Godkendt på byrådsmøde 26. april 2022

Indledning

Favrskov Kommune forventer i efteråret 2022 at vedtage en klimaplan, der peger mod CO2-neutralitet i 2050. Den nye klimaplan følger en række ambitiøse klimaplaner fra kommunen. Transportområdet udgør ca. 30 % af den samlede CO2-udledning i Favrskov Kommune, svarende til 163.000 tons CO2/år. Privatbilismen leverer et væsentligt bidrag hertil (70.000 tons CO2/år). Favrskov Kommune vil finde løsninger, der gør transporten mere bæredygtig, og strategien for ladeinfrastruktur skal være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Med den nye klimaplan melder Favrskov Kommune sig ind i et globalt netværk af byer, der sætter nødvendige, ambitiøse mål for vores klima, i tråd med Parisaftalen, som blev vedtaget af 196 af verdens lande i 2015. 

Markedet for elbiler er i fuld gang, og der kommer hele tiden nye og bedre elbiler. Der er et strategisk mål om, at der i 2030 skal køre 1 million elbiler på de danske veje. Denne ambition vil med stor sandsynlighed blive hævet på baggrund af den store stigning, vi har set i salget af elbiler de seneste år. Det er afgørende, at der etableres en infrastruktur, som imødekommer udviklingen, særligt i forhold til etableringen af den rette ladeinfrastruktur. Det kan også bidrage til, at flere forbrugere får mod på at skifte deres benzin- eller dieselbil ud med en elbil. Denne udvikling ønsker Favrskov Kommune at understøtte. 

Med strategien for ladeinfrastruktur i Favrskov Kommune skabes det overblik, der skal sikre den nødvendige ladeinfrastruktur på de rette steder i kommunen. Den udrulning af ladeinfrastrukur vil opfylde de krav lovgivningen stiller, men også opfylde behovet for ladestandere set i et større perspektiv. Det vil både komme borgere og besøgende til gode og sikre den grønne udvikling.
 

Fælles om den grønne omstilling

Favrskov Kommune støtter op om Klimalovens ambitiøse målsætning om at reducere landets samlede CO2-udledning med 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Favrskov Kommune er en del af DK2020-samarbejdet og arbejder for at nå målsætningen med fokus på alle sektorer, herunder transportsektoren.

Hvis der skal være 1 million elbiler i Danmark i 2030, svarer det til, at der i Favrskov Kommune skal være knap 10.000 elbiler i 2030. Dertil kommer alle de elbiler, som besøger kommunen – f.eks. som turister eller pendlere. 

Favrskov Kommune vil understøtte borgernes omstilling ved at gøre det nemt og attraktivt at vælge elbilen. For at borgere tør investere i en elbil, er det afgørende, at ladeinfrastrukturen også er på plads. Mange borgere vil kunne opsætte en ladeboks hjemme, mens andre borgere og besøgende vil have behov for offentligt tilgængelige ladestandere.  

Som bygningsejer skal Favrskov Kommune opsætte ladeinfrastruktur ved en stor del af vores bygninger jf. ladestanderbekendtgørelsen.  

Udrulningen af en hensigtsmæssig offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur sikres ikke af Favrskov Kommune alene. Det kræver en fælles indsats at komme i mål med den grønne omstilling og herunder ladeinfrastrukturen. Det private marked vil naturligt stå for en stor andel af etablering af ladestandere.

Favrskov Kommune vil gå i dialog med virksomheder og boligorganisationer for at understøtte og guide dem til opstilling af ladestandere til medarbejdere og beboere. Endeligt vil vi gøre os erfaringer og følge udviklingen og brugen af ladeinfrastrukturen løbende for at kunne tilpasse opsætningen af ladestandere efter behovet. 

Oplader elbil

Målsætning om mindst 10.000 elbiler i 2030

Favrskov Kommune vil arbejde for, at borgere i kommunen føler sig trygge ved mulighederne for opladning i kommunen, så antallet af elbiler i 2030, som minimum svarer til Favrskovs andel af 1 million elbiler. Det svarer til knap 10.000 elbiler og ca. 30 % af bilerne i Favrskov Kommune.  

Status i Favrskov Kommune

CO2-udledningen fra privatbilisme i Favrskov Kommune udgjorde i 2018 ca. 70.000 tons CO2, hvilket svarede til 12 % af den samlede CO2-udledning i Favrskov Kommune.

