’MED’ er en forkortelse for medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse på ledelsens beslutninger

I praksis betyder det, at ledelsen og medarbejderne samarbejder om at føre kommunens mål ud i livet og om at sikre et sundt arbejdsmiljø både for medarbejdere og ledere.

Samarbejdet foregår gennem MED-organisationen, som er kommunens samarbejdsorgan - akkurat som et samarbejdsudvalg på en privat arbejdsplads.

Organiseringen

MED-organisation i Favrskov Kommune består af tre lag:

 • HMU, som er Hoved-MED-udvalg og det øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Deres opgave er at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i Favrskov
   
 • SMU, som er Sektor-MED-udvalg. SMU implementerer de politikker og retningslinjer, som HMU udstikker og kan også udarbejde egen retningslinjer. SMU er bindeled mellem arbejdspladsens LMU’er og HMU
   
 • LMU, som er Lokal-MED-udvalg under de forskellige SMU’er. De enkelte LMU’er implementerer politikker og retningslinjer udstukket af HMU/SMU og kan også udarbejde egen retningslinjer

Den lokale MED-aftale

Vi har lavet en lokal MED-aftale, hvor målet er at skabe grundlag for at udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Vi opfordrer ledere og medar­bejdere til at læse og anvende aftalen i drøftelserne og tilrettelæggelsen af samarbejdet på de enkelte arbejdspladser.

Aftalen fokuserer særligt på:

 • MED-indflydelse, som i Favrskov Kommune betyder, at ledelsens beslutninger træffes på grundlag af åbne drøftelser med medarbejderne og med inddragelse af medarbejdernes viden. På den måde kan medarbejderne påvirke be­slutningsgrundlaget og præge den endelige beslutning
   
 • MED-bestemmelse, som i Favrskov Kommune betyder, at ledere og medarbejdere træffer fælles beslutninger i form af konkrete aftaler om spilleregler, der skal gælde for den overordnede tilrettelæggelse af arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold. Medbestemmelsen afspejles blandt andet i personalepolitikken
   
 • Et godt ar­bejdsmiljø med fokus på effektivitet og trivsel. Målet er at skabe et godt arbejdsmiljø via forebyggelse og aktive handlinger på alle kommunens arbejdspladser

For at nå det overordnede mål, har Favrskov et en-strenget MED-system, der kombinerer medbestemmelses- og medindflydelsesarbejdet med arbejdsmiljøarbejdet.

Det enstrengede MED- og arbejdsmiljøsystem betyder, at alle MED-udvalg også fungerer som arbejdsmiljøudvalg.