Jan Kallestrup

Gode ledere er forudsætningen for, at medarbejdernes evner og potentiale bliver udnyttet optimalt. At der bliver sat en kurs, så alle ved, hvor skibet skal sejle hen.

At være leder i Favrskov er ikke en statisk funktion, hvor nøglen til succes er at følge den samme opskrift. Ledelse er en dynamisk proces. 

Som ledere har vi en særlig forpligtelse til hele tiden at fokusere på at optimere vores kommune. At sætte barren i en højde, der er ambitiøs, men også realistisk. Det er ofte sådan, at vi ved at vende tingene lidt på hovedet kan finde helt nye måder at løse opgaverne på, så vi udnytter resurserne bedst muligt. I Favrskov Kommune har vi mange forskellige kompetencer. Ved at bruge hinandens styrker, kan vi yde en endnu bedre service for borgerne. 

Vi har gode ledere, som hver dag kæmper for et fælles mål: At gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde, bo og leve i.

Her på siden finder du de fire fokusområder, der danner den røde tråd for god ledelse i Favrskov Kommune. 

Med venlig hilsen

Jan Kallestrup
kommunaldirektør

Dekorativ

Vi finder nye veje

I Favrskov Kommune vil vi fremme nye måder at løse opgaverne på for at give borgerne den bedst mulige service inden for de økonomiske rammer.

  • Vi søger ny inspiration, deler viden og afprøver nye metoder i bestræbelserne på at anvende resurserne mest effektivt.
  • Vi udfordrer hinanden i opgaveløsningen, tør tænke kreativt, og vurderer løbende mulighederne for at anvende ny teknologi.

Vi går i direkte dialog

I Favrskov Kommune prioriterer vi den direkte dialog med borgerne, fordi den gør det muligt at løse opgaverne effektivt og giver borgerne en god oplevelse.

  • Vi tager hurtig kontakt til borgerne for at skabe fælles forståelse for, hvordan opgaven kan løses.
  • Vi tilpasser dialogen til den konkrete situation, følger op på vores aftaler og holder det, vi lover.
Dekorativ
Dekorativ

Vi arbejder på tværs

I Favrskov Kommune fokuserer vi på værdien af at samarbejde på tværs, så borgerne i videst muligt omfang oplever én indgang og én kommune.

  • Vi gør brug af kompetencer på tværs af organisationen for at opnå bedre resultater.
  • Vi involverer tidligt relevante parter i løsningen af opgaverne for at sikre en fælles retning.

Vi bruger feedback

I Favrskov Kommune har vi gode erfaringer med konstruktiv og tydelig feedback som et vigtigt udviklings- og ledelsesværktøj.

  • Vi bruger feedback som et effektivt redskab til at afstemme forventninger til hinanden i forhold til løsningen af opgaverne.
  • Vi bruger aktivt feedback til at fremme vidensdeling, synliggøre vores resultater og inspirere til løbende forbedringer.
Dekorativ