Åben Skole - Samarbejdsguide 

Samarbejdsguide for skole-virksomhedssamarbejde i Favrskov Kommune

Denne samarbejdsguide skal give inspiration og vejledning til kommuner, skoler, virksomheder
og erhvervsråd, der ønsker at styrke det lokale skole-virksomhedssamarbejde. Guiden bygger
videre på den viden om området, som fremstilles i publikationen Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen (2015).

Denne guide er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, Favrskov Kommune har gjort sig i
projektet "Nye læringsrum - skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune". Formålet med projektet "Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale
virksomheder og skoler i Favrskov Kommune" er at udvikle praksisbaseret viden om, hvordan
kommune, erhvervsråd, folkeskoler og virksomheder i Favrskov Kommune sammen kan skabe
de bedste rammer for skole-virksomhedssamarbejde, og at den opnåede viden opsamles og
deles mellem skolerne i kommunen. Projektet er medfinansieret af Undervisningsministeriet og
Kulturministeriet.

Denne guide er primært tiltænkt skolerne og er inddelt i tre faser:

 1. FØR skole-virksomhedssamarbejdet: Forberedelse af samarbejdet
 2. UNDER skole-virksomhedssamarbejdet: Gennemførelse af forløbet
 3. EFTER skole-virksomhedssamarbejdet: Forankring og videndeling af samarbejdet

Læseren guides igennem disse faser trin for trin i forhold til, hvad det er vigtigt, at skolen gør og har for øje i et skole-virksomhedssamarbejde. Der er løbende indsat citater fra lærere, ledere, erhvervsråd og virksomheder, som har været involveret i projektet. Her giver de deres erfaring videre med skole-virksomhedssamarbejde.

”Hvad skal vi bruge virksomheden til, når vi er der? Fordi vi skal jo ikke spilde deres tid. Man skal være klar i mælet om, hvad er det vi har brug for lige nøjagtig jer til, hvorfor er det, I kan løfte det her højere op end vi selv kunne.”

Lederrepræsentant fra skole

Vi lavede et tredags-undervisningsforløb, hvor virksomhederne blev bedt om at komme med en eller flere problemstillinger, som de havde, som eleverne skulle løse. På dag 1 arbejdede eleverne med innovation, brainstorm, og hvordan man arbejder med og udvikler ideer. Dag 2 besøgte vi en virksomhed, og da vi så kom hjem, arbejdede eleverne med problemstillingerne fra virksomheden ud fra den metode, vi arbejde med dag 1.

Lærer

Før under og efter et virksomhedsbesøg

Det er i opstartsfasen, at de fleste ressourcer skal lægges for at få lavet et godt fundament for  samarbejdet. Det er vigtigt, at ledelsen er med i planlægningsmødet samt evalueringsmøde, så  forventninger, justeringer og mulige nye samarbejder kan planlægges.

1. Find en virksomhed

 • Hvilken virksomhed ønsker I at samarbejde med?
 • Træk på netværk på skolen og i lokalsamfundet
 • Træk på faglige organisationer, Dansk Industri, Dansk byggeri,  uddannelsesinstitutioner, UU-vejledning, Favrskov Erhvervsråd, etc.
 • Det kan gøre samarbejdet mere smidigt, hvis virksomheden ligger  i nærområdet.

2. Forarbejde inden kontakt til virksomhed

 • Lav research om den virksomhed, du kontakter (fx har de en produktion, hvor mange medarbejdere er der, etc.) 
 • Hvilken type samarbejdsform ønsker I?  (Se Model 1: Samarbejdsformer)
 • Hvad er målet med samarbejdet?
 • Hvor mange elever drejer det sig om? 
 • Hvor længe skal samarbejdet vare? 
 • Hvad kræver det af virksomheden?

Partnerskabsguide

Se også Favrskov Kommunes partnerskabsguide. Partnerskabsguiden kan lette procedurerne om etablering af længerevarende samarbejder (udvidet forløb) mellem skoler og virksomheder ved at guide igennem de overvejelser, skolerne skal gøre sig, hvilke aftaler der skal indgås, og hvilke juridiske retningslinjer, der skal følges.