Der er i runde tal ca. 1 bil pr. 2 borgere i Favrskov. I Favrskov Kommune er der 250 elbiler pr. 1. januar 2021. Det svarer til 1 procent af den samlede bilflåde i Favrskov. Udviklingen i antallet af elbiler ses i figuren.

Antallet af elbiler er i de seneste tre år steget fra knap 100 til 250. I samme periode er antallet af plug-in hybridbiler steget fra ca. 30 til 250 biler. Salget af plug-in hybridbiler har været højt i hele Danmark de seneste år, bl.a. pga. fordelagtigt lave afgifter. Der er rejst spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at betragte plug-in hybridbiler som ”grønne biler”, da de - jf. en undersøgelse fra 2021 - udleder ca. 100 g CO2/km. Grønne biler må maksimalt udlede 50 g CO2/km jf. EU's retningslinjer. 

Diagram viser udvikling i antal elbiler og hybrid-biler i Favrskov Kommune
Biler på parkeringsplads

Bilejerskab, bilkørsel og parkering

 I Favrskov Kommune i 2019 var der

 • 1,33 biler per husstand 
 • 47 km kørt i bil pr. borger pr. dag (40 km er gennemsnit i DK) 
 • Parkering på egen grund 94 %
 • Parkering ved ejendom 4 %
 • Parkering på vej 2 %

Eksisterende ladestandere

I Favrskov Kommune kan 94% af borgerne lade ved eget hjem, mens 6% i udgangspunktet vil være henvist til offentlig opladning. De 4 %, som kan parkere ved ejendommen, kan f.eks. have adgang til fælles parkering, der er ejet af en boligforening. Der kan her være mulighed for at etablere ladestandere afhængigt af de lokale forhold.

Kortet viser eksisterende ladestandere pr. marts 2022. Alle er normalladere, der lader med 11-22kW. 

Fakta om ladestander-typer

Normalladere til borgere og pendlere

En normallader lader med op til 22kW, og ladetiden er typisk 4-6 timer for fuld opladning. Denne type ladere skal derfor opsættes steder, hvor elbiler holder parkeret længere tid ad gangen. Borgere, der kan få opsat en ladeboks på egen grund, vil typisk få opsat normalladere. Det forventes som udgangspunkt, at alle i denne gruppe selv får opsat ladeboks hjemme, hvis de har en elbil. Normalladere kan også opsættes ved f.eks. lejlighedsbyggerier og arbejdspladser.

Hurtigladere til relativt korte ophold

En hurtiglader lader typisk med 50 kW og ladetiden er typisk 40-60 minutter for fuld opladning. Denne type ladere kan med fordel opsættes steder, hvor elbiler holder parkeret i kortere tid. Hurtigladere egner sig til steder såsom supermarkeder, restauranter og gågader.

Lynladere ved gennemfart

En lynlader lader fra 150 kW og 350 kW, og ladetiden er typisk 10-20 minutter for fuld opladning. Det afhænger meget af, hvor hurtigt elbilens batteri har mulighed for at modtage strømmen. Lynladere er vigtige for elbilister på gennemfart, herunder også turister. Lynladere egner sig derfor godt til det overordnede vejnet, og hvor ophold forventeligt er korte. De kan med fordel opsættes ved f.eks. motorvejen, tankstationer og rastepladser.

Diagram viser typer af ladestandere

Krav til etablering af ladestandere

I foråret 2020 trådte ladestanderbekendtgørelsen i kraft i Danmark. Bekendtgørelsen er et resultat af EU’s ønske om at hjælpe de enkelte lande med omstillingen af bilparken og dermed reducere CO2-udledning. Ladestanderbekendtgørelsen er implementeret som en del af Byggeloven. Den stiller krav til opsætning af og forberedelse af ladeinfrastruktur i forbindelse med eksisterende og nye bygninger samt bygninger, der renoveres. 

Som bygningsejer forpligter det Favrskov Kommune til at etablere ladestandere ved en række kommunale bygninger frem mod 2025. Der er ikke krav til, hvilken type lader der etableres, men Favrskov Kommune forventer at opstille normalladere ved de kommunale bygninger. Der er vedtaget ny lovgivning i marts 2022, der giver mulighed for offentlig adgang til disse ladestandere. Med lovgivningen forpligtes kommunerne til at udbyde ladestanderplaceringer ved kommunale arealer. Såfremt der ikke kommer bud ind på disse placeringer, vil det være muligt for kommunerne selv at medfinansiere etableringen. 

