Frister for sagsbehandling

Frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har 24. november 2020 fastsat sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Dette er en oversigt over sagsbehandlingsfrister for en række sagsområder på det sociale område i Favrskov Kommune.

Hovedparten af fristerne er vedtaget af Byrådet.

De frister, der er fastsat i lovgivningen er markeret med en stjerne (*).

Hovedparten af fristerne er fastsat i henhold til § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Det fremgår af denne bestemmelse, at Byrådet skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning om sociale ydelser, til at kommunen skal have truffet en afgørelse.

Derudover er der for enkelte sagstyper, som ikke er egentlige ansøgningssager, og som dermed ikke er omfattet af bestemmelsen i retssikkerhedsloven, fastsat en sagsbehandlingsfrist.

Hvis Favrskov Kommune ikke kan overholde en sagsbehandlingsfrist i en sag, skal kommunen give borgeren skriftlig besked om baggrunden herfor samt om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i den pågældende sag.

Fristerne er som udgangspunkt angivet i dage eller måneder. Fristerne er dog angivet i uger i de tilfælde, hvor det er dette er i overensstemmelse med lovgivningen eller i vedtagne kvalitetsstandarder.

Arbejdsmarkedsområdet

SagsområdeLovgivningSagsbehandlingsfrist
Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandetLov om aktiv socialpolitik § 51 måned
KontanthjælpLov om aktiv socialpolitik § 111 måned
EngangshjælpLov om aktiv socialpolitik § 25 a1 måned
Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrdeLov om aktiv socialpolitik § 341 måned
RevalideringLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1423 måneder
For-revalideringLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1443 måneder
Forlængelse af revalideringsperiodenLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1461 måned
Særlig støtte under revalideringLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1731 måned
Tilskud til revalidender til etablering af selvstændig virksomhedLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1471 måned
Ordinære uddannelsesforløbLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 903 måneder
LedighedsydelseLov om aktiv socialpolitik § 741 måned
EnkeltudgifterLov om aktiv socialpolitik § 811 måned
Sygebehandling, medicin m.v.Lov om aktiv socialpolitik § 821 måned
Særlig hjælp til samvær med egne børnLov om aktiv socialpolitik § 831 måned
Hjælp til forsørgelse af forældreløse børnLov om aktiv socialpolitik § 841 måned
Hjælp til flytningLov om aktiv socialpolitik § 851 måned
FleksjobLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1163 måneder efter sagen er fuldt oplyst
RessourceforløbLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1123 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjobLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1791 måned
Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnenLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1363 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Tilbud til selvforsørgende ledigeLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 53, stk. 61 måned
Godtgørelse og tillægsydelser til særligt udsatte ungeLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 21 måned
Støtte til mentorfunktionLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1671 måned
BefordringsgodtgørelseLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1751 måned
Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretningerLov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 172-1741 måned
Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftalerLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 151 måned
JobrotationLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1491 måned
JobrotationsydelseLov om aktiv beskæftigelsesindsats §1521 måned
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne (voksenlærlingeordningen)Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §1541 måned
Opkvalificering ved ansættelseLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1611 måned
Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på fastholdelse i job m.v.Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1781 måned
Opkvalificering ved afskedigelseLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 1641 måned
Støtte til jobfremmende aktiviteterLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 171 måned
Flyttehjælp i forbindelse med overtagelse af arbejdeLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 181 måned
Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelserLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 951 måned
Ansættelse med løntilskudLov om aktiv beskæftigelsesindsats § 661 måned
SygedagpengeSygedagpengeloven § 61 måned
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdomSygedagpengeloven §§ 56 og 58A1 måned
Personlig assistance til handicappede i erhvervLov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 41 måned
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelseLov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 141 måned
Hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. *Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kap. 64 uger
Seniorpension *Lov om social pension § 26a6 måneder
FørtidspensionPensionsloven §§ 16-213 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Forhøjelse af pensionLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 14 3 måneder
Særlige tillægLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 163 måneder
Anvisning af bolig til flygtningeIntegrationsloven § 121 måned
KontraktIntegrationsloven § 191 måned
EnkeltudgifterIntegrationsloven § 351 måned
SygebehandlingIntegrationsloven § 361 måned
Særlig hjælp til udlændinge vedr. børnIntegrationsloven § 37 og 381 måned
Hjælp til flytning til udlændingeIntegrationsloven § 391 måned
Hjælp til udlændinge til repatrieringRepatrieringsloven § 7 ff.3 måneder

 

Borgerservice

SagsområdeLovgivningSagsbehandlingsfrister
Personligt tillæg og helbredstillægPensionsloven §§ 14-14 c1 måned
Personligt tillæg til pensionisterLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 21 måned
HelbredstillægLov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 181 måned
BeboerindskudslånBoligstøtteloven §§ 54 og 551 måned
BoliglånBoligstøtteloven §54, §56, §57, §66 og §67.1 måned

 