3. Ring til virksomhed: Vil I samsarbejde?

 • En lederrepræsentant fra skolen kontakter virksomheden, send gerne et introbrev. Her finder du Link til eksempel på introbrev
 • Nævn kort, hvad I fandt frem til under punkt 2: 
 • Hvad I vil med samarbejdet og hvilket omfang?
 • Bed om et eventuelt om et kaffemøde med virksomheden

4. Kaffemøde hos virksomhed

 • Gensidig præsentation af alle deltagere
 • Ønsker og forventninger til samarbejdet
 • Valg af samarbejdsniveau
 • Udarbejdelse af samarbejdsaftale/partnerskab
 • Fastlæggelse af processen
 • Organisatorisk forankring
 • Næste skridt

5. Planlægning

 • Valg af tema/temaer for samarbejdet, fx produktudvikling og produktion, møde med rollemodeller eller marketing og salg
 • Fastlæggelse af roller, program og opgaver 
 • Ideer til kommunikationsaktiviteter
 • Afklar, hvem der eventuelt tager fat i pressen i frohold til at formidle samarbejdet.

Hjælpespørgsmål til planlægning af selve forløbet

 • Hvem har initiativet og styrer besøget?
 • Hvem byder velkommen og introducerer til program?
 • Hvordan sikres det, at undervisning matcher virksomhedens virkefelt og fælles mål?
 • Hvordan kommunikeres den røde tråd i undervisningsforløbet til elever og virksomhed?
 • Hvordan undervises elever i relevante temaer med tilhørende opgaveløsning?
 • Hvordan sørges der for, at elever arbejder med temaer, der er relevante for virksomhedens virkefelt?
 • Hvordan understøtter læreren elevernes læring og sikrer eleverne engagement under besøget?

6. Besøg på virksomhed

 • Sørg for, at eleverne er forberedte og har researchet på virksomheden, 
 • så de har en viden om det sted, de besøger
 • Overhold aftaler ved virksomheden (herunder også sikkerhedsmæssige  foranstaltninger)
 • Sørg for en tydelig rollefordeling under besøget

7. Løbende sparring

 • Hav gerne en løbende sparring med virksomheden.

Hjælpespørgsmål til planlægning af selve forløbet

 • Hvem har initiativet og styrer besøget?
 • Hvem byder velkommen og introducerer til program?
 • Hvordan sikres det, at undervisning matcher virksomhedens virkefelt og fælles mål?
 • Hvordan kommunikeres den røde tråd i undervisningsforløbet til elever og virksomhed?
 • Hvordan undervises elever i relevante temaer med tilhørende opgaveløsning?
 • Hvordan sørges der for, at elever arbejder med temaer, der er relevante for virksomhedens virkefelt?
 • Hvordan understøtter læreren elevernes læring og sikrer eleverne engagement under besøget?

8. Evaluering af det første samarbejde

 • Evaluer med virksomheden i forhold til udbytte/indfrielse af forventninger til samarbejdet mellem skole og virksomhed
 • Evaluer med virksomheden i forhold til udbytte/indfrielse af forventninger til forberedelse, udførelsen og opfølgning/evaluering
 • Hvad skal vi blive ved at gøre?
 • Hvad skal vi gøre mere af?


9. Muligheder for formidling og videndeling

 • Videreformidl forløbet til andre kollegaer og åben-skole-medarbejdere på andre skoler
 • Overvej om der er noget, der skal formidles til virksomheden? (fx hvis eleverne har lavet et produkt for virksomheden)
 • Hent inspiration til formidling fra tidligere forløb fra "Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune". Forløbene er tilgængelige i Meebook
 • Snak med presse om formidling

Hjælpespørgsmål til evaluering og formidling

 • Overvej, hvordan der skal laves et evalueringsmøde mellem virksomhed og skole
 • Er målet med forløbet opfyldt for virksomhed og skolen?
 • Skal forløbet fx afrundes med et besøg på skolen? Eller skal eleverne fremlægge noget for virksomheden?
 • Hvordan kan forløbet formidles? (eleverne præsenterer, videreformidling til kollegaer, avisartikel, etc.)

Inspiration og gode links

Evaluering af det første samarbejde

 • Skolevirksomhedssamarbejde i udskolingen (UVM/KL/DI) 
 • Koncepter for skole-virksomhedssamarbejder, JET-NET.DK Folder
 • EVA’s Inspirationskatalog EVA 2017
 • Inspiration til undervisningsforløb fra Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune er tilgængelige i Meebook i ’Share it’:
  • Wavin
  • Hammel furniture
  • Karrierelæringsforløb
  • Undervisning i innovation
  • 3D innovation
 • I Meebook ligger en skabelon til undervisningsforløb i forbindelse med skole-virksomhedssamarbejde. Skabelonen hedder: Skole-virksomhedssamarbejde.