1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 4.700 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere på favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.
 
I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

4. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område -  Kultur og Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn  og Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

5. Østervangskolen

Østervangskolen – en skole for det hele menneske. 

Østervangskolen blev grundlagt i 1960 og er placeret i den sydlige del af Hadsten by omgivet af dejlige grønne områder med boldbaner, skoleskov, historisk værksted, smedehus, skolehave og naturvogn. Disse omgivelser lægger op til skolens naturfaglige toning vedtaget af skolebestyrelsen, og de giver gode muligheder for varierede undervisningsaktiviteter generelt.

Østervangskolen har 44 medarbejdere og ca. 425 elever (inkl. elever indskrevet i skolens modtageklasser). Dertil kommer en førskolegruppe hvert år fra marts og frem til sommerferien. 

De bærende værdier på Østervangskolens dagligdag er faglighed, trivsel for alle, dannelse til fællesskab og en sammenhængende skole. På Østervangskolen ønsker vi at holde skole for det hele menneske med vægt på både akademiske, praksisfaglige, dramatiske, kropslige og musiske læreprocesser. Det er disse værdier, som er vores daglige pejlemærker. Læs om skolens værdigrundlag her 

Østervangskolen har stærke traditioner som en årlig musik- og markedsfestival, undervisningstilbud i bl.a. smedeværkstedet i tilknytning til det historiske værksted, Luciaoptog, morgensang, fælles motionsdag, fælles juleklippedag, fælles jule- og sommerafslutning i hallen samt et stærkt skole-hjem-samarbejde.

De seneste år har vi etableret makerspace med fokus på innovation og entrepreneurskab til videreudvikling af praksisfaglighed. Dette makerspace er vi fortsat i proces med at udvikle.

Særlige kendetegn ved Østervangskolen

Østervangskolen bærer særligt præg af dannelse til det hele menneske. Det vægtes højt, at den enkelte er en del af et større forpligtende bærende fællesskab. Skolen huser kommunens modtagerklasser, og det ses som en værdi i sig selv, at man får indblik og forståelse for forskellige kulturer. Skolen har desuden en praktisk/naturfaglig og musisk toning, der åbner bredt for skolens mange skønne og unikke elever.

For at skabe bedst mulige vilkår for alle elever, har skolen etableret to forskellige mellemformstilbud, som har til formål at understøtte inklusionen. Medarbejderne i de to mellemformer samarbejder tæt sammen med skolens ledelse, lærere og pædagoger.

Vi tror på trivsel som grundlaget for faglig udvikling, hvilket afspejles i vores ”Trivsels- og antimobbestrategi”, som du kan læse her

Østervangskolen er kendetegnet ved et stærkt sammenhold og samarbejde i personalegruppen. Skolens udvikling er båret af en høj grad af medarbejderinddragelse og et tæt samarbejde med skolebestyrelsen.

6. Opgaven/udfordringer 

På kort sigt:

 • Sikre balance i økonomien.
 • Forfølge og videreudvikle allerede fastlagt linje for skolen. Bære eksisterende nysgerrighed videre. F.eks. arbejdet med det hele menneske
 • Bidrage til kommunens tværfaglige fokus med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn på distriktets skole
 • Videreudvikle sammenhængskraften med fokus på kommunikation i hele organisationen

På lidt længere sigt: 

 • Sikre budgetoverholdelse, som blandt andet udfordres af stigende udgifter til specialundervisning
 • Fortsat udvikling af Østervangskolen i samarbejde med personalet og skolebestyrelsen
 • En fortsat samlet skole – for medarbejdere, elever og forældre. Herunder optimering af overgange mellem indskoling, mellemtrin og udskoling
 • Beslutsom gennemførelse af aftalte indsatser i et frugtbart samarbejde med MED-system og pædagogisk udvalg
 • Strategisk kommunikation 
 • Internt – retning og vision skal fremstå tydeligt, så den enkelte kan handle herefter
 • Eksternt - profilering af Østervangskolen

6. Ledelsesrammen på Østervangskolen

Skolens ledelse består af skolelederen, som er den øverst ansvarlige for drift, økonomi og medarbejdere, en viceskoleleder, der er leder for mellemtrin og udskoling samt en leder for SFO og indskoling. Vi arbejder tæt sammen som lederteam, og vi drøfter opgaveløsninger og sparrer tillidsfuldt med hinanden. 

I ledelsesteamet koordineres skolens drift, og der drøftes emner af tværgående karakter. Ledelsesteamet er i tæt løbende dialog omkring fordelingen af opgaver. Der er en ledelsesrepræsentant tilknyttet hver afdeling. Skolelederen har ansvaret for at sikre styring og koordinering mellem de forskellige afdelinger. Det vil være en fordel, at den kommende skoleleder har stærke kompetencer indenfor økonomistyring, forandringsledelse og kommunikation.

