Whistleblower-ordningen

Her kan du læse mere om Favrskov Kommunes whistleblowerordning

Whistleblowerordningen giver medarbejdere og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til Favrskov Kommune mulighed for at indberette om eksempelvis strafbare forhold, andre lovovertrædelser samt om grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Åben og direkte dialog

I Favrskov Kommune lægger vi vægt på en åben og direkte dialog mellem ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Du opfordres derfor som udgangspunkt til at kontakte din leder, din leders leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du har viden om eller begrundet mistanke om forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis du af helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller til din tillidsrepræsentant, og hvis du ønsker at være anonym, kan whistleblowerordningen være et supplement til det eksisterende samarbejdssystem.

Anonym eller ikke anonym

Hvis du vælger at bruge whistleblowerordningen, har du mulighed for at være anonym eller ikke anonym. I begge tilfælde anbefaler vi, at du opretter en postkasse i portalen, så du kan følge med i behandlingen af din indberetning. Igennem postkassen kan whistleblowerudvalget kontakte dig for yderligere oplysninger, og du kan samtidig bevare din anonymitet.

Vær opmærksom på, at hvis du nævner konkrete medarbejdere, vil de blive orienteret om de oplysninger, du skriver om dem i din indberetning.

Læs retningslinjerne

Inden du indberetter, skal du læse retningslinjerne for whistleblowerordningen. Dem kan du se her på siden. 

Gå til whistleblowerportalen

Kopier linket herunder og indsæt det i en ny fane, hvis du ønsker at besøge portalen og eventuelt sende en indberetning. Linket er inaktivt, så du ikke bliver registreret i hjemmesidens statistiksystem, når du besøger portalen. 

https://favrskov.whistleblowernetwork.net/

Retningslinjer for whistleblowerportalen

+ Fold alle ud
- Fold alle ind

Formålet med whistleblowerordningen er at:

 • Give medarbejdere og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen mulighed for anonymt (og ikke anonymt) at kunne indberette ulovlige forhold samt grove forsømmelser inden for den kommunale virksomhed til et særligt whistleblowerudvalg.  
 • Medvirke til at de indgivne oplysninger bliver håndteret hurtigt og bliver anvendt konstruktivt til forebyggelse af ulovlige forhold og grove eller gentagne forsømmelser i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune er kendetegnet ved at være en kommune med stor ledelsesmæssig tilgængelighed og et velfungerende MED-system, hvor der er fokus på en åben og direkte dialog mellem ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Derfor opfordres du som udgangspunkt til at henvende dig direkte til din leder, din leders leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du har viden om eller begrundet mistanke om forhold, som er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis du af helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller til din tillidsrepræsentant, og hvis du ønsker at være anonym, vil whistleblowerordningen kunne anvendes som et supplement til det eksisterende samarbejdssystem.

I disse retningslinjer kan du se, hvordan whistleblowerordningen fungerer.  

Det er nedsat et ”whistleblowerudvalg” bestående af kommunens borgerrådgiver, en ledelsesrepræsentant (kommunaldirektøren) og en medarbejderrepræsentant (næstformanden i HMU), der modtager og foretager en første vurdering af henvendelserne.  

Oplysninger kan indgives af alle kommunens ansatte samt af de samarbejdspartnere, som aflønnes af og/eller udfører opgaver på vegne af kommunen (fx plejefamilier, anden aktør) samt leverandører af varer og tjenesteydelser til kommunen.

Der kan indberettes om forhold, der relaterer sig til kommunens ansatte samt om forhold, der relaterer sig til kommunens samarbejdspartnere og de personer, som er ansat hos kommunens samarbejdspartnere.

Du kan indgive oplysninger, hvis du har viden eller begrundet mistanke om strafbare forhold eller grove og gentagne forsømmelser i Favrskov Kommune. Det er fx alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

 • Strafbare forhold og andre lovovertrædelser
 • Fare for enkeltpersoners helbred og sikkerhed
 • Grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Eksemplerne er ikke udtømmende.

Der kan ikke indberettes om følgende:

 • Løse rygter
 • Enkeltstående fejl og forsømmelser
 • Forhold omkring:
  • Mobning
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Inkompetence
  • Overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som fx rygning, beklædning, alkohol og lignende.

