1. Baggrund

Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 49.400 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. 

Favrskov Kommune er en del af Region Midtjylland, der tilsammen tæller 1,35 millioner indbyggere. Favrskov Kommune er også en del af Business Region Aarhus, hvor der bl.a. samarbejdes om forskellige arbejdsmarkedsrelaterede initiativer.

Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. 

Den kommunale organisation er med ca. 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune. 

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Organisation

Den politiske organisation omfatter ud over Byrådet og Økonomiudvalget seks stående udvalg: 

 • Social- og Sundhedsudvalget 
 • Børne- og Skoleudvalget 
 • Plan- og Landdistriktsudvalget 
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget 
 • Arbejdsmarkedsudvalget 

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg holder som udgangspunkt månedlige møder.

2.1. Administrativ organisation

Favrskov Kommunes administrative organisation består af fire forvaltninger med hver sin direktør. De fire forvaltninger og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it, bygnings- og ejendomsservice samt HR. Sammen med kommunaldirektøren udgør de fire direktører kommunens direktion.  

Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram: 

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Derudover henvises der til Favrskov Kommunes hjemmeside – www.favrskov.dk – for flere oplysninger om Favrskov Kommune som helhed og om de enkelte forvaltninger i særdeleshed.

2.2. Job og Økonomi

Job og Økonomi er en forvaltning, som ud over arbejdsmarkedsområdet og økonomiområdet også rummer de tværgående funktioner løn og it samt borgerservice. Herudover har Job og Økonomi, ligesom de øvrige forvaltninger, et sekretariat, der understøtter de øvrige fagområder inden for Job og Økonomi med forskellige administrative opgavefunktioner, herunder dagsordensproduktion, forskellige analyseopgaver samt projektledelse og -styring. Sekretariatet varetager endvidere opgaven med bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger, risikostyring og forsikringsadministration samt den fælles kommunale udbuds- og indkøbsfunktion i Favrskov Kommune. 

Job og Økonomi beskæftiger ca. 250 medarbejdere. Den nye AC-konsulent bliver en del af Sekretariatet for Job og Økonomi, der har 13 medarbejdere.

Job og Økonomi er bygget op om fire selvstændige afdelinger jf. nedenstående diagram: 

Job og Økonomi

Sekretariatet for Job og Økonomi har følgende centrale hovedopgaver i Favrskov Kommune:

 • Betjening af Arbejdsmarkedsudvalget og andre samarbejdsfora på arbejdsmarkedsområdet
 • Opfølgning på og analyse af udviklingen blandt forskellige målgrupper på arbejdsmarkedsområdet
 • Tværgående udbuds- og indkøbsfunktion
 • Bekæmpelse af socialt snyd og forebyggelse af fejludbetalinger
 • Risikostyring og forsikringsadministration
 • Administration, drift og udvikling af en række tværorganisatoriske opgaver, herunder legater 
 • Fundraising
 • Sekretariatsfunktion for de øvrige afdelinger i Job og Økonomi.

3. Opgaver som AC-konsulent på arbejdsmarkedsområdet

Dine hovedopgaver bliver, at:

 • Udarbejde analyser af forskellige målgrupper på arbejdsmarkedsområdet – primært af kvantitativ art (data hentes ofte ved Jobindsats, Danmarks Statistik, Schultz Expose og i kommunens fagsystemer)
 • Skrive sagsfremstillinger og orienteringspunkter til Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet
 • Være ansvarlig for interne og tværgående projekter og undersøgelser 
 • Være tovholder for og sekretariatsbetjene forskellige samarbejdsfora på arbejdsmarkedsområdet, blandt andet partnerskabsaftalen med uddannelsesinstitutioner og Lokal MED-udvalg (LMU Job og Økonomi)
 • Understøtte udviklingsopgaver på arbejdsmarkedsområdet
 • Lave puljeansøgninger og/eller projektbeskrivelser, fx ifm. udmelding af puljer fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
 • Lave oplæg eller talepapir til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer eller til chef- og ledergruppen på arbejdsmarkedsområdet 
 • Være ansvarlig for seniorjob-ordningen i Favrskov Kommune, hvilket indebærer, at du skal hjælpe borgere, som er berettiget til et seniorjob, med at finde et seniorjob i kommunen. Det drejer sig i gennemsnit om 3-6 borgere om året. 
 • Løse diverse ad hoc-opgaver.

Du skal være indstillet på fleksibilitet i forhold til din opgaveportefølje, da dine opgaver kan ændre sig over tid.

4. Referenceforhold

Du refererer til sekretariatschefen for Job og Økonomi.

Som AC-konsulent på arbejdsmarkedsområdet indgår du i et tæt samarbejde med den anden AC-konsulent på arbejdsmarkedsområdet. Derudover vil opgaveløsningen foregå i tæt samarbejde med arbejdsmarkedschefen, afdelingsledere og medarbejdere i Jobcenter Favrskov.