7. Skolelederens ansvar

Skolelederen er leder for ledere og har det strategiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og det overordnede faglige/pædagogiske ansvar i forhold til skolechefen. Vi forventer, at den kommende skoleleder har ansvaret for:

Strategisk ledelse:

 • Det langsigtede arbejde med at omsætte byrådets og Børn og Kulturs visioner, værdier og mål til konkrete beslutninger i skolens praksis og hverdag
 • At sikre sammenhæng mellem skolens ressourcer, organisering, ydelser og effekt 
 • Skolens mål- og evalueringskultur
 • Et aktivt samarbejde med øvrige ledere, skolevæsenet og samarbejdspartnere i lokalområdet

Økonomisk og administrativ ledelse:

 • Skolens samlede budget
 • Overholdelse af retningslinjer og beslutninger på det økonomiske område 
 • En tydelig kommunikation om skolens økonomi til skolebestyrelse, medarbejdere og forvaltning

Personaleledelse:

 • At medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer anvendes bedst muligt
 • Videndeling mellem de ansatte
 • Ledelse og etablering af et forpligtende samarbejde i ledelsesteamet
 • Et godt og udviklende arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • Et godt og inddragende samarbejde i MED-udvalget samt TRIO-samarbejdet

Faglig/pædagogiske ledelse:

 • At opstille mål og rammer for skolens læreprocesser - fastholdelse og udvikling af et udfordrende, inkluderende og højt fagligt miljø
 • Realisering af de opstillede mål i såvel undervisningsdelen som fritidsdelen
 • Dokumentering af resultater i forhold til de opstillede mål
 • At både ledere og medarbejdere er opdaterede pædagogisk og fagligt
 • At skolens arbejde og virke sker i overensstemmelse med de fastsatte og lovmæssige vilkår

Ledelse af samarbejdet med forældrene, herunder arbejdet i skolebestyrelsen:

 • At skolebestyrelsen bliver betjent, så den kan opfylde sine opgaver jf. folkeskoleloven
 • Sikring af den gode dialog og det gode samarbejde med hjemmet og skolen
 • At arbejde for, at der skabes et godt fællesskab blandt forældrene

8. Kompetencer og profil

8.1. Uddannelse og erfaring

Vi ser gerne, at du har erfaring med skoleledelse – også gerne ledelse af et lederteam. Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Bredt kendskab til folkeskolen
 • Lederuddannelse – eller i gang med en
 • Ledelseserfaring
 • Vant til at arbejde strategisk og have fokus på følgende områder:
  • faglige og pædagogiske indsatser
  • realisering af mål og strategier
  • kommunikation
  • kvalitets- og evalueringsarbejde
 • Erfaring med økonomistyring i forbindelse med skoledrift.

8.2. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægges der vægt på, at du:

 • er professionel – i adfærd og udtryk
 • er visionær – med forståelse for driften (finder nye veje - med respekt for det eksisterende)
 • har udpræget flair for tydelig kommunikation – internt og eksternt, herunder ift. forældregruppen
 • kan stå på ”gyngende grund” når det er svært
 • er empatisk og lyttende, så trivsel og det gode arbejdsmiljø understøttes
 • er involverende og nærværende - og signalerer ”energi”
 • sætter retning og træffer beslutninger - i rette tempo
 • er resultat- og målorienteret – generelt, men i høj grad på dannelse til det hele menneske
 • er teamplayer, der forstår værdien af at komplementere hinanden

9. Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

10. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, må du meget gerne kontakte Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur, på 21 21 70 03. Send ham en SMS, hvis du har lyst til en fortrolig snak om stillingen. Er du interesseret i en rundvisning på skolen, er du meget vel-kommen til at kontakte indskolingsleder Line Johansen på 20 42 59 34. Send hende en SMS, og hun vender tilbage.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 

11. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur
 • Line Johansen, SFO- og indskolingsleder
 • Klaus Blæsbjerg Kjærgaard, konst. afdelingsleder
 • Rikke Marie Thomasen, medarbejderrepræsentant
 • Esben Høgh Hedevang Raakjær, medarbejderrepræsentant
 • Ole Kilsgaard Jensen, medarbejderrepræsentant
 • Trine Andersen, bestyrelsesformand 
 • Simon Skovbo Kristensen, bestyrelsesmedlem

Ansøgningsfristen er tirsdag 2. januar 2024, hvor ansøgninger skal være modtaget via vores hjemmeside favskov.dk/job

Torsdag 4. januar udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der finder sted mandag 8. januar fra kl. 16. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår torsdag 18. januar fra kl. 15.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Tilbagemeldingen foregår torsdag 11. januar om formiddagen. 

Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af 2. samtale.

Tiltrædelse forventes pr. 1. marts 2024.