§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Favrskov Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v (affaldsaktørbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid
gældende lovgrundlag.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i affaldsbekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt
affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 4. november 2021.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Favrskov Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 27. november 2012.

§§ 10-19 træder dog først i kraft i 2023, når Favrskov Forsynings nye henteordninger for husholdningsaffald tages i brug. Indtil da er §§ 9-14 samt § 18 i regulativet af 27. november 2012 fortsat gældende.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2021.

Nils Borring, Borgmester
Jan Kallestrup, Kommunaldirektør

§ 9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til Favrskov Forsyning.

Til- og afmeldinger vil blive effektueret senest ved udgangen af måneden efter, at til- eller afmeldingen er meddelt til Favrskov Forsyning.

§ 10 Ordning for madaffald

§ 10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.
Som madaffald forstås bl.a.:

 • animalske og vegetabilske madrester
 • fødevarer, der er blevet for gamle
 • fraskær og skræller fra råvarer til madlavning
 • kaffefiltre

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Madaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Madaffald indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder ved den enkelte husstand. Beholderen benyttes ligeledes til restaffald, som anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles

affaldsløsninger.

Madaffald kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener
madaffaldsfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen
forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Madaffald skal emballeres i de affaldsposer, som udleveres af/købes hos Favrskov Forsyning. Posen skal lukkes med en knude, inden den placeres i beholderen.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 10.9 Afhentning af madaffald

Tømning af beholdere til madaffald sker i faste intervaller, normalt hver 2. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 11 Ordning for papiraffald

§ 11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.
Som rent og tørt papiraffald forstås bl.a.:

 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer og tryksager
 • Kuverter
 • Skrive- og tegnepapir
 • Printerpapir

Vådt papir må ikke anbringes i beholdere til tørt, genanvendeligt papir.

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Genanvendeligt papir skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt papir indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i enkeltkammer affaldsbeholder ved den enkelte husstand.

Beholderen benyttes ligeledes til papaffald, som blandes med papiraffaldet i samme kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Genanvendeligt papir kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henvises til § 28 i dette regulativ.

§ 11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage
herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 11.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener
papirfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan det overskydende affald afleveres på genbrugspladsen.

Papiraffald skal i så fald afleveres særskilt og må ikke sammenblandes med papaffald.

§ 11.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 11.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 11.9 Afhentning af papiraffald

Tømning af beholdere til papir sker i faste intervaller, normalt hver 4. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 11.10 Øvrige ordninger

Genanvendeligt papir kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.

§ 12 Ordning for papaffald

§ 12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.
Som rent og tørt papaffald forstås bl.a.:

 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Papkasser
 • Karton fra emballage

Flamingo og vådt pap må ikke anbringes i beholdere til tørt, genanvendeligt pap. Plastfolie, der sidder omkring pap (f.eks. på rammer med øl- og sodavandsdåser), skal fjernes, inden papaffaldet anbringes i beholderen.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Genanvendeligt pap skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt pap indsamles af
renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i enkeltkammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand. Beholderen benyttes ligeledes til papiraffald, som blandes med papaffaldet i samme kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Genanvendeligt pap kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 12.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener papfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan det overskydende affald afleveres på genbrugspladsen. Papaffald skal i så fald afleveres særskilt og må ikke sammenblandes med papiraffald.

§ 12.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for
renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.
Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at  komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen
forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 12.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 12.9 Afhentning af papaffald

Tømning af beholdere til papaffald sker i faste intervaller, normalt hver 4. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 12.10 Øvrige ordninger

Genanvendeligt pap kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.

§ 13 Ordning for glasaffald

§ 13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.
Som glasaffald forstås bl.a.:

 • Konservesglas
 • Vinflasker
 • Almindelige drikkeglas
 • Glasskår fra ovennævnte

Ildfaste fade, planglas fra vinduer samt spejle må ikke bortskaffes med denne ordning.

Glasemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.
Genanvendeligt glas skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt glas indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand.

