Frister for sagsbehandling

Frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har 24. november 2020 fastsat sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Dette er en oversigt over sagsbehandlingsfrister for en række sagsområder på det sociale område i Favrskov Kommune.

Hovedparten af fristerne er vedtaget af Byrådet.

De frister, der er fastsat i lovgivningen er markeret med en stjerne (*).

Hovedparten af fristerne er fastsat i henhold til § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven). Det fremgår af denne bestemmelse, at Byrådet skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning om sociale ydelser, til at kommunen skal have truffet en afgørelse.

Derudover er der for enkelte sagstyper, som ikke er egentlige ansøgningssager, og som dermed ikke er omfattet af bestemmelsen i retssikkerhedsloven, fastsat en sagsbehandlingsfrist.

Denne frist regnes fra sagen er fuldt oplyst. Hvis Favrskov Kommune ikke kan overholde en sagsbehandlingsfrist i en sag, skal kommunen give borgeren skriftlig besked om baggrunden herfor samt om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i den pågældende sag.

Fristerne er som udgangspunkt angivet i dage eller måneder. Fristerne er dog angivet i uger i de tilfælde, hvor det er dette er i overensstemmelse med lovgivningen eller i vedtagne kvalitetsstandarder.

Arbejdsmarkedsområdet

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet Lov om aktiv socialpolitik § 5 1 måned
Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik § 11 1 måned
Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik § 25 a 1 måned
Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Lov om aktiv socialpolitik § 34 1 måned
Revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 142 3 måneder
For-revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 144 3 måneder
Forlængelse af revalideringsperioden Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 146 1 måned
Særlig støtte under revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 173 1 måned
Tilskud til revalidender til etablering af selvstændig virksomhed Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 147 1 måned
Ordinære uddannelsesforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 90 3 måneder
Ledighedsydelse Lov om aktiv socialpolitik § 74 1 måned
Enkeltudgifter Lov om aktiv socialpolitik § 81 1 måned
Sygebehandling, medicin m.v. Lov om aktiv socialpolitik § 82 1 måned
Særlig hjælp til samvær med egne børn Lov om aktiv socialpolitik § 83 1 måned
Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Lov om aktiv socialpolitik § 84 1 måned
Hjælp til flytning Lov om aktiv socialpolitik § 85 1 måned
Fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 116 3 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Ressourceforløb Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 112 3 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 179 1 måned
Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed for borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 136 3 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Tilbud til selvforsørgende ledige Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 53, stk. 6 1 måned
Godtgørelse og tillægsydelser til særligt udsatte unge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2 1 måned
Støtte til mentorfunktion Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167 1 måned
Befordringsgodtgørelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 175 1 måned
Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 172-174 1 måned
Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 15 1 måned
Jobrotation Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 149 1 måned
Jobrotationsydelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §152 1 måned
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne (voksenlærlingeordningen) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §154 1 måned
Opkvalificering ved ansættelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 161 1 måned
Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på fastholdelse i job m.v. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 178 1 måned
Opkvalificering ved afskedigelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 164 1 måned
Støtte til jobfremmende aktiviteter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 17 1 måned
Flyttehjælp i forbindelse med overtagelse af arbejde Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 18 1 måned
Studie- og erhvervskompetencegivende uddannelser Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 95 1 måned
Ansættelse med løntilskud Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 66 1 måned
Sygedagpenge Sygedagpengeloven § 6 1 måned
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Sygedagpengeloven §§ 56 og 58A 1 måned
Personlig assistance til handicappede i erhverv Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4 1 måned
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14 1 måned
Hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. * Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kap. 6 4 uger
Seniorpension * Lov om social pension § 26a 6 måneder
Førtidspension Pensionsloven §§ 16-21 3 måneder efter sagen er fuldt oplyst
Forhøjelse af pension Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 14  3 måneder
Særlige tillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 16 3 måneder
Anvisning af bolig til flygtninge Integrationsloven § 12 1 måned
Kontrakt Integrationsloven § 19 1 måned
Enkeltudgifter Integrationsloven § 35 1 måned
Sygebehandling Integrationsloven § 36 1 måned
Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn Integrationsloven § 37 og 38 1 måned
Hjælp til flytning til udlændinge Integrationsloven § 39 1 måned
Hjælp til udlændinge til repatriering Repatrieringsloven § 7 ff. 3 måneder

 

