som Ordregiver har oplyst ved bestilling og fremgår af ordrebekræftelsen.

Ved bestilling skal aftales opsamlingssted, samt om passagerer skal kunne opbevare evt. baggage og overtøj i bussen i løbet af dagen.

Tilbudsgiver skal sørge for at glemte sager opbevares og afleveres til ordregiver efter aftale. Ordregiver skal selv efter endt tur gennemse bussen for glemte sager.

Tilbudsgiver er i hele aftaleperioden forpligtet til at have en beredskabsplan. Tilbudsgivers chauffører skal til enhver tid være bekendt med beredskabsplanen og indholdet af denne. Tilbudsgiver skal på ordregivers opfordring præsentere selskabets beredskabsplan for ordregiver.

Beredskabsplanen skal som minimum forholde sig til nedenstående punkter.

Chaufførens opgaver, hvis nedenstående situationer indtræffer i forbindelse med buskørslen:

Ved ekstreme vejr- eller vejforhold forsinkelser:

 • Ring til leverandøren og bestillingstageren

Ved oliespild:

 • Ring til leverandøren samt underrette politi og beredskabschef om olie på kørebanen

Ved færdselsuheld:

 • Ring efter en ambulance, hvis det skønnes nødvendigt. Tilbyde førstehjælp, hvis der er opstået personskade
 • Skab ro og tryghed
 • Ring til leverandøren samt ordregiver
 • Chaufføren tilbydes krisehjælp, hvis der er behov

Ved nedbrud af bus:

 • Tilkaldt mekaniker
 • Indsæt ny bus

Krav til køretøjerne

Krav til tilbudsgivers tekniske kapacitet generelt.

Det forventes at tilbudsgiver kan levere busser i minimum 3 af følgende kategorier:

 • Kategori ”Lille bus” (op til 16 pers.)
 • Kategori ”Mellem bus” (ca. 17-37 pers.)
 • Kategori "Stor bus" (ca. 38-54 pers.)
 • Kategorien ”Dobbeltdækker” (ca. 54-74 pers.)

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har minimum 3 busser til rådighed.

1.1 Krav til køretøjerne generelt

Følgende mindstekrav gør sig gældende:

 • Alle køretøjer, der anvendes ved nærværende aftale, er maksimalt 12 år gamle ved tilslutning til det dynamiske indkøbssystem. Dokumentation skal kunne forevises efter anmodning.
 • Alle køretøjer er lovlige og forsikrede i henhold til gældende dansk lovgivning. Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at alle køretøjer skal overholde gældende regler om seler.
 • Køretøjerne er påmonterede vinterdæk i perioden 1. november – 31. marts.
 • Køretøjerne skal være af sådan stand at støjniveau ikke forhindrer samtale.
 • Køretøjerne er rengjorte ved påbegyndelsen af turen.
 • Køretøjerne er omfattet af reglerne om røgfrit miljø.

De anvendte busser skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig stand samt være vel vedligeholdte både ind- og udvendigt.

Maksimal alder for busser er fastsat til 12 år, betyder det, at bussen senest skal udskiftes i den måned, hvori bussen bliver 12 år. Eksempelvis skal en bus indregistreret første gang den 5. september 2000 senest udskiftes i september 2012.

Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som fx: Detailforskrifter for Køretøjer, Bekendtgørelse om særlige krav til busser samt Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen).

Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne midter- og bagdøre.

Der skal være en affaldsspand ved alle døre.

Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima.

Krav til chaufførerne

Chauffører, der anvendes til håndtering af opgaver for Ordregiver, skal leve op til følgende krav:

 • Det er et mindstekrav, at alle chauffører kan fremvise en ren børneattest. Attesten skal kunne fremvises efter anmodning.
 • Det er et mindstekrav, at alle chauffører har det gældende førerkort (D eller Dep) og chaufføruddannelsesbevis (CUB), som skal kunne fremvises efter anmodning.
 • Det er et mindstekrav, at alle chauffører har gennemført et godkendt førstehjælpskursus inden for de sidste 5 år.
 • Det er et mindstekrav, at alle chauffører har gennemført glatførerkursus inden for de sidste 5 år.
 • Det er et mindstekrav, at alle chauffører generelt opfylder alle lovpligtige forudsætninger for, at opgavens udførelse er i orden.
 • Alle chauffører skal være forsynet med mobiltelefon, chaufførskærm eller lignende udstyr, der giver tilbudsgiver mulighed for at kontakte chaufføren på turen. Betjening af udstyr under kørslen skal ske efter gældende lovgivning. Betaling for etablering og drift af mobiltelefoner eller andet kommunikationsudstyr afholdes af tilbudsgiver.
 • Alle chauffører skal kunne tale og forstå dansk samt have det fornødne geografiske kendskab og de fornødne opslagskort til at gennemføre opgaven.
 • Alle chauffører skal optræder venligt og imødekommende over for passagererne.
 • Alle chauffører skal være velsoignerede, præsentable og skal helst bære uniform eller andet der identificere vedkommende med tilbudsgiver.

Der gøres opmærksom på, at alle chauffører skal være forberedt på transport af børn og unge mennesker, hvilket til tider kan give larm i bussen.

Tilbudsgiver skal sikre, at alle chauffører kører kundevenligt og miljørigtigt (en glidende og sikker kørsel).

Chaufførerne og tilbudsgivers øvrige personale skal yde en kundevenlig og serviceorienteret betjening.

Ordregiver kan kræve, at tilbudsgiver ikke benytter bestemte chauffører til udførslen af opgaven, hvis denne har givet anledning til gentagne eller grove berettigede klager.

Krav vedrørende kørsel og planlægning

I forhold til selve kørslen og planlægning af kørsel skal følgende krav opfyldes:

 • Al kørsel skal foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for arbejdsmiljø, persontransport og anden gældende lovgivning for området.
 • Alle regler om køre-/hviletid skal overholdes.
 • Ankomst til bestillingsstedet skal senest være 15 minutter før det aftalte afgangstidspunkt.

Det er ordregivers vurdering, hvor mange voksne der skal deltage i buskørslen i forhold til antallet af børn under kørslen.