Du skal derfor kunne håndtere at arbejde selvstændigt og samtidig fungere i et tæt og koordineret samarbejde med andre om opgaver med mange snitflader.  

5. Dine kompetencer

Du har en relevant uddannelse som cand.scient.pol, cand.polit/oecon, cand.scient.adm eller lignende og gerne et par års erfaring fra kommune, region, vidensorganisation eller konsulentvirksomhed. Det er en fordel, hvis du har et forudgående kendskab til arbejdsmarkedsområdet. Det er også en fordel, hvis du har erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation.

Vi forventer også, at du:

 • Er analytisk stærk og kan levere opgaveløsninger på et højt fagligt niveau
 • Har flair for kvantitativ metode, og at datakritisk tænkning falder dig naturligt
 • Har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt 
 • Er effektiv og arbejder struktureret med dine opgaver
 • Er målrettet, handlingsorienteret og resultatskabende 
 • Trives i en foranderlig hverdag med både korte og lange deadlines
 • Er en troværdig samarbejdspartner for politikere, borgere, chefer, ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • Er tillidsvækkende og har nemt ved at etablere nye samarbejdsrelationer
 • Er serviceorienteret, fleksibel og arbejder selvstændigt 
 • Er en robust person, der kan bevare det gode humør - også når det går stærkt.

6. Løn- og ansættelsesforhold

Favrskov Kommune kan tilbyde et job med: 

 • Personlige og faglige udfordringer
 • Selvstændige opgaver kombineret med en bred samarbejdsflade i organisationen
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Engagerede og kompetente kolleger
 • En arbejdsplads præget af en uformel omgangstone 
 • Flekstid.

Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted i administrationsbygningen på Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Du vil sidde på et tomandskontor med en anden AC-konsulent, som ligeledes dækker arbejdsmarkedsområdet. Du skal forvente, at der foruden mødeaktivitet i Hinnerup også er møder i primært Hadsten, men også til tider i Hammel og Hvorslev.

I Favrskov Kommune er der som udgangspunkt mulighed for at arbejde hjemmefra en dag om ugen, hvis du ønsker det og arbejdsopgaverne tillader det. En aftale om dette skal aftales med sekretariatschefen fra gang til gang.  

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men fleksibel afhængig af opgaverne.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn.

7. Ansættelsesprocedure

Fristen for at søge stillingen er torsdag 7. marts 2024 kl. 23.59.

Vi indkalder til samtale mandag 11. marts 2024 om eftermiddagen.

1. samtale afholdes holdes 14. marts 2024.

Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil på baggrund af en personlighedstest. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen 18. marts 2024, som faciliteres af ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen og sekretariatschef Emil Bak Haugaard.

2. samtale holdes 21. marts 2024. I forbindelse med 2. samtale skal du præsentere dine refleksioner og løsningsmodeller til en case, som du får udleveret en halv time før jobsamtalen.

Tiltrædelse forventes pr. 1. maj 2024 (eller tidligere).

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale inden endelig aftale om ansættelse.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, der tilbydes ansættelse ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. Der vil blive indhentet straffeattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

7.1. Ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalget består af:

Første samtalerunde

 • Emil Bak Haugaard, sekretariatschef for Job og Økonomi (formand)
 • Camilla Sonne, arbejdsmarkedschef 
 • Louise Bisgaard, AC-konsulent (arbejdsmarkedsområdet)
 • Kristiane Holk Jeppesen, teamleder for Job, Virksomhedsservice og Staben

Anden samtalerunde

 • Emil Bak Haugaard, sekretariatschef for Job og Økonomi (formand)
 • Camilla Sonne, arbejdsmarkedschef 
 • Rebecca Abl Jørgensen, ekstern rekrutteringskonsulent
 • Louise Bisgaard, AC-konsulent (arbejdsmarkedsområdet)
 • Kristiane Holk Jeppesen, teamleder for Job, Virksomhedsservice og Staben

8. Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte AC-konsulent Louise Bisgaard (lbis@favrskov.dk, 24 75 05 79) eller sekretariatschef Emil Bak Haugaard (ehau@favrskov.dk, 20 29 14 91).

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Søg jobbet

Du skal sende din ansøgning, CV og bachelor- og kandidatbevis (begge dele med karakterudskrift) samt eventuelle øvrige bilag via linket fra favrskov.dk/job - senest 7. marts 2024. 

Alle bilag skal uploades samtidig med ansøgningen.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk. 

Arbejdssted

Sekretariat for Job og Økonomi, Administrationsbygningen
Skovvej 20, 8382 Hinnerup

Ansættelsesforhold

Fuldtid (fast stilling)