Beholderen benyttes ligeledes til metalaffald, som blandes med glasaffaldet i samme kammer. Beholderen benyttes desuden til plast- samt mad- og drikkekartonaffald, der anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Genanvendeligt glas kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 13.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener glasfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan det overskydende affald afleveres på genbrugspladsen.

Glasaffald skal i så fald afleveres særskilt og må ikke sammenblandes med metalaffald.

§ 13.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for
renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.
Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen
forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 13.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 13.9 Afhentning af glasaffald

Tømning af beholdere til glasaffald sker i faste intervaller, normalt hver 3. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 13.10 Øvrige ordninger

Genanvendeligt glas kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.

§ 14 Ordning for metalaffald

§ 14.1 Hvad er metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.
Som metalaffald forstås bl.a.:

 • Konservesdåser
 • Drikkevaredåser
 • Rengjorte foliebakker
 • Mindre metalgenstande mv., der overvejende består af metal.

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer.

Metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal.

Elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald må ikke bortskaffes med denne ordning.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Genanvendeligt metalaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt metalaffald indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand.

Beholderen benyttes ligeledes til glasaffald, som blandes med metalaffaldet i samme kammer. Beholderen benyttes desuden til plast- samt mad- og drikkekartonaffald, der anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Genanvendeligt metalaffald kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 14.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener
metalfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan det overskydende affald afleveres på genbrugspladsen.

Metalaffald skal i så fald afleveres særskilt og må ikke sammenblandes med glasaffald.

§ 14.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for
renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.
Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.
Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen
forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 14.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 14.9 Afhentning af metalaffald

Tømning af beholdere til metalaffald sker i faste intervaller, normalt hver 3. uge.

Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 14.10 Øvrige ordninger

Genanvendeligt metalaffald kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.

§ 15 Ordning for plastaffald

§ 15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som plastaffald forstås bl.a.:

 • Plastflasker
 • Plastbakker
 • Plastbøtter
 • Poser såsom indkøbs- og fryseposer mv.

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene.

Emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik samt presenninger må ikke bortskaffes med denne ordning.

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Genanvendeligt plastaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt plastaffald
indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand.

Beholderen benyttes ligeledes til mad- og drikkekartonaffald, som blandes med plastaffaldet i samme kammer. Beholderen benyttes desuden til glas- samt metalaffald, der anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Genanvendeligt plastaffald kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 15.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener
plastfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

Ved lejlighedsvis merproduktion af affald kan det overskydende affald afleveres på genbrugspladsen.

Plastaffald skal i så fald afleveres særskilt og må ikke sammenblandes med mad- og drikkekartonaffald.

§ 15.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.
Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang. Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 15.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 15.9 Afhentning af plastaffald

Tømning af beholdere til plastaffald sker i faste intervaller, normalt hver 3. uge. Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 15.10 Øvrige ordninger

Genanvendeligt plastaffald kan også afleveres på kommunens genbrugspladser.

§ 16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§ 16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til
affaldsbekendtgørelsen.

Som mad- og drikkekartonaffald forstås bl.a.:

 • Mælkekartoner
 • Juicekartoner
 • Kartoner fra flåede tomater eller lign.

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold.

Andre kompositemballager såsom chips- og kaffeposer mv. må ikke bortskaffes med denne ordning.

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Mad- og drikkekartonaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Mad- og drikkekartonaffald
indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand.

Beholderen benyttes ligeledes til plastaffald, som blandes med mad- og drikkekartonaffaldet i samme kammer. Beholderen benyttes desuden til glas- samt metalaffald, der anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles
affaldsløsninger.

Mad- og drikkekartonaffald kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.

Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 16.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt eller indeholder materialer, der forurener mad- og drikkekartonaffaldsfraktionen.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

§ 16.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.

Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for
renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang. Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen
forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Mad- og drikkekartonerne tømmes og sammenfoldes mest mulig, inden de placeres i beholderen.
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§ 16.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Tømning af beholdere til mad- og drikkekartonaffald sker i faste intervaller, normalt hver 3. uge.
Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 17 Ordning for farligt affald

§ 17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved farligt affald forstås bl.a.:

 • Malingrester
 • Opløsningsmidler
 • Olie
 • Afløbsrens
 • Afkalkningsmidler
 • Sprøjtemidler
 • Spraydåser med eller uden restindhold 

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en kombineret hente- og bringeordning.

Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne.

Farligt affald skal til enhver tid opbevares og håndteres miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår fare for forurening af jord og grundvand, og således at der ikke opstår fare for mennesker og dyr. Farligt affald må aldrig blandes med andet affald. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken.

I 2023 starter Favrskov Forsyning særlig ordning for husstandsindsamling af farligt affald. Favrskov Forsyning fastlægger de nærmere retningslinjer for benyttelsen af denne ordning.

§ 17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Beholdere leveres af og tilhører Favrskov Forsyning.

Denne bestemmelse træder i kraft, når Favrskov Forsynings husstandsindsamling af farligt affald sættes i drift i 2023.

§ 18 Ordning for tekstilaffald

§ 18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Genanvendeligt tekstilaffald skal udsorteres og afleveres til genanvendelse. Genanvendeligt tekstilaffald indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamles sammen med papir- og papaffald. Tekstilaffaldet lægges i en pose, som anbringes i beholderen til papir- og papaffald.

Der henvises til §§ 11 og 12 om papir- og papaffald for nærmere beskrivelse af ordningens tømmefrekvens m.m.

§ 19 Henteordning for restaffald

§ 19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.
Som restaffald forstås affald, som ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger dvs. affald, som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Restaffald skal udsorteres og afleveres til energiudnyttelse. Restaffald indsamles af renovatøren ved følgende metoder:

Husstandsindsamling ved enfamiliehuse i to-kammer affaldsbeholder hos den enkelte husstand.

Beholderen benyttes desuden til madaffald, der anbringes i beholderens andet kammer.

Indsamling i containere ved etageejendomme og tæt, lav bebyggelse, hvor der er etableret fælles affaldsløsninger.

Restaffald kan indsamles i nedgravede affaldsløsninger. Der henviser til § 28 i dette regulativ.

§ 19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren.
Det påhviler desuden borgere og grundejere at efterkomme de bestemmelser, som Favrskov Forsyning træffer til sikring af beholdere.

§ 19.5 Kapacitet for beholdere

Favrskov Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund overfyldning, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste ordinære tømning, når beholderens indhold er blevet reduceret for den overskydende mængde affald.

Hvis tømning af beholderen er blevet afvist på grund af forkert sortering, kan borgeren/grundejeren få den tømt ved næste tømning, når beholderens indhold er sorteret korrekt.

§ 19.6 Anbringelse af beholdere

Ved ejendomme i byområder skal affaldsbeholderen placeres ved skel på tømmedagene. Ved landejendomme må affaldsbeholderen være placeret på en standplads inde på ejendommen på tømmedagene. Favrskov Forsyning afgør, om en ejendom er omfattet af skel- eller standpladsordningen.

Nedenstående krav til placering af affaldsbeholderen skal være opfyldt.
Affaldsbeholderen skal stå på et plant og fast underlag på et let tilgængeligt sted med fri adgang for renovatøren.

Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.

Pladsen omkring affaldsbeholderen skal være tilstrækkeligt oplyst.

Adgangsvejen:

Adgangsvejen er vejen fra renovationsbilens holdeplads til affaldsbeholderen.

Ved ejendomme med tømning fra skel skal beholderen placeres højst 3 meter fra skel. Ved landejendomme med tømning fra standplads må adgangsvejen højst være 45 meter lang.

Nedenstående krav til adgangsvejen gælder ved både skel- og standpladstømning.
Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag med egenskaber, der svarer til f.eks. fliser.

Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.

Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

Adgangsvejen skal være velbelyst og ryddet for genstande, der står i vejen. Om vinteren skal der være ryddet sne og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

Døre og låger skal kunne holde sig selv åbne ved tømning.

Adgangsvejen må kun have en svag hældning (mindre end 10 %).