Børn og Kultur

SagsområdeLovgivningSagsbehandlingsfrist
Optagelse i dagtilbud *Dagtilbudslovens § 23, stk. 34 uger
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forholdDagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 23 måneder
Behandlingsmæssigt fripladstilskudDagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 33 måneder
Socialpædagogisk fripladstilskudDagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 43 måneder
Tilbud til privat pasningDagtilbudslovens § 804 uger
Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familienBarnets lov § 29, stk. 1 (tidligere servicelovens § 11, stk. 2)4 uger
Tidlig forebyggende indsatsBarnets lov § 30 (tidligere servicelovens § 11, stk. 3)4 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med indsatserBarnets lov § 35, stk. 1 (tidligere servicelovens § 11, stk. 4)4 uger
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte (fritidspas)Barnets lov § 35, stk. 3 (tidligere servicelovens § 11, stk. 6)4 uger
Rådgivning, undersøgelse og behandling i den forebyggende indsats for børn med adfærdsvanskeligheder eller funktionsnedsættelserBarnets lov § 81, stk. 1 og Barnets lov § 31 (tidligere servicelovens § 11, stk. 7)12 uger
Familievejlederordningen *Barnets lov § 81, stk. 4 (tidligere servicelovens § 11, stk. 8)3 måneder
Det særlige dagtilbudBarnets lov § 82 (tidligere servicelovens § 32)3 måneder
HjemmetræningBarnets lov § 85, stk. 1 (tidligere servicelovens § 32)12 uger, hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse. 16 uger, hvis der ikke på forhånd foreligger en børnefaglig undersøgelse.
MerudgifterBarnets lov § 86, stk. 1 (tidligere servicelovens § 41)4 måneder
Tabt arbejdsfortjenesteBarnets lov § 87, stk. 1 (tidligere servicelovens § 42)4 måneder
Særlig supplerende ydelse i forbindelse med hjælp efter barnets lov § 87Barnets lov § 88, stk. 1 (tidligere servicelovens § 43)3 måneder (12 uger)
Personlig hjælpeordning for børn og ungeBarnets lov § 90, jf. servicelovens § 83 (tidligere servicelovens § 44, jf. § 83)3 måneder
Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelseBarnets lov § 90, jf. servicelovens § 84 stk. 1 (tidligere servicelovens § 44, jf. § 84)3 måneder
LedsagelseBarnets lov § 89, stk. 1 (tidligere servicelovens § 45)3 måneder
Børnefaglig undersøgelse * 

Barnets lov § 20 stk. 3 og § 26 stk. 3 (tidligere servicelovens § 50)

 

4 måneder
Diverse støttende indsatser til børn, unge og familierBarnets lov § 32, stk. 1 (tidligere servicelovens § 52)2 måneder
Konkret godkendelse af plejefamilie til et bestemt barnBarnets lov § 55 (tidligere servicelovens § 66 a)3 måneder
Godkendelse af netværksplejefamilierBarnets lov § 58 (tidligere servicelov § 66 b)3 måneder
Ungestøtte i forbindelse med anbringelsessager (hvor Favrskov er den anbringende kommune)*Barnets lov § 112 (tidligere servicelovens § 68, stk. 12)Afgørelsen skal være truffet senest ved den unges fyldte 17,5 år.
Ungestøtte i forlængelse af anbringelsessager (hvor Favrskov Kommune er opholdskommune for barn anbragt af anden kommune, og hvor der er truffet afgørelse efter Barnets lov § 112) *Barnets lov § 112 stk. 3 (tidligere servicelovens § 68, stk. 13)30 dage
Godkendelse af privat døgnpleje *Barnets lov § 42, stk. 1 (tidligere servicelovens § 78)3 måneder
Hjælp til vedligeholdelse af fysisk eller psykisk funktionsevneBarnets lov § 90, jf. servicelovens § 86, stk. 2 (tidligere servicelovens § 86 stk. 2)3 måneder
Underretning *Barnets lov § 136 (tidligere servicelovens § 155, stk. 2)24 timer
Anmodning om hjemgivelse (forældremyndighedsindehaver/ung som er fyldt 15 år)*Barnets lov § 1027 dage
Behandling af misbrug*Barnets lov § 33 stk. 1 (tidligere Servicelovens § 101)14 dage
Iværksættelse af ungefaglig undersøgelse*Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 293 uger
Iværksættelse af ungefaglig undersøgelse*Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 301 uge før nævnsmøde

 

Social og Sundhed

SagsområdeLovgivningSagsbehandlingsfrist
Personlig hjælp og plejeServicelovens § 83Op til 3 hverdage
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.Servicelovens § 841 måned
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdighederServicelovens § 851 måned
Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse, samt vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdighederServicelovens § 862 uger
Hjælpemidler og forbrugsgoderServicelovens §§ 112 og 1131 måned hvis sagen er tilstrækkelig oplyst ellers 3 måneder
Borgerstyret personlig assistance (BPA)Servicelovens § 963 måneder
Ledsagelse og kontaktpersonServicelovens § 97-991 måned
Visitation til beskyttet beskæftigelseServicelovens § 1033 måneder
Visitation til aktivitets- og samværstilbudServicelovens § 1043 måneder
Midlertidige botilbudServicelovens § 1073 måneder
Varige botilbudServicelovens § 1083 måneder
Socialpædagogisk bistand som en del af et botilbud i en almen ældre- og handicapboligServicelovens § 853 måneder
Nødvendige merudgifterServicelovens § 1001 måned
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdomServicelovens § 1182 uger
Pasning af døende i eget hjemServicelovens § 1192 uger
Hjælp til sygeplejeartikler og lignServicelovens § 1221 måned
Indstilling om støtte til anskaffelse af bilServicelovens § 114Op til 3 måneder
Større boligindretninger og ændringer mv.Servicelovens § 116Op til 3 måneder