§ 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, i Favrskov
Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt
begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers
omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Hvis en
virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid
gældende lovgrundlag.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal
lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre andet
fremgår af lovens bestemmelser.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter
reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§ 9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 4. november 2021.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Favrskov Kommunes regulativ for erhvervsaffald af 27. november 2012.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021.

Nils Borring, Borgmester

Jan Kallestrup, Kommunaldirektør

§ 10 Ordning for husholdningslignende restaffald

§ 10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som restaffald forstås affald, som ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger dvs. affald, som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Favrskov Kommune.

Ordningen gælder for alle institutioner i Favrskov Kommune.

Undtaget fra benyttelsespligten er virksomheder, hvor der ikke forekommer husholdningslignende restaffald.

Undtaget fra benyttelsespligten er desuden virksomheder og institutioner, som selv har indgået aftale med en privat renovatør om indsamling af husholdningslignende restaffald i overensstemmelse med reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Restaffald skal udsorteres og afleveres til energiudnyttelse. Restaffald indsamles af renovatøren i beholdere, som opstilles af Favrskov Forsyning, jf. § 10.4.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen tilbyder Favrskov Forsyning desuden virksomheder, som er
beliggende i blandede bolig- og erhvervsejendomme, at de kan benytte de ordninger for sorteret
genanvendeligt affald, som er etableret for husholdningerne. Benyttelse af disse ordninger sker i så fald i henhold til reglerne i Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

§ 10.4 Beholdere

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden.

Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan virksomheden få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan virksomheden få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet på genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod og aske skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i lukket pose inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Virksomheden er forpligtet til at renholde beholderne.

§ 10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald

Tømning af beholdere til restaffald sker i faste intervaller, normalt hver 2. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 10.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding skal foretages af virksomheden og skal foretages pr. den 1. i måneden.

§ 11 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til 4 genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Favrskov Kommune.

Der er etableret en frivillig abonnementsordning med mærkat, som giver virksomheder i Favrskov Kommune mulighed for at købe sig adgang til at benytte genbrugspladserne i kommunen. Der er desuden etableret en SMS-ordning, der kan benyttes til at købe enkelte adgange til genbrugspladsen.

Virksomheder beliggende uden for Favrskov Kommune har ligeledes mulighed for at købe adgang til genbrugspladserne.

Prisen for abonnementsordningen vil fremgå af takstbladet, som kan findes på Favrskov Forsynings
hjemmeside.

Abonnementerne er opdelt i 4 kategorier:

 1. Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)*
 2. Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)*
 3. Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)*
 4. Øvrige virksomheder

* omfatter følgende branchekoder:

Bygge-entreprenører

41.10.00
41.20.00

Anlægsentreprenører

42.10.00
42.20.00
42.90.00

Bygningsinstallation (El-installationsvirksomhed, isoleringsvirksomhed, VVS-virksomhed)

43.21.00
43.22.00
43.29.00

Bygningsfærdiggørelse (Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, Udførelse af gulv og vægbeklædnings-, Maler- og glarmestervirksomhed samt anden bygningsfærdiggørelse)

43.31.00
43.32.00
43.33.00
43.34.10
43.34.20

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde herunder brolægning, sandblæsning mv.

43.33.00
43.12.00
43.13.00
43.91.00
43.99.10
43.99.90
81.30.00 Anlægsgartnere (Landskabspleje)

Det er virksomhedens branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret, der er afgørende for, hvilken kategori virksomheden hører til.

Abonnementet giver adgang til et ubegrænset antal mærkater, blot skal køretøjernes registreringsnumre
oplyses ved tilmelding.

Hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, skal virksomheden fremsende kopi af registreringsattester på køretøjerne, som dokumentation for, at køretøjerne tilhører det pågældende firma.

Ved udskiftning af et køretøj i løbet af året, kan man få udleveret en ny mærkat.

§ 11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Forud for benyttelse af skal virksomheden, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at
denne er beliggende i Favrskov Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af udskrift fra CVRregister eller lignende.

Adgang i genbrugspladsernes ubemandede åbningstid kræver tildeling af særlig adgang. Favrskov Forsyning fastsætter kriterierne for tildeling af adgang i den ubemandede åbningstid og behandler anmodning om en sådan adgang. Favrskov Forsyning kan desuden inddrage en tildelt adgang i ubemandet åbningstid, hvis virksomheden overtræder reglerne for benyttelse af genbrugspladsen, herunder kravene til affaldssortering.

På genbrugspladserne kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere de former for
sorteret affald fra virksomheden, som genbrugspladsen håndterer.