Hvis der udstedes nationale regler med skærpede krav til beskyttelse renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø i forhold til, hvad der fremgår af dette regulativ, skal de til enhver tid gældende, nationale lovkrav overholdes.

Tilkørselsvejen:

Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilkørselsvejen skal være udført med solid befæstelse og være i god vedligeholdt stand, således at der på alle årstider og uanset vejrliget kan køres med en renovationsbil til ejendommen uden problemer.

Snerydning og grusning skal være udført i et omfang, som gør det muligt for renovationsbilen at komme frem.

Tilkørselsvejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter.

Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Hvis tilkørselsvejen ikke opfylder disse krav, betragtes denne som adgangsvej. Tømning af beholderen forudsætter, at samtlige ovennævnte krav til adgangsvej er opfyldt.

§ 19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod og aske skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i lukket pose inden anbringelse i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen.

§ 19.8 Renholdelse af beholdere

Borgeren og grundejeren er forpligtet til selv at renholde sin beholder.

§ 19.9 Afhentning af restaffald

Tømning af beholdere til restaffald sker i faste intervaller, normalt hver 2. uge.

Tømningshyppigheden kan ændres af Favrskov Forsyning efter en konkret vurdering af behovet på den pågældende ejendom.

Der kan forekomme forskydninger i tømningsdagen i forbindelse med helligdage eller andre situationer, der hindrer regelmæssig tømning. Planlagte forskydninger oplyses af Favrskov Forsyning via den digitale selvbetjeningsløsning, hjemmesiden samt evt. andre relevante medier.

§ 20 Ordning for haveaffald

§ 20.1 Hvad er haveaffald

Ved haveaffald forstås f.eks. blade, græs, grene, ukrudt samt hækafklip.

Ordningen omfatter ikke jord, sten samt haveaffald i sække.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning. Haveaffaldet skal afleveres på genbrugspladserne.
Borgeren og grundejeren kan kompostere haveaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende.

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt

Undtagelser

 • Det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.
 • Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

Afbrændingen skal ske under i henhold til gældende afbrændingsbekendtgørelse. Enhver tilladt afbrænding skal overholde afstandskrav mv. efter bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

§ 21 Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til 4 genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 21.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Favrskov Kommune.

§ 21.2 Adgang til genbrugspladserne

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen
anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Favrskov Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign.

Adgang i genbrugspladsernes ubemandede åbningstid kræver tildeling af særlig adgang. Favrskov Forsyning fastsætter kriterierne for tildeling af adgang i den ubemandede åbningstid og behandler anmodning om en sådan adgang. Favrskov Forsyning kan desuden inddrage en tildelt adgang i ubemandet åbningstid, hvis borgeren, grundejeren eller virksomheden overtræder reglerne for benyttelse af genbrugspladsen, herunder kravene til affaldssortering.

Køretøjer (med en totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med en tilhørende trailer har adgang til
genbrugspladserne.

§ 21.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen
anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren.

Undtaget herfra er dog restaffald, madaffald samt mad- og drikkekartoner.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne.

Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

§ 21.4 Asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald: Aflevering af asbestholdigt affald skal ske efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Favrskov Forsyning, som er beskrevet på Favrskov Forsynings hjemmeside
www.favrskovforsyning.dk/affald/genbrugspladser

§ 22 Ordning for PVC-affald

§ 22.1 Hvad er PVC-affald

Ved genanvendeligt PVC-affald forstås bl.a.:

 • Plasttagrender og nedløbsrør
 • Plasttagplader
 • Kabelkanaler
 • Elektrikerrør
 • Kloakrør
 • Plastdøre og -vinduer

Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås bl.a.:

 • Vinyl gulv- og vægbeklædninger
 • Presenninger
 • Slanger
 • Tætningslister
 • Regntøj og gummistøvler

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

PVC-affald skal sorteres i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald og afleveres på genbrugspladserne.

§ 23 Ordning for imprægneret træ

§ 23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er bl.a.:

 • Trykimprægneret træ fra stolper, hegn, vinduer, døre m.m.

