Børn og Kultur

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

Østervangskolen

Østervangskolen – en skole for det hele menneske

Østervangskolen blev grundlagt i 1960 og er placeret i den sydlige del af Hadsten by omgivet af dejlige grønne områder med boldbaner, skoleskov, historisk værksted, smedehus, skolehave og naturvogn. Disse omgivelser lægger op til skolens naturfaglige toning vedtaget af skolebestyrelsen og giver gode muligheder for varierede undervisningsaktiviteter generelt.

Der er indskrevet omkring 425 elever ved skolestart 2024 inkl. elever indskrevet i skolens modtageklasse. Skolen er afdelingsopdelt og overvejende to-sporet. Personalegruppen består af ca. 50 engagerede og fagligt kompetente lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretærer og ledere. Det er en personalegruppe, der udmærker sig ved at tage ansvar, være åbne for tiltag og som agerer i forhold til en foranderlig hverdag, hvor idéer gribes og bakkes op. Forudsætningen her for er en god samarbejdskultur mellem forskellige personalegrupper.

Bygningsmæssigt er skolen opdelt på følgende måde: A-fløjen, skolens ældste bygningsafsnit, med indskolingens 0.-3. årgang og SFO. Klubben ligger i en selvstændig bygning. B-fløjen indeholder 4.-6. årgang. C-fløjen indeholder administration, personalerum og mødelokaler, og endelig D-fløjen, skolens yngste skoleafsnit, der indeholder faglokaler, 7.-9. årgang og modtagerklasse.

Østervangskolen har en SFO med godt 160 børn i alderen 0.-3. årgang og et klubtilbud for 4.-6. årgang med ca. 60 børn. Igennem hele barnets skoledag er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger - et samarbejde, der fremmer det bærende fællesskab på klasse- og årgangsniveau. Hvert år i marts måned overtager skolen de ældste børn fra børnehaverne i et før-skoleforløb. Formålet med førskolen er at vænne børnene til skolemiljøet og lette overgangen til 0. klasse.

Østervangskolen har inden for de senere år fået nedskrevet de værdier, som leves i hverdagen i et værdigrundlag - Østervangskolens værdigrundlag. De bærende værdier er faglighed, trivsel for alle og dannelse til fællesskab. De er mere end ord på et stykke papir, men afsættet og rettesnoren for vores arbejde. Udover afsættet i vores værdigrundlag arbejder vi med afsæt i følgende områder, som vi ønsker at udvikle:

MakerSpace

 • Implementering af UndREvisnings designmodel i Makerspace-projekter.
 • Kompetenceløft og videreudvikling af kollegaers og elevers makerspace-kompetencer gennem makerspace-vejledere, drevne oplæg og workshops.

Inkluderende fællesskaber 

 • Den inkluderende praksis i klasserummet (støttesystemer)
 • Arbejde med brugen af handleplaner
 • Fortsat udvikling af mellemformer

Fløjens udvalgte udviklingsområde(r) indenfor de fem grundfagligheder 

 • A-fløjen: Sproglig opmærksomhed i skole og sfo 
 • B-fløjen: Sprogbaseret undervisning
 • D-fløjen: Opkvalificering af skole-hjem-samtalerne

En sammenhængende skole 

 • Sammenhænge og overgange i forbindelse med årgangs/fløjskift: fra førskole til 0. klasse, fra 0. klasse til 1. klasse, fra 3. klasse til 4. kl. og fra 6. klasse til 7. klasse.
 • Opstart af fælles årshjul for afdelingerne

Skolen har stærke traditioner som en årlig musik- og markedsfestival, morgensang, motionsdag, juleklippedag, Luciaoptog, fælles jule- og sommerafslutning i hallen.

Ledelsesrammerne

Organisationsdiagram viser Østervangskolen i Hadsten

Østervangskolens ledelse består af skolelederen, en afdelingsleder for mellemtrin og udskoling og en afdelingsleder for indskoling. De tre udgør tilsammen skolens ledelsesteam.

Østervangskolens ledelsesteam arbejder tæt sammen omkring drift, visioner og strategi for hele skolen. Vi har tradition for at arbejde i inddragende processer med medarbejdere, elever, forældre og øvrige interessenter. 

Den nye afdelingsleder for mellemtrin og udskoling skal kunne se sig ind i, og bidrage til, den videre udvikling af Østervangskolen som en skole, hvor det hele menneske, faglighed, trivsel for alle og dannelse til fællesskab er grundlæggende værdier.  