Indberetning sker på whistleblowerportalen. Du indberetter skriftligt, og det er muligt at vedhæfte dokumentation for at underbygge din indberetning.

Når du sender din indberetning, kan du vælge at oprette en postkasse i portalen, hvorigennem du kan følge med i sagen samt kommunikere med Favrskov Kommunes whistleblowerudvalg. Selvom du opretter en postkasse, vil du fortsat kunne være anonym.

Ønsker du ikke at blive kontaktet eller følge sagen, kan du undlade at oprette en postkasse. Hvis du opretter postkassen, skal du selv logge ind for at følge sagen. Af hensyn til anonymiteten er det ikke muligt at modtage adviser fra postkassen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du undlader at oprette en postkasse, vil whistleblowerudvalget ikke have mulighed for at stille supplerende spørgsmål til dig. Det kan have den konsekvens, at whistleblowerudvalget kan være nødt til at henlægge sagen, hvis din indberetning ikke er tilstrækkelig konkret til, at man kan undersøge den nærmere.

Det system, som benyttes til at registrere indberetningerne, bliver driftet af Got Ethics A/S, der er en uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Systemet logger ikke IP-adresser og ID på udstyr, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret.

Det er alene whistleblowerudvalget og enkelte medarbejdere, der administrativt bistår whistleblowerudvalget i behandlingen af indberetningerne, der har adgang til indberetningerne.

Du vælger selv, om du vil være anonym, når du indberetter. Hvis whistleblowerudvalget er bekendt med din identitet (navn eller andre personoplysninger), vil der efter gældende regler være adgang til at få indsigt i din identitet. Fx vil den eller de personer, som oplysningerne drejer sig om, som udgangspunkt have ret til at vide, hvem du er. Hvis du ønsker at være anonym, skal du derfor være opmærksom på, at du ikke via beskrivelserne af de forskellige forhold i din indberetning kommer til at afsløre din identitet. 

Når en indberetning modtages, foretager whistleblowerudvalget en indledende vurdering og undersøgelse af de påpegede forhold.

Hvis din indberetning vedrører forhold, der ikke vurderes at være omfattet af ordningen, vil du – hvis du har oprettet en postkasse i portalen – via portalen modtage information om, at whistleblowerudvalget ikke agter af foretage sig videre i sagen.

Hvis whistleblowerudvalget vurderer, at din indberetning omhandler alvorlige forhold, vil whistleblowerudvalget iværksætte en undersøgelse. I den forbindelse vil den pågældende forvaltning blive inddraget i fornødent omfang. Hvis det vurderes, at der er, eller kan være tale om strafbare forhold, vil henvendelsen blive videresendt til politiet. Det er en forudsætning, at der ud fra de oplysninger, du giver, er mulighed for at belyse/undersøge sagen nærmere.

I notatet her kan du læse en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi behandler din indberetning

Når du indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, forudsættes du at have kendskab til eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige forhold som ovenfor beskrevet.

Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, og din identitet er kendt eller måtte blive kendt, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig, og du risikerer også at blive anmeldt til politiet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et forhold er omfattet af ordningen, kan du kontakte whistleblowerudvalget via portalen. Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil du få at vide, at vi ikke vil behandle oplysningerne, og du vil så vidt muligt også modtage information om, hvor du kan henvende dig med forholdet.

Hvis de oplysninger, whistleblowerordningen modtager, handler om en konkret medarbejder, vil vedkommende blive underrettet om indberetningen.

Hvis oplysningerne umiddelbart eller ved en nærmere undersøgelse vurderes at være urigtige eller vildledende eller de ikke kan dokumenteres, så har den/de medarbejder(e) ret til at anmode om at få oplysningerne berigtiget.

Viser det sig, at den pågældende som ansat i Favrskov Kommune har begået alvorlige fejl eller forsømmelser samt eventuelt lovovertrædelser, vil det som udgangspunkt have ansættelsesretlige konsekvenser.

Er der eller vurderes der at være overtrådt regler i straffelovgivningen, vil det som udgangspunkt blive meldt til politiet.

Se i øvrigt proces for behandling af indberetninger til whistleblowerordningen

Generelle spørgsmål til whistleblowerordningen kan rettes til chefkonsulent Jane Mia Hesselgart på jmh@favrskov.dk eller 28 96 27 89