§ 23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 23.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.
Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ skal afleveres på
genbrugspladserne.

§ 24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§ 24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.
Ved affald af elektrisk og elektronisk udstyr forstås bl.a. kasserede køleskabe, frysere, komfurer,
vaskemaskiner, fjernsyn og radioer, telefoner, IT-udstyr, spillekonsoller, husholdningsmaskiner, elektrisk værktøj og lamper.

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.
Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner:

 • Store husholdningsapparater
 • Kølemøbler
 • Små husholdningsapparater
 • Skærme & monitorer
 • Lyskilder

Ordningen er en bringeordning. WEEE skal afleveres på genbrugspladserne

Poseordning: Småt elektronik kan desuden anbringes af borgeren og grundejeren i klare poser (maksimalt 4 liter) ovenpå låget af dagrenovationsbeholderen.

§ 24.4 Øvrige ordninger

WEEE kan også afhentes i forbindelse med storskraldsordningen (se § 27).

§ 25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§ 25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller
knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§ 25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 25.3 Beskrivelse af ordningen

Poseordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgeren og grundejeren i klare poser (maksimalt 4 liter) ovenpå låget af dagrenovationsbeholderen.

Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber.

Storskraldsordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer afleveres af borgeren og grundejeren i forbindelse med storskraldsafhentning (se § 27).

§ 25.4 Øvrige ordninger

Bærbare batterier og akkumulatorer kan desuden afleveres på genbrugspladserne.

§ 26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§ 26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

Bygge- og anlægsaffald består af:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton
 • Rent træ
 • Jern og metal
 • Gips
 • Isolering
 • Jord
 • Asfalt

Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende
nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, asbest, rester af maling og lak.

§ 26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 26.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en bringeordning.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og afleveres på genbrugspladserne, eller afleveres til en virksomhed, der er godkendt til modtagelse af bygge- og anlægsaffald. 

I byggeprojekter med nedrivning eller renovering skal bygherren altid starte med at få gennemgået bygningen for miljøfremmede stoffer i de gamle byggematerialer, som skal fjernes. Det gælder uanset typen af bygning, og hvornår den er opført.

Affaldet bortskaffes i henhold til gældende ordninger eller efter anvisning fra kommunalbestyrelsen.
Der kan maksimalt afleveres 1 m³ jord.

Anmeldelse

Bygherren er jævnfør affaldsbekendtgørelsen ansvarlig for, at anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet sker skriftligt til kommunalbestyrelsen senest 14 dage inden bygge- og anlægsaffaldet håndteres.

Anmeldelsen sker digitalt via Favrskov Kommunes hjemmeside. Anmeldepligten gælder for private ”gør det selv folk”, håndværkere og professionelle bygherrer.

§ 27 Ordning for storskrald

§ 27.1 Hvad er storskrald

Følgende typer af affald kan afhentes som storskrald:

 • Pap - som er bundtet
 • Tøj og tekstiler
 • Jern og metal
 • Hårde hvidevarer
 • Elektroniske apparater
 • Batterier
 • Gulvtæpper - som er skåret i mindre stykker
 • Møbler

Følgende medtages ikke:

 • Haveaffald og jord
 • Byggeaffald
 • Døre og vinduer
 • Karosseridele fra biler

§ 27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

§ 27.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en henteordning.

Ordningen drives af Favrskov Forsyning.

Storskraldet afhentes efter forudgående telefonisk eller elektronisk anmeldelse.

Favrskov Forsyning laver for hvert kalenderår en plan, som angiver de uger, hvor der hentes storskrald i de enkelte områder af kommunen. Planen offentliggøres på Favrskov Forsynings hjemmeside.

Storskraldet skal stå klar ved vejen om morgenen den dag, der er aftalt med Favrskov Forsyning.

Der medtages kun løse effekter, ikke hele eller halve læs. Ved store mængder skal borgeren benytte en privat vognmand (for egen regning).

§ 27.4 Anbringelse af storskrald

For at sikre at renovationsbilen kan køre frem til affaldet, skal tilkørselsvejens totale bredde være mindst 3,6 meter, heraf kørebane på mindst 2,5 meter. Frirummet over vejen skal være mindst 3,8 meter.

