1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fort-sætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,3 millioner indbyg-gere. Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 4.200 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består ud over Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Læs mere på favrskov.dk for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed

3. De overordnede ledelsesrammer

Favrskov Kommune er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur med en høj grad af decentralisering, hvor chefer og ledere har stor handlefrihed og ansvar. 

Decentraliseringen er et meget vigtigt ledelsesredskab i bestræbelserne på at optimere resurseudnyttelsen og samtidig af stor betydning for ledere og medarbejderes motivation til at yde deres bedste.
 
I Favrskov Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et velfungerende MED-system, der er præget af en åben dialog. 

Til at understøtte ledelsesopgaven har Favrskov Kommune et fælles ledelsesgrundlag, som gælder for hele organisationen, og som har følgende fire fokusområder:

•    Vi finder nye veje
•    Vi går i direkte dialog 
•    Vi arbejder på tværs
•    Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

4. Social og Sundhed

Social og Sundhed er en forvaltning, som udover socialområdet består af ældre- og sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat med hver deres chef. Sekretariatet understøtter hele forvaltningen med dagsordensproduktion, analyseopgaver samt projektledelse og styring.

På tværs af driftsområderne har vi stort fokus på at udvikle og udnytte de faglige synergi-er. I 2022 lancerede den samlede ledergruppe forvaltningens vision: ”Sammen om et sundt og værdigt liv”. Visionen er blevet udformet på baggrund af en workshoprække med deltagelse af alle lederne på området. 

Udover at give sammenhæng på tværs skal vi sammen sikre, at visionen giver et fælles fundament og pejlemærker for det fremadrettede arbejde i Social og Sundhed.

Social og Sundhed beskæftiger ca. 1.670 medarbejdere, fordelt på ca. 1.210 årsværk. 

Neden for vises organisationsdiagram for Social og Sundhed:

Direktøren for Social og Sundhed udgør sammen med de fire chefer forvaltningens chefgruppe, som arbejder tæt sammen, hvilket bl.a. betyder fælles chefmøde én gang om ugen. 

Tilgangen til arbejdet i chefgruppen er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i opgaveløsningen. Cheferne har alle fagspecifikke erfaringer og kompetencer på deres respektive ansvarsområder. 

5. Socialområdet

Socialområdet består organisatorisk af de to udførerområder: Voksenhandicap, Social og Psykiatri samt Myndighed og Administration. 

Nedenstående diagram viser organiseringen af socialområdet:

Myndighed og Administration – 27 medarbejdere

Området er organiseret i to fagområder: Handicap- og Psykiatrirådgivningen og Administrationen.

Handicap- og Psykiatrirådgivningen varetager myndighedsfunktionen for voksne med behov for støtte efter serviceloven inden for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet, mens Administrationen varetager administrative og ledelsesunderstøttende funktioner for hele socialområdet.

Handicap og Psykiatrirådgivningen er organiseret i tre enheder: Unge Special Indsats for unge i alderen 18-26 år, Specialrådgivningen for voksne over 26 år og Støttekontaktpersonindsatsen, der varetager kommunens opsøgende indsats. Til afdelingen er også knyttet to fagkonsulenter, der bistår med råd og vejledning i komplekse sager fx valg af botilbud til borgeren.

Hele afdelingen arbejder med målbaseret støtte med stort fokus på at inddrage borgerens stemme i sagsbehandlingen. Det sker ved, at behovsudredningen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme, og at der opsættes mål for indsatsen sammen med borgeren, så borgeren kan være mest muligt i eget liv. 

Vurderingen af, om en borger er i målgruppe for støtte fra Handicap- og Psykiatrirådgivningen, foretages af visitationsudvalget på baggrund af rådgivernes behovsudredning. Visitationsudvalget er sammensat af leder af Voksenhandicap, leder af Social og Psykiatri og leder af Myndighed og Administration med socialchefen som formand for udvalget.