Overordnede arbejdsopgaver

Afdelingsleder for mellemtrin -og udskoling bliver nærmeste leder for ca. 20 medarbejdere, refererer til skolelederen og varetager følgende opgaver:

 • Den overordnede pædagogiske ledelse af skolens mellemtrin og udskoling 
 • Daglig sparring med medarbejdere
 • Løbende opfølgning med medarbejdere, elever og forældre
 • Faglig ledelse og udvikling
 • Løbende pædagogisk udvikling i samarbejde med medarbejderne til gavn for børnenes trivsel, dannelse og læring

Lederteamet varetager i samarbejde følgende opgaver, som man forventes at være med til at drifte og udvikle på. Teamet fordeler den samlede opgaveportefølje imellem sig efter kompetencer og interesse. Det forventes dog, at man er fleksibel og træder til, hvor der er behov.

 • Videreudviklingen af en fleksibel og udviklingsorienteret skole.
 • De pædagogiske ledelsesopgaver der går på tværs af hele skolen. Det indebærer f.eks. ledelse, koordinering og udvikling af skolens mellemformer.
 • Øvrige administrative arbejdsopgaver. Det kan f.eks. være opgaver i relation til arbejdsmiljø, skemalægning, fagfordeling eller opgaver i relation til bygninger, IT og økonomi.

Lederprofilen

Uddannelse og erfaring

Du skal som afdelingsleder for mellemtrin og udskoling kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund (læreruddannelse)
 • Ledererfaring eller erfaring der kan sidestilles hermed
 • Lederuddannelse eller vilje til at påbegynde en
 • Erfaringer fra arbejde i skole og evt. klub
 • Erfaring med en skoles administrative drift f.eks. fagfordeling, skemalægning, administrative programmer mm.

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

I forhold til personlige og ledelsesmæssige kompetencer lægger vi vægt på, at du er nærværende, empatisk og god til at samarbejde. Vi ønsker desuden, at du:

Er helhedsorienteret og har et godt overblik

Du evner at fastholde fokus på den samlede opgaveløsning for hele skolen og kan bevare overblikket i en hverdag med mange bolde i luften. Du er desuden en dygtig og effektiv organisator, der evner at skabe synlige strukturer til gavn for både dig selv og andre.

Kommunikerer klart

Du er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt og finder det naturligt at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere. Dialog er en naturlig del af din daglige ledelse, også i samarbejdet med skolens ledelsesteam. Du er tydelig, velstruktureret, synlig og anvender feedback som en naturlig del af dit arbejde.

Skaber motivation

Du er empatisk og går forrest med begejstring og arbejdsglæde. Du arbejder anerkendende og bidrager til en involverende og inkluderende kultur. Du har idéer til og erfaring med at fremme trivsel og arbejdsglæde. Du delegerer opgaver i tillid til, at medarbejderne yder deres bedste.

Er rodfæstet under pres

Du er en robust beslutningstager, som kan holde fast i mål og aftaler – også når de udfordres. Du følger dine opgaver til dørs, står i forreste linje og er helt tæt på, når situationen kræver det.

Finder nye veje

Til at understøtte udvikling af skolen, evner du at se alternative muligheder, er fleksibel og bidrager gerne til at skabe nytænkende og tværgående løsninger.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 

Der indhentes børne -og straffeattest forud for ansættelse.  

Yderligere oplysninger

Vi opfordrer i høj grad til, at interesserede ansøgere kontakter skolen på 89644600 og får lavet aftale om en rundvisning eller et telefonmøde ved skoleleder Jane Qvist Østergaard. Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende:

 • Skoleleder Jane Qvist
 • Indskolingsleder Sascha Østergaard
 • Lærer Kristian Kvistholm
 • Lærer og amr Esben Raakjær
 • Lærer og TR Rikke Thomasen
 • Skolebestyrelsesrepr. Charlotte Sauer
 • Skolebestyrelsesrepr. Simon Skovbo Kristensen

Desuden deltager skolechef Karina Corneliussen og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen i 2. samtale.

Ansøgningsfristen er søndag d. 2. juni 2024.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes via Favrskov Kommunes e-rekrutteringssystem på favrskov.dk/job

Vi holder første samtale mandag den 10. juni i tidsrummet kl. 15-20.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være testtilbagemelding torsdag den 13. juni om formiddagen med deltagelse af rekrutteringskonsulent og skoleleder.

Anden samtale foregår tirsdag den 18. juni i tidsrummet kl. 16-19.

Tiltrædelse 1. august 2024