På afhentningsdagen skal affaldet være sorteret og stillet ud til skellet ved vejen/fortovet inden kl. 7.00.

Der afhentes ikke storskrald fra bolig, garage eller lignende.

Vejen skal året rundt kunne holde til kørsel med lastbil.

For enden af vejen skal der være tilstrækkelig vendemulighed.

Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og gruset eller saltet.

Brug kun klare sække.

Er der ting der ikke skal afhentes, men som står sammen med affaldet til storskrald, skal disse ting markeres tydeligt, så de ikke medtages.

§ 28 Nedgravede affaldsløsninger

Favrskov Kommune tilbyder etageejendomme og tætte, lave fællesbebyggelser tømmeordning for nedgravede affaldsløsninger for en række af de ovenstående indsamlingsordninger. Det er under hver ordning anført med en henvisning til denne § 28, hvis den pågældende fraktion kan opsamles i nedgravede affaldsløsninger.

§ 28.1 Tilmelding

Etablering af nedgravede affaldsløsninger kræver forudgående tilmelding til Favrskov Forsyning.
Tilmeldingen skal ske forud for etableringen for at sikre, at de nedenstående krav til nedgravede
affaldsløsninger overholdes, og at placeringen godkendes, jf. § 28.2

Ejeren giver Favrskov Forsyning besked om tidspunktet for ibrugtagning af den nedgravede affaldsløsning med henblik på opstart af tømningen.

§ 28.2 Placering af nedgravede affaldsløsninger

I forbindelse med placeringen skal det sikres, at beholderen skal kunne løftes op.

Der skal være god oversigt, og det skal være muligt for renovatøren at opsætte evt. nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger for at kunne foretage en sikker tømning.

Placeringen skal godkendes af Favrskov Forsyning forud for etableringen og skal overholde de anvisninger, som gives vedr. placeringen. Desuden er ejer ansvarlig for, at den til enhver tid gældende færdselslovgivning kan overholdes i forbindelse med tømningen.

§ 28.3 Opsamlingsmateriel

En nedgravet affaldsløsning skal etableres med tilstrækkelig volumen til at opnå en passende tømmefrekvens.

Beholderne skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstra affald. Favrskov Forsyning yder vejledning om dimensionering af beholderne.

De valgte nedgravede beholdere skal kunne tømmes med det kransystem, som benyttes af Favrskov

Forsynings renovatør. Ejer er selv ansvarlig for at gøre sig bekendt med, hvilke beholdere der kan tømmes.

Favrskov Forsyning yder vejledning om dette.

Ejer afholder alle omkostninger ved etablering, vedligeholdelse, reparation og renholdelse af en nedgravet affaldsløsning.

§ 28.4 Tømmefrekvens

Ejer skal træffe aftale med Favrskov Forsyning om faste tømmefrekvenser for hver affaldsfraktion.

§ 28.5 Sortering i nedgravede affaldsløsninger

Beholderne skal indrettes, så affaldet kan sorteres i de fraktioner, der er omfattet af bestemmelserne i dette regulativ.

Alle indkast mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald (fraktion) der skal i det enkelte indkast.
Mærkningen skal ske i overensstemmelse med anvisningerne fra Favrskov Forsyning.

§28.6 Renholdelse

Ejer er ansvarlig for, at indkastene til de nedgravede affaldsløsninger holdes rene og hygiejniske af hensyn til brugerne.

§ 28.7 Øvrige krav

Der skal kunne foretages tømning uden at chaufføren på tømmebilen først skal fjerne affald og hensatte genstande omkring indkastet.

I vinterperioden skal området omkring beholderne ryddes for sne og is, så færdsel er mulig og sikker for chaufføren på tømmebilen.

Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og chaufføren på tømningsbilen.

Væske i bunden af yderbeholderen skal fjernes af ejer snarest muligt efter, at det konstateres. Fjernelsen sker for ejers regning. Ejer er ansvarlig for, at fjernelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.