Unge Special Indsats arbejder med den gode start på voksenlivet. Dette foregår i tæt samarbejde med kollegaer i andre forvaltninger. I arbejdet med overgangen fra barn til voksen starter samarbejdet med Børn og Familie allerede, når den unge fylder 16 år. Samarbejdet med Unges Uddannelse og Job er også tæt og starter, når den unge fylder 17½ år. 

Specialrådgivningen arbejder med at bringe borgeren godt videre i voksenlivet. Dette foregår i tæt samarbejde med jobcenteret og ydelsesafdelingen.

Konsulenterne understøtter sagsbehandlingen og afsøger bl.a. tilbudsmuligheder i og uden for kommunen til borgere med behov for en døgnindsats.

Støttekontaktpersonerne opsøger voksne borgere på baggrund af bekymringshenvendelser fra det omgivende samfund for at yde støtte til at komme på fode igen. Støttekontaktpersonerne har et tæt samarbejde med kollegaer i andre forvaltninger f.eks. ydelseskontoret, borgerservice og visitationen.

Administrationen er organiseret som et team, der varetager opgaver for socialområdet som f.eks.:

 • økonomistyring
 • personaleadministration
 • administration af ledsagerordningen
 • mellemkommunale afregninger

Herudover bemander administrationen receptionen og varetager administrative opgaver for Sundhedscentret i Hadsten samt pasning af kørselstelefonen, hvor borgere bliver bevilget kørsel til speciallæge via ældreområdets visitation, varetages endvidere af administrationen.

Voksenhandicap – ca. 250 medarbejdere

Voksenhandicap er kommunens socialpædagogiske tilbud til voksne med udviklingshandicap, der har forskellige behov for hjælp og støtte til at leve deres liv. Aldersspændet er fra 18 år og opefter.

Tilbuddene omfatter dels botilbud, bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud. I nogle botilbud til borgere med omfattende fysisk og psykisk funktionsnedsættelse er der døgndækning.

Voksenhandicap har 7 botilbud:

Botilbuddet Hindhøjen

Botilbuddet Hindhøjen som er et døgndækket botilbud med tre huse, med til sammen 24 lejligheder, samt et fælleshus med aktivitets- og mødelokaler. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning i alderen fra 18 år og opefter. Det ene hus er målrettet borgere med synshandicap. Hindhøjen ligger i Hinnerup.

Botilbuddet Fuglebakken

Botilbuddet Fuglebakken er et botilbud med otte mindre lejligheder, der er et ikke-døgndækket tilbud. Desuden et fælleshus, med aktivitets- og mødelokaler mv. Målgruppen er er voksne med udviklingshæmning. Fuglebakken ligger i Hinnerup.  

Botilbuddet Elbæk

Botilbuddet Elbæk som er et nyere døgndækket botilbud beliggende i Hadsten med i alt 39 lejligheder fordelt på mindre rækkehuse og et større hus med lejligheder, der vender ind mod fællesarealerne. Fællesarealerne består af flere fælles opholdsrum, aktivitets- og mødelokaler, kontorer, café mv.  Målgruppen er voksne med udviklingshæmning i alderen fra 18 og opefter.

Botilbuddene Ellemosevej 28a

Botilbuddene Ellemosevej 28a er et døgndækket botilbud med alt 24 lejligheder, 3 fælles køkkener og stuer med mødelokaler, vaskerum, depoter mv. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede i alderen fra 18 år og opefter. Botilbuddet ligger i Hadsten.

Botilbuddet Ellemosevej 26c

Botilbuddet Ellemosevej 26c er et mindre botilbud med 6 lejligheder, som alle vender ind imod fælles arealer, som indeholder køkken, dagligstue og opholdsrum. Målgruppen er yngre udviklingshæmmede borgere, som har behov for at træne med henblik på at komme til at leve et mere selvstændigt liv i egen bolig. Botilbuddet ligger i Hadsten.

Team Houlbjerg

Team Houlbjerg som er et §108 enkeltmandsprojekt til domsanbragt borger.