Eksempler på affaldstyper som ikke må afleveres på genbrugspladsen er:

 • Husholdningslignende restaffald
 • Radioaktivt affald
 • Eksplosivt affald
 • Ammunition
 • Klinisk risikoaffald

§ 11.3 Sortering på genbrugspladserne

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne.

Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen
anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen
maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.

Virksomheder må kun aflevere farligt affald, hvis de har købt en særskilt mærkat.

Prisen herfor vil fremgå af takstbladet og kan findes på Favrskov Forsynings hjemmeside.

11.5 Asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald: Aflevering af asbestholdigt affald skal ske efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Favrskov Forsyning, som er beskrevet på Favrskov Forsynings hjemmeside
www.favrskovforsyning.dk/affald/genbrugspladser”

§ 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Eksempler på ikke-genanvendeligt farligt affald:

 • Olieaffald (som ikke er egnet til materialenyttiggørelse)
 • Tungmetalholdigt affald
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Favrskov Kommune, hvor der forekommer farligt affald.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Opbevaring af farligt affald skal ske i overensstemmelse med Favrskov Kommunes ”Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, produkter og affald”.

Hvis affaldet opbevares i tankanlæg, skal tanken være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsstuds, hvis der er risiko for overtryk.

Ikke-genanvendeligt farligt affald anvises til godkendt modtageanlæg, der er miljøgodkendt til formålet.

Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe
dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

 • Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud.
 • Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette.
 • Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
 • Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

 • Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås.
 • Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
 • Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
 • Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på en af kommunens genbrugspladser.

Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt
affaldsmodtager.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

§ 13 Ordning for klinisk risikoaffald

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Ved klinisk risikoaffald forstås:

 • Smitteførende affald, som kommer fra behandling af patienter og dyr med specielle medikamenter
 • Skærende, stikkende affald som skalpeller, kanyler, engangssprøjter og lign.
 • Biologisk affald fra operationer af mennesker og dyr
 • Medicinrester

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i Favrskov Kommune. Disse producenter omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, dyrlæger, svineproducenter m.fl.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning.

Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (ved produktionsstedet) og opsamles i egnede
emballager.

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinjer:

 • Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende.
 • Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.
 • Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet.

Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage.

Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling.

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden.

Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering.

Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet.
I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald.

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den
uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage.

Klinisk risikoaffald skal afleveres til indsamlingsordningen, der drives af Favrskov Forsyning.

Klinisk risikoaffald afhentes efter aftale passende afhentningsinterval med Favrskov Forsyning.

Tilmelding til ordningen sker ligeledes til Favrskov Forsyning.

§ 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås bl.a.:

 • Vinyl gulv- og vægbeklædninger
 • Presenninger
 • Slanger
 • Membranfolier
 • Tætningslister og kabelisolering
 • Staldinventar

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Favrskov Kommune, hvor der forekommer PVC-affald.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Kommunen anviser ikke-genanvendeligt PVC-affald til godkendt modtageanlæg.

§ 15 Ordning for forbrændingsegnet affald

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i
affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på forbrændingsegnet affald:

 • Ikke-genanvendeligt pap og papir, for eksempel coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir.
 • Udefinerbart plast samt kompositmaterialer mellem plast og andre materialer.
 • Brændbart inventar, f.eks. ikke-genbrugelige møbler, tæpper og madrasser.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Favrskov Kommune, hvor der forekommer
forbrændingsegnet affald.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Det er kun tilladt at afbrænde affald på godkendt anlæg.

Forbrændingsanlæggenes modtageregler skal følges

Neddelt kreosotbehandlet træ skal efter affaldsbekendtgørelsen forbrændes på godkendt anlæg.

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Undtagelser

 • Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.
 • Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Afbrændingen skal ske under i henhold til gældende afbrændingsbekendtgørelse og bekendtgørelse om
forbud mod markafbrænding af halm mv.

Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling,
herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil.

Kommunen anviser stort og småt forbrændingsegnet affald direkte til godkendt modtageanlæg.

Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser:

 • Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm.
 • Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg.
 • Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald.

Hvis forbrændingsegnet affald blandes med husholdningslignende restaffald skal dette håndteres efter
reglerne i § 10
.

§ 16 Ordning for deponeringsegnet affald

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i
affaldsbekendtgørelsen.

Ved deponeringsegnet affald forstås bl.a.:

 • Ubrændbart affald, f.eks. eternitplader og mineraluld.
 • Ikke forbrændingsegnet affald, f.eks. ikke-genanvendeligt PVC-affald.
 • Andet affald som ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalforurenet affald.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Favrskov Kommune.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Deponeringsegnet affald anvises til godkendt modtageanlæg, der er miljøgodkendt til formålet.

