Budgetaftale på plads

27.09.2023

24 ud af Byrådets 25 medlemmer står bag ”Aftale om Budget 2024-27”, der i 2024 indeholder øgede driftsudgifter på 17,1 mio. kr. og reduktioner på 12,9 mio. kr. samt et anlægsbudget på 119,5 mio. kr. 

Billede med gruppeformænd fra de partier der står bag Budget 2024-27

Stigningen i driftsudgifterne retter sig primært mod det specialiserede socialområde, hvor der tilføres 13 mio. kr. i 2024 som følge af tilgang af nye borgere, og at flere borgere i målgruppen har flere og mere komplekse problemstillinger. 

For så vidt angår reduktionerne, har partierne bag budgetaftalen efter gennemgangen af høringssvarene besluttet, at den planlagte reduktion vedrørende omlægning af aktiviteterne for demente i kolonihaven i Hadsten bortfalder. 

Ligeledes er det aftalt, at den planlagte nedlæggelse af puljer til håndtering af langtidssygdom på dagtilbud, SFO og skoler svarende til en besparelse på 3,5 mio. kr. først gennemføres fuldt ud fra 2025. I medfør heraf er besparelsen halveret til 250.000 kr. i 2024 på dagstilbudsområdet og til 1,5 mio. kr. i 2024 på SFO- og skoleområdet. 

På anlægssiden fastholdes niveauet fra budgetforslaget på knap 120 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt godt 110 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. 

Borgmester Lars Storgaard glæder sig over, at der endnu engang er bred enighed om budgettet i Favrskov Kommune – og bemærker, at den positive og konstruktive tilgang til samarbejdet mellem partierne bag budgetaftalen i høj grad er medvirkende til, at det har været muligt at nå til enighed om et ansvarligt budget i balance i alle årene.