Afdelingsleder til nyoprettet vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleåskolen

Vil du være med til at skabe en hverdag med praksisfaglighed, mestring og relationsarbejde som bærende elementer for en gruppe særlige børn i Favrskov Kommune? 

Lilleåskolen i Laurbjerg skal danne rammerne for et nyt vidtgående specialundervisningstilbud for børn i 0.-6. klasse med vidtgående specialundervisningsbehov. 

Lilleåskolen søger derfor en afdelingsleder, som vil stå i spidsen for en etablering af det vidtgående specialundervisningstilbud i Favrskov Kommune. 

1. Indledning

Favrskov Kommune er en vækstkommune med 49.300 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år.

Favrskov Kommune er en aktiv del af Region Midtjylland, der tæller 1,3 millioner indbyggere. Favrskov Kommune ligger centralt i Østjylland med kort afstand til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg.

Den kommunale organisation er med cirka 3.800 medarbejdere den største arbejdsplads i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes vision er bygget op om fem ambitiøse målsætninger, som sætter rammerne for kommunens videreudvikling. Favrskov Kommune vil være:

 • En samlende kommune, hvor mangfoldighed er en styrke
 • En åben kommune i dialog med omverdenen
 • En bosætningskommune med en god kommunal service
 • En erhvervskommune kendetegnet ved attraktive arbejdspladser
 • En grøn kommune med ambitioner for klima og miljø.

Se visionen for Favrskov Kommune

2. Politisk og administrativ organisation

Politisk organisation

Den politiske organisation består udover Byrådet og Økonomiudvalget af følgende seks udvalg:

 • Børne- og Skoleudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • Plan- og Landdistriktsudvalget.

Administrativ organisation

Den administrative organisation i Favrskov Kommune er bygget op omkring fire direktørområder, som suppleres af Borgmestersekretariatet og HR, der er knyttet direkte til kommunaldirektøren.

De fire direktørområder og de mange decentrale arbejdspladser understøttes af tværgående funktioner inden for økonomi, løn, personale, it og HR. Den administrative organisation fremgår af nedenstående diagram:

Organisationsdiagram viser Favrskov Kommune

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes her på favrskov.dk

I Favrskov Kommune arbejder vi ud fra følgende ledelsesgrundlag:

 • Vi finder nye veje
 • Vi går i direkte dialog 
 • Vi arbejder på tværs
 • Vi bruger feedback.

Du finder hele ledelsesgrundlaget her.

3. Børn og Kultur

Folkeskolerne hører under forvaltningen for Børn og Kultur, som organisatorisk består af en direktør, en sekretariatschef samt fire fagchefer for hvert område - Kultur & Fritid, Dagtilbud, Skole samt Børn & Familie. Kulturen er præget af et udtalt ønske om samarbejde på tværs af fagområderne – også i forhold til samarbejdet med de decentrale institutioner/skoler. 

Kommunens størrelse og en decentral organisering gør, at vejen til kommunikation mellem ledelseslagene er kort.

I Favrskov Kommune er der 13 folkeskoler, der har et meget velfungerende ledernetværk, hvor der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.

Organisationsdiagram viser direktør og chefer i Børn og Kultur

4.  Om Lilleåskolen

Lilleåskolen er en et-sporet skole fra 0. - 6. klasse med fantastiske fysiske rammer, et dygtigt og engageret personale med store ambitioner for elevernes leg, læring og trivsel. 

Vi er 23 ansatte på skolen fordelt mellem lærere, pædagoger, medhjælpere og ledelse. Der er et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdel.

Lilleåskolen ligger i Laurbjerg, i Favrskovs nordvestlige hjørne. Skolen er en del af et naturskønt og aktivt lokalområde, hvor fællesskab er i højsædet. Vi har gode muligheder for aktiviteter udendørs, så det at være aktiv i naturen er en del af vores pædagogiske hverdag.

Det nye specialtilbud vil have til huse i skolens ene fløj, hvor der er egen indgang og tilhørende legeområder. 

Specialtilbuddet vil have ca. 10 ansatte de første år, med et elevtal på ca. 15. Det vil i takt med at tilbuddet vokser, også vokse i antal medarbejdere. 