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

 • Flydende affald som defineret i affaldsbekendtgørelsen.
 • Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Klinisk risikoaffald, jf. bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.
 • Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter.
 • Ituskårne dæk.

Sorteringspligt:

Virksomhedens skal sikre at deponeringsegnet affald skal frasorteres uanset mængde og må ikke indeholde genanvendeligt-, forbrændingsegnet og farligt affald samt affald til specialbehandling.

Affald, der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

Udtagning af prøver i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning skal udføres efter en prøvetagningsplan, som affaldsproducenten er forpligtet til at udarbejde i overensstemmelse med DS/EN 14899.

Prøvetagningsplanen skal udarbejdes af en person med fornøden kompetence, jf. bilag om testning i
forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i
deponeringsbekendtgørelsen.

Prøvetageren skal være akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025 eller personcertificeret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024, jf. bilag om testning i forbindelse med grundlæggende karakterisering og overensstemmelsestestning i deponeringsbekendtgørelsen.

Testning og kemiske analyser i forbindelse med den grundlæggende karakterisering og
overensstemmelsestestning af en affaldstype samt analyser, der udføres som led i grundvandsmoniteringen og i de øvrige kontrol- og overvågningsprocedurer, skal udføres af akkrediterede laboratorier eller af ikkeakkrediterede laboratorier godkendt af tilsynsmyndigheden.

Hvis ikke-akkrediterede laboratorier godkendes og dermed foretager testningen, skal deponeringsanlægget dokumentere over for tilsynsmyndigheden, at det pågældende laboratorium har erfaring med relevante testmetoder, ligesom deponeringsanlægget skal dokumentere, at laboratoriet er i besiddelse af et effektivt kvalitetssikringssystem.
 

§ 17 Ordning for asbestholdigt affald

§ 17.1 Hvad er asbestholdigt affald

Ved asbestholdigt affald forstås bl.a.

 • Asbestholdige tagplader, loft- og vægbeklædninger.
 • Bløde lofts- og vægplader med asbest
 • Rør og aftrækskanaler

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder og institutioner i Favrskov Kommune, hvor der forekommer asbestholdigt affald.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Favrskov Kommune anviser asbestholdigt affald til et godkendt deponeringsanlæg.

Sorteringspligt:

Virksomheden skal sikre, at asbestholdigt affald ikke blandes med andet affald. Asbestholdigt affald må ikke genbruges, genanvendes eller brændes.

§ 18 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

§ 18.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere

Affald fra olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang (herefter kaldet udskillere) er olie, benzin, sand og vand m.v., der udskilles i sådanne anlæg.

Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang benævnes i nedenstående tekst samlet som
udskilleranlæg.

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder samt offentlige og private institutioner beliggende i Favrskov
Kommune, der i forbindelse med afløbssystemet på ejendommen, er tilsluttet en olie- og benzinudskiller.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Der skal være let og uhindret adgang til udskilleren. Olie- og benzinudskillere skal som minimum tømmes en gang årligt, og senest når den opsamlede mængde olie og benzin i udskilleren udgør 70 % af udskillerens normerede kapacitet.

Sandfang skal som minimum tømmes en gang årligt, og senest når 50 % af opsamlingskapaciteten er fyldt.

Virksomheden skal vedligeholde udskilleranlægget gennem løbende serviceeftersyn og pejlinger herunder føre kontrol med, at udskilleranlæggets kapacitet ikke overskrides på noget tidspunkt.

Virksomheden skal på baggrund af den løbende kontrol om nødvendigt rekvirere ekstra tømninger.

Hvis olie- og benzinudskillere eller sandfang således generelt skal tømmes oftere end én gang om året, skal frekvensen for faste tømninger tilpasses i overensstemmelse med dette behov.

Herudover kan Favrskov Kommune på baggrund af eget tilsyn samt serviceeftersynet stille krav om flere tømninger end en gang årligt eller tillade færre tømninger end en gang årligt.

På kommunens forlangende skal virksomheden kunne dokumentere med kvittering eller lignende, at der udføres jævnlige serviceeftersyn, pejlingskontrol og tømninger.

Såfremt der konstateres fejl eller mangler på udskilleranlægget, skal Favrskov Kommune informeres, og
virksomheden skal hurtigst muligt udbedre de konstaterede fejl og mangler på udskilleranlægget.

Serviceeftersyn, pejling og tømning skal udføres af en godkendt indsamler. En liste over godkendte indsamlere af affald fra udskillere kan findes i det digitale affaldsregister på energistyrelsens hjemmeside.

Afregning for besigtigelse, tømning og bortskaffelse af affald fra udskilleranlægget foregår mellem
affaldsproducent, transportør eller indsamlingsvirksomhed og affaldsmodtager.