Bostøtte Handicap

Voksenhandicap rummer også Bostøtte Handicap, som er kommunedækkende og giver støtte til borgere i egen bolig. Herudover er der også Bostøtte Hvedevænget, som er koncentreret om borgere bosiddende i boliger på Hvedevænget i Hadsten. Voksenhandicap, Social og Psykiatri og Myndighed er påbegyndt et samarbejde om at fastlægge en ny fælles faglig ramme for bostøtte/§85 forløb i Favrskov Kommune. 

Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket

Aktivitetscenter Elbæktoften og Naturværket er kommunens to aktivitetstilbud, hvor der dagligt kommer mellem 100-120 borgere i §103- eller §104-tilbud. Der er desuden STU-pladser i tilbuddene.

I Voksenhandicap arbejdes der i ledergruppen på udarbejdelse af et ”Fagligt fundament med strategiske pejlemærker”, for at præcisere beskrivelsen af den fælles kerneopgave for voksenhandicap-området. Derudover arbejdes der i voksenhandicap med at skabe en fælles definition af, hvilke faglige metoder vi ønsker at fokusere på og på baggrund af dette skabe en fælles kompetenceplan for området.

Som konsekvens af et økonomisk pres arbejdes der kontinuerligt med nye veje til forbedringer, så vi bedst muligt udnytter ressourcerne. I den sammenhæng arbejdes der aktuelt med implementering af nye retningslinjer for arbejdstidstilrettelæggelse på de døgndækkede tilbud. 

Ambitionen er at holde et højt fagligt niveau med et stift blik på den fælles kerneopgave og samtidig forenkle og forfine driften, ligesom der er øje for det potentiale, der eventuelt ligger i velfærdfærdsteknologi.

Social og Psykiatri – 120 medarbejdere

Social og Psykiatri er kommunens tilbud til voksne med psykisk sårbarhed, sociale problemer eller misbrug, og rummer nedenstående tilbud og indsatser.

Social Indsats, LÆR og Cafe AG

Social Indsats, LÆR og Cafe AG. Social indsats er socialområdets indgang til voksenområdet. Der er åben rådgivning og straks-indsats i målrettede og afgrænsede forløb op til 6 måneder. Der tilbydes rådgivning, individuelle forløb og gruppeforløb. Medarbejderne varetager også funktioner i tre væresteder i kommunen. To personaler varetager driften af en café, hvor der ligeledes er medarbejdere med særlige vilkår og/eller virksomhedspraktikanter. 

Bostøtten er et tilbud til voksne med sindslidelser, psykisk sårbarhed eller ADHD/autisme. Bostøtten støtter borgerne ud fra deres aktuelle støttebehov og med udgangspunkt i borgernes egne mål. Indsatsen i bostøtten spænder fra et meget begrænset støttebehov til en omfattende og daglig støtte. Bostøtteindsatsen kan foregå i borgerens eget hjem, andre lokationer eller virtuelt.

Social og Psykiatri har tre botilbud:

Botilbuddet Harebakken

Botilbuddet Harebakken er et døgndækket botilbud med 17 lejligheder (SEL § 85), et fælleshus, tre pladser til udredning/rehabilitering (SEL §107) og en akutseng. Målgruppen er voksne mellem 18 år og opefter med alvorlige sindslidelser og/eller sociale vanskeligheder. Botilbuddet Harebakken er aktuelt i gang med en udvidelse, som forventes at stå færdig primo 2024.

Boligerne Jagtvej

Boligerne Jagtvej er et ikke-døgndækket botilbud med 18 boliger. Målgruppen er inden for de store psykiatriske diagnoseområder. Den faglige tilgang tager blandt andet afsæt i begrebet “nabohjælp”, som betyder, at borgerne støttes i også at kunne være hinandens støttepersoner.

Ungetilbuddet Carma

Ungetilbuddet Carma er et midlertidigt botilbud til 15 unge mellem 18 og 30 år. Målgruppen er inden for de psykiatriske diagnoser, autismespektret kombineret med psykiatrisk komorbiditet, samt sociale problemstillinger. Carma tilbyder også bostøtte, og kan være med til at lette overgangen fra botilbud til støtte i egen bolig, når borgerne flytter fra Carma.