Ladestanderbekendtgørelsens krav til forberedelse og etablering af ladestandere i forbindelse med eksisterende og nye bygninger samt bygninger, der renoveres, fremgår af diagrammet.

Diagram viser Ladestanderbekendtgørelsens krav

Ladestandere efter ladestanderbekendtgørelsen

Ved 52 kommunale bygninger vil Favrskov Kommune være forpligtet til at etablere ladestandere efter ladestanderbekendtgørelsen. Flere steder er parkeringspladserne i nær tilknytning til hinanden, hvorfor det reelt betyder krav om etablering af 48 ladestandere med dobbelt udtag. 

Behovet for ladeinfrastruktur

Udgangspunktet i Favrskov Kommune er, at der i 2030 forventes at blive mindst 10.000 elbiler i kommunen, og at bilerne kører forholdsvist langt. 94% af borgerne i Favrskov Kommune kan lade ved eget hjem, mens 6% i udgangspunktet vil være henvist til offentlig opladning. Det betyder, at behovet for offentligt tilgængelige ladestandere i Favrskov Kommune i høj grad knytter sig til besøgende samt til signalet om, at der er sikkerhed for, at man kan få ladet sin bil, såfremt man skifter til en elbil.

Flest skal lade langsomt

Samfundsøkonomisk set er det bedst, hvis de fleste oplader deres elbil via normalladere over flere timer og fordelt over døgnet. F.eks. er det en fordel, at der lades langsomt ved arbejdspladser om dagen og om natten i hjemmene. Herved belastes elnettet mindst og samtidig kræver det færre investeringer i udbygning af elnettet. Der er lavere anlægsomkostninger ved normalladere, og det er billigere for elbilisten at lade ved normalladere. Endelig er det også mest skånsomt for elbilens batteri at lade langsomt, hvilket giver batteriet en længere levetid.  Det vil i udgangspunktet kun være normalladere, som Favrskov Kommune etablerer.

Hurtig- og lynladere er dyrere at etablere og belaster elnettet mere, men er nødvendige for at dække behovet for borgere og især besøgende. Det vil være de borgere, som ikke kan lade hjemme eller ved arbejdspladsen, der har behov for hurtig- og lynladere. Men også gennemkørende eller turister kan have behov for hurtig- og lynladere. Hurtig- og lynladere forventes primært at blive håndteret af private aktører f.eks. ved tankstationer.

Behovet for ladestandere skal ses i et større perspektiv. Der er lavet en analyse af behovet, der både indregner behovet for Favrskov Kommunes borgerne samt besøgende - heraf turister og pendlere. Favrskov Kommunes egen bilflådes behov for ladestandere er ikke medtaget. I skemaet ses behovet ved 10% elbiler, som skal danne grundlag for et udbud. Dertil ses forventet behov for ladestandere i Favrskov Kommune i 2030. 

Behovet for ladestandere i alt i kommunen

Behov Normallader udtag Hurtiglader udtag Lynlader udtag
I dag 4 1 0
Ved 10 % elbiler i Favrskov Kommune (baggrund for udbud) 31 4 0
Ved 30 % elbiler i Favrskov Kommune (2030) 84 11 2

Planer om private investeringer i ladeinfrastruktur

Der er både begrænsninger og muligheder i arbejdet med at fremme mulighederne for opladning i Favrskov Kommune. Ved dialog med udbydere af ladestandere er nuværende markedssituation forsøgt afdækket. To forhold påvirker markedssituationen i 2022. Dels er der en del forskellige udbydere, der udruller ladeinfrastruktur på nuværende tidspunkt. Det er f.eks. Q8, Shell, OK, Circle K, Clever og E-ON, som er nogle af de selskaber, der har fået midler fra statslige puljer til at opsætte ladestandere. Dels er der flere samarbejder, der udruller ladeinfrastruktur ved supermarkeder. 

Kortet viser alle kommunens tankstationer og supermarkeder vist sammen med nuværende ladestandere samt kommunale parkeringspladser, der er omfattet af ladestanderbekendtgørelsen.

Dialog om Elnettets udfordringer

Der er 4 netselskaber i kommunen, som har ansvaret for at sikre kapacitet i el-nettet til de fremtidige opgaver. Netselskaber er opmærksomme på de udfordringer, den grønne omstilling kommer til at give, og der er en god dialog om, hvordan netselskaberne og kommunen kan spille sammen på bedst mulig vis. Netselskaberne er optimistiske i forhold til den kommende, store opgave med at sikre strøm til den grønne omstilling. Der er dog en række lovgivningsmæssige udfordringer, ligesom investeringsbehovet kan blive meget stort.

