Her kan du læse vedtægterne for Frivilligrådet for Sociale Indsatser i Favrskov Kommune

Vedtægterne er godkendt på møde i Social- og Sundhedsudvalget 9. juni 2020

Navnet er Frivilligrådet for Sociale Indsatser i disse vedtægter kaldet ”Rådet”.

Kapitel 1 –  Rådets formål og opgaver

§1    Rådets formål:

At være bindeled mellem kommune og de frivillige foreninger samt at sikre gode rammer og vilkår for de frivillige indsatser på social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

§2    Rådets opgaver er:

  • at være høringsberettiget, når det drejer sig om området frivilligt socialt arbejde.
  • at udarbejde indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§18).
  • at fremkomme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger (§18) overfor Social- og Sundhedsudvalget.
  • at fremkomme med forslag til initiativer på området overfor Social- og Sundhedsudvalget. 

§3 Rådets medlemmer har tavshedspligt efter lovgivningens regler. Denne tavshedspligt gælder også efter udtrædelse.

Kapitel 2 - Sammensætning af Rådet 

§4 Rådet sammensættes af repræsentanter fra en bred vifte af frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2    Rådet består af ni medlemmer. Der vælges følgende antal repræsentanter samt en suppleant fra følgende valggrupper:

  • 3 medlemmer fra foreninger der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap
  • 2 medlemmer fra foreninger der repræsenterer ældre og pensionister
  • 3 medlemmer fra foreninger der repræsenterer børn og unge
  • 1 medlem fra øvrige foreninger.

Stk. 3    Medlemmer og suppleanter vælges for fire år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges hvert andet år, således at der sker en løbende udskiftning af medlemmerne. Valgårene er efterår 2021, 2023, 2025 osv.

§5  Alle lokale foreninger med CVR-nummer, der udfører frivilligt socialt arbejde i Favrskov Kommune, har ret til at opnå valg til Rådet.

Stk. 1    Rådet udarbejder i samarbejde med forvaltningen retningslinjer for afholdelse af valget.

§6 Rådet konstituerer sig selv umiddelbart efter valget.

Stk. 2    I forbindelse med konstitueringen vælges en formand og næstformand.

Kapitel 3 - Rådets virksomhed

§7 Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§8 Der afholdes møde ca. fire gange om året.

Stk. 2    Der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt mindst to medlemmer fremsætter ønske herom.

§9 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2    Rådets medlemmer kan kun deltage i Rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

Stk. 3    Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet er særlig bestemt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§10 Der udarbejdes beslutningsreferat af Rådets møder.

Stk. 2    Dagsorden skal indeholde et fast punkt om godkendelse af referat fra foregående møde. Et referat betragtes som godkendt med mindre et eller flere medlemmer under godkendelsespunktet protesterer herimod.

Kapitel 4 - Sekretariatsbetjening af Rådet

§11 Favrskov Kommune yder sekretariatsmæssig bistand. 

Stk. 2    Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formanden dagsorden for hvert møde.

Stk. 3    Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat fra hvert møde.

§12 Der afvikles minimum et årligt dialogmøde mellem Rådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Kapitel 5 - Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§13 Vedtægterne er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget 9. juni 2020 og er herefter gældende.

Stk. 2    Ændringer i og tillæg til vedtægterne skal vedtages af Social- og Sundhedsudvalget.