Favrskov Rusmiddelcenter

Favrskov Rusmiddelcenter er kommunens gratis rådgivning- og behandlingstilbud til borgere, der har problemer med brug af alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet indeholder stof- og alkoholbehandling for voksne, samt behandling med substitutionsmedicin. 

STU Stationsstræde

STU Stationsstræde er Favrskov Kommunes primære særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge, der grundet særlige udfordringer, ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. 

I Social og Psykiatri har vi derudover en peer-indsats, som bevæger sig på tværs af alle områder.

6. Socialchefens ansvarsområder 

Socialchefen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for kommunens socialområde med et oprindeligt budget i 2023 på i alt 228 mio. kr.

Varetagelsen af det ledelsesmæssige ansvar bygger på følgende fire perspektiver: 

Ledelse af eget område 

Varetagelsen af det overordnede ledelsesansvar på socialområdet betyder bl.a., at socialchefen skal: 

 • Understøtte den fortsatte udvikling af et stærkt og udviklingsorienteret lederteam, der fokuserer på samarbejde, tilgængelighed og helhedsorientering i alle fagområdets aktiviteter.
 • Skabe klarhed om mål, retning og processer sammen med ledere og medarbejdere, så alle ved ”hvor vi skal hen”.
 • Tage initiativer, der sikrer en faglig kompetent og effektiv opgaveløsning, der i videst mulig udstrækning tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.
 • Sikre løbende og tæt opfølgning på økonomien på området, både gennem faglig og økonomisk styring.
 • Være garant for en åben og faglig kvalificeret dialog og kommunikation med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere, herunder handicapråd og organisationer. 
 • Sikre kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.
 • Skabe et positivt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.

Arbejdet i chefgruppen og på tværs af forvaltninger 

Socialchefen er som medlem af chefgruppen i Social og Sundhed medansvarlig for at bidrage til den helhedsorienterede ledelse af den samlede forvaltning. 

Ligeledes er socialchefen også en del af den samlede chefgruppe i Favrskov Kommune og skal herigennem bl.a. bidrage til at sikre et effektivt og udviklende samarbejde på tværs af organisationen. 

Eksterne relationer

Socialchefen vil indgå i en række eksterne samarbejdsrelationer i forhold til borgere, pårørende, Klyngesamarbejdet, behandlingspsykiatrien, Socialchefforeningen, Lokalrådssamarbejdet, KL, chef-kolleger i andre kommuner samt andre netværk og arbejdsgrupper. 

Betjeningen af det politiske niveau

Socialchefen understøtter sammen med den øvrige chefgruppe i Social og Sundhed direktøren i betjeningen af Social-og Sundhedsudvalget og det samlede Byråd. Som led heri skal socialchefen bl.a.: 

 • Medvirke aktivt til en professionel betjening af det politiske niveau, herunder udarbejde kvalificerede og gennemarbejdede beslutningsoplæg til Social og Sundhedsudvalget og andre relevante politiske udvalg.
 • Være god til at fange politiske strømninger og faglige udviklingstendenser og kunne omsætte dem til daglig praksis.

7. Særlige opgaver og fokusområder

Der gøres en stor indsats for at udvikle tilbuddene på socialområdet, så der - trods et stort budget-pres - fortsat kan leveres fagligt gode løsninger, der giver mening for borgeren. Det betyder, at du forventes at lægge vægt på økonomisk styring af området og har blik for det, bl.a. gennem et kontinuerligt fokus på faglig udvikling af området. Det vil i den sammenhæng være væsentligt at have blik for både myndighed og driften – samt ikke mindst sammenhængen på tværs heraf. Driftsområderne Voksenhandicap og Social og Psykiatri har igangsat arbejdet med udviklingsplaner for områderne med fokus på fælles faglig retning igennem en recovery og/eller rehabiliterende tilgang, beskrevne strategier og retning for områderne, samt fokus på kompetenceudvikling. Vi har ligeledes fokus på fastholdelse og udvikling af en kvalitets, lærings- og udviklingskultur, hvor ledelsen og driften understøttes, så vi kan tilbyde borgerne en optimal og sikker indsats.

