Tro- og loveerklæring - lejlighedsvis buskørsel

Det erklæres i forbindelse med tilslutning til systemet, at virksomheden ikke:

  • Er omfattede af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134a-136, herunder, men ikke begrænset til overtrædelse af hvidvaskningslovgivningen og overtrædelse af skattelovgivningen
  • Har medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller tilsynsråd, som indenfor de seneste 5 år har modtaget endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for et eller flere forhold omfattet af udbudslovens §§ 135 og 136
  • Er omfattede af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, herunder, men ikke begrænset til at have tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88
  • Er erklæret konkurs, under rekonstruktion eller er taget under likvidation som følge af forudgående tvangsopløsning
  • Har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.