Plug-in hybridbiler

Andelen af plug-in hybridbiler forventes ikke at stige i samme grad som elbiler frem mod 2030. Idet plug-in hybridbiler også har behov for at lade ved offentligt tilgængelige ladestandere, tages der højde for disse biler ved beregninger af, hvor der vil være behov for ladestandere.

Parkeringsregulering

Kommunen har hjemmel til at bruge parkeringsreguleringen aktivt i forbindelse med at fremme udbredelsen af elbiler. I forbindelse med de konkrete udbud vil Favrskov Kommune afsøge mulighederne for at sikre adgangen til ladestanderne ved at stille krav om, at udbyderne efter endt opladning sikrer incitament til at flytte bilerne. Forvaltningen vil følge, om der skal iværksættes øvrige tiltag til at regulere adgangen til ladestanderne. 

Omstilling af Favrskov Kommunes bilflåde 

Kommunens egen bilflåde vil løbende blive udskiftet til fossilfrie biler i takt med erfaringer på baggrund af f.eks. forsøg med elbiler i hjemmeplejen. Derudover er der forsøg med dele-elbiler, som benyttes af medarbejdere i arbejdstiden og er tilgængelige for borgere aften og weekend. Som en del af DK-2020-planen vil omstillingen af kommunens bilflåde og tilhørende behov for ladestandere håndteres. Disse ladestandere medvirker delvist til at opfylde kravene i ladestanderbekendtgørelsen, idet disse ladestandere ikke nødvendigvis skal være offentligt tilgængelige. 

Favrskov Kommunes plan for udrulning af ladeinfrastruktur

Favrskov Kommune foretager en behovsstyret udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler. Således etableres der ladestandere af den rette type på de rette steder, så det matcher behovet. Det kræver en grundig undersøgelse og løbende monitorering af behovet.

Behovet for ladestandere undersøges i takt med at antallet af elbiler i kommunen stiger. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et beregnet behov på baggrund af en kvadratnetsanalyse (500x500 meter). Her beregnes ud fra omfattende data, hvor og hvornår behovet for ladestandere opstår.

p-plads skilt til elbil

Ladestanderbekendtgørelsen indeholder krav om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere. Favrskov Kommune har 52 eksisterende ejendomme, som påvirkes af bekendtgørelsen, og skal have etableret ladestandere inden 1. januar 2025. Flere steder er parkeringspladserne i nær tilknytning til hinanden, hvorfor det reelt betyder krav om etablering af 48 ladestandere med dobbelt udtag. Viser det sig ved udbud, at Favrskov Kommune skal afholde alle udgifter hertil, vil det anslået koste omkring 3,5 mio. kr. i budgetårene 2023 og 2024. Ladestandere til kommunens bilflåde indgår ikke i beregningen.

Udviklingen af ladepunkter bør ske i en trinvis proces i synergi med de private tiltag, samtidig med der tages hensyn til den teknologiske udvikling af biler, ladestandere mv. 

Behovet for etablering af ladestandere opdeles i fire grupper:

 1. Understøttelse af markedets etablering af hurtig- eller lynladere i de fire hovedbyer, der kan bidrage til at understøtte handelslivet. 
 2. Understøttelse af etablering af normalladere, hvor behovet er stort, og hvor elbiler typisk holder i længere tid ad gangen. 
 3. Etablering af normalladere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen ved de lokationer, hvor der er tilknyttet en kommunal bilflåde.
 4. Etablering af normalladere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen på øvrige lokationer startende med de lokationer, hvor behovet er størst.

Ladestanderne vil blive opsat løbende efter behovet. Favrskov Kommune prioriterer at etablere ladestandere i henhold til ladestanderbekendtgørelsen ved de lokationer, hvor der er tilknyttet en kommunal bilflåde. 
 
Sideløbende vil der være dialog med;

 • Virksomheder, boligorganisationer og borgere vedrørende grøn transport og rådgivning om etablering af ladestandere. 
 • Tankstationer, supermarkeder og andre ladeoperatører for at holde sig orienteret om planlagte ladestandere.
 • Kommunens fire netselskaber om udrulningsplaner og prioritering af, hvor elnettet skal udbygges først.