Bred enighed om forslag til budget i Favrskov

05.09.2023

24 af 25 byrådsmedlemmer står bag "Budgetforslag for 2024-27", som bygger på en kombination af udvidelser, reduktioner og et anlægsprogram, der i høj grad prioriterer investeringer i dagtilbud og skoler.

Borgmester Lars Storgaard (C) er meget tilfreds med, at det er lykkes at samle hele Byrådet på nær én om budgetforslaget.

- Vi har generelt godt styr på vores økonomi, men vi udfordres, som de fleste andre kommuner, af manglende statslig finansiering af de stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Hertil kommer, at vi skal aflevere stadig flere penge til den kommunale udligning – i omegnen af ekstra 9 mio. kr. hvert år. Endelig bliver vi kun delvist kompenseret for den befolkningsvækst, vi oplever på børne- og ældreområderne, udtaler Lars Storgaard.

Det fører til et budgetforslag indeholdende enkelte større udvidelser og en række reduktioner, der rammer bredt i kommunens organisation. Udvidelserne beløber sig til 17,1 mio. kr. i 2024 stigende til 22,7 mio. kr. i 2027, hvor langt størstedelen tilføres det specialiserede socialområde. Reduktionerne udgør 14,7 mio. kr. i 2024 stigende til 19,8 mio. kr. i 2027.

- For at få budgettet til at hænge sammen har vi i overslagsårene indarbejdet positive forventninger om, at kommunerne fremadrettet i et vist omfang får nye penge til at imødegå den demografiske udvikling. Det er ellers ikke noget, vi tidligere har praktiseret i Favrskov Kommune, påpeger Lars Storgaard.

- Tilsvarende indgår de ca. 5 mio. kr., som vi modtager i 2024 og frem i medfør af regeringens finanslovsforslag for 2024, også i budgetforslaget. Samlet set betyder det, at det har været muligt at nedjustere behovet for at gennemføre reduktioner i overslagsårene. I den sammenhæng spiller det også ind, at vi i Favrskov Kommune i forvejen har nogle af landets laveste serviceudgifter, forklarer Lars Storgaard.      

På anlægssiden er der enighed om at sætte penge af til en ny kombineret daginstitution og skole i Foldby-Norring. Ligeledes er der behov for at bygge nye daginstitutioner i Hinnerup, Hadsten og Søften. Samtidig skal der opføres et nyt plejecenter i Hadsten, der skal stå klar ultimo 2026. Hertil kommer investeringer i nødvendige vejanlæg i relation til udvidelsen af E45 og flere nye boligområder samt en række forskellige klima-tiltag.

 Samlet set fører det til anlægsudgifter på 120 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt 110 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

- Målsætningen for budgetlægningen var et budget i driftsmæssig balance i de fire budgetår. Det er lykkes i det forslag, vi har lagt frem. Og samtidig lever vi op til økonomiaftalens service- og anlægsrammer, siger Lars Storgaard.

Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 6.-19. september 2023 - se budgetmaterialet.

Som noget nyt kan der sendes spørgsmål direkte til politikerne bag budgetforslaget på [email protected] senest 12. september kl. 12. Så vil repræsentanter fra de politiske partier efter Byrådets førstebehandling af budgetforslaget 12. september 2023 i tidsrummet fra kl. 20-21 besvare spørgsmålene live via www.kommune-tv.dk.