Borgerservice

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrister
Personligt tillæg og helbredstillæg Pensionsloven §§ 14-14 c 1 måned
Personligt tillæg til pensionister Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2 1 måned
Helbredstillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18 1 måned
Beboerindskudslån Boligstøtteloven §§ 54 og 55 1 måned
Boliglån Boligstøtteloven §54, §56, §57, §66 og §67. 1 måned

 

Børn og Kultur

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Optagelse i dagtilbud * Dagtilbudslovens § 23, stk. 3 4 uger
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 3 måneder
Behandlingsmæssigt fripladstilskud Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 3 3 måneder
Socialpædagogisk fripladstilskud Dagtilbudslovens § 43, stk.1, nr. 4 3 måneder
Tilbud til privat pasning Dagtilbudslovens § 80 4 uger
Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Serviceloven §11, stk. 2 4 uger
Tidlig forebyggende indsats Servicelovens § 11, stk. 3 4 uger
Økonomisk støtte i forbindelse med indsatser efter §11, stk. 3 Servicelovens § 11, stk. 4 4 uger
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte (fritidspas) Servicelovens § 11, stk. 6 4 uger
Rådgivning, undersøgelse og behandling i den forebyggende indsats for børn med adfærdsvanskeligheder eller funktionsnedsættelser Servicelovens § 11, stk. 7 12 uger
Familievejlederordningen * Servicelovens § 11, stk. 8 3 måneder
Det særlige dagtilbud Servicelovens § 32 3 måneder
Hjemmetræning Servicelovens § 32 a 12 uger, hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse. 16 uger, hvis der ikke på forhånd foreligger en børnefaglig undersøgelse.
Merudgifter Servicelovens § 41 4 måneder
Tabt arbejdsfortjeneste Servicelovens § 42 4 måneder
Særlig supplerende ydelse i forbindelse med hjælp efter servicelovens § 42 Servicelovens § 43 3 måneder (12 uger)
Personlig hjælpeordning for børn og unge Serviceloven § 44, jf. § 83 3 måneder
Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1 3 måneder
Ledsagelse Servicelovens § 45 3 måneder
Børnefaglig undersøgelse *  Servicelovens § 50 4 måneder
Diverse foranstaltninger Servicelovens § 52 2 måneder
Konkret godkendelse af plejefamilie til et bestemt barn Serviceloven § 66a 3 måneder
Godkendelse af netværksplejefamilier Servicelovens § 66 b 3 måneder
Efterværn i forlængelse af anbringelsessager (hvor Favrskov Kommune er den anbringende kommune) * Servicelovens § 68, stk. 12 Afgørelsen skal være truffet senest ved den unges fyldte 17,5 år.
Efterværn i forlængelse af anbringelsessager (hvor Favrskov Kommune er opholdskommune for barn anbragt af anden kommune, og hvor der er truffet afgørelse efter servicelovens § 68, stk. 12) * Servicelovens § 68, stk. 14 30 dage
Godkendelse af privat døgnpleje * Serviceloven 78 3 måneder
Hjælp til vedligeholdelse af fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 86, stk. 2 3 måneder
Underretning * Servicelovens § 155, stk. 2 24 timer

 

Social og Sundhed

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Personlig hjælp og pleje Servicelovens § 83 Op til 3 hverdage
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens § 84 1 måned
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Servicelovens § 85 1 måned
Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse, samt vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder Servicelovens § 86 2 uger
Hjælpemidler og forbrugsgoder Servicelovens §§ 112 og 113 1 måned hvis sagen er tilstrækkelig oplyst ellers 3 måneder
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens § 96 3 måneder
Ledsagelse og kontaktperson Servicelovens § 97-99 1 måned
Visitation til beskyttet beskæftigelse Servicelovens § 103 3 måneder
Visitation til aktivitets- og samværstilbud Servicelovens § 104 3 måneder
Midlertidige botilbud Servicelovens § 107 3 måneder
Varige botilbud Servicelovens § 108 3 måneder
Socialpædagogisk bistand som en del af et botilbud i en almen ældre- og handicapbolig Servicelovens § 85 3 måneder
Nødvendige merudgifter Servicelovens § 100 1 måned
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Servicelovens § 118 2 uger
Pasning af døende i eget hjem Servicelovens § 119 2 uger
Hjælp til sygeplejeartikler og lign Servicelovens § 122 1 måned
Indstilling om støtte til anskaffelse af bil Servicelovens § 114 Op til 3 måneder
Større boligindretninger og ændringer mv. Servicelovens § 116 Op til 3 måneder