Området arbejder med et øget fokus på forløbstankegangen på midlertidige tilbud på tværs samt omlægning af indsatser fra døgn til dag med henblik på at skabe løsninger, der giver værdi for borgerne og samtidig sikrer balancen mellem økonomiske og faglige hensyn. Til at understøtte den strategi har byrådet besluttet at udvide vores kapacitet af midlertidige tilbud, hvorved vi i 2022 kunne tage seks nye pladser i brug på Carma og i 2024 forventer at kunne tage otte nye midlertidige pladser i brug på Harebakken, der aktuelt er under opførelse.

Vi har på tværs af socialområdet fokus på at tilbyde borgere indsatser, som er mindst muligt indgribende i deres liv. Derfor har vi et kontinuerligt fokus på at tilrettelægge støtte, så borgerne har mulighed for at modtage støtte i egen bolig og i eget nærmiljø, som et alternativ til at skulle bo på et botilbud. Vi har generelt fokus på at understøtte bostøtteindsatser, så borgeren kan tilbydes støtten i eget hjem, i stedet for f.eks. at skulle tilbydes botilbud. Vi har derfor indsatser, som har mulighed for og kapacitet til, at tilbyde borgere flere besøg dagligt, alle ugens syv dage. Der er en særlig opgave i, at vi også fremadrettet understøtter borgerens tilknytning til egen bolig, nærmiljø og/eller arbejde og uddannelse, og tilbyder fleksible og målrettede tilbud.

Myndighed og Administration, har i 2023 bl.a. fokus på:

Administrationen:

 • Automatisering af betalinger
 • Digitalisering af ledsageordningen
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation til enhederne
 • Omorganisering af opgaver medarbejderne i mellem samt fortsat kompetenceudvikling.

Handicap- og Psykiatrirådgivningen: 

 • Forankring af den recovery-orienterede/rehabliterende tilgang i sagsbehandlingsarbejdet
 • Fælles dokumentationslinje
 • Fortsat takstforhandling med henblik på at skabe gennemsigtighed mellem indsats og takst
 • implementering af VUM 2.0 og fælles faglige begreber.

Voksenhandicap har i 2023 særligt fokus på:

 • Beskrivelse og implementering af et Fagligt fundament og Strategiske pejlemærker for Voksenhandicap
 • Onboarding af tre nye afdelingsledere
 • Nedbringelse af merforbrug på området med særligt fokus på et højt sygefravær
 • Samling af en ny ledergruppe
 • Fortsat facilitering af en samlet bostøtteindsats. 

Social og Psykiatri har i 2023 særligt fokus på:

 • Et kontinuerligt fokus på en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Det var et udviklingsarbejde, som startede i 2021. Det skal sikre, at borgeren er erfaringsekspert i eget liv, og at medarbejderne bruger deres faglighed til at understøtte borgerens proces. I 2023 er der særligt fokus på et organisatorisk mål, som hedder: Styrkelse af et ressourcefokuseret sprog, og en styrkelse af de kommunikative kompetencer.
 • Omlægning og udvidelse af tilbud, så borgere i højere grad tilbydes støtte i lokalområdet
 • Fortsat facilitering af en samlet bostøtte-indsats.

8. Socialchefens profil og kompetencer 

I forhold til de formelle, ledelsesmæssige og personlige kompetencer skal du kunne dokumentere og identificere dig med flest mulige af nedenstående kvalifikationer:

8.1 Formelle kompetencer

Du har en relevant videregående (akademisk) uddannelse eller en professionsuddannelse suppleret med efteruddannelse på masterniveau eller formel lederuddannelse. Uanset din baggrund ser vi gerne, at du har en grundlæggende interesse for og erfaring med handicap og psykiatriområdet og de udviklingstendenser, der aktuelt kendetegner området – herunder de politiske strømninger og tiltag. 