Elever i det vidtgående specialundervisningstilbud har ofte flere, komplekse diagnoser og væsentlige udviklingsforsinkelser. Det nye vidtgående specialundervisningstilbud skal kunne varetage specialundervisningen og fritidsdelen af børn med:

 • Svær autisme og ADHD med et lavt funktionsniveau, som påvirker læring, kommunikative-, motoriske-, sensoriske-, følelsesmæssige- og/eller sociale færdigheder
 • Betydelig og varig funktionsnedsættelse samt multiple handicaps
 • Moderat eller svær mental retardering 
 • Komorbiditet af forskellige sammensætninger / dobbeltdiagnoser 
 • Sjældne sygdomme i form af forskellige syndromer 
 • Svagtseende og børn med hørenedsættelser

Fælles for denne børnegruppe er, at det er tale om sammensatte og komplekse vanskeligheder og behov, som kræver en tværfaglig indsats. Vejledning og tæt samarbejde om børnenes handleplaner, herunder samarbejde med forældrene, er afgørende for børnenes trivsel og læring. 

Skolens ledelse består af en skoleleder, en indskolingsleder, og måske dig som afdelingsleder for det vidtgående specialtilbud? 

Du kan læse mere om skolen på skolens hjemmeside og du kan se billeder fra skolens hverdag på vores facebookside 

4.1 Ledelsesopgaver

Som afdelingsleder for den vidtgående specialklasserække har du ansvaret for den daglige drift, samt ansvaret for specialtilbuddets udvikling, i samarbejde med PPR. 
Det betyder: 

 • Du er en del af hverdagen, både i undervisningsdelen og i fritidsdelen, hvor du også har tid med børnene. Specielt i de første år indtil tilbuddet når sin fulde kapacitet
 • Du har personaleledelse og kan lede tæt på praksis
 • Du kan planlægge og facilitere udviklingsprocesser
 • Du kan sparre og vejlede personalet om specialpædagogiske tiltag
 • Du samarbejder med kommunens specialbørnehavegrupper om gode overgange fra børnehave til skole for visiterede elever
 • Et tæt forældresamarbejde om børn, der visiteres til specialtilbuddet
 • Administrative opgaver og anden drift i tilknytning til arbejdsområdet, herunder sagshåndtering i forbindelse med elevsager
 • Ansvar for vikardækning

5. Dine kompetencer

Vi leder efter en afdelingsleder med en inddragende og anerkendende ledelsesstil, der kan formå at drive og udvikle specialtilbuddet i samarbejde med afdelingens medarbejdere, afdelingsleder for indskoling og SFO, skolelederen og PPR. Vi leder efter en, der er lyttende, reflekteret og samtidig tydelig i sin kommunikation, både i skrift og tale; du kender målgruppen og det specialpædagogiske arbejde. 

Ledelsesmæssigt og personligt er du:

 • Optaget af at skabe gode rammer for barnets hverdag 
 • Optaget af at udvikle det specialiserede undervisningsområde 
 • Struktureret, kan lede processer, følger op og får afsluttet
 • Beslutningsdygtig og har samtidig en inddragende ledelsesstil
 • Helhedsorienteret, kan sætte retning og danne et godt overblik
 • Engageret, empatisk og relationskompetent 
 • Udadvendt og tillidsfuld i samarbejdet – du kender værdien i at arbejde sammen
 • Klar til at udvikle dig som leder, sammen med andre

Vi forventer, at du har:

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund 
 • Erfaring og efteruddannelse på specialområdet
 • Lederuddannelse – eller er villig til at gå i gang med en lederuddannelse

6. Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på gældende overenskomstvilkår.
Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

7. Yderligere oplysninger 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skoleleder Helene Soelberg på 89 64 59 01 eller på [email protected]. Vi opfordrer alle interesserede ansøgere til at besøge Lilleåskolen, og besøg skal aftales med skoleleder Helene Soelberg.
 

8. Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er 4. marts 2024, og ansøgning sendes via favrskov.dk/job

Vi afholder første samtale 11. marts. Anden samtale afholdes 22. marts. Der vil mellem 1. og 2. samtale blive udarbejdet en personlighedsprofil - med tilbagemelding på testen 20. marts om formiddagen.

Tiltrædelse forventes 21. maj 2024 for at give mulighed for at starte op, inden der skal tages imod nye og eksisterende medarbejdere 1. juni 2024.

Ansættelsesudvalget består af: 

 • Helene Soelberg (Skoleleder)
 • Karina Corneliusen (Skolechef) 
 • PPR-repræsentant Lise Lotte Jensen (Skolepsykolog)
 • PPR-repræsentant Laina Espensen (Specialpædagogisk konsulent) 
 • Medarbejderrepræsentant Lilleåskolen
 • Mette Bech Nielsen (Forældrerepræsentant)
 • Vicki Larsen (Forældrerepræsentant)
 • Rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.