Du har stor indsigt i eller erfaring fra politisk ledede organisationer med relation til handicap- og psykiatriområdet og/eller til den kommunale opgaveløsning, hvorfra du kan dokumentere gode resultater. 

Du har flere års erfaring med ledelse, herunder gerne med ledelse af ledere. 

Endelig skal du være i stand til at nå de opstillede politiske mål og overholde de økonomiske rammer. 

8.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Du kan nikke genkendende til de fleste af nedenstående personlige og ledelsesmæssige kompetencer:

 • Du har en naturlig autoritet og optræder professionelt.   
 • Du er troværdig og evner at skabe tillid omkring dig. 
 • Du evner at balancere mellem lederskab og følgeskab.
 • Du har gode analytiske evner og kan hurtigt sætte dig ind i nye komplekse problemstillinger.
 • Du er udadvendt og kan kommunikere positivt med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du har evner for personaleledelse og har en anerkendende ledelsesstil. 
 • Du har blik for at lede opad, til siden og nedad.
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i dine forventninger til andre. 
 • Du følger op, arbejder struktureret, overholder deadlines og sætter en ære i implementering.
 • Du skaber og fastholder motivation og går forrest med begejstring. 
 • Du er ikke bange for selv at tage fra, når der skal skrives notater, sager eller laves oplæg
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde. 
 • Du har humor, empati, selvindsigt og tør reflektere over egne værdier og ledelsesstil.

9. Ansættelsesvilkår 

Vi tilbyder en udfordrende chefstilling med stor selvstændig kompetence. Som socialchef er du meget tæt på den politiske beslutningsproces og en del af et ambitiøst og sammenhængende ledelsesteam. Stillingen rummer potentiale for udvikling både personligt, fagligt og ledelsesmæssigt. 

Favrskov Kommune arbejder løbende med at fastholde målet om at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der samtidig er fokus på trivsel, effektivitet og kvalitet. 

Arbejdsstedet for socialchefen er administrationsbygningen i Hammel, men der er også en del mødeaktivitet på de øvrige arbejdssteder i Hinnerup, Hadsten og Hvorslev. 

Ansættelsen sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår med et årligt lønniveau på kr. 775.000 kr., ekskl. pension. 

10. Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du meget velkommen til at kontakte direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen på tlf. 21 82 35 79 eller ulj@favrskov.dk.

Du er også velkommen til at sende en sms på samme nummer, så bliver du kontaktet.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, der tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen. 

11. Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget består af:

 • Direktør for Social og Sundhed Ulrik Johansen
 • Ældrechef Jeanette Rokbøl
 • Områdeleder Jeanette Schjællerup
 • Områdeleder Eva Skak Olufsen Stride
 • Afdelingsleder, Harebakken, Ann Kirketerp Sørensen
 • Medarbejderrepræsentant Lars Astrup Sørensen
 • Medarbejderrepræsentant og AMR Janni Vestergaard Weihrauch

Ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen vil deltage til begge samtaler, og kommunaldirektør Jan Kallestrup deltager i anden samtale.

Ansøgningsfristen er søndag 18. juni 2023, hvor ansøgningerne skal være modtaget via favrskov.dk/job 

Tirsdag 20. juni 2023 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der foregår fredag 23. juni 2023 fra kl. 8.

Efter 1.samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som foregår onsdag 28. juni 2023 ligeledes fra morgenstunden. 

De kandidater der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest.

Testtilbagemeldingen, der foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, finder sted mandag 26. juni om eftermiddagen. Direktør for Social og Sundhed Ulrik Johansen vil være til stede ved testtilbagemeldingen. Kandidaterne vil blive tilbudt en samtale med direktøren i forlængelse af testtilbagemeldingen.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne. 

Tiltrædelse